Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2021 – 10. 3. 2021)

Vydáno: 20 minut čtení

(sledované období: 9. 2. 2021 – 10. 3. 2021)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2021 Sb. dne 23. 2. 2021

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (pandemický zákon)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2021 Sb. dne 26. 2. 2021

Dne 27. 2. 2021 vstoupil v účinnost tzv. pandemický zákon. Spolu s ním byl automaticky vyhlášen i stav pandemické nouze – tento lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců.

V rámci stavu pandemické nouze mohou Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice přijímat (taxativně vypočtená) mimořádná opatření za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku.

Mimořádná opatření mohou mít poměrně zásadní dopady i v pracovněprávní oblasti. V rámci stavu pandemické nouze je možné mj. omezit činnost provozoven, uložit povinnost používat ochranné, mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření, popř. uložit příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19 (kdy některým zaměstnavatelům už byla povinnost testovat své zaměstnance uložena).

Účinnost tohoto zákona je časově omezena, a to do 28. 2. 2022.

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2021 Sb. dne 26. 2. 2021

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 je v pořadí již několikátým zákonem o kompenzačním bonusu. Účelem kompenzačního bonusu 2021 je kompenzace hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s epidemií COVID-19 či s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.

Beneficienty kompenzačního bonusu 2021 mohou být mj. i osoby, které v rozhodném období vykonávaly práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (tj. DPP a DPČ), pokud z tohoto titulu byly alespoň 3 kalendářní měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci a pokud současně nevykonávaly jinou činnost zakládající účast zaměstnance na nemocenském pojištění.

Shora uvedené osoby budou mít za určitých podmínek nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za kalendářní den, pokud nemohly vykonávat práci z důvodů na straně zaměstnavatele, jehož činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Kompenzační bonus pro rok 2021 je zatím upraven jen na období od 1. 2. 2021 d

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2021 – 8. 2. 2021)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
584/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
82/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021
121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
108/2006 Sb. o sociálních službách
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
437/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů