487/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
487/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. listopadu 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl.I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb., nařízení vlády č. 273/2018 Sb. a nařízení vlády č. 347/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se částka "87,30 Kč" nahrazuje částkou "90,50 Kč" a částka "14 600 Kč" se nahrazuje částkou "15 200 Kč".
2. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
---------------------------------------------------------------
Skupina prací        Nejnižší úroveň zaručené mzdy
            ---------------------------------------
             v Kč za hodinu    v Kč za měsíc
---------------------------------------------------------------
  1.             90,50      15 200
  2.             99,90      16 800
  3.            110,30      18 500
  4.            121,80      20 500
  5.            134,40      22 600
  6.            148,40      24 900
  7.            163,90      27 500
  8.            181,00      30 400.".
---------------------------------------------------------------
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.