195/1995 Sb. , kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.

Schválený:
195/1995 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. června 1995,
kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.
Vláda podle § 81 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., nařizuje:
Čl.I
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/ /1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb., se mění takto:
1. § 1 odst. 1 písm. a) zní:
"a) příslušníku Hasičského záchranného sboru České republiky, zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zařazenému do jednotky hasičského záchranného sboru podniku, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členu jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a členu požární hlídky, který při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události1) anebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů a".
2. V § 1 odst. 1 písm. b) bodu 2 se slova "národního výboru" nahrazují slovem "obce".
3. Poznámka č. 1) zní:
"1) § 92 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.".
4. V § 1 odst. 2 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "25 000 Kč" a částka "25 000 Kčs" se nahrazuje částkou "70 000 Kč".
5. V § 2 odst. 2 písm. a) se částka "8000 Kčs" nahrazuje částkou "25 000 Kč".
6. V § 2 odst. 2 písm. b), c) a d) se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "15 000 Kč".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ruml v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 6. 2017 - 7. 8. 2017)