234/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Schválený:
234/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. května 2020,
kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo "zaměstnanec" doplňují slova " , přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické".
2. V § 5 se slovo "Bonusovým" nahrazuje slovy "Prvním bonusovým".
3. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020.
(3) Třetím bonusovým obdobím je období, které může stanovit vláda nařízením v rámci období od 9. června do 31. srpna 2020, a to pro dny, kdy trvají krizová opatření podle § 1 omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.".
4. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Žádost o kompenzační bonus se podává za bonusové období.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
5. V § 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Kompenzační bonus se stanoví za bonusové období.".
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
6. V § 8 odst. 4 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.