Pracovní úraz - co teď?!

Bezpečnost práce začíná u každého z nás

Každý je povinen

 • poskytnout první pomoc
 • uklidnit postiženého
 • přivolat lékaře (eventuálně zajistit dopravu k lékaři)
 • dle potřeby přivolat policii, hasiče

Zaměstnavatel je povinen

1. Zajistit

 • zabezpečit místo úrazu (varovné světlo, praporek, zvukový signál)
 • zajistit okolí místa úrazu (komunikace, stavební díly, zastavit stroj, odpojit energovody,...)
 • zajistit dokumentaci místa úrazu (fotografie, nákres)

2. Objasnit

 • příčiny a okolnosti vzniku úrazu pokud možno za účasti postiženého zaměstnance, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přitom minimálně do doby ohledání místa úrazu bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu

3. Ohlásit bez zbytečného odkladu

pracovní úraz

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR při podezření na trestný čin
 • příslušné odborové organizaci a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce*), pokud je hospitalizace zaměstnance delší než 5 dní nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu*), jde-li o závažný pracovní úraz
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil
 • zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance

smrtelný pracovní úraz

 • územně příslušnému útvaru Policie ČR
 • příslušné odborové organizaci a zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce*) nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu*)
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil
 • příslušné zdravotní pojišťovně

4. Zaměstnavatel je dále povinen

 • vést evidenci o všech úrazech v knize úrazů
 • vyhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech úrazech s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo o smrtelných úrazech
 • odevzdat 1 vyhotovení záznamu o úrazu postiženému zaměstnanci, případně jeho rodinným příslušníkům
 • zasílat hromadně kopie záznamů o úrazech za kalendářní měsíc do pátého dne následujícího měsíce příslušnému OIP nebo OBÚ a příslušné pojišťovně
 • zasílat v případě smrtelného úrazu záznam o úrazu nejpozději do 5 kalendářních dnů, kdy se o úrazu dozvěděl, územně příslušnému útvaru Policie ČR, příslušnému OIP nebo OBÚ a zdravotní pojišťovně postiženého zaměstnance
 • přijmout opatření proti opakování úrazu

Podrobně jsou povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců uvedeny:

Zaměstnanec je povinen

 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin

Informace podávají

Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672
e-mail: opava@suip.cz, www.suip.cz

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze
Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6
tel.: 950 179 310, fax: 950 179 309
e-mail: praha@oip.cz, www.suip.cz/oip03

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj
Ve Smečkách 29, 113 52 Praha 1
tel.: 950 179 400, fax: 950 179 401
e-mail: stredni.cechy@oip.cz, www.suip.cz/oip04

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 21, 370 06 České Budějovice
tel. 950 179 511, fax: 950 179 505
e-mail: budeiovice@oip.cz, www.suip.cz/oip05

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
tel.: 950 179 611, fax: 950 179 610
e-mail: plzen@oip.cz, www.suip.cz/oip06

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 950 179 711, fax: 950 179 719
e-mail: usti@oip.cz, www.suip.cz/oip07

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
Říční 1195, pošt. přihr. 53, pošta 2
501 01 Hradec Králové
tel. 950 179 800, 739 327 170, fax: 950 179 899
e-mail: hradec@oip.cz, www.suip.cz/oip08

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Milady Horákové 3, 658 60 Brno
tel.: 950 179 900, fax: 950 179 901
e-mail: brno@oip.cz, www.suip.cz/oip09

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2, 702 69 Ostrava
tel.: 950 179 211
e-mail: ostrava@oip.cz, www.suip.cz/oip10

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
tel.: 221 015 891, fax: 224 210 494
e-mail: dotazy@vubp-praha.cz, www.vubp.cz, www.bozpinfo.cz

Související dokumenty

Související články

Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
První rok v práci může být fatální
Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze

Související otázky a odpovědi

Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Ohrožení nemocí z povolání