351/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
351/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. září 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 2. února 2021 mezi vyššími odborovými orgány - Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdružení a organizací zaměstnavatelů - Asociace českého papírenského průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 17.11 a 17.12.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.