359/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
359/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. prosince 2015,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, se za slova „1. leden - Nový rok,“ vkládají slova „Velký pátek,“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.