276/2022 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Schválený:
276/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2022
o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Vláda nařizuje podle § 78a odst. 17 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2019 Sb.:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavateli, se kterým Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen "příspěvek").
 
§ 2
Maximální částka příspěvku
Maximální částka příspěvku činí 14 200 Kč.
 
§ 3
Časová působnost
Podle tohoto nařízení se poprvé postupuje při stanovení příspěvku za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2022.
 
§ 4
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 388/2020 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, se zrušuje.
 
§ 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.