20/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Schválený:
20/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 6, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10 a § 6 odst. 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 209/2019 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, se mění takto:
1. Pod nadpisy § 2 až 4 se text "§ 3 odst. 7" nahrazuje textem "§ 3 odst. 6".
2. V § 2 odst. 2 se slova "s vyobrazením" zrušují.
3. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
4. V § 3 se zrušuje odstavec 2 a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
5. V § 4 se slova "části B přílohy" nahrazují slovem "příloze".
6. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "a) až c), e) až g) a j) až l)" nahrazují slovy "a) až f), i) až k) a m)".
7. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "a) a j) až m)" nahrazují slovy "a) a i) až m)".
8. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "a) a j) až l)" nahrazují slovy "a), i) až k) a m)".
9. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova "h) až m)" nahrazují slovy "a), g) až k) a m)".
10. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova "a) až c), e) až g) a j) až l)" nahrazují slovy "a) až f) a i) až k)".
11. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova "a), k) a l)" nahrazují slovy "a) a i) až k)".
12. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova "a) a j) až l)" nahrazují slovy "a) a i) až k)".
13. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova "j) a l)" nahrazují slovy "i) a k)".
14. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova "h) až l)" nahrazují slovy "a) a g) až k)".
15. V § 8 písm. a) se slova "a uvádění" a slova "na trh" zrušují.
16. V § 8 písm. b) se slova " , kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů" zrušují.
17. V § 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , nebo žadateli, který splňuje podmínky stanovené v písmenu b)".
18. V § 8 písm. d) se za slovo "uvádění" vkládají slova "doplňkových látek a".
19. Pod nadpis § 11 se doplňuje text "[K § 3 odst. 6 písm. c) zákona]".
20. Nadpis nad označením § 12 se zrušuje a § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 9 zní:
 
"§ 12
Podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě
[K § 3 odst. 6 písm. f) zákona]
(1) Objemná krmiva jako siláž nebo senáž určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat (dále jen "objemná krmiva") lze volně ložená skladovat na zemědělské půdě, pokud
a) jejich uložení je dočasné, jednorázové a nouzové po dobu maximálně 8 měsíců, sloužící k překlenutí nedostatku standardních skladovacích míst,
b) jejich hmotnost nepřesahuje 200 t a byly sklizeny z plochy do 10 ha,
c) místo pro jejich uložení (dále jen "úložiště") je
1. na ploše, která není součástí vyhlášeného zvláště chráněného území5) a nachází se ve vzdálenosti minimálně 50 m od jeho hranice nebo hranice jeho ochranného pásma,
2. vzdáleno minimálně 50 m od povrchových vod a od ochranných pásem vodních zdrojů6),
3. umístěno na pozemku s maximální sklonitostí do 5 stupňů,
4. umístěno na pozemku (části dílu půdního bloku), který není meliorován odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 767), není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží vymezenou hlavními půdními jednotkami 04 a 057), a
5. zabezpečeno tak, aby nedošlo k průniku senážních nebo silážních šťáv do půdy a tím k poškození biologických, fyzikálních a chemických vlastností zemědělské půdy8) a k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod,
d) zemědělská půda, na níž jsou skladována objemná krmiva, bude uvedena do původního stavu do 1 roku od zahájení skladování a zahájení skladování objemných krmiv na zemědělské půdě bude oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu8),
e) budou spotřebována pro krmení hospodářských zvířat a
f) místo a čas jejich uložení a vyskladnění byly písemně oznámeny příslušnému vodoprávnímu úřadu.
(2) Sušina rostlinného materiálu naskladňovaného za účelem skladování na zemědělské půdě musí být po celou dobu skladování větší než 33 %.
(3) Úložiště musí být zakryto tak, aby do něj nemohla vtékat srážková nebo povrchová voda a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých výluhů mimo úložiště. Zakrytí musí být zajištěno po celou dobu skladování objemných krmiv na zemědělské půdě v souladu s předchozí větou. Zakrytím musí být dále zabráněno znehodnocení objemných krmiv.
(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech od ukončení vyskladnění.
(5) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv zeminou, a následnému zkrmování takto kontaminovaných objemných krmiv zvířatům.
(6) O každém úložišti musí být vedena evidence9), do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství naskladněného materiálu a termín vyskladnění.
(7) Při opakovaném uložení objemných krmiv na stejném místě nebo při jejich skladování na zemědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí být kromě podmínek stanovených v odstavcích 1 až 6 dále zajištěno, že objemná krmiva
a) jsou skladována na místech vhodných k jejich uložení, schválených v havarijním plánu zpracovaném podle § 39 vodního zákona, a
b) nejsou uložena na zemědělské půdě déle než 12 měsíců od data uložení.
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.
8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.".
21. Nadpis přílohy č. 1 zní: "Seznam skladištních škůdců", nadpis bodu I. "I. Seznam škůdců:" a bod II. včetně nadpisu "II. Vyobrazení vybraných skladištních škůdců a roztoče dravého:" se zrušují.
22. V příloze č. 1 písm. B bod 8 se slovo "Ahaxverus" nahrazuje slovem "Ahasverus".
23. Příloha č. 2 se zrušuje.
24. V příloze č. 3 část B včetně nadpisu zní:
 
"Část B
Seznam doplňkových látek uvedených na trh podle směrnice Rady 70/524/EHS, u kterých bylo předloženo oznámení v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, s výhledem na vyhodnocení těchto produktů
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I
I Č. EU I    Doplňková látka     I  Chemický vzorec, popis  I  Druh nebo  I Max. I   Obsah v mg/kg   I  Jiná ustanovení  I
I    I                 I               I  kategorie  I stáří I  kompletního krmiva  I           I
I    I                 I               I   zvířat   I    I------I-----------------I           I
I    I                 I               I        I    I min. I    max.   I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I  1  I        2         I       3        I    4    I  5  I      6      I     7      I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I
I Konzervanty
*)
I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 200 I Kyselina sorbová I C
6
H
8
O
2
I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 202 I Kalium-sorbát I C
6
H
7
O
2
K I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 236 I Kyselina mravenčí I CH
2
O
2
I všechny druhy I - I - I - I V návodu k použití I I I I I nebo kategorie I I I I musí být uvedeno: I I I I I zvířat I I I I "Kyselina mravenčí, I I I I I I I I I ať samostatně nebo I I I I I I I I I ve směsi s jinými I I I I I I I I I kyselinami, kde I I I I I I I I I představuje více než I I I I I I I I I 50 % váhy směsi, I I I I I I I I I nesmí být použita k I I I I I I I I I aerobní kyselé I I I I I I I I I konzervaci I I I I I I I I I neošetřených I I I I I I I I I obilovin s vlhkostí I I I I I I I I I vyšší než 15 %.". I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 237 I Mravenčan sodný I CHO
2
Na I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 238 I Mravenčan vápenatý I C
2
H
2
O
4
Ca I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 250 I Dusitan sodný I NaNO
2
I psi, kočky I - I - I 100 I jen do krmiv s I I I I I I I I I vlhkostí minimálně I I I I I I I I I 20 % I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 260 I Kyselina octová I C
2
H
4
O
2
I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 262 I Dvojoctan sodný I C
4
H
7
O
4
Na I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 263 I Octan vápenatý I C
4
H
6
O
4
Ca I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 270 I Kyselina mléčná I C
3
H
6
O
3
I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 280 I Kyselina propionová I C
3
H
6
O
2
I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 281 I Propionan sodný I C
3
H
5
O
2
Na I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 282 I Propionan vápenatý I C
6
H
10
O
4
Ca I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 284 I Propionan amonný I C
3
H
9
O
5
N I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 295 I Mravenčan amonný I CH
5
O
2
N I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 296 I Kyselina jablečná (L- nebo DL-) I C
4
H
6
O
5
I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 327 I Mléčnan vápenatý I C
6
H
10
O
6
Ca I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 330 I Kyselina citrónová I C
6
H
8
O
7
I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Č. EU I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Obsah v mg/kg I Jiná ustanovení I I I I I kategorie I stáří I kompletního krmiva I max. I I I I I zvířat I I------I-----------------I I I I I I I I min. I max. I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Antioxidanty
*)
I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 310 I Propylgalát I C
10
H
12
O
5
I všechny druhy I - I - I 100 I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 320 I Butylhydroxyanisol I C
11
H
16
O
2
I všechny druhy I - I - I 150 I pro všechna krmiva I I I (BHA) I I nebo kategorie I I I samotný nebo I I I I I I zvířat mimo I I I dohromady s I I I I I I psy I I I E 321 a/nebo I I I I I I I I I E 324 I I I I I I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I I I I psi I - I - I 150 I směs etoxyquinu s I I I I I I I I samotný nebo I BHA a/nebo BHT nesmí I I I I I I I I dohromady s I překročit 150 mg v I I I I I I I I E 321 I 1 kg kompletního I I I I I I I I I krmiva I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 321 I Butylhydroxytoluen I C
15
H
24
O I všechny druhy I - I - I 150 I pro všechna krmiva I I I (BHT) I I nebo kategorie I I I samotný nebo I I I I I I zvířat mimo I I I dohromady s I I I I I I psy I I I E 320 a/nebo I I I I I I I I I E 324 I I I I I I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I I I I psi I - I - I 150 I směs etoxyquinu s I I I I I I I I samotný nebo I BHA a/nebo BHT nesmí I I I I I I I I dohromady s I překročit 150 mg v I I I I I I I I E 320 I 1 kg kompletního I I I I I I I I I krmiva I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Č. EU I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Obsah v mg/kg I Jiná ustanovení I I I I I kategorie I stáří I kompletního krmiva I I I I I I zvířat I I------I-----------------I I I I I I I I min. I max. I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky
*)
I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 406 I Agar-agar I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 407 I Carageen I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 410 I Moučka ze svatojánského chleba I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 412 I Guarová guma I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 413 I Tragacant I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 414 I Arabská guma (acacia) I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 415 I Xanthangum I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 433 I Polyoxyetylén-(20)- I - I všechny druhy I - I - I s ostatními I jen v mléčných I I I sorbitanmonooleát I I nebo kategorie I I I polyoxy-etylen- I krmných směsích I I I I I zvířat I I I sorbitany I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 460 I Celulosa I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I mikrokrystalická I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 461 I Metylcelulosa I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 462 I Etylcelulosa I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 463 I Hydroxypropylcelulosa I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 464 I Hydroxypropylmetyl-celulosa I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 466 I Karboxymetyl-celulosa I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I (sodná sůl karboxy-metyleteru I I nebo kategorie I I I I I I I celulosy) I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 484 I Polyetylénglykol- I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I glycerylricinoleát I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 487 I Ester polyetylenglykolu a I - I telata I - I - I 6 000 I jen v mléčných I I I mastných kyselin ze sojového I I I I I I krmných směsích I I I oleje I I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 493 I Sorbitan-monolaurát I - I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 499 I Cassiagum I - I psi, kočky I - I - I 17 600 I jen pro krmiva s I I I I I I I I I vlhkostí min. 20 % I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Č. EU I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Obsah v mg/kg I Jiná ustanovení I I I I I kategorie I stáří I kompletního krmiva I I I I I I zvířat I I------I-----------------I I I I I I I I min. I max. I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
*)
I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 551a I Kyselina křemičitá, vysrážená a I dioxin max. 500 pg I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I sušená I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 551b I Oxid křemičitý, koloidní I dioxin max. 500 pg I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 551c I Křemelina (čištěné diatomické I dioxin max. 500 pg I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I půdy) I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 552 I Křemičitan vápenatý, syntetický I dioxin max. 500 pg I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 554 I Křemičitan sodnohlinitý, I dioxin max. 500 pg I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I syntetický I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 559 I Kaolinitické jíly, prosté I přirozená směs I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I azbestu I hlinotvorných materiálů s I nebo kategorie I I I I I I I I obsahem komplexu vodu I zvířat I I I I I I I I obsahujících křemičitanů I I I I I I I I I hliníku, jejichž hlavní I I I I I I I I I složkou je kaolinit, min. I I I I I I I I I 65 % I I I I I I I I I dioxin max. 500 pg I I I I I I I I I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 560 I Steatit, obsahující chlorit I přirozené směsi steatitu a I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I (přirozené směsi) I chloritu bez azbestu s min. I nebo kategorie I I I I I I I I čistotou směsí 85 % I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 561 I Vermikulit I přiroz. I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I hořečnato-hlinito-železnatý I nebo kategorie I I I I I I I I silikát, žárem expandovaný, I zvířat I I I I I I I I azbestu prostý fluor max. I I I I I I I I I 0,3 g/kg I I I I I I I I I dioxin max. 500 pg I I I I I I I I I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 562 I Sepiolit I přirozená usazenina I všechny druhy I - I - I 20 000 I pro všechna krmiva I I I I křemičitanů Mg obsahující I nebo kategorie I I I I I I I I min. 60 % sepiolitu a max. I zvířat I I I I I I I I 30 % montmorilonitu, I I I I I I I I I azbestu prostý. I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 563 I Sepiolitický jíl I vodu obsahující křemičitan I všechny druhy I - I - I 20 000 I pro všechna krmiva I I I I Mg obsahující min. 40 % I nebo kategorie I I I I I I I I sepiolitu a 25 % illitu, I zvířat I I I I I I I I azbestu prostý I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 565 I Lignosulfáty I dioxin max. 500 pg I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I WHO-PCDD/F-TEQ/kg I nebo kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 566 I Natrolit fonolit I přirozená směs hlinitých I všechny druhy I - I - I 25 000 I pro všechna krmiva I I I I křemičitanů, alkalických I nebo kategorie I I I I I I I I zemin a hydroxykřemičitanů I zvířat I I I I I I I I Al, natrolitu (43 - 46,5 %) I I I I I I I I I a živce dioxin max. 500 pg I I I I I I I I I WHO-PCDD/F-TEQ/kg. I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 599 I Perlit I přírodní silikát sodíku a I všechny druhy I - I - I - I pro všechna krmiva I I I I hliníku (Na
2
SiO
3
a I nebo kategorie I I I I I I I I Al
2
(SiO
3
)
3
) žárem I zvířat I I I I I I I I expandovaný, azbestu prostý I I I I I I I I I dioxin max. 500 pg I I I I I I I I I WHO-PCDD/F-TEQ/kg. I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Číslo I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Obsah v mg/kg I Jiná ustanovení I I (nebo I I I kategorie I stáří I kompletního krmiva I I I č. EU) I I I zvířat I I------I-----------------I I I I I I I I min. I max. I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Radionuklidní pojiva
*)
I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 1. Radioaktivní pojiva cesia (
137
Cs a
134
Cs) I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1.1 I Hexakyanoželeznatan (II) I NH
4
Fe(III)[Fe(II)(CN)
6
)] I prasata, I - I 50 I 500 I V návodu k použití I I I železito (III) amonný I I přežvýkavci I I I I musí být uvedeno: I I I I I I I I I "Pouze pro omezená I I I I I I I I I geografická území v I I I I I I I I I případě kontaminace I I I I I I I I I radionuklidy. I I I I I I I I I Denní množství I I I I I I I I I hexakyanoželeznatanu I I I I I I I I I (II) železito (III) I I I I I I I I I amonného musí být I I I I I I I I I mezi 10-150 mg/10 kg I I I I I I I I I živé hmotnosti.". I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Č. EU I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Obsah v mg/kg I Jiná ustanovení I I I I I kategorie I stáří I kompletního krmiva I I I I I I zvířat I I------I-----------------I I I I I I I I min. I max. I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Regulátory kyselosti
*)
I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 296 I Kyselina DL- a L- jablečná I - I psi, kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Č. EU I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Obsah v mg/kg I Jiná ustanovení I I I I I kategorie I stáří I kompletního krmiva I I I I I I zvířat I I------I-----------------I I I I I I I I min. I max. I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Barviva včetně pigmentů
*)
I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 1. Jiná barviva I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 102 I Tartrazin I C
16
H
9
N
4
O
9
S
2
Na
3
I okrasné rybky, I - I - I - I - I I I I I psi a kočky I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 110 I Žluť FCF I C
16
H
10
N
2
O
7
S
2
Na
2
I okrasné rybky, I - I - I - I - I I I I I psi a kočky I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 124 I Ponceau 4R I C
20
H
11
N
2
O
10
S
3
Na
3
I okrasné rybky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 127 I Erytrosin I C
20
H
6
I
4
O
5
Na
2
.H
2
O I okrasné rybky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 132 I Indigotin (synonymum I C
16
H
8
N
2
O
8
S
2
Na
2
I okrasné rybky I - I - I - I - I I I indigocarmine) I I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 2. Barviva povolená pro barvení potravin I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I I Barviva E 129, E 151, E 155, I - I psi a kočky I - I - I - I - I I I E 120, E 127, E 132, E 124, I I I I I I I I I E 104, E 171, E 102, E 110 I I I I I I I I I povolená pro barvení potravin I I I I I I I I I jiná než patentní modř V, I I I I I I I I I lisaminová zeleň BS a I I I I I I I I I kantaxantin. I I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 133 I Povolené pro barvení potravin I - I psi a kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 150 I E 150b, c, d povolené pro I - I všechny druhy I - I - I - I - I I I barvení potravin I I a kategorie I I I I I I I I I zvířat I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 141 I Povolené pro barvení potravin I - I psi a kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 172 I Povolené pro barvení potravin I - I všechny druhy I - I - I - I - I I I I I a kategorie I I I I I I I I I zvířat s I I I I I I I I I výjimkou koní I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 135 I Povolené pro barvení potravin I - I okrasné rybky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 129 I Povolené pro barvení potravin I - I psi a kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 120 I Povolené pro barvení potravin I - I psi a kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 127 I Povolené pro barvení potravin I - I psi, kočky a I - I - I - I - I I I I I plazi I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 132 I Povolené pro barvení potravin I - I psi a kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 124 I Povolené pro barvení potravin I - I psi a kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 110 I Povolené pro barvení potravin I - I psi a kočky I - I - I - I - I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I Č. EU I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Obsah v mg/kg I Jiná ustanovení I I I I I kategorie zvířat I stáří I kompletního I I I I I I I I krmiva I I I I I I I I------I----------I I I I I I I I min. I max. I I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I------I----------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I Zchutňovadla
*)
I I---------------------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I------I----------I----------------------I I 1. Všechny přírodní produkty a odpovídající I - I všechny druhy a I - I - I - I - I I syntetické produkty I I kategorie zvířat I I I I I I---------------------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I------I----------I----------------------I I 2. Umělé látky: I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I------I----------I----------------------I I E 954 III I Sacharin sodná sůl I C
7
H
4
NNaO
3
S I Selata I 4 I - I 150 I - I I I I I I měsíce I I I I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I------I----------I----------------------I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I Č. EU I Doplňková látka I Chemický vzorec, popis I Druh nebo I Max. I Max. obsah I Jiná ustanovení I I I I I kategorie zvířat I stáří I v mg/kg I I I I I I I I kompletního I I I I I I I I krmiva I I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky
*)
I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I - I Vitamin B
2
I - I všechny druhy nebo I - I - I pro všechna krmiva I I I (přípravek či čistá substance I I kategorie zvířat I I I I I I riboflavinu) I I I I I I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I - I Vitamin B
12
I - I všechny druhy nebo I - I - I pro všechna krmiva I I I (přípravek vitaminu B
12
) I I kategorie zvířat I I I I I-----------I---------------------------------I-----------------------------I--------------------I--------I-----------------I----------------------I I--------I--------------------------I------------------------------I-----------------------------I--------------------------I----------------------I I Č. EU I Prvek I Doplňková látka I Chemický vzorec a popis I Maximální obsah prvku I Jiná ustanovení I I I I I I v mg/kg kompletního I I I I I I I krmiva o vlhkosti 12 % I I I--------I--------------------------I------------------------------I-----------------------------I--------------------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I--------I--------------------------I------------------------------I-----------------------------I--------------------------I----------------------I I Stopové prvky
*)
I I--------I--------------------------I------------------------------I-----------------------------I--------------------------I----------------------I I E 7 I Molybden - Mo I Heptamolybdenan hexa-amonný I (NH
4
)
6
Mo
7
O
24
.4H
2
O I 2,5 (celkem) I v krmivech pro ovce I I I I tetrahydrát I I I I I I I------------------------------I-----------------------------I--------------------------I----------------------I I I I Molybdenan sodný dihydrát I Na
2
MoO
4
.2H
2
O I 2,5 (celkem) I v krmivech pro ovce I I--------I--------------------------I------------------------------I-----------------------------I--------------------------I----------------------I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I Číslo I Doplňková látka I Popis I Živinový I Složení I Druh a I Jiná ustanovení I I EU I I fyziologicky I substrát I I kategorie I I I I I účinné látky nebo I (případná I I hospodářských I I I I I identifikace I specifikace) I I zvířat I I I I I mikroorganismu I I I I I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I Aminokyseliny, jejich soli a analogy
*)
I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I 3.2.2. I L-lysin, koncentrovaný roztok I NH
2
(CH
2
)
4
I sacharóza, I L-lysin: I všechny druhy I Údaje na etiketě nebo obalu I I I (báze) I CH(NH
2
)COOH I melasa, škrobové I min. 60 % I zvířat I výrobku: I I I I I produkty a I I I - označení: "L-lysin, I I I I I jejich I I I koncentrovaný roztok (báze)" I I I I I hydrolyzáty I I I - obsah L-lysinu I I I I I I I I - obsah vlhkosti I I I I I I I I - reg. nebo schvalovací I I I I I I I I identifikační číslo. I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I 3.2.3. I L-lysin, monohydrochlorid, I NH
2
(CH
2
)
4
CH(NH
2
)- I - I L-lysin: I všechny druhy I Údaje na etiketě nebo obalu I I I technicky čistý I COOH.HCL I I min. 78 % I zvířat I výrobku: I I I I I I I I - označení: "L-lysin, I I I I I I I I monohydrochlorid" I I I I I I I I - obsah L-lysinu I I I I I I I I - obsah vlhkosti I I I I I I I I - reg. nebo schvalovací I I I I I I I I identifikační číslo. I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I 3.2.4 I L-lysin, monohydrochlorid, I NH
2
(CH
2
)
4
CH(NH
2
)- I sacharóza, I L-lysin: I všechny druhy I Údaje na etiketě nebo obalu I I I koncentrovaný roztok I COOH.HCL I melasa, škrobové I min. 22,4 % I zvířat I výrobku: I I I I I produkty a I I I - označení: "L-lysin, I I I I I jejich I I I monohydrochlorid, I I I I I hydrolyzáty I I I koncentrovaný roztok" I I I I I I I I - obsah L-lysinu I I I I I I I I - obsah vlhkosti I I I I I I I I - reg. nebo schvalovací I I I I I I I I identifikační číslo. I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I 3.2.5. I L-lysin, sulfát, získaný I [NH
2
(CH
2
)
4
I cukerný sirup, I L-lysin: I všechny druhy I Údaje na etiketě nebo obalu I I I fermentací pomocí I CH(NH
2
)COOH]
2
. I melasa, obilí, I min. 40 % I zvířat I výrobku: I I I Corynebacterium glutamicum I H
2
SO
4
I škrobové I I I - označení: "L-lysin, sulfát a I I I I I produkty a I I I jeho vedlejší produkty z I I I I I jejich I I I fermentace" I I I I I hydrolyzáty I I I - obsah L-lysinu I I I I I I I I - obsah vlhkosti I I I I I I I I - reg. nebo schvalovací I I I I I I I I identifikační číslo. I I--------I---------------------------------I-------------------I------------------I-------------I-----------------I--------------------------------I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Číslo I Doplňková látka I Složení, chemický vzorec I Druh nebo I Max. I Obsah mg účinné I Jiná ustanovení I I EU I I I kategorie I stáří I látky/kg kompletního I I I I I I zvířat I I krmiva I I I I I I I I------I-----------------I I I I I I I I Min. I Max. I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------------------------I----------------------I I Kokcidiostatika a histomonostatika
*)
I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I E 764 I Halofuginon hydrobromid I DL-trans-7-bromo-6- I výkrm kuřat I - I I I I I I I chloro-3-(3-(3-hydroxy-2- I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I I I I piperidyl) acetonyl) I krůty I 12 I 2 I 3 I ochranná lhůta: I I I I quinazolin-4-(3H)-1- I I týdnů I I I nejméně 5 dnů I I I I hydrobromid I I I I I I I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I Vysvětlivky:
*)
Další doplňkové látky ze skupiny konzervantů, antioxidantů, emulgátorů, stabilizátorů, zahušťujících a želírujících látek, pojiv, protispékavých látek a koagulantů, látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy, regulátorů kyselosti, barviv, zchutňujících látek, vitamínů, provitamínů a chemicky přesně definovaných látek se srovnatelným účinkem, sloučenin stopových prvků, aminokyselin, jejich solí a analogů a kokcidiostatik a histomonostatik jsou povoleny přímo použitelnými předpisy EU a jsou uvedeny v registru doplňkových látek https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/animal-feed-eu-reg-comm_register_feed_additives_1831-03.pdf.".
25. V příloze č. 3 se doplňuje část C, která včetně nadpisu zní:
 
"Část C
Seznam doplňkových látek uvedených na trh podle směrnice Rady 70/524/EHS, u kterých nebylo předloženo oznámení v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I Č. EU I    Doplňková látka     I  Chemický vzorec, popis  I  Druh nebo  I Max. I   I         I  Jiná ustanovení  I
I    I                 I               I  kategorie  I stáří I   I         I           I
I    I                 I               I   zvířat   I    I   I         I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I Konzervanty                                                                   I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I E 331 I Citrany sodné          I       -       I všechny druhy I  -  I -  I    -    I pro všechna krmiva  I
I    I                 I               I nebo kategorie I    I   I         I           I
I    I                 I               I zvířat     I    I   I         I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I E 332 I Citrany draselné        I       -       I všechny druhy I  -  I -  I    -    I pro všechna krmiva  I
I    I                 I               I nebo kategorie I    I   I         I           I
I    I                 I               I zvířat     I    I   I         I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I Emulgátory, stabilizátory, zhušťující a želírující látky                                             I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I E 411 I Moučka ze semen tamaryšku    I       -       I všechny druhy I  -  I -  I    -    I pro všechna krmiva  I
I    I                 I               I nebo kategorie I    I   I         I           I
I    I                 I               I zvířat     I    I   I         I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I E 460 I Celulosa prášková        I       -       I všechny druhy I  -  I -  I    -    I pro všechna krmiva  I
I (ii)  I                 I               I nebo kategorie I    I   I         I           I
I    I                 I               I zvířat     I    I   I         I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I Regulátory kyselosti                                                               I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I E 450a I Dihydrogen-difosforečnan sodný I       -       I psi, kočky   I  -  I -  I    -    I -          I
I (i)  I                 I               I        I    I   I         I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I E 503 I Hydrogenuhličitan        I       -       I psi, kočky   I  -  I -  I    -    I -          I
I (ii)  I amonný             I               I        I    I   I         I           I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I Barviva včetně pigmentů                                                             I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
I E 141 I Měďnaté komplexy chlorofylů   I       -       I okrasné rybky I  -  I -  I    -    I -          I
I--------I---------------------------------I-----------------------------I----------------I--------I------I-----------------I----------------------I
                                                                         ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 4 a 23, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)