Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018

Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2018.

Materiál a metodika

Byla vyhodnocena data zaslaná elektronicky do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Podrobnější údaje o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice jsou k dispozici na internetové stránce http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice.

Profesionální onemocnění

V roce 2017 bylo u 1034 pracovníků hlášeno celkem 1282 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1 222 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 204 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění. Nejčastěji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji.

Incidence profesionálních onemocnění byla 27,2 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2018 (viz tabulka 1).

Ve srovnání s rokem 2017 (1, 2) klesl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 88, tj. o 6,4 % případů a incidence o 2,4 případů na 100 tisíc pojištěnců.

Tab.1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2017 a 2018

roky 2018 2017
počet pacientů 1 034 1 117
muži 531 566
ženy 503 551
nemoci z povolání 1 222 1 278
ohrožení nemocí z povolání 60 92
profesionální onemocnění celkem 1 282 1 370
incidence na 100 tisíc pojištěnců 27,2* 29,6
Legenda: *počítáno na počet zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2018

Nejvíce profesionálních onemocnění bylo v roce 2018 vyvoláno působením fyzikálních faktorů - celkem 754, tj. 58,8 % případů. Ve srovnání s předchozím rokem byl zaznamenán v této kapitole pokles profesionálních onemocnění o 103 případů. Naopak nárůst o 43 případů profesionálních onemocnění byl zaznamenán u kapitoly III seznamu nemocí z povolání s názvem Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice.

Z hlediska regionálního rozložení (tab. 2) vzniklo nejvíce profesionálních onemocnění na území Moravskoslezského kraje - celkem 375, tj. 29,3 % všech případů. V jednom případě vzniklo profesionální onemocnění při plnění pracovních úkolů na území více krajů v České republice, v 16 případech to bylo při práci v zahraničí (viz tabulka 2).

Tab. 2. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2018, rozdělení podle místa vzniku a kapitol seznamu nemocí z povolání

Kraj vzniku Kapitola Celkem
I II III IV V VI
Moravskoslezský kraj 2 286 71 12 4 0 375
Olomoucký kraj 1 93 7 21 26 0 148
Plzeňský kraj 2 69 35 38 4 0 148
Středočeský kraj 0 54 27 5 0 0 86
Jihočeský kraj 1 53 13 6 9 0 82
Ústecký kraj 2 43 10 8 15 0 78
Jihomoravský kraj 0 17 12 17 30 0 76
Královéhradecký kraj 1 32 8 25 9 0 75
Pardubický kraj 0 33 3 10 26 0 72
Liberecký kraj 0 24 0 6 1 0 31
Zlínský kraj 0 22 3 2 3 0 30
Hlavní město Praha 0 11 5 4 10 0 30
Kraj Vysočina 0 11 5 6 1 0 23
mimo území ČR 0 1 0 0 15 0 16
Karlovarský kraj 0 4 1 6 0 0 11
nerozlišené území ČR 0 1 0 0 0 0 0
Celkový součet 9 754 200 166 153 0 1 282
I - nemoci způsobené chemickými látkami
II - nemoci způsobené fyzikálními faktory
III - nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice
IV - nemoci kožní
V - nemoci přenosné a parazitární
VI - nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli

Při rozdělení profesionálních onemocnění podle sekcí klasifikace ekonomických činností CZ-NACE vzniklo nejvíce profesionálních onemocnění u osob pracujících v odvětvích ekonomické činnosti sekce C (Zpracovatelský průmysl) - celkem 805, tj. 62,8 % všech případů. Uvnitř této sekce vzniklo nejvíce profesionálních onemocnění v oddílu C29 (Výroba motorových vozidel) - celkem 169 případů. Na druhém místě se umístily shodně sekce Q (Zdravotní a sociální péče) a sekce B (Těžba a dobývání) se 139 případy.

U pracovníků v odvětví "výroba motorových vozidel" vznikala zejména onemocnění z přetěžování končetin (135 případů), dále profesionální dermatózy (19 případů), alergická onemocnění plic a horních cest dýchacích (9 případů), onemocnění periferních nervů z vibrací (3 případů) a dále po jednom případu poruchy sluchu z hluku, pleurální hyalinózy z azbestu a nádorového onemocnění ze styrenu.

V rámci odvětví ekonomické činnosti "zdravotní a sociální péče" vznikala hlavně přenosná a parazitární onemocnění (122 případů, z toho scabies 82krát), dále profesionální dermatózy (9krát), nemoci z přetěžování končetin (6krát), rakovina vejcovodů z cytostatik a alergická rýma po jednom případu.

Při "těžbě a dobývání" dominovaly zejména nemoci způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, včetně nádorových onemocnění plic (celkem 72 případů), dále nemoci způsobené vibracemi (38 případů), nemoci z ionizujícího záření (17 případů), nemoci z přetěžování končetin (8 případů), nemoci kožní (4 případy).

Nemoci z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání nejčastěji hlášen syndrom karpálního tunelu - celkem 411 případů, z toho 285 případů z přetěžování končetin a 126 případů z práce s vibrujícími nástroji. V sestupném pořadí následovala kontaktní alergická dermatitida (145 případů), svrab (83 případů), artróza kloubů končetin (75 případů, z toho 51 případů z přetěžování končetin a 24 případů z vibrací), pneumokonióza uhlokopů (63 případů), astma bronchiale (63 případů), epikondylitida pažní kosti z přetěžování končetin (48 případů), skákavý prst (36 případů), poškození ulnárního nervu v oblasti lokte (27 případů, z toho 15 případů z vibrací a 12 případů z přetěžování končetin), iritační dermatitida (21 případů), burzitida z tlaku (20 případů), percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem (19 případů), silikóza plic (19 případů), alergická rýma (18 případů), Morbus de Quervain (16 případů), sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z vibrací (12 případů), impingement syndrom nebo syndrom rotátorové manžety (11 případů), tendinitidy flexorů a extenzorů ruky a předloktí (4 případy), exogenní alveolitida (3 případy), aseptická nekróza os naviculare a svářečská plíce po jednom případu.

Azbest se jako vyvolavatel nemocí z povolání uplatnil celkem 23krát. Azbestóza byla diagnostikována 3krát, hyalinóza pleury s ventilační poruchou restrikčního typu 7krát, mezoteliom pleury 11krát a rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury 2krát.

Rakovina plic z radioaktivních látek (dva případy), bazaliom kůže (14 případů) a akutní myeloidní leukémie z ionizujícího záření (1 případ) byly hlášeny u bývalých pracovníků uranových dolů, kteří byli exponování ionizujícímu záření v letech 1955-1993.

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého byla diagnostikována u sedmi pracovníků, kteří byli exponování křemičitému prachu v letech 1960-1991.

Chemické látky vyvolaly 4 akutní otravy (jedna z louhů, jedna z oxidu uhelnatého, jedna z cyklohexylaminu a jedna z kouřových zplodin), tři chronické intoxikace (jedna po inhalaci izokyanátů a dvě po inhalaci směsi dráždivých látek) a dvě nádorová onemocnění (difuzní velkobuněčný B lymfom po expozici výparům styrenu a nádor vejcovodů z cytostatik).

Nejčastějším vyvolavatelem profesionálního astmatu a alergické rýmy byly izokyanáty a mouka (celkem 22 a 24 případů).

U profesionálních kožních onemocnění byly z vyvolávajících nox nejčastěji zastoupeny plastické hmoty (55 případů, z toho epoxidy 34krát), kovy (chrom, nikl a ostatní kovy celkem 38 případů), ropné výrobky (26 případů), čistící a kosmetické přípravky (24 případů), ostatní organické chemické látky (23 případů), pryž a gumárenské chemikálie (20 případů), dezinfekční přípravky (7 případů), rostliny a potraviny (7 případů), organické barvy (5 případů). Ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo ojediněle. Latex se uplatnil jednou.

Z přenosných a parazitárních onemocnění s interhumánním přenosem byl nejčastěji zastoupen svrab (83 případů). Chřipkou typu B onemocnělo sedm zdravotnických pracovníků v Pardubickém kraji a jeden lékař v Hradci Králové. Tuberkulózou plic (6krát) a tuberkulózou pleury (jednou) onemocněli dva lékaři, čtyři zdravotní sestry a jeden sociální pracovník. Jiná infekční onemocnění se vyskytovala méně často - spalničky 5krát, stafylokoková infekce MRSA 4krát, plané neštovice 3krát, enterokolitida z Clostridium difficile 3krát, mykoplasmová pneumonie dvakrát, chronická hepatitida B dvakrát, akutní hepatitida A, salmonelóza, aspergilóza, rotavirová gastroenteritida, norovirová enteritida, enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem po jednom případu.

Antropozoonóz bylo diagnostikováno celkem 14 případů. Lymeská nemoc vznikla 4krát, trichofycie 4krát, jiná onemocnění - erysipel, tularémie, leptospiróza, hrboly dojičů, virová hemoragická horečka s renálním syndromem, dermatofilóza po jednom případu.

V 11 státech v zahraničí onemocnělo celkem 10 osob celkem 15krát. Postiženi byli vojáci z povolání, piloti a stevard, programátoři, mechanici, technici, řidiči kamionové dopravy a požární konzultant). Nemoc Dengue vznikla 5krát (třikrát na Maledivách, jednou ve Vietnamu a na Filipínách). Malárie byla diagnostikována dvakrát (v Nigérii a ve Středoafrické republice). Gastroenteritida způsobená Blastocystis hominis vznikla v Uzbekistánu a v Kazachstánu, giardióza a shigelóza v Afghánistánu, leischmanióza ve Španělsku, kampylobakterová enteritida a paratyfus A v Malajsii a Legionářská nemoc v Dánsku.

Ohrožení nemocí z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u ohrožení nemocí z povolání také nejčastěji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu (49 případů, z toho 34 případů z přetěžování končetin a 15 případů z práce s vibrujícími nástroji). Jiná onemocnění byla diagnostikována jako ohrožení nemocí z povolání méně často. Jednalo se o artrózu kloubů (5 případů, z toho 4 případy z přetěžování končetin a 1 případ z práce s vibrujícími nástroji), skákavý prst (2 případy), léze nervus ulnaris v oblasti lokte z vibrací, impingement syndrom, percepční kochleární vada sluchu a alergická rýma (po jednom případu).

Závěr

V roce 2018 byl v České republice ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán mírný pokles počtu hlášených profesionálních onemocnění o 6,4 % případů. V absolutních počtech byl největší pokles (o 60 případů) u poškození periferních nervů z přetěžování končetin. Naopak nárůst o 77 % případů byl zaznamenán u nádorových onemocnění způsobených ionizujícím zářením, azbestem nebo volným krystalickým oxidem křemičitým. Vzrostly také počty hlášených astmat o 31,3 % případů, kde nejčastějším vyvolavatelem byly opět izokyanáty.

Nadále platí, že nejvíce ohroženými pracovníky byli v roce 2018 pracovníci při výrobě motorových vozidel.

POUŽITÁ LITERATURA:

  1. Fenclová Z., Urban P., Pelclová D., Voříšková M., Havlová D. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017. Prakt. lék. 2018; 98(2): s. 51-58.
  2. Fenclová Z., Urban P., Pelclová D. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016. Bezpečnost a hygiena práce. 2018, roč. 68, č. 3, s. 9-11.

Související dokumenty

Související články

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
Vybavování zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky pohledem jejich ochrany před infekčními onemocněními
Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Negativní vliv azbestu jako příčiny nemocí z povolání nadále přetrvává
Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017
Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015
Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2021
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nemoci z povolání

Související otázky a odpovědi

Šetření nemocí z povolání
Ohrožení nemocí z povolání
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Práce ve výškách
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související komentovaná judikatura

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání