Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2017.

Materiál a metodikay

Byla vyhodnocena data zaslaná elektronicky do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Podrobnější údaje o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice jsou k dispozici na internetové stránce http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice.

Profesionální onemocnění

V roce 2017 bylo u 1 117 pracovníků hlášeno celkem 1 370 pro­fesionálních onemocnění, z toho bylo 1 278 nemocí z povolání a 92 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 225 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění. Nejčastěji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji. Incidence profesionálních onemocnění byla 29,6 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2017 (viz tabulka 1).

Ve srovnání s rokem 2016 (1, 2) vzrostl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 73, tj. o 5,6 % případů a incidence o 1 případ na 100 tisíc pojištěnců.

Nejvíce profesionálních onemocnění bylo v roce 2017 vyvoláno působením fyzikálních faktorů - celkem 857, tj. 66,6 % případů. Ve srovnání s předchozím rokem byl zaznamenán v této kapitole nárůst profesionálních onemocnění o 142 případů. V rámci dalších kapitol seznamu nemocí z povolání byl naopak zaznamenán pokles o 1 až 34 případů, největší u kapitoly V - nemoci přenosné a parazitární. Z hlediska regionálního rozložení (tab. 2) vzniklo nejvíce profesionálních onemocnění na území Moravskoslezského kraje - celkem 473, tj. 34,5 % všech případů. U osmi pracovníků vzniklo profesionální onemocnění při plnění pracovních úkolů při práci v zahraničí (viz tabulka 2).

Při rozdělení profesionálních onemocnění podle sekcí klasifikace ekonomických činností CZ-NACE vzniklo nejvíce profesionálních onemocnění u osob pracujících v odvětvích ekonomické činnosti sekce C (Zpracovatelský průmysl) - celkem 815, tj. 59,5 % všech případů. Uvnitř této sekce vzniklo nejvíce profesionálních onemocnění v oddílu C29 (Výroba motorových vozidel) - celkem 213 případů. Na druhém místě se umístila sekce Q (Zdravotní a sociální péče) se 157 případy a třetí místo patřilo sekci B (Těžba a dobývání), kde vzniklo 153 případů profesionálních onemocnění.

U pracovníků v odvětví „výroba motorových vozidel“ vznikala zejména onemocnění z přetěžování končetin (178 případů), dále profesionální dermatózy (16 případů), alergická onemocnění plic a horních cest dýchacích (10 případů), onemocnění periferních nervů z vibrací (8 případů) a jeden případ klíšťové encefalitidy.

V rámci odvětví ekonomické činnosti „zdravotní a sociální péče“ vznikala hlavně přenosná a parazitární onemocnění (131 případů, z toho scabies 95krát), dále profesionální dermatózy (13krát), nemoci z přetěžování končetin (10krát), artróza palce z vibrací, exogenní alveolitida z peří a rakovina prsu z cytostatik po jednom případu.

Při „těžbě a dobývání“ dominovaly zejména nemoci způsobené vibracemi (62 případů) a nemoci způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, včetně nádorových onemocnění plic a chronické obstrukční plicní nemoci (vše celkem 58 případů); dále následovaly nemoci z přetěžování končetin (17 případů), nemoci kožní (6 případů), nemoci z ionizujícího záření a nemoci sluchu z hluku (po pěti případech).

Tab. 1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2016 a 2017

roky 2016 2017
počet pacientů 1051 1117
muži 543 566
ženy 508 551
nemoci z povolání 1242 1278
ohrožení nemocí z povolání 55 92
profesionální onemocnění celkem 1297 1370
incidence na 100 tisíc pojištěnců 28,6* 29,6*

Legenda:* počítáno na počet zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2017

Tab. 2. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017, rozdělení podle místa vzniku a kapitol seznamu nemocí z povolání

Kraj vzniku Kapitola Celkem
I II III IV V VI
Moravskoslezský kraj 1 364 64 24 20 0 473
Olomoucký kraj 0 102 12 11 31 0 156
Plzeňský kraj 4 65 31 25 7 0 132
Jihočeský kraj 0 91 7 12 9 1 120
Jihomoravský kraj 2 20 11 22 23 0 78
Pardubický kraj 0 29 8 18 17 0 72
Královéhradecký kraj 0 25 5 8 31 0 69
Středočeský kraj 0 39 10 6 5 0 60
Ústecký kraj 0 41 3 11 5 0 60
Liberecký kraj 0 38 1 5 2 0 46
Zlínský kraj 0 23 1 11 1 0 36
Hlavní město Praha 0 14 2 8 7 0 31
Kraj Vysočina 0 6 2 7 4 1 19
Karlovarský kraj 0 0 0 9 1 0 10
mimo území ČR 0 0 0 0 8 0 8
nerozlišené území ČR 0 0 0 0 0 0 0
Celkový součet 7 857 157 177 171 2 1370

I - nemoci způsobené chemickými látkami
II - nemoci způsobené fyzikálními faktory
III - nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice
IV - nemoci kožní
V - nemoci přenosné a parazitární
VI - nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli

Nemoci z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání nejčastěji hlášen syndrom karpálního tunelu - celkem 472 případů, z toho 330 případů z přetěžování končetin a 142 případů z práce s vibrujícími nástroji. V sestupném pořadí následovala kontaktní alergická dermatitida (131 případů), svrab (95 případů), artróza kloubů končetin (86 případů, z toho 50 případů z přetěžování končetin a 36 případů z vibrací), nemoci šlach a šlachových pochev z přetěžování končetin (70 případů), epikondylitida pažní kosti z přetěžování končetin (58 případů), pneumokonióza uhlokopů (56 případů), astma bronchiale (48 případů), iritační dermatitida (43 případů), poškození ulnárního nervu v oblasti lokte (39 případů, z toho 23 případů z vibrací a 16 případů z přetěžování končetin), alergická rýma (19 případů), sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z vibrací (12 případů), burzitida z tlaku (11 případů), percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem (10 případů), silikóza plic (8 případů), exogenní alveolitida (6 případů), kopřivka (3 případy), polyp na hlasivkách (1 případ), chronická obstrukční plicní nemoc v černouhelných dolech (1 případ).

Azbest se jako vyvolavatel nemocí z povolání uplatnil celkem 12krát. Azbestóza byla diagnostikována jedenkrát, hyalinóza pleury s ventilační poruchou restrikčního typu jedenkrát, mezoteliom pleury 7krát a rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury 3krát.

Rakovina plic z radioaktivních látek (jeden případ) a bazaliom kůže z ionizujícího záření (4 případy) byly hlášeny u bývalých pracovníků uranových dolů, kteří byli exponování ionizujícímu záření v letech 1946 až 1987. Leukémie vznikla u vědeckého pracovníka, který byl exponován ionizujícímu záření v letech 1964 až 2014.

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého byla diagnostikována u čtyř pracovníků, kteří byli exponování křemičitému prachu v letech 1956 až 1990.

Chemické látky vyvolaly 4 akutní otravy (jedna byla způsobena sirovodíkem, jedna oxidem uhelnatým, dvě izokyanáty), jednu chronickou inhalační intoxikaci z alkoholů a dvě nádorová onemocnění (nádor prsu z cytostatik a nádor močového měchýře z aromatických amino sloučenin).

Nejčastějším vyvolavatelem profesionálního astmatu a alergické rýmy byly izokyanáty a mouka (celkem 18 a 16 případů).

U profesionálních kožních onemocnění byly z vyvolávajících nox nejčastěji zastoupeny plastické hmoty (52 případů, z toho epoxidy 33krát), kovy (chrom, nikl a ostatní kovy celkem 37 případů), ropné výrobky (33 případů), čistící a kosmetické přípravky (25 případů), pryž a gumárenské chemikálie (17 případů), dezinfekční přípravky (10 případů), ostatní organické chemické látky (10 případů), organické barvy (7 případů). Ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo ojediněle. Latex se uplatnil 2krát.

Z přenosných a parazitárních onemocnění s interhumánním přenosem byl nejčastěji zastoupen svrab (95 případů). Spalničky vznikly u 9 zdravotníků v Moravskoslezském kraji. Z osmi případů akutních virových zánětů jater byla hepatitida A zastoupena 4krát, hepatitida C 3krát a hepatitida E jednou. Jiná infekční onemocnění se vyskytovala méně často - chřipka (6 případů), plané neštovice (6 případů), norovirová gastroenteritida (4 případy), tuberkulóza plic (2 případy), pásový opar (2 případy), příušnice, stafylokoková infekce MRSA a enterokolitida z Clostridium difficile po jednom případu.

Antropozoonóz bylo diagnostikováno celkem 28 případů. Lymeská nemoc vznikla 15x, trichofycie 5x, klíšťová encefalitida 2x, tularemie, leptospiróza, hepatitida E, hrboly dojičů, hemoragická horečka způsobena hantavirem a granulom způsobený Mycobacterium marinum po jednom případu.

V zahraničí vzniklo přenosné a parazitární onemocnění u 7 vojáků z povolání a u jednoho textilního technologa. Malárií se nakazili čtyři pracovníci - dvakrát v Kongu a dvakrát ve Středoafrické republice. Břišní tyfus vznikl v Kongu, giardióza v Mali, kožní leishmanióza ve Francouzské Guyaně a gastroenteritida vyvolaná Blastocystis hominis v Indii.

Ohrožení nemocí z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u ohrožení nemocí z povolání také nejčastěji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu (66 případů, z toho 49 případů z přetěžování končetin a 17 případů z práce s vibrujícími nástroji). Jiná onemocnění byla diagnostikována jako ohrožení nemocí z povolání méně často. Jednalo se o percepční kochleární vadu sluchu způsobenou hlukem (9 případů), artrózu kloubů (9 případů, z toho 5 případů z přetěžování končetin a 4 případy z práce s vibrujícími nástroji), impingement syndrom (4 případy), sekundární Raynaudův syndrom z vibrací a astma bronchiale (po dvou 2 případech).

Závěr

V roce 2017 byl v České republice ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán nárůst počtu hlášených profesionálních onemocnění o 5,6 % případů. V absolutních počtech byl největší nárůst (o 67 případů) u poškození periferních nervů z přetěžování končetin. Menší nárůst (o 24 a 23 případů) byl u kontaktní iritační dermatitidy a u onemocnění šlach a kloubů z přetěžování končetin. Pokles o 24, 28 a 33 případů byl zaznamenán u pneumokonióz uhlokopů, u kontaktní alergické dermatitidy a u svrabu. Nadále platí, že nejvíce ohroženými pracovníky jsou pracovníci při výrobě motorových vozidel.

Související dokumenty

Související články

Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2022
Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání
Nemoc z povolání jako příčina dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Související otázky a odpovědi

Ohrožení nemocí z povolání
Šetření nemocí z povolání
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Krácení bolestného