373/2001 Sb. , kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu

Schválený:
373/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Energetického regulačního úřadu
ze dne 16. října 2001,
kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu
Změna: 12/2003 Sb.
Změna: 12/2003 Sb. (část)
Změna: 459/2003 Sb.
Změna: 459/2003 Sb. (část)
Změna: 614/2004 Sb. (část)
Změna: 459/2003 Sb. (část), 614/2004 Sb.
Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:
 
§ 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou. Dále upravuje zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
 
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě požadavků účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,
b) decentrální výrobou - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,
c) diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále jen "diagram") - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,
d) dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu s elektřinou,
e) lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
f) normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny,
g) obchodní hodinou - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,
h) obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin,
i) odchylkou subjektu zúčtování - součet rozdílů mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy při zohlednění poskytnuté regulační energie,
j) organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou - trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování; jeho součástí jsou organizovaný denní trh s elektřinou (dále jen "denní trh") a organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (dále jen "vnitrodenní trh"),
k) předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu s elektřinou,
l) přeshraničním obchodem - obchod realizovaný prostřednictvím smluvního dovozu elektřiny a smluvního vývozu elektřiny,
m) regionální distribuční soustavou - distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě,
n) registračním číslem - číslo přidělené operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou k zajištění vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek a k zajištění procesu změny dodavatele elektřiny (dále jen "dodavatel"),
o) regulační energií - elektřina sloužící k vyrovnání nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou,
p) samovýrobcem - výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu především pro svou potřebu a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu,
q) sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní hodině - množství elektřiny smluvené tímto subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování v dané obchodní hodině a oznámené operátorovi trhu,
r) skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní hodině - souhrn množství elektřiny vyhodnocený podle zvláštního právního předpisu1) na základě údajů získaných z měření a s využitím typových diagramů v odběrných nebo předávacích místech subjektu zúčtování a v odběrných a předávacích místech účastníků trhu, za které převzal subjekt zúčtování závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu,
s) skutečnými klimatickými podmínkami - celostátní průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny,
t) smluveným saldem zahraničních výměn - rozdíl mezi smluvním dovozem elektřiny a smluvním vývozem elektřiny; saldo je záporné, pokud je smluvní vývoz elektřiny větší než smluvní dovoz elektřiny, a v opačném případě je saldo kladné,
u) smluvním dovozem elektřiny do České republiky (dále jen "smluvní dovoz elektřiny") - elektřina sjednaná v celých MWh a dopravená na základě smlouvy o dodávce elektřiny do elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu ze sousedních přenosových soustav v daném období,
v) smluvním vývozem elektřiny z České republiky (dále jen "smluvní vývoz elektřiny") - elektřina sjednaná v celých MWh a dopravená na základě smlouvy o dodávce elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v daném období,
w) subjektem zúčtování - účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,
x) systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování,
y) třídou typového diagramu - typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu konečných zákazníků s měřením typu C1) s definovaným charakterem odběru,
z) typovým diagramem - relativní hodnoty, charakterizující průběh spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro vyhodnocování odchylek.
(2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí:
a) účastníkem krátkodobého trhu - subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu,
b) vyhodnocením odchylek - zjištění velikosti odchylky subjektů zúčtování operátorem trhu v dané obchodní hodině v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,
c) vypořádáním odchylek - provedení plateb a úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování prováděné denně, za nepracovní dny v následující pracovní den,
d) výrobcem 1. kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny,
e) výrobcem 2. kategorie - výrobce, který není výrobcem 1. kategorie,
f) vyrovnávacím trhem - trh s regulační energií organizovaný a vypořádaný operátorem trhu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování,
g) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy,
h) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy.
 
§ 3
Trh s elektřinou
(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka elektřiny (činné elektrické energie) mezi účastníky trhu s elektřinou na základě smluvního vztahu, uplatnění regulovaného přístupu k sítím pro uskutečnění fyzické dodávky elektřiny a opatření regulační energie. Při obchodování s elektřinou jsou všechny časové termíny uváděny v čase platném pro dané období.
(2) Organizací trhu s fyzickou dodávkou elektřiny prováděnou operátorem trhu podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona je:
a) vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování,
b) organizace krátkodobého trhu s elektřinou,
c) organizace vyrovnávacího trhu,
d) předávání skutečných hodnot dodávek elektřiny pro účely fakturace oprávněným zákazníkům, kteří změnili dodavatele, zajištění procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka a zajištění procesu změny smluvních vztahů týkajících se dodávky elektřiny účastníků trhu s elektřinou.
 
§ 4
Zajišťování regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám [K § 28 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 1 písm. a) zákona]
Regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám se uskutečňuje zejména na základě těchto smluv:
a) smlouvy o přenosu elektřiny, která obsahuje závazek platit cenu za přenos a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu; tuto smlouvu uzavírají provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a provozovatel distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, na straně druhé, pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o přenosu elektřiny,
b) smlouvy o distribuci elektřiny, která obsahuje závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, na straně druhé, pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny; v případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C podle zvláštního právního předpisu1), je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa,
c) smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny, která obsahuje závazek platit regulovanou cenu za přeshraniční přenos elektřiny; tuto smlouvu uzavírá s provozovatelem přenosové soustavy subjekt zúčtování pro svůj smluvní vývoz elektřiny a smluvní dovoz elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy.
 
§ 5
Přenos a distribuce elektřiny
(1) Přenos elektřiny (dále jen "přenos") je poskytován provozovatelem přenosové soustavy a spočívá v přenosu smluvně sjednaného množství elektřiny přenosovou soustavou do místa odběru z přenosové soustavy v kvalitě stanovené zvláštním právním předpisem.2)
(2) Distribuce elektřiny (dále jen "distribuce") je poskytována provozovatelem distribuční soustavy a spočívá v distribuci smluvně sjednaného množství elektřiny distribuční soustavou do místa odběru z distribuční soustavy v kvalitě stanovené zvláštním právním předpisem.2)
(3) Je-li provozovatel lokální distribuční soustavy současně držitelem licence na výrobu elektřiny pro výrobnu elektřiny umístěnou na území vymezeném jeho licencí na distribuci, jsou výrobny elektřiny a distribuční zařízení tohoto účastníka trhu s elektřinou připojena k distribuční soustavě na základě smlouvy provozovatele lokální distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu.3)
(4) Platba za přenos a platba za distribuci zahrnuje platbu za rezervovanou kapacitu a platbu za použití sítí a je placena provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení odběratele připojeno. Platba za přenos se sjednává pouze pro odběr z přenosové soustavy. Platba za distribuci se sjednává pro každý z následujících odběrů:
a) pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV (dále jen "odběr z napěťové hladiny VVN"),
b) pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně (dále jen "odběr z napěťové hladiny VN"),
c) pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně (dále jen "odběr z napěťové hladiny NN").
(5) Rezervovanou kapacitou pro odběrné místo oprávněného zákazníka nebo pro předávací místo provozovatele lokální distribuční soustavy je smluvní výkon v daném období. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je odběrné zařízení oprávněného zákazníka nebo předávací místo provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno, se zavazuje rezervovanou kapacitu sjednanou ve smlouvě o přenosu nebo distribuci v daném období zajistit a zákazník nebo provozovatel lokální distribuční soustavy se zavazuje tuto rezervovanou kapacitu v daném období svým odběrem nepřekročit. Rezervovaná kapacita nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení podle zvláštního právního předpisu.3)
(6) Rezervovaná kapacita pro odběr z distribuční soustavy vztahující se k dodávce odběratelům, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, je sjednávána provozovatelem lokální distribuční soustavy. Touto rezervovanou kapacitou je smluvní výkon v daném období v předávacích místech mezi distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou, definovaný ve smlouvě o distribuci.
(7) Výrobci s výjimkou samovýrobců nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro místa připojení svých výroben elektřiny. Místo připojení zařízení výrobce určené k odběru elektřiny pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla je považováno za místo připojení zařízení výrobce.
(8) Odběr elektřiny výrobce z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla a odběru pro čerpání u přečerpávacích vodních elektráren, je uhrazován cenou za použití sítí.
(9) Platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy a je vyhodnocována, účtována a hrazena způsobem sjednaným ve smlouvě, včetně záloh.
(10) Doprava elektřiny zahrnující přenos a distribuci je sjednávána oprávněným zákazníkem nebo obchodníkem s elektřinou pouze pro odběrná místa oprávněných zákazníků, se kterými má uzavřenou smlouvu podle § 9 odst. 1 písm. c). Podmínkou pro sjednání smlouvy obchodníkem s elektřinou je souhlas oprávněného zákazníka.
(11) Sjednávání smluv o přenosu a distribuci se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k odběrnému místu nebo jejich souhrnu a v případě provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Ve vztahu k jednotlivým odběrným místům jsou smlouvy provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocovány a fakturovány, a to pro každou napěťovou hladinu zvlášť. Rezervovaná kapacita je sjednávána, vyhodnocována a fakturována jednotlivě pro každé odběrné místo.
(12) Platby za rezervovanou kapacitu a za použití sítí včetně úhrad za překročení rezervované kapacity jsou na faktuře uváděny samostatně.
 
§ 5a
Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou
(1) Přeshraniční obchod s elektřinou je uskutečňován podle zvláštního právního předpisu4) a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy vydaných provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 10 písm. f) zákona (dále jen "Pravidla provozování přenosové soustavy") na základě smlouvy uzavřené mezi subjektem zúčtování a provozovatelem přenosové soustavy.
(2) Přeshraniční obchod s elektřinou přes jednotlivé přeshraniční profily je uskutečňován nejvýše v rozsahu kapacity rezervované na základě výsledků přidělování přeshraničních přenosových kapacit organizovaných provozovatelem přenosové soustavy nebo kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity od jiné fyzické nebo právnické osoby za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy. Je-li kapacita přidělována v aukci, je přidělena v pořadí podle cenových nabídek účastníků aukce. Aukční cena je rovna nejnižší ceně z přijatých nabídek.
(3) Kapacita přidělená v aukci je rezervována okamžikem uhrazení aukční ceny v termínu stanoveném pravidly příslušné aukce. Kapacita je rezervována pouze do uzávěrky příjmu realizačních diagramů. Pro využití rezervované kapacity pro přeshraniční obchod s elektřinou je žadatelem předložen provozovateli přenosové soustavy realizační diagram přeshraničního obchodu podle Pravidel provozování přenosové soustavy. Část rezervované kapacity nevyužitá fyzickou nebo právnickou osobou je nabídnuta subjektům zúčtování v denních aukcích.
 
§ 6
Systémové služby
(1) Systémové služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy slouží k zajištění provozuschopnosti elektrizační soustavy a dodržení podmínek synchronního propojení se sousedními elektrizačními soustavami a pro zajištění spolehlivosti a kvality dodávky elektřiny z přenosové soustavy a zajištění obnovy synchronního provozu při rozpadu elektrizační soustavy. Tyto služby určuje provozovatel přenosové soustavy.
(2) Systémové služby zajišťované provozovatelem distribuční soustavy slouží k zajištění spolehlivosti distribuční soustavy a k zajištění kvality dodávky elektřiny odběratelům z distribuční soustavy.
(3) Platba za systémové služby je konečným zákazníkem připojeným k elektrizační soustavě hrazena spolu s platbou za přenos nebo distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konečného zákazníka připojeno, a to na základě smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny. Platba je určena součinem spotřeby elektřiny konečného zákazníka a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
(4) Platba za systémové služby je samovýrobcem, jehož zařízení je připojené k přenosové nebo regionální distribuční soustavě a odebírajícím elektřinu z přenosové nebo regionální distribuční soustavy, hrazena spolu s platbou za přenos nebo distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy, ke které je zařízení samovýrobce připojeno, a to na základě smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny.
(5) Platba za systémové služby se neúčtuje za elektřinu spotřebovanou pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a za elektřinu exportovanou do zahraničí.
(6) Lokální spotřeba výrobců 1. kategorie je cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny nezahrnující vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla.
(7) Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie je elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie nezahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla.
(8) Lokální spotřeba výrobců je uhrazována sníženou cenou za systémové služby provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení plátce systémových služeb připojeno. Systémové služby za lokální spotřebu výrobců 1. kategorie platí přímo výrobce. Systémové služby za lokální spotřebu výrobců 2. kategorie platí provozovatel lokální distribuční soustavy, pokud je zařízení výrobce připojeno do lokální distribuční soustavy provozovatele. V případech, kdy zařízení výrobce není připojeno do lokální distribuční soustavy, platí systémové služby přímo výrobce 2. kategorie. Platba je určena součinem lokální spotřeby výrobců a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
(9) Platby za systémové služby uhrazené provozovateli distribuční soustavy jsou dále uhrazeny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je zařízení provozovatele distribuční soustavy připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.
(10) Náklady na zajištění systémových služeb na úrovni distribuční soustavy jsou zohledněny v ceně za distribuci.
(11) Provozovatelům přenosové soustavy nebo distribučních soustav, ke kterým je připojeno zařízení jiných provozovatelů distribučních soustav, jsou předávány údaje týkající se konečné spotřeby a výroby nezahrnující vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla v oblastech zásobovaných připojenými soustavami, to je na jejich vymezeném území, za běžný měsíc vždy do sedmého dne následujícího měsíce. Na základě těchto údajů účtuje provozovatel přenosové soustavy a provozovatel příslušné distribuční soustavy platby za systémové služby. Vyrovnání vzniklých rozdílů je prováděno čtvrtletně.
 
§ 7
Jalová energie
(1) Elektřina je konečným zákazníkem odebírána s hodnotou induktivního účiníku 0,95 - 1,00, pokud se s provozovatelem příslušné distribuční soustavy nedohodne jinak.
(2) Pro účely výpočtu se používají výsledky měření odběru činné a jalové energie ve shodných časových úsecích.
(3) Zjišťování a vyhodnocování účiníku se provádí buď výpočtem z hodnot elektroměrů pro měření činné a jalové energie, nebo přístrojem pro měření okamžité hodnoty účiníku.
(4) Vyhodnocování účiníku a zúčtování hodnot, které neodpovídají hodnotě uvedené v odstavci 1, je prováděno na základě smlouvy o distribuci elektřiny a zúčtováno za ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
 
§ 8
Časové uspořádání obchodů s elektřinou
(1) Z hlediska časové posloupnosti uzavírek obchodů se obchody s dodávkou elektřiny rozlišují na a) obchody uzavřené na denním trhu, b) dvoustranné obchody, c) obchody uzavřené na vnitrodenním trhu, d) obchody uzavřené na vyrovnávacím trhu.
(2) Údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny jsou subjekty zúčtování předkládány operátorovi trhu k registraci nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování.
(3) Obchody uzavřené na denním trhu podle zvláštního právního předpisu6) jsou operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna.
(4) Obchody uzavřené na vnitrodenním trhu podle zvláštního právního předpisu6) jsou operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
(5) Smlouvy na dodávku regulační energie ze zahraničí podle § 9 odst. 1 písm. j) mohou být uzavřeny i v době po uzavírce dvoustranných obchodů. Regulační energie dodaná na základě těchto smluv je zahrnuta do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
(6) Po uzavírce vnitrodenního trhu je operátorem trhu organizován vyrovnávací trh. Výsledky obchodů uzavřených na vyrovnávacím trhu jsou užity provozovatelem přenosové soustavy k určení zúčtovací ceny a jsou zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek jako dodaná regulační energie.
(7) Regulační energií opatřenou provozovatelem přenosové soustavy sloužící k určení zúčtovací ceny podle § 18 odst. 2 je regulační energie
a) vzniklá aktivací podpůrných služeb,
b) opatřená na vyrovnávacím trhu, nebo
c) opatřená ze zahraničí na základě smlouvy podle § 9 odst. 1 písm. j).
 
§ 9
Smlouvy na trhu s elektřinou
(1) Obchody se uskutečňují na základě zejména těchto smluv:
a) smlouva o dodávce elektřiny mezi subjekty zúčtování; tuto smlouvu uzavírá oprávněný zákazník, obchodník s elektřinou, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy, který je subjektem zúčtování na straně jedné, a výrobce nebo obchodník s elektřinou, který je subjektem zúčtování na straně druhé; součástí smlouvy nejsou přenos, distribuce, systémové služby ani přenesení odpovědnosti za odchylku; oba smluvní partneři jsou subjekty zúčtování,
b) smlouva o dodávce elektřiny chráněnému zákazníkovi; smlouvu s chráněným zákazníkem uzavírá provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné zařízení chráněného zákazníka připojeno; dodávka elektřiny zahrnuje také přenos, distribuci, systémové služby, vícenáklady spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zúčtování operátorem trhu,
c) smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na straně jedné, výrobce nebo obchodník s elektřinou na straně druhé; smlouva zahrnuje také přenos, distribuci, systémové služby, převzetí závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku) a závazek platit cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu,
d) smlouva o zúčtování; smlouvu uzavírá na straně jedné operátor trhu a na straně druhé provozovatel přenosové soustavy, výrobce, provozovatel distribuční soustavy dodávající chráněným zákazníkům, obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník a stávají se touto smlouvou subjekty zúčtování,
e) smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá výrobce nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, v určených předávacích místech na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy v těchto předávacích místech na straně druhé,
f) smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, v určených odběrných místech nebo provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy pro krytí ztrát v přenosové soustavě na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v těchto odběrných místech na straně druhé,
g) smlouva o dodávce elektřiny podle pevného diagramu nezahrnující převzetí odpovědnosti za odchylku; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník, výrobce nebo obchodník na straně jedné a obchodník nebo výrobce na straně druhé pro odběrná nebo předávací místa vybavená měřením typu A nebo B podle zvláštního právního předpisu1),
h) smlouva o zúčtování regulační energie; smlouvu uzavírá poskytovatel podpůrné služby, jejíž aktivací je dodávána kladná nebo záporná regulační energie, nebo subjekt zúčtování dodávající regulační energii ze zahraničí na straně jedné a operátor trhu na straně druhé,
i) smlouva o náhradní dodávce; smlouva zahrnuje přenos, distribuci, systémové služby, vícenáklady spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, zúčtování operátorem trhu a převzetí závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na jedné straně a provozovatel distribuční soustavy, ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno, na straně druhé,
k) smlouva na operativní výměny regulační energie v průběhu dne; smlouvu uzavírá se souhlasem provozovatele přenosové soustavy držitel licence na výrobu elektřiny na straně jedné a provozovatel zahraniční přenosové soustavy na straně druhé; smlouva obsahuje závazek držitele licence na výrobu elektřiny dodat regulační energii provozovateli zahraniční přenosové soustavy.
(2) Obchody uzavřené na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou; smlouvu uzavírá operátor trhu na straně jedné a subjekt zúčtování na straně druhé. Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou obsahuje:
a) identifikační údaje účastníka krátkodobého trhu,
b) podmínky a způsob zadávání nabídek a poptávek,
c) způsob určení zúčtovací ceny,
d) způsob jištění plateb,
e) způsob krácení souhrnu nabídek nebo souhrnu poptávek v případech, kdy nelze uspokojit celý souhrn nabídek nebo souhrn poptávek za zúčtovací ceny,
f) způsob finančního vypořádání a lhůty splatnosti,
g) způsob stanovení limitu obchodování.
(3) Obchody uzavřené na vyrovnávacím trhu se uskutečňují na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh; smlouvu uzavírá operátor trhu na straně jedné a subjekt zúčtování na straně druhé.
(4) Smlouva o dodávce elektřiny podle odstavce 1 písm. a) obsahuje:
a) registrační čísla obou subjektů zúčtování,
b) dobu trvání smlouvy,
c) stanovení závazku smluvních stran dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
d) diagram nebo způsob jeho stanovení,
e) cenu nebo způsob jejího stanovení,
f) celkové množství dodávané elektřiny,
g) čas uskutečnění dodávky.
(5) Smlouva o dodávce elektřiny podle odstavce 1 písm. e) obsahuje:
a) registrační číslo subjektu přebírajícího závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,
b) registrační číslo subjektu předávajícího závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,
c) stanovení závazku a podmínky jeho převzetí,
d) dobu trvání smlouvy,
e) výčet předávacích míst týkajících se závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy.
(6) Smlouva o dodávce elektřiny podle odstavce 1 písm. b), c), f) a i) obsahuje:
a) registrační číslo subjektu přebírajícího závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
b) registrační číslo subjektu předávajícího závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
c) stanovení závazku a podmínky jeho převzetí,
d) dobu trvání smlouvy,
e) výčet předávacích a odběrných míst týkajících se závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.
(7) Smlouva na dodávku elektřiny podle odstavce 1 písm. g) obsahuje:
a) registrační číslo smluvního dodavatele,
b) registrační číslo smluvního odběratele,
c) pevný diagram sjednaných hodinových hodnot dodávek nebo odběrů pro smluvní období nebo způsob jeho stanovení,
d) výčet předávacích a odběrných míst, pro která je pevný diagram stanoven, včetně uvedení registračního čísla subjektu zúčtování, který za uvedená předávací a odběrná místa převzal odpovědnost za odchylku,
e) dobu trvání smlouvy.
(8) Smlouva o zúčtování podle odstavce 1 písm. d) obsahuje:
a) identifikační údaje subjektu zúčtování, kterými jsou název společnosti, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
b) registrační číslo,
c) práva a povinnosti subjektu zúčtování,
d) práva a povinnosti operátora trhu,
e) výše finančního zajištění plateb,
f) způsob realizace plateb,
g) dobu trvání smlouvy,
h) způsob předávání a charakter údajů o předávacích a odběrných místech,
i) sankční ustanovení,
j) obchodní podmínky operátora trhu.
(9) Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh podle odstavce 3 obsahuje:
a) identifikační údaje účastníka trhu,
b) způsob přístupu do informačního systému operátora trhu,
c) podmínky a způsob zadávání nabídek regulační energie na vyrovnávacím trhu,
d) způsob zúčtování a vypořádání regulační energie zobchodované na vyrovnávacím trhu.
(10) Obchodní podmínky operátora trhu podle odstavce 8 písm. j) obsahují vždy:
a) postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek včetně postupů pro zúčtování rozdílů v odchylkách způsobených opravami skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny a nahrazení předběžných hodnot skutečnými údaji z měření,
b) zvláštní systém vyhodnocování a zúčtování odchylek pro stavy nouze podle § 54 zákona a při uplatnění ustanovení uvedených v prováděcím právním předpisu,7)
c) postupy pro organizaci a vypořádání denního trhu,
d) postupy pro organizaci a vypořádání vnitrodenního trhu,
e) postupy pro organizaci a vypořádání vyrovnávacího trhu,
f) způsob stanovení finančního zajištění plateb a formy finančního zajištění plateb,
g) podmínky pro použití finančního zajištění plateb,
h) způsob vystavování daňových dokladů,
i) postupy pro uplatňování reklamací,
j) postupy při změně dodavatele oprávněného zákazníka,
k) postupy při poskytování podkladů pro fakturaci oprávněného zákazníka, který změnil dodavatele,
l) podrobnosti způsobu registrace účastníka trhu s elektřinou u operátora trhu,
m) způsob užití typových diagramů platných pro příslušný kalendářní rok v systému zúčtování odchylek,
n) podrobnosti způsobu tvorby typových diagramů a jejich aktualizace.
(11) Návrhy na změnu obchodních podmínek jsou operátorem trhu zveřejňovány k připomínkování účastníkům trhu po dobu nejméně 21 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně do 35 kalendářních dnů od zveřejnění předkládány spolu s vyhodnocením došlých připomínek ke schválení Úřadu. Normalizované typové diagramy nepodléhají připomínkování účastníků trhu.
(12) Operátor trhu současně se zveřejněním návrhu podle odstavce 11 předá informaci o zveřejnění návrhu změn obchodních podmínek všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří jsou těmito obchodními podmínkami dotčeni.
(13) Úřad se vyjádří ke změně obchodních podmínek do 14 kalendářních dnů po předložení návrhu na změnu obchodních podmínek podle odstavce 11.
(14) Po schválení obchodních podmínek nebo jejich změn je operátor trhu do 2 pracovních dnů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu o schválení obchodních podmínek nebo jejich změn ty účastníky trhu s elektřinou, kteří mají právo přístupu k jeho informačnímu systému.
 
§ 10
Odpovědnost za odchylku
(1) Účastníci trhu s elektřinou s právem regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribuční soustavě uskutečňují obchody v jednom z následujících režimů odpovědnosti za odchylku:
a) režim vlastní odpovědnosti za odchylku uskutečňovaný na základě smlouvy o zúčtování odchylek podle § 9 odst. 1 písm. d), nebo
b) režim přenesení odpovědnosti za odchylku uskutečňovaný na základě smlouvy podle § 9 odst. 1 písm. c) nebo na základě smlouvy o dodávce elektřiny podle § 9 odst. 1 písm. e) nebo podle § 9 odst. 1 písm. f) nebo i); odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu oprávněného zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s elektřinou.
(2) V případě, že účastník trhu s elektřinou nezvolí žádný z uvedených režimů, je jeho odchylka posuzována jako neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy nebo neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy.
(3) Obchody uskutečněné na základě smluv oprávněných zákazníků a provozovatelů lokálních distribučních soustav uzavřených před 1.lednem 2002, kteří dosud neuplatnili právo změnit dodavatele, a obchody uskutečněné na základě smluv účastníků trhu s elektřinou bez práva regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám se považují za obchody uskutečněné v režimu podle odstavce 1 písm. b). Provozovatel lokální distribuční soustavy může odpovědnost za odchylku přenést na jiný subjekt zúčtování.
(4) Účastníci trhu s elektřinou, kteří zvolili režim přenesené odpovědnosti za odchylku a kteří jsou vybaveni měřením typu A nebo B podle zvláštního právního předpisu,1) mohou mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. V případě, že mají více dodavatelů nebo odběratelů, je stanoveno, který ze smluvních dodavatelů nebo odběratelů převzal odpovědnost za odchylku. Sjednané hodnoty dodávek nebo odběrů s ostatními smluvními dodavateli nebo odběrateli jsou pro účely vyhodnocování odchylek považovány za pevné, tedy za uskutečněné. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů je podáván operátorovi trhu ve vzájemné shodě tohoto účastníka trhu s elektřinou a účastníka trhu, který převzal odpovědnost za odchylku. Ke každému přenesení odpovědnosti za odchylku může mít účastník trhu maximálně 5 smluvních vztahů uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. g).
(5) Účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku účastníků trhu s elektřinou je dána zaregistrováním údajů ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f) u operátora trhu. Požadavek na přenesení odpovědnosti za odchylku těchto účastníků trhu s elektřinou je podáván subjektem zúčtování přebírajícím odpovědnost za odchylku operátorovi trhu nejméně 7 dní před požadovanou účinností přenesení odpovědnosti za odchylku ve formátu definovaném operátorem trhu. Registrovanými údaji jsou údaje podle § 9 odst. 5 a 6, které umožní přiřadit předávací a odběrná místa a naměřené údaje subjektům zúčtování. Operátorem trhu nejsou zaregistrovány takové údaje ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e) a f), které neumožní přiřadit všechna předávací a odběrná místa, uvedená v těchto smlouvách, a údaje o skutečných množstvích elektřiny v těchto předávacích a odběrných místech subjektům zúčtování.
(6) Účinnost smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. g) účastníků trhu s elektřinou, kromě konečných zákazníků bez vlastní odpovědnosti za odchylku, je daná zaregistrováním smluvního vztahu u operátora trhu s elektřinou. Požadavek na registraci vztahů z těchto smluv je podáván operátorovi trhu nejméně 7 dní před požadovanou účinností, a to vždy pouze pro souhrn odběrných nebo předávacích míst, který již existuje na základě smlouvy o převzetí odpovědnosti za odchylku příslušného účastníka trhu s elektřinou. K zaregistrování smluvního vztahu je potřebný souhlas účastníka trhu s elektřinou, který za dotčená odběrná místa převzal odpovědnost za odchylku těchto míst.
(7) Do uzavírky dvoustranného obchodování jsou operátorovi trhu předány technické údaje ze smluv účastníků s vlastní odpovědností za odchylku podle § 9 odst. 1 písm. a). Údaje jsou předány za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za správnost předaných hodnot odpovídají subjekty zúčtování.
(8) Dále jsou do uzavírky dvoustranného obchodování operátorovi trhu předány technické údaje ze smluv účastníků s vlastní odpovědností za odchylku podle § 9 odst. 1 písm. a) uzavřené na burze. Údaje jsou předány burzou, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za správnost předaných hodnot odpovídá burza. Burzou předané technické údaje ze smluv jsou operátorem trhu považovány za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.
(9) Do uzavírky dvoustranného obchodování jsou účastníky trhu s elektřinou registrovanými u operátora trhu podle § 16 odst. 5 operátorovi trhu předány technické údaje ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. g). Operátor trhu zohlední takto uzavřené smlouvy při vyhodnocování odchylek příslušných subjektů zúčtování.
(10) Operátorem trhu je prověřováno, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které burza předložila k registraci technické údaje ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování. V případě, že některý subjekt nemá tuto smlouvu uzavřenu, nebudou předložené technické údaje zaregistrovány a pro účely vyhodnocení odchylek nebudou uvažovány. Po provedené kontrole jsou operátorem trhu údaje ze smluv splňující všechny náležitosti zaregistrovány a účastníkům trhu s elektřinou je zasláno potvrzení o jejich registraci.
(11) Smlouvy na dodávku elektřiny pro dovozy a vývozy elektřiny mohou být uzavřeny pouze subjektem zúčtování, a to se souhlasem provozovatele přenosové soustavy.
 
§ 11
Podmínky pro vyhodnocování dodávek elektřiny
(1) Odpovědnost za odchylku lze přenést pouze na účastníky trhu s elektřinou registrované u operátora trhu.
(2) Registrace účastníků trhu s elektřinou na základě přidělených registračních čísel je vedena operátorem trhu. Údaje o názvu společnosti, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, přidělené registrační číslo a označení, zda se jedná o subjekt zúčtování, všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou jsou operátorem trhu zveřejňovány na internetových stránkách. Údaje zveřejněné na internetové stránce operátora trhu mají charakter ověřeného dokumentu o skutečnosti, že účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.
(3) Celkové náklady spojené s řešením nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství regulační energie v MWh a ceny této regulační energie v Kč/MWh jsou určeny provozovatelem přenosové soustavy a předány operátorovi trhu do 11.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje jsou předávány ve formě množství a ceny kladné a záporné regulační energie členěné podle jednotlivých výroben elektřiny v případě, že jde o regulační energii vzniklou aktivací podpůrných služeb, nebo podle jednotlivých subjektů zúčtování v případech, že jde o regulační energii zajištěnou na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí.
(4) Množství regulační energie a náklady na regulační energii jsou na internetu zveřejňovány provozovatelem přenosové soustavy za každou obchodní hodinu následující pracovní den za předchozí pracovní den, případně za všechny předchozí nepracovní dny, v členění na regulační energii
a) vzniklou aktivací podpůrných služeb,
b) opatřenou na vyrovnávacím trhu,
c) opatřenou ze zahraničí.
(5) Evidence oprávněných zákazníků odebírajících elektřinu v režimu podle § 10 odst. 1 písm. b) a jejich smluvních dodavatelů je prováděna operátorem trhu na základě podkladů předávaných provozovatelem přenosové soustavy, územně příslušnými provozovateli distribučních soustav a dodavateli.
 
§ 12
Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy
(1) Podpůrné služby pro elektrizační soustavu jsou provozovatelem přenosové soustavy nakupovány na úrovni přenosové soustavy. Poskytovateli podpůrných služeb jsou účastníci trhu s elektřinou splňující podmínky stanovené provozovatelem přenosové soustavy a mající uzavřenou smlouvu s provozovatelem přenosové soustavy o poskytování podpůrných služeb.
(2) Elektřina aktivovaná v rámci poskytování podpůrných služeb a dodaná subjektům zúčtování je zúčtována prostřednictvím operátora trhu, a to na základě
a) smlouvy podle § 9 odst. 1 písm. h) poskytovatelům regulační energie, nebo
b) smlouvy o zúčtování podle § 9 odst. 1 písm. d) subjektům zúčtování.
(3) Podpůrné služby jsou provozovatelem přenosové soustavy nakupovány prostřednictvím víceletých, ročních nebo měsíčních smluv nebo denního trhu s podpůrnými službami. Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro následující kalendářní rok je zveřejňován provozovatelem přenosové soustavy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.
(4) Součástí Pravidel provozování přenosové soustavy jsou obchodní podmínky týkající se organizování obchodů s podpůrnými službami, které obsahují:
a) pravidla organizování trhu s podpůrnými službami,
b) kritéria, způsob vyhodnocení a výběru nabídek,
c) podrobný popis způsobů podání nabídek na jednotlivých trzích,
d) způsoby zabezpečení předávaných údajů,
e) způsoby ověřování přijetí nabídky,
f) popis potvrzování akceptovaných nabídek, archivace údajů,
g) způsoby měření a vyhodnocování poskytnutých podpůrných služeb,
h) způsob stanovení ceny a množství regulační energie.
(5) Vyhodnocení podaných nabídek je provozovatelem přenosové soustavy prováděno pro každou nabízenou službu zvlášť a při nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Všichni nabízející musí být informováni o výsledku ve vztahu ke své nabídce neprodleně po vyhodnocení nabídek a následně jsou uzavřeny smlouvy o poskytování podpůrných služeb. Není-li ani po opakované poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb, jsou provozovatelem přenosové soustavy poptávány přímo konkrétní subjekty.
(6) Archivace všech údajů potřebných pro dokumentování průběhu organizování obchodu a jeho jednotlivých fází je zabezpečována provozovatelem přenosové soustavy. Data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu a jsou dostupná pouze v rámci reklamačního řízení.
 
§ 12a
Vyrovnávací trh
(1) Vyrovnávací trh je uskutečňován po uzavírce dvoustranného obchodování a po uzavírce organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou na základě smlouvy mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy, která obsahuje způsob a pravidla organizace vyrovnávacího trhu, termíny a ostatní podmínky vyrovnávacího trhu. Vyrovnávacího trhu se účastní subjekty zúčtování na základě smlouvy s operátorem trhu o přístupu na vyrovnávací trh. Způsob a pravidla organizace vyrovnávacího trhu, termíny a ostatní podmínky vyrovnávacího trhu jsou uvedeny v Obchodních podmínkách operátora trhu.
(2) Nabízet na vyrovnávacím trhu lze regulační energii kladnou i regulační energii zápornou v minimálním množství jedné MWh v každé hodině. Přijímající stranou je pouze provozovatel přenosové soustavy. Nabídky na vyrovnávací trh jsou uplatňovány subjekty zúčtování nejpozději 90 minut před začátkem obchodní hodiny, kdy má být dodávka kladné nebo záporné regulační energie provozovatelem přenosové soustavy využita ke krytí systémové odchylky. Provozovatelem přenosové soustavy přijatá nabídka regulační energie je vyhodnocena jako regulační energie uskutečněná a je předána operátorovi trhu k vypořádání.
(3) Přijaté nabídky dodávek kladné a záporné regulační energie na vyrovnávacím trhu pro dané obchodní hodiny jsou operátorem trhu zahrnuty do systému vyhodnocení odchylek operátora trhu.
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
Vyhodnocování a vyúčtování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy
(1) Na základě údajů z měření je provozovatelem přenosové soustavy vyhodnocován průběžně objem v MW a kvalita dodávaných podpůrných služeb.
(2) Pravidla měření a vyhodnocování podpůrných služeb jsou stanovena provozovatelem přenosové soustavy.
(3) Ceny nakoupených podpůrných služeb jsou zveřejňovány průběžně provozovatelem přenosové soustavy na jeho internetových stránkách, a to
a) u podpůrných služeb nakoupených na základě víceletých, ročních a měsíčních smluv průměrná cena v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu jako vážený průměr cen z uzavřených smluv,
b) u podpůrných služeb nakoupených na denním trhu cena nejvyšší přijaté nabídky v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu.
(4) Na internetových stránkách provozovatele přenosové soustavy se průběžně zveřejňují cenový index a metodika jeho stanovení.
 
§ 15
Zásady pro nasazování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy
(1) V primární a v automatické sekundární regulaci jsou zapojeny všechny nakoupené výkony.
(2) V kladné terciární regulaci jsou nakoupené výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh, v tomto pořadí jsou výkony nasazovány dispečerem, dispečer má právo v souladu se zvláštním právním předpisem8) změnit pořadí nasazení v denní přípravě provozu a v operativním řízení z okamžitých technických a provozních důvodů.
(3) V záporné terciární regulaci jsou nakoupené výkony seřazeny v sestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh, v tomto pořadí jsou výkony nasazovány dispečerem, dispečer má právo v souladu se zvláštním právním předpisem8) změnit pořadí nasazení v denní přípravě provozu a v operativním řízení z okamžitých technických a provozních důvodů.
(4) V rychle startující výkonové záloze jsou výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh dodanou při využití výkonu, v tomto pořadí jsou výkony nasazovány dispečerem, pokud technické podmínky provozu nevyžadují jiné pořadí nasazení, a to v souladu se zvláštním právním předpisem.8)
(5) V dispečerské záloze jsou výkony seřazeny ve vzestupném pořadí podle kritéria, které zahrnuje nabídkovou cenu v Kč za najetí výkonu a nabídkovou cenu za energii v Kč/MWh dodanou při využití výkonu, dispečink rozhoduje o najetí ze studené zálohy podle tohoto pořadí a podle doby najetí jednotlivých zdrojů ve vztahu k řešené situaci, pořadí zdrojů podle nákladů je doplňkovým kritériem.
 
§ 16
Podmínky pro předávání a přiřazování údajů obchodů s elektřinou
(1) Předávací a odběrná místa, která jsou subjektu zúčtování přiřazena platnou smlouvou o připojení, a předávací a odběrná místa účastníků trhu s elektřinou, se kterými subjekt zúčtování uzavřel smlouvu o převzetí závazku dodat nebo odebrat elektřinu do nebo z elektrizační soustavy, jsou určena označením provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy ve smlouvě o připojení na základě číselníků spravovaných operátorem trhu.
(2) Změna vlastních předávacích nebo odběrných míst subjektu zúčtování je nahlášena subjektem zúčtování operátorovi trhu a provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je dané předávací nebo odběrné místo připojeno, nejméně 10 kalendářních dnů před účinností této změny.
(3) Mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a mezi operátorem trhu a provozovateli distribučních soustav jsou uzavírány smlouvy o předávání údajů o odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou, o předběžných hodnotách podle § 17 a o skutečných hodnotách poskytnutých provozovateli distribuční a přenosové soustavy (dále jen "smlouva o předávání údajů").
(4) Číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou, číselníky předávacích a odběrných míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách a další číselníky nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých míst připojení jsou vytvářeny a spravovány operátorem trhu. Registrační čísla z těchto číselníků jsou provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav přidělována účastníkům trhu s elektřinou na základě pokynů operátora trhu, které jsou upraveny ve smlouvě o předávání údajů.
(5) Účastníky trhu s elektřinou, kteří se registrují u operátora trhu, jsou:
a) držitelé licence na obchod s elektřinou,
b) držitelé licence na distribuci elektřiny,
c) držitel licence na přenos elektřiny,
d) oprávnění zákazníci, kteří zvolí režim vlastní odpovědnosti za odchylku podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo kteří mění svého dodavatele,
e) držitelé licence na výrobu elektřiny.
(6) Kontrola správnosti přiřazení mezi odběrnými a předávacími místy předanými na základě smlouvy o předávání údajů a odběrnými a předávacími místy přiřazenými subjektům zúčtování na základě jejich závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy je prováděna operátorem trhu. Pokud některá odběrná a předávací místa nejsou subjektům zúčtování přiřazena, je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy vyzván operátorem trhu k zjednání nápravy.
(7) Nedojde-li k přiřazení některého odběrného místa některého účastníka trhu s elektřinou subjektu zúčtování, je toto odběrné místo přiřazeno provozovateli distribuční soustavy, který za toto odběrné místo odpovídá a stává se náhradním dodavatelem tohoto účastníka trhu s elektřinou s účinností od doby, kdy byla náhradní dodávka uskutečněna. O této skutečnosti je účastník trhu s elektřinou informován provozovatelem příslušné soustavy do 3 pracovních dnů.
(8) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování je považován vlastní odběr subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.
(9) U smluvních dovozů elektřiny a smluvních vývozů elektřiny je provozovatel přenosové soustavy subjektem potvrzujícím správnost údajů pro účely vyhodnocování odchylek. Provozovatelem přenosové soustavy jsou technické údaje z těchto smluv zahrnuty do smluveného salda zahraničních výměn. Odpovědnost za odchylku od smluveného salda zahraničních výměn je na straně provozovatele přenosové soustavy.
(10) Představuje-li odchylka od smluveného salda zahraničních výměn zvýšenou potřebu regulační energie, zaplatí provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za tuto odchylku zúčtovací cenu. V opačném případě zaplatí operátor trhu za tuto odchylku zúčtovací cenu provozovateli přenosové soustavy. Regulační energie takto poskytovaná provozovatelem přenosové soustavy netvoří zúčtovací cenu, ale tuto zúčtovací cenu v dané obchodní hodině pouze přebírá.
 
§ 17
Vyhodnocování odchylek
(1) Smluvní dovoz elektřiny nebo smluvní vývoz elektřiny je určen hodnotami zadanými provozovatelem přenosové soustavy.
(2) Na základě velikosti finančního zajištění plateb subjektu zúčtování poskytnutého operátorovi trhu je operátorem trhu stanoven obchodní limit, který je v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu postupně blokován ve výši odpovídající velikosti skutečných finančních závazků a všech očekávaných finančních závazků subjektu zúčtování vůči operátorovi trhu z již zaregistrovaných, ale dosud nevyhodnocených dvoustranných obchodů a obchodů uzavřených na denním a vnitrodenním trhu. Obchodní limit je opět uvolňován na základě úhrad skutečných finančních závazků subjektem zúčtování. Obchody na vyrovnávacím trhu nejsou finančně jištěny.
(3) Pokud by zadáním nového obchodu došlo k překročení obchodního limitu, není tento obchod operátorem trhu zaregistrován. Toto odmítnutí zaregistrování je operátorem trhu subjektu zúčtování oznámeno a subjekt zúčtování je vyzván ke zvýšení finančního zajištění plateb.
(4) Po uzavírce dvoustranných obchodů je operátorem trhu provedena kontrola a zjištěn diagram sjednaného množství elektřiny každého subjektu zúčtování jako souhrn všech diagramů tohoto subjektu zúčtování. V každé obchodní hodině je tak stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh. Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a jeho celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy je operátorem trhu každému subjektu zúčtování zpřístupněna prostřednictvím internetu do 30 minut po uzavírce dvoustranného obchodování.
(5) Po uzavření obchodované hodiny na vnitrodenním trhu jsou celková sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celková sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy každého subjektu zúčtování upravena operátorem trhu o údaje z obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu a je každému subjektu zúčtování zpřístupněna prostřednictvím internetu do 30 minut.
(6) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatele přenosové soustavy přijímány za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny skutečné hodnoty
a) dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,
b) odběrů elektřiny jednotlivých oprávněných zákazníků vybavených měřením typu A,
c) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami vybavených měřením typu A,
d) množství jím opatřené regulační energie,
e) dovozů a vývozů jednotlivých subjektů zúčtování, kterými jsou sjednané hodnoty.
(7) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatelů distribučních soustav přijímány
a) za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,
2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech oprávněných zákazníků vybavených měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,
3. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu A,
4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků vybavená měřením typu A v součtu za distribuční soustavu,
b) za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny předběžné hodnoty
1. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,
2. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu B,
3. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků vybavená měřením typu B v součtu za distribuční soustavu.
(8) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatelů distribučních soustav přijímány předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C.
(9) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 7 písm. b), jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty a provozovatelé distribučních soustav nezašlou předběžné hodnoty podle odstavce 7 písm. b), jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 8, jsou pro vypořádání odchylek použity již dříve zadané předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu C pro předcházející měsíc. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné předběžné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule.
(10) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od jednotlivých subjektů zúčtování přijímány za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.
(11) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin jsou operátorem trhu od jednotlivých subjektů zúčtování přijímány předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.
(12) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 10, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 11, jsou pro vypořádání odchylek použity již dříve zadané předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C pro předcházející měsíc. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné předběžné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule.
(13) Do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce jsou operátorem trhu přijímány od provozovatelů distribučních soustav
a) za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu B,
2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech oprávněných zákazníků, vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,
3. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B,
4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B v součtu za distribuční soustavu,
b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc
1. z předávacích míst výroben elektřiny vybavených měřením C,
2. z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu C.
(14) Na základě předaných údajů podle odstavce 13 provede operátor trhu úpravu hodnot předaných podle odstavce 7 písm. b), případně stanovených podle odstavců 9 a 10, případně stanovených podle odstavce 12, a hodnot hodinových diagramů vzniklých lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle odstavců 8 a 11.
(15) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny, případně k souhrnu předávacích míst, a v případě provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst, dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.
(16) Údaje zasílané operátorovi trhu podle odstavců 6, 7, 8, 10, 11 a 13 nejsou operátorem trhu přijímány
a) mezi 18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce,
b) mezi 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce,
c) mezi 18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce,
d) mezi 18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce.
(17) Držitelům licence na distribuci elektřiny, k jejichž distribuční soustavě jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů uvedených v § 16 a 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace jsou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu.
(18) Při předávání skutečných hodnot z měření typu A nebo B jsou operátorem trhu předávané hodnoty označeny následujícím způsobem:
a) platná hodnota - jde o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) a odstavce 13 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,
b) náhradní platná hodnota - jde o náhradní hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) a odstavce 13 za dobu trvání poruchy měřicího zařízení; provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné nebo předávací místo připojeno, předávané náhradní platné hodnoty označí způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu,
c) náhradní předběžná hodnota - jde o předběžnou hodnotu, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil podle odstavce 7 písm. b) a odstavců 8, 9, 10, 11 a 12,
d) nulová hodnota - jde o nulovou hodnotu odběru elektřiny z odběrného místa, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.
 
§ 17a
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů
(1) Typové diagramy slouží pro vyhodnocování odchylek odběru elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry elektřiny není zvláštním právním předpisem1) stanovena povinnost instalovat průběhové měření.
(2) Normalizovaným typovým diagramem je posloupnost relativních hodnot průměrných hodinových odběrů elektřiny, vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu a přepočtených na normální klimatické podmínky. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(3) Normalizované typové diagramy jsou operátorem trhu vytvářeny pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav a jsou platné jednotně pro celou elektrizační soustavu; podrobnosti tvorby typových diagramů a jejich aktualizace jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(4) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky v obchodním dni.
(5) Pro každý obchodní den je operátorem trhu stanoven zbytkový diagram zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za jednotlivé distribuční soustavy, který se určí jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do distribuční soustavy s měřeními typu A, B a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny s měřeními typu A a B a hodnoty ztrát stanovené Úřadem v souladu se zvláštním právním předpisem10). V případě dodávek elektřiny s měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B se použijí hodnoty a postupy podle § 17. Energie neměřených odběrů je považována za nulovou; podrobnosti stanovení zbytkového diagramu zatížení jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(6) Hodnoty ztrát podle odstavce 5 jsou pro provozovatele lokálních distribučních soustav stanoveny na základě měrné hodnoty ztrát provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož soustavě je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno, pokud provozovatel lokální distribuční soustavy neprokáže Úřadu hodnotu ztrát stanovenou v souladu se zvláštním právním předpisem9). V případě, že zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy je připojeno k více regionálním distribučním soustavám, stanoví se hodnota ztrát podle odstavce 5 pro provozovatele lokální distribuční soustavy na základě vyšší z měrných hodnot ztrát v příslušných regionálních distribučních soustavách.
(7) Plánovanou roční spotřebu elektřiny zákazníků s měřením typu C stanovují provozovatelé distribučních soustav na základě metody uvedené v příloze č. 3.
(8) Hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny jsou provozovateli distribučních soustav stanovovány a zasílány operátorovi trhu
a) jednotlivě pro odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele podle § 21 odst. 1,
b) souhrnně za ostatní konečné zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů.
(9) Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 8 písm. a) je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo nejméně 100 dnů. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 8 písm. b) je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 8 zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatelem distribuční soustavy byla akceptována reklamace odečtu zákazníkem, na základě které došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C.
(10) Pro finanční vypořádání odchylek podle § 18 odst. 12 písm. a) je operátorem trhu použita poslední aktuální hodnota plánované roční spotřeby elektřiny, která byla provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu zaslána podle odstavců 8 a 9. Pro finanční vypořádání odchylek podle § 18 odst. 12 písm. b) a c) jsou operátorem trhu použity poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které byly provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu zaslány podle odstavců 8 a 9.
(11) Hodnoty odběrů elektřiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne jsou stanoveny operátorem trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů. Součty hodnot odběrů elektřiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří nezměnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne jsou po jednotlivých třídách typových diagramů a distribučních soustavách stanoveny operátorem trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů.
(12) Zbytkový diagram zatížení v každé obchodní hodině se rozpočítává na odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a v souhrnu na ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů, úměrně velikostem jejich odběrů elektřiny v dané hodině, stanovených podle odstavce 11. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny oprávněných zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.
(13) Hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 12 jsou přiřazeny subjektům zúčtování operátorem trhu, a to po jednotlivých třídách typových diagramů a distribučních soustavách. Takto stanovené hodnoty odběru elektřiny jsou operátorem trhu použity pro výpočet odchylek. Hodnoty podle odstavce 12 jsou operátorem trhu sděleny příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího pracovního dne po obchodním dnu nebo za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny; podrobnosti stanovení hodnot jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(14) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C je prováděno provozovateli distribučních soustav při připojení konečných zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Přiřazení odběrných míst k jednotlivým třídám typových diagramů je založeno na charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 2. Přiřazení třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních tří let.
(15) Změna přiřazení třídy typových diagramů v důsledku změny charakteru odběrného místa je zasílána operátorovi trhu příslušnými provozovateli distribučních soustav nejpozději 3 pracovní dny před dnem, ve kterém požaduje změnu přiřazení třídy typových diagramů. Provozovateli distribučních soustav jsou provedeny odečty spotřeby elektřiny k datu uskutečnění změny přiřazení třídy typových diagramů a zaslány operátorovi trhu nejdéle do 10 pracovních dnů od data změny přiřazení třídy typových diagramů.
(16) Skutečné hodnoty odběru elektřiny včetně data odečtu jednotlivě po odběrných místech pro oprávněné zákazníky s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, jsou zasílány provozovateli distribučních soustav operátorovi trhu do 10 pracovních dnů po odečtu. Podrobnosti způsobu předání skutečných hodnot jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(17) Operátorem trhu jsou zveřejňovány
a) normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,
b) normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,
c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději první pracovní den po dni, jehož se týkají,
d) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav a teplotní koeficient, a to nejpozději první pracovní den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(18) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech oprávněných zákazníků, kteří změnili dodavatele, je operátorem trhu provedeno vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získané na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle odstavce 13 za stejné období. Pro zúčtování těchto rozdílů je použita vyrovnávací cena stanovená Úřadem.
(19) Operátorem trhu jsou jednotlivým subjektům zúčtování zúčtovány rozdíly určené podle odstavce 18 za vyrovnávací cenu regulovanou Úřadem.
(20) Operátorem trhu jsou sečteny rozdíly podle odstavce 18 za jednotlivé distribuční soustavy a tento součet s opačným znaménkem je operátorem trhu zúčtován vyrovnávací cenou příslušnému subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušné distribuční soustavě.
(21) U odběrných míst s měřením typu C oprávněných zákazníků, kteří změnili dodavatele a u kterých byly v daném měsíci provedeny odečty spotřeb elektřiny a hodnoty těchto odečtů jsou zaslány operátorovi trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce, je operátorem trhu do šestého pracovního dne třetího měsíce po zaslání hodnot odečtů provedeno zúčtování rozdílů podle odstavce 19. Odečty spotřeb elektřiny odběrných míst oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, zaslané po termínu stanoveném v předchozí větě jsou operátorem trhu zúčtovány až v následujícím měsíci.
(22) Zúčtování rozdílů podle odstavců 19 a 20 není součástí zúčtování odchylek podle § 18.
(23) Na zúčtování rozdílů podle odstavců 19 a 20 jsou vystavovány samostatné daňové doklady.
(24) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 19 a 20 provádí operátor trhu. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
 
§ 17b
Výpočet a vyhodnocování odchylek
(1) Úplnost předaných údajů podle § 17 a 17a je prověřena operátorem trhu a v případě nedostatků jsou provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav vyzváni k doplnění.
(2) Skutečná dodávka elektřiny a skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování v každé obchodní hodině v MWh je stanovena operátorem trhu jako souhrn dodávek elektřiny subjektu zúčtování do přenosové soustavy a distribučních soustav a souhrn odběrů elektřiny subjektu zúčtování z přenosové soustavy a distribučních soustav, zjištěný na základě údajů o skutečných dodávkách elektřiny, skutečných odběrech elektřiny podle § 17 a typových diagramů podle § 17a. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem. Skutečná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem.
(3) Odchylkou subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.
 
§ 17c
Zveřejňování informací
(1) Operátorem trhu je zpracovávána a zveřejňována měsíční a roční zpráva o stavu trhu s elektřinou. Zpráva obsahuje:
a) vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny z denního trhu a vnitrodenního trhu pro dny pondělí až neděle,
b) vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za pracovní dny a vývoj týdenní průměrné ceny elektřiny za nepracovní dny z denního trhu a vnitrodenního trhu,
c) množství nabízené, množství poptávané a množství zobchodované elektřiny z denního trhu a množství zobchodované elektřiny z vnitrodenního trhu v členění podle písmen a) a b),
d) informace o počtu přijatých a vyřízených reklamací v členění denní trh, vnitrodenní trh, vyrovnávací trh, skutečné hodnoty, vyhodnocení odchylek, ocenění odchylek, výpočet poplatků za činnost operátora trhu a vypořádání odchylek,
e) počet změn dodavatele oprávněných zákazníků a odběratele výrobců elektřiny,
f) časový průběh velikosti systémové odchylky,
g) časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky,
h) časový průběh jednotkových nákladů na krytí systémové odchylky.
(2) Při použití opatření pro předcházení stavu nouze podle zvláštního právního předpisu7) je operátorem trhu vypracován rozbor situace v obchodování s elektřinou. Tento rozbor je zveřejněn na internetových stránkách operátora trhu. Na žádost subjektů zúčtování jsou zveřejněny i jejich připomínky k danému rozboru. Operátorovi trhu jsou provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav poskytnuty na vyžádání doplňující informace.
 
§ 18
Zúčtování odchylek
(1) Zúčtování odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.
(2) Zúčtovacími cenami pro jednotlivé obchodní hodiny jsou ceny vzniklé na základě cen regulační energie. Způsob tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zúčtovací ceny jsou provozovatelem přenosové soustavy předávány každý pracovní den do 11.00 hodin operátorovi trhu.
(3) Vícenáklady na regulační energii využitou provozovatelem přenosové soustavy pro vyrovnání systémové odchylky pro každou obchodní hodinu jsou zjištěny operátorem trhu. Tyto vícenáklady jsou stanoveny jako rozdíl mezi celkovými náklady na regulační energii v dané obchodní hodině a součinem celkového množství dodané regulační energie a zúčtovací ceny v této obchodní hodině.
(4) Zúčtování odchylek prováděné operátorem trhu pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí platby subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou a výši platby za zúčtování, která je určena z ceny za činnost zúčtování operátora trhu stanovené Úřadem, v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu. Platba subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou se stanoví jako součet těchto položek a) platby za elektřinu stanovené jako součin velikosti odchylky kladné nebo odchylky záporné a zúčtovací ceny, b) vícenákladů stanovených jako podíl z vícenákladů podle odstavce 3 ve výši odpovídající podílu absolutní hodnoty odchylky kladné nebo odchylky záporné subjektu na součtu absolutních hodnot odchylek všech subjektů zúčtování.
(5) Každý pracovní den je do 14.00 hodin každému subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování oznámeno operátorem trhu vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu:
a) velikost odchylky v MWh,
b) zúčtovací cenu v Kč/MWh,
c) podíl na vícenákladech elektrizační soustavy v Kč/MWh,
d) platbu subjektu zúčtování v Kč.
(6) Po skončení zúčtovacího období, kterým je jeden kalendářní měsíc, je na základě součtu plateb subjektu zúčtování operátorem trhu vystaven daňový doklad za celé zúčtovací období, uplatňuje-li daň na výstupu operátor trhu, a podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb je zajišťováno minimálně jednou za kalendářní měsíc.
(7) Poskytovatelům podpůrných služeb, kteří dodali regulační energii aktivací podpůrných služeb, je tato regulační energie operátorem trhu hrazena za ceny, jejichž způsob stanovení je uveden ve smlouvě o poskytování podpůrných služeb, uzavřené mezi provozovatelem přenosové soustavy a poskytovatelem podpůrné služby. Informace o těchto cenách a o výši dodané regulační energie za každého poskytovatele podpůrných služeb jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu.
(8) Subjektům zúčtování, které dodaly regulační energii na základě výsledků vyrovnávacího trhu, je tato regulační energie operátorem trhu hrazena za ceny, jejichž způsob stanovení je uveden ve smlouvě o přístupu na vyrovnávací trh podle § 9 odst. 3. Informace o těchto cenách a o výši dodané regulační energie z vyrovnávacího trhu za každého poskytovatele regulační energie jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu.
(9) V případě, že subjekt zúčtování neuhradí splatné závazky vůči operátorovi trhu ve lhůtě splatnosti, je na uhrazení splatných závazků použita část prostředků z finančního jištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování, je možné registraci operátorem trhu zrušit.
(10) Zrušení registrace podle odstavce 9 je zveřejněno na internetové stránce operátora trhu a současně jsou o této skutečnosti informovány všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím obchodním dni sjednané množství elektřiny se subjektem, kterému je registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace je datum, od kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zrušenou registrací, nejsou operátorem trhu přijaty a zahrnuty do sjednaných množství subjektů zúčtování.
(11) Seznam registrovaných subjektů zúčtování uveřejňovaný operátorem trhu obsahuje uvedení doby platnosti smlouvy uzavřené s každým subjektem zúčtování. Tento seznam je operátorem trhu aktualizován při každé změně.
(12) Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve třech etapách:
a) denní vypořádání, které má formu zálohových plateb,
b) měsíční vypořádání, které je provedeno po skončení měsíce a jsou vystaveny daňové doklady a zúčtovány zálohy z denního vypořádání,
c) závěrečné měsíční vypořádání, které je provedeno pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty 3 měsíců pro podávání reklamací.
(13) Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
 
§ 19
Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky
(1) Odchylky subjektů zúčtování se vyhodnocují v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo.
(2) Skutečné hodnoty subjektů zúčtování týkající se závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy se zaokrouhlují na 100 kWh směrem nahoru, ve výpočtu odchylky je zahrnuto každých započatých 100 kWh skutečného odběru elektřiny.
(3) Skutečné hodnoty subjektů zúčtování týkající se závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy se zaokrouhlují na 100 kWh směrem dolů, ve výpočtu odchylky je zahrnuto pouze 100 kWh skutečně dodané elektřiny.
(4) Rozdíl mezi velikostí systémové odchylky a množstvím regulační energie v MWh vzniká zaokrouhlováním skutečných hodnot podle odstavců 2 a 3 a je zveřejněn operátorem trhu na internetových stránkách.
(5) Rozdíl součtů skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A maximálně o 15 kWh za kalendářní měsíc, u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu B maximálně o 1 kWh za kalendářní měsíc.
(6) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě, jejímž předmětem plnění je doprava elektřiny. Takto upravené hodnoty jsou předávány provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.
 
§ 19a
Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze
(1) Ve stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přenosové soustavy v souladu se zvláštním právním předpisem7) se zúčtování odchylek provádí ve zvláštním režimu zúčtování ve všech hodinách obchodního dne.
(2) Ve zvláštním režimu zúčtování se neprovádí zúčtování odchylek podle § 18.
(3) Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.
(4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování odchylek jsou rovna nule sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčtování stanovená podle § 17, včetně sjednaného a skutečného množství regulační energie.
(5) Ve zvláštním režimu zúčtování se neorganizuje krátkodobý trh a pro již provedené platby se použijí ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.
(6) Jednotkové ceny elektřiny pro zvláštní režim zúčtování podléhají regulaci Úřadem.
(7) Zúčtování elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.
(8) Průměrná cena dodávky elektřiny pro každou hodinu je stanovena operátorem trhu jako vážený průměr na základě cen stanovených Úřadem podle odstavce 6.
(9) Agregace skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny je provedena pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání odpovědnosti za odchylku.
(10) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny je provedeno podle pravidel, která jsou uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování.
(11) Skutečná dodávka elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného dovozu elektřiny, je operátorem trhu zúčtována za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou operátorem trhu podle odstavce 8 a uhrazena způsobem podle odstavce 13. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.
(12) Skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného vývozu elektřiny, je operátorem trhu zúčtován za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou operátorem trhu podle odstavce 8 a uhrazena způsobem podle odstavce 13. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.
(13) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování je prováděno operátorem trhu. Operátorem trhu jsou nejdříve přijímány platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Závazky operátora trhu ze zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování jsou uhrazeny až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektu zúčtování. Úhrada pohledávek subjektů zúčtování operátorem trhu je realizována poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování. Podrobnosti vypořádání plateb jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(14) Pro vypořádání stavu nouze se vystavují samostatné daňové doklady.
 
§ 20
Tvorba cen za činnosti operátora trhu
Ceny za činnosti operátora trhu jsou:
a) cena za zúčtování odchylek, která se skládá z:
1. ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,
2. roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,
3. ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů,
b) cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu včetně zajišťování procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka v Kč/rok; cena je placena registrovanými účastníky trhu, kteří nejsou subjekty zúčtování,
c) cena za zobchodované množství na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh; cena je hrazena subjekty zúčtování majícími uzavřenou smlouvu o přístupu na krátkodobý trh s elektřinou podle § 9 odst. 2,
d) ceny za činnosti operátora trhu jsou uhrazeny příslušnými účastníky trhu s elektřinou přímo operátorovi trhu, s výjimkou ceny podle písmene a) bodu 3, která je uhrazena účastníky trhu s elektřinou provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno, a to nejméně jednou měsíčně; platby za zúčtování stanovené na základě ceny podle písmene a) bodu 3 obdržené provozovatelem lokální distribuční soustavy jsou dále uhrazeny provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno; v případě, že zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy je připojeno k více regionálním distribučním soustavám, uhradí obdržené platby pouze jednomu z provozovatelů regionálních distribučních soustav; platby za zúčtování stanovené na základě ceny podle písmene a) bodu 3, obdržené provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy, jsou dále uhrazeny operátorovi trhu, a to nejméně jednou měsíčně.
 
§ 21
Změna dodavatele oprávněného zákazníka obchodujícího v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku
(1) Základní změny dodavatele oprávněného zákazníka jsou:
a) změna dodavatele za jiného,
b) změna počtu dodavatelů,
c) změna dodavatele nebo dodavatelů za náhradního dodavatele,
d) odchod od náhradního dodavatele k jinému dodavateli nebo dodavatelům.
(2) Za změnu dodavatele podle odstavce 1 písm. a) se nepovažuje převedení zákazníků k novému dodavateli, který vznikl v důsledku právního oddělení provozovatele distribuční soustavy.
(3) Získá-li zákazník nebo držitel licence na distribuci oprávnění k regulovanému přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám podle § 21 odst. 2 zákona a jeho stávající dodavatel elektřiny je i držitelem licence na obchod, není nutné uzavírat novou smlouvu o dodávce elektřiny.
(4)Před první změnou dodavatele je mezi držitelem licence na distribuci nebo oprávněným zákazníkem, který získá oprávnění podle § 21 odst. 2 zákona a nemá uzavřenou smlouvu o připojení, a provozovatelem příslušné přenosové nebo distribuční soustavy uzavírána nová smlouva o připojení oprávněného zákazníka nebo smlouva o připojení distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu3). Uzavření nové smlouvy o připojení neopravňuje provozovatele soustavy, se kterým uzavírá zákazník nebo držitel licence na distribuci novou smlouvu, k účtování poplatku podle § 28 odst. 2 písm. i) zákona.
(5) Konečný zákazník a držitel licence na distribuci, který získal oprávnění k volbě dodavatele, může měnit svého dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku nebo může navýšit nebo snížit počet svých dodavatelů:
a) vždy k prvnímu dni v měsíci, pokud je vybaven průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat typu A a průběhovým měřením typu B,
b) jednou za půl roku, pokud je vybaven měřením typu C, smlouva s dodavatelem je uzavírána podle § 9 odst. 1 písm. c), f) a i).
(6) Postup pro uskutečnění změny dodavatele oprávněného zákazníka v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku je následující:
a) uzavření smlouvy o dodávce elektřiny mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem podle § 9 odst. 1 písm. c), f), g) a i), uzavření smlouvy o distribuci mezi příslušným provozovatelem distribuční soustavy a novým dodavatelem, pokud je mezi ním a oprávněným zákazníkem uzavřena smlouva podle 9 odst. 1 písm. c); v případě, že se jedná o první změnu dodavatele, je oprávněným zákazníkem nebo novým dodavatelem požádán příslušný provozovatel distribuční soustavy o registraci odběrných míst podle písmene b),
b) registrace odběrných míst oprávněného zákazníka provozovatelem distribuční soustavy u operátora trhu nejpozději 3 pracovní dny po podání žádosti na registraci odběrných míst podle písmene a), pokud ještě nejsou zaregistrována; podrobnosti registrace jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu,
c) uskutečnění změny dodavatele provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy, ke které je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno, a to přiřazením odběrného místa oprávněného zákazníka k novému dodavateli,
d) stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C k datu uskutečnění změny dodavatele a předání těchto hodnot provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data uskutečnění změny dodavatele; stanovení stavu měřicího zařízení provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu uskutečnění změny dodavatele nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu uskutečnění změny dodavatele na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem nebo zákazníkem k datu uskutečnění změny dodavatele.
(7) Uzavřená smlouva o dodávce elektřiny mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem obsahuje výčet odběrných míst, pro která je smlouva uzavřena.
(8) Požadavek na uskutečnění změny dodavatele oprávněného zákazníka uplatňuje nový dodavatel u operátora trhu nejpozději 3 pracovní dny před termíny uvedenými v odstavci 12 s uvedením údajů podle odstavců 7 a 10.
(9) Stávající dodavatel oprávněného zákazníka je operátorem trhu informován o uzavření smlouvy podle odstavce 6 písm. a).
(10) Provozovateli přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná místa oprávněného zákazníka připojena, jsou operátorem trhu předávány následující údaje z uzavřené smlouvy:
a) název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, registrační číslo nového dodavatele,
b) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit,
c) datum ukončení smlouvy (pokud je dohodnuto),
d) závazek dodavatele zajistit pro oprávněného zákazníka regulovaný přístup k distribuční soustavě, čímž jsou služby distribuce a systémové služby, pokud je dohodnut,
e) závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku oprávněného zákazníka nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa oprávněného zákazníka, pro která bude dodávka uskutečněna,
f) výčet a identifikace odběrných míst,
g) určení, zda se jedná o dodávku podle pevného diagramu.
(11) V případě, že se jedná o první změnu dodavatele elektřiny oprávněného zákazníka, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, jsou provozovatelem příslušné distribuční soustavy registrována současně i předávací místa nebo souhrn předávacích míst všech výroben elektřiny připojených do této distribuční soustavy.
(12) Údaje podle odstavce 9 jsou předávány nejpozději:
a) 7 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu A,
b) 14 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu B,
c) 30 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu C.
(13) Pokud nahlášené údaje podle odstavců 10 a 11 neobsahují všechny náležitosti, může být změna dodavatele oprávněného zákazníka provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy odmítnuta. Odmítnutí je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno operátorovi trhu a operátorem trhu pak příslušnému dodavateli, který změnu požadoval. Uskutečnění změny dodavatele je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno operátorovi trhu a operátorem trhu předešlému a novému dodavateli do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku na změnu. Zamítnutí změny je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno spolu s důvodem zamítnutí do 3 pracovních dnů po obdržení požadavků na změnu oprávněnému zákazníkovi a operátorovi trhu a operátorem trhu předešlému a novému dodavateli. Uskutečnění změny počtu dodavatelů je nahlášeno operátorem trhu subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo zodpovědnost za odchylku, a novému dalšímu dodavateli do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku na změnu.
(14) Změna dodavatele je uskutečněna vyrozuměním podle odstavce 13 ze strany provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o novém smluvním vztahu mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem a zaregistrováním tohoto vztahu u operátora trhu. K datu uskutečnění změny dodavatele je proveden odečet podle zvláštního právního předpisu1) a u odběrných míst s měřením typu C je stanoven stav měřicího zařízení podle odstavce 6 písm. d) a údaje zaslány provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy operátorovi trhu a operátorem trhu stávajícímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Po zaregistrování nového smluvního vztahu jsou údaje o skutečných množstvích elektřiny předávány operátorem trhu novému dodavateli podle zvláštního právního předpisu1).
(15) Náhradním dodavatelem je provozovatel distribuční soustavy, ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno. V případě, že je zařízení oprávněného zákazníka připojeno k přenosové soustavě, je náhradním dodavatelem územně příslušný provozovatel distribuční soustavy. Náhradní dodávku v případě, kdy dodavatel oprávněného zákazníka ztratí způsobilost dodávat elektřinu, uskutečňuje náhradní dodavatel po dobu nezbytnou, která je stanovena Úřadem. Dodávka elektřiny je uskutečňována náhradním dodavatelem za ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
(16) Termín zahájení náhradní dodávky oznamuje provozovateli distribuční soustavy operátor trhu nebo jej určí provozovatel distribuční soustavy.
(17) O uskutečnění náhradní dodávky je oprávněný zákazník náhradním dodavatelem neprodleně informován. Náhradní dodávku je možné uskutečnit po dobu nejdéle 3 měsíců od doby, kdy provozovatel distribuční soustavy o uskutečnění náhradní dodávky oprávněného zákazníka informoval.
 
§ 22
Vyúčtování dodávky elektřiny
(2) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr je uskutečňován z napěťové hladiny NN, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období.
(1) Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny.
(2) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny.
(3) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi obsahuje vyčíslený údaj o ceně za dodávku elektřiny ve složení stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platu za elektřinu ve vysokém tarifu a platu za elektřinu v nízkém tarifu.
(4) Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Údaje jsou předávány na základě smlouvy o předávání údajů podle § 16 odst. 3. Údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(5) Po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrném místě s měřením typu C, u kterého byla provedena změna dodavatele, jsou příslušným provozovatelem distribuční soustavy předávány operátorovi trhu do 10 pracovních dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Údaje jsou předávány na základě smlouvy o předávání údajů podle § 16 odst. 3. Údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
 
§ 23
Přechodná ustanovení
(1) Oprávněný zákazník, provozovatel distribuční soustavy a výrobce uplatňující do 31.12.2004 regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám změnou svého smluvního dodavatele nebo odběratele je vybaven měřením typu A nebo B podle zvláštního právního předpisu,1) a to pro ta odběrná nebo předávací místa, pro která regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám uplatňuje. Instalace měření je provedena na základě smlouvy o připojení.
(2) V případech, kdy účastník trhu uplatní regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám a při výměně měřicího zařízení nesplňuje podmínky pro vybavení předávacího nebo odběrného místa měřením typu A nebo B, jsou účastníkem trhu s elektřinou provozovateli příslušné distribuční soustavy uhrazeny náklady vzniklé z rozdílu mezi cenou měření typu A nebo B a cenou měření typu, na nějž má účastník trhu podle zvláštního právního předpisu1) nárok.
(3) Zasílání požadavků podle § 10 odst. 6, požadavků podle § 21 odst. 8, údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registraci oprávněných zákazníků a vyúčtování dopravy elektřiny probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu příslušnému účastníkovi trhu.
(4) Do 31. prosince 2004 jsou odběrná místa oprávněných zákazníků, kteří uzavírají smlouvu na dodávku elektřiny podle § 9 odst. 1 písm. c), f) a i) a kteří jsou registrovaní u operátora trhu, registrována při změně dodavatele týkající se těchto odběrných míst.
(5) U oprávněného zákazníka typu domácnost může být registrace tohoto zákazníka shodná s registrací jeho odběrného místa.
 
§ 24
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Brychta, CSc. v. r.
 
Příl.1
ZPŮSOB STANOVENÍ ZÚČTOVACÍ CENY
(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii pro všechny poskytovatele regulační energie:
a) v režimu nabídkových cen
1. na bloku poskytujícím kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu a u regulační energie opatřené na vyrovnávacím trhu a u regulační energie opatřené ze zahraničí je rovna požadované ceně kladné regulační energie podle smlouvy na poskytování podpůrných služeb nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh,
2. na bloku poskytujícím pouze sekundární regulaci a točivou zálohu vodních elektráren rovna 1 800 Kč/MWh,
b) v režimu mezních cen
1. je rovna nejvyšší dosažené požadované ceně dodané kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,
2. v případě, že žádný blok poskytující kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu nedodal kladnou regulační energii ani nebyla opatřena na vyrovnávacím trhu nebo v zahraničí je rovna 1 800 Kč/MWh.
(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii pro všechny poskytovatele regulační energie:
a) v režimu nabídkových cen
1. na bloku poskytujícím zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu a u regulační energie opatřené na vyrovnávacím trhu a u regulační energie opatřené ze zahraničí je rovna požadované ceně záporné regulační energie podle smlouvy na poskytování podpůrných služeb nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh,
2. na bloku poskytujícím pouze sekundární regulaci nebo točivou zálohu vodních elektráren je rovna 1 Kč/MWh; cenu hradí operátor trhu poskytovateli záporné regulační energie,
b) v režimu mezních cen
1. je rovna nejnižší dosažené požadované ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,
2. v případě, že žádný blok poskytující zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nedodal zápornou regulační energii ani nebyla opatřena na vyrovnávacím trhu nebo v zahraničí, je rovna 1 Kč/MWh; cenu hradí operátor trhu poskytovateli záporné regulační energie.
(3) Zúčtovací cena je stanovena provozovatelem přenosové soustavy pro každou obchodní hodinu:
a) v režimu nabídkových cen jako vážený průměr ceny a množství dodané regulační energie pro každou hodinu tohoto obchodního dne. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné, je zúčtovací cenou vážený průměr množství kladné regulační energie a její ceny. Je-li v dané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná, je zúčtovací cenou vážený průměr množství záporné regulační energie a její ceny,
b) v režimu mezních cen jako cena mezní. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné, je zúčtovací cenou nejvyšší dosažená cena dodané kladné regulační energie. Je-li v dané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná, je zúčtovací cenou nejnižší dosažená cena dodané záporné regulační energie.
(4) V případě, že pro některou obchodní hodinu nebyla dodána žádná regulační energie, je zúčtovací cena rovna 1 800 Kč/MWh.
 
Příl.2
Třídy typových diagramů
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Třída  Typ      Charakter odběru elektřiny        Tarif podle cenového rozhodnutí
    konečného   a přiznané distribuční sazby       Úřadu
    zákazníka
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 1   Podnikatel   - odběr bez tepelného využití elektřiny  - B3, B4, B5, B13, C 01, C02, C 03
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 2   Podnikatel   - odběr s akumulačním spotřebičem     - B11, C 24, C 25, C 26, C 34,
                                  C 35, C 36
            - odběr s hybridním vytápěním
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 3   Podnikatel   - odběr s přímotopným systémem vytápění  - B12, C 45, C 46, C 55

            - odběr s tepelným čerpadlem
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 4   Domácnost   - odběr bez tepelného využití elektřiny  - D 01, D 02, D 61
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 5   Domácnost   - odběr s akumulačním spotřebičem     - D 24, D 25, D 26
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 6   Domácnost   - odběr s hybridním vytápěním       - D 34, D 35, D 36
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 7   Domácnost   - odběr s přímotopným systémem vytápění  - D 45, D 46, D 55
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 8   Podnikatel   - odběr pro veřejné osvětlení       - C 62
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Přiřazení třídy typového diagramu ke stávajícím odběrným místům je
provedeno provozovateli distribučních soustav podle stávajícího
tarifu a této přílohy.

 
Příl.3
Metodika stanovení plánované roční spotřeby elektřiny
(1) Stanovení plánované roční spotřeby elektřiny pro odběrné místo s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující období nejméně 100 předcházejících dnů a u kterého nebyla v tomto období provedena změna přiřazení třídy typových diagramů.
a) Vypočte se suma relativních hodnot K
f
příslušného přepočteného typového diagramu platného pro dané kalendářní období v trvání ode dne počátečního odečtu do dne konečného odečtu podle vztahu
 
       d=dko  h=24
    K
f
= suma suma k
TDDn,d,h
tp d=dpo+1 h=1 kde K
f
sumární objem relativních hodnot za fakturační období, dpo den počátku odečtového období, dko den konce odečtového období, k
TDDn,d,h
tp relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d, v hodině h.
b) Vypočte se suma relativních hodnot K
r
příslušného normalizovaného typového diagramu pro kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, podle vztahu
 
       d=31.12.akr h=24
    K
r
= suma suma k
TDDn,d,h
norm d=1.1.akr h=1 kde K
r
sumární objem relativních hodnot za ucelený kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, akr aktuální kalendářní rok, k
TDDn,d,h
norm relativní hodnota n-tého normalizovaného typového diagramu ve dni d, v hodině h.
c) Pro dané odběrné místo se použije hodnota spotřeby elektřiny z posledního odečtového období, označená jako E
fak
. Plánovaná roční spotřeba elektřiny platná pro dané odběrné místo E
plan
je pak úměrná poslední hodnotě mezi odečty v poměru příslušných sum relativních hodnot typových diagramů podle vztahu:
  K
        r
    E
plan
= -- x E
fak
K f
(2) Plánovaná roční spotřeba elektřiny pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C, pro jejíž stanovení se nepoužije postupu podle odstavce 1, je rovna průměrné spotřebě odběrů elektřiny se stejným typovým diagramem a stejnou velikostí jističe jako u daného odběru elektřiny. Průměrná spotřeba elektřiny je určena na základě tarifní statistiky, zpracované Úřadem na základě podkladů předaných provozovateli distribučních soustav.
(3) V případě, že odběrné místo je osazeno měřicím zařízením s více číselníky (vícetarifní měření), je pro odhad spotřeby elektřiny použit součet naměřených odběrů elektřiny ze všech číselníků.
(4) Plánovaná roční spotřeba elektřiny jednotlivých zákazníků určená a přepočtená na normální klimatické podmínky je stanovována provozovatelem distribuční soustavy jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Operátorovi trhu jsou předávány tyto informace jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a agregovaně za ostatní zákazníky s měřením typu C po třídách typových diagramů. Plánovaná roční spotřeba elektřiny je udávána v kWh.
(5) Na žádost subjektu zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v odběrných místech s měřením typu C, pro která byla stanovena plánovaná roční spotřeba elektřiny, ve které tento subjekt zúčtování prokáže skutečnosti, na základě kterých lze očekávat změnu plánované roční spotřeby elektřiny o více než 50 %, je provozovatelem distribuční soustavy proveden nový výpočet plánované roční spotřeby elektřiny, který zohlední skutečnosti předložené subjektem zúčtování.
(6) Stanovení plánované roční spotřeby elektřiny pro stávající odběrná místa s měřením typu C je provedeno provozovateli distribučních soustav podle této přílohy.
 
Příl.4
zrušena
1) Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.
2) Vyhláška č. 306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.
3) Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1228/2003/ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou.
6) Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.
7) Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.
8) Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.
9) Vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie.
10) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 6. 2017 - 7. 8. 2017)