Pracovněprávní aktuality (6. 6. 2017 - 7. 8. 2017)

Vydáno: 14 minut čtení

(sledované období: 6. 6. 2017 - 7. 8. 2017)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2017 Sb. dne 31. 7. 2017

O návrhu zákona jsme informovali v minulém vydání Práce a mzdy č. 7-8, kdy jej Senát zamítl a dostala jej proto Poslanecká sněmovna k opětovnému projednání. Vzhledem k tomu, že i původně prošel návrh do Senátu s vysokým počtem hlasů, prošel přes zamítnutí Senátu nakonec celým legislativním procesem.

Usnadnění získání povolení k pobytu na území České republiky se nebude týkat jen zahraničních zaměstnanců společností se sídlem mimo EU, kteří budou moci nově žádat o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Postup bude usnadněn také sezónním zaměstnancům, kteří budou moci zažádat o vízum pro sezónního zaměstnance, které může být uděleno až na dobu šesti měsíců v jednom roce. Pokud se navíc tito zaměstnanci budou do České republiky vracet opakovaně, budou se jejich žádosti projednávat přednostně. Pro úplnost zákon nově vyjmenovává obory, ve kterých budou moci tito sezónní zaměstnanci působit, jde o zemědělství, zahradnictví a turistický ruch.

Postup však bude nově usnadněn i pro ty cizince, kteří hodlají v České republice realizovat tzv. významnou investici. Budou moci žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování s tím, že tzv. významnou investicí má být alespoň 75 milionů korun a vytvoření nejméně 20 pracovních míst. Povolení bude takovým investorům vydáno na dobu realizace investice, ale nejdéle na dva roky.

Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2017 Sb. dne 18. 7. 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela - agenturní zaměstnávání)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2017 Sb. dne 14. 7. 2017

O novele zákona o zaměstnanosti týkající se zejména oblasti agenturního zaměstnávání jsme vás informovali již v roce 2015 a následně v průběhu roku 2016. Cestu legislativním procesem završila tato novela začátkem června a vzhledem k velmi krátké legisvakanční lhůtě je účinná od 29. července 2017. Novela přinesla důležité změny, které podrobně popisujeme na str. 9. Jedná se především o novou povinnost agentur práce složit kauci, definici zastřeného zprostředkování zaměstnání, nově určený pracovněprávní vztah odpovědného zástupce agentury, ale i další změny v přidělování zaměstnanců k uživateli.

Zákon, kterým se mění zákon č. 195/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice pro odchod do důchodu)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2017 Sb. dne 12. 7. 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2001 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2017 Sb. dne 12. 7. 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2017 Sb. dne 12. 7. 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 200/2017 Sb. dne 12. 7. 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2017 Sb. dne 12. 7. 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2017 Sb. dne 21. 6. 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2017 Sb. dne 13. 6. 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2017 Sb. dne 7. 6. 2017

Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci

Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 32/2017 Sb. dne 2. 6. 2017

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ, dlouhodobá nemocenská)

Senátní tisk: 138

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 10. 2016)

Stav projednávání: Senát schválil, podepíše Prezident

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (valorizace pojistného placeného státem)

Senátní tisk: 168

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: zařazeno k projednání

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Senátní tisk: 179

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 2. 2. 2017)

Stav projednávání: zařazeno k projednání

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. měsíce po vyhlášení

O návrhu zavedení nové dávky ze systému nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobého ošetřovného, jsme vás informovali již v dubnovém čísle Práce a mzdy. V mezidobí se nám návrh zákona dostal až k projednání do Senátu, avšak mírně pozměněn.

Původní návrh počítal s tím, že by ošetřující osoba musela získat souhlas svého zaměstnavatele s absencí odůvodněnou poskytováním dlouhodobé péče. V takovém případě by však hrozilo, že tento institut bude využíván velmi zřídka, neboť zaměstnavatelé nebudou ochotni takový souhlas poskytnout. Toto problematické ustanovení bylo změněno tak, že zaměstnavatel bude moci souhlas odepřít pouze pro vážné provozní důvody.

Tento přístup známe už z ustanovení § 241 zákoníku práce, podle kterého požádá-li zaměstnan(ec)kyně, těhotná, pečující o dítě mladší 15 let nebo o osobu závislou ve II.-IV. stupni závislosti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, není zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět pouze tehdy, brání-li mu v tom vážné provozní důvody. Které to jsou, ony vážné provozní důvody, celkem zevrubně specifikovala soudní praxe, a dá se tak předpokládat, že podobný (ne-li stejný) okruh provozních důvodů se bude aplikovat i na dlouhodobé ošetřovné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Senátní tisk: 180

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 3. 2017)

Stav projednávání: zařazeno k projednání

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního čtvrtletí po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: měla být 1. 7. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) a další zákony (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: zařazeno na jednání od 5. 9. 2017

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách (příspěvek na péči)

Sněmovní tisk: 1081

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 3. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nemocenském pojištění (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: původně 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2017

Návrh zákona, který se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (zrušení minimálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 979

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 2. 12. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce (ošetřovatelská dovolená)

Sněmovní tisk: 1008

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 24. 1. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Sněmovní tisk: 1034

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 17. 2. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Sněmovní tisk: 1096

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 18. 4. 2017)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o specifických zdravotních službách (posudková péče a pracovně lékařské služby)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

K novele zákona o specifických zdravotních službách, která se mimo jiné týká posudkové péče, včetně pracovnělékařských služeb, připravila vláda vyhlášku k provedení některých jeho ustanovení týkajících se periodických a výstupních prohlídek zaměstnanců.

Zaměstnanci, kteří vykonávají práce zařazené do kategorie II. podle zákona o ochraně veřejného zdraví budou podstupovat periodické prohlídky častěji. Obecně tito zaměstnanci budou muset podle vyhlášky prohlídku absolvovat jednou za 4 roky (dosud jednou za 5 let), avšak pokud jsou starší 50 let, tak dokonce jednou za 2 roky (dosud jednou za 3 roky). Dojde i ke změně okamžiku, od kterého se bude odvíjet stanovení termínu periodické prohlídky, a to ode dne vydání lékařského posudku ze vstupní lékařské prohlídky (popř. v některých případech od vydání posudku z mimořádné lékařské prohlídky).

Výstupní prohlídka bude nově povinně prováděna vždy při ukončení pracovněprávního vztahu, pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie II. rizikové, III. a IV., pokud u něj byla uznána nemoc z povolání (popř. ohrožení touto nemocí), nebo pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz. Již nebude potřeba, aby o ni zaměstnanec požádal anebo tak stanovil zvláštní právní předpis.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2017

Vláda připravila novelu svého nařízení o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení zprostředkovávat, neboť toto nařízení nebylo od roku 2009 novelizováno a je potřeba, aby byl zohledněn aktuální stav na trhu práce. Touto novelou také reaguje na změnu právní úpravy § 66 zákona o zaměstnanosti, která umožnila, aby byli k výkonu práce u uživatele dočasně přidělováni i cizinci, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání, o čemž jsme vás informovali v pracovněprávních aktualitách za měsíc květen.

Z návrhu vyplývá, že agentura práce bude moci cizince dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele, pokud se jedná o druhy prací, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání, nebo se bude jednat o druhy prací uvedené v příloze k tomuto nařízení. Bude navíc stanoveno i přechodné ustanovení, podle kterého se budou pracovní poměry nebo dohody o pracovní činnosti uzavřené přede dnem nabytí účinnosti novely posuzovat podle dosavadní právní úpravy. Bude tak zabezpečena právní jistota zaměstnavatelů a zaměstnanců při této změně.

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky

Sněmovní tisk: 969

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna - 1. čtení

Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Sněmovní tisk: 135

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: Senát

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Změny v odvodu sociálního a zdravotního pojištění u dohod o provedení práce

Související předpisy

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
195/1995 Sb. , kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.
373/2001 Sb. , kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů