Úrazy lidské kůže vyvolané účinky tepelné energie

Vydáno: 26 minut čtení

Odhalování zdrojů popálení a poznání jejich závažnosti na zdraví člověka jsou jistě rozhodující pro dodržování zásad bezpečnosti práce, pro uplatňování preventivních opatření a především ochrany zdraví zaměstnanců. Věnovaná pozornost mechanismu popálení tepelnou energií, týkajícího se zejména dotykům s pevnými horkými povrchy, řazené mezi nejčastější úrazy, byť mnohdy podceňované jako riziko, bývají důsledkem příčin tepelného úrazu projevující se často jako velmi bolestivé poranění mnohdy končící s trvalým zdravotním postižením.

Úvod

Popáleninové trauma je jedno z nejzávažnějších poranění, která mohou člověka postihnout. Popáleninový úraz je především nebezpečný pro jeho dynamický vývoj. Vlivem působení vysoké teploty na živou tkáň dochází k poškození kůže až k destrukci hlubokých tkání. Popáleninový úraz vyvolává v organismu celkovou patologickou reakci a vede k rozvoji popáleninového šoku. S rozvojem moderní doby, techniky, dopravy a dalších společenských činností se mění charakter popáleninového traumatu. Popáleninové trauma se stává výrazným zdravotnickým a společenským problémem. Léčba je velice bolestivá, dlouhodobá a finančně náročná. Způsobuje velkou psychickou zátěž nejen pro postiženého, ale i pro jeho blízké. Následky popáleninového úrazu jsou bohužel mnohdy doživotní, nejen po stránce estetické, fyzické ale i psychické.

I povrchní popálenina může vyvolat závažnou reakci organismu, pokud postihuje velkou plochu kůže (popáleninový šok). Proto povrchové popálení tedy není radno podceňovat a měl by jej posoudit chirurg či specialista v oboru popáleninové medicíny. Poranění popálením většinou neohrožuje pacienta na životě, ale může po sobě zanechat trvalé následky v podobě jizev. Povrchová rána se může v důsledku nesprávného ošetřování prohloubit a způsobit tak vznik trvalých následků.

S tím úzce souvisí znalosti laické veřejnosti v prevenci popálenin a v poskytování první pomoci při popáleninách. Bohužel mnoho popáleninových úrazů vzniká na vrub nepozornosti nebo lehkovážného chování. Je důležité mít na paměti, že špatné či vůbec žádné poskytnutí první pomoci laickou veřejností při popáleninovém traumatu, může vést ke zhoršení stavu postiženého či k prohlubování patologických změn. Správné poskytnutí první pomoci je předpokladem úspěšnosti následného odborného ošetření.

Proto je žádoucí osvojovat si možnosti vzniku nejčastějších příčin popálení, přístupy k hodnocení prahu popálení, zejména klasifikaci popáleninového traumatu a poskytnutí první pomoci.

1. Definice tepla a patofyziologie popálenin

Teplo je druh energie, který je závislý na kinetické energii difúzního pohybu částic. Ionty, atomy a molekuly se pohybují, vzájemně srážejí a zvyšováním své kinetické energie vzniká a roste i teplota. Svou vysokou kinetickou energii využívají k šíření tepla. Šíří se vedením, sáláním a prouděním vždy z místa s vyšší teplotou do místa s teplotou nižší. Teplo má na tělo blahodárné účinky, což je známé už z dávných dob. Překročí-li však mez snesitelnosti, může vyvolat poškození buněk, či celých tkání. Pokud je kontaktní teplota vyšší než 43,5 °C, dochází po určitém času k ireverzibilnímu poškození buňky. Při popálení se zvyšuje propustnost kapilár a plazma se filtruje do mezibuněčného prostoru (intersticia), kde vyvolává edém. Dochází tak ke ztrátám tekutin z cévního řečiště, které mohou vyústit v komplikace v podobě hypovolémie.

2. Biologie kůže a působení tepla

2.1 Anatomie kůže

Kůže (cutis, řecky derma) na obr. 1, je největší plošný orgán lidského těla, představuje přibližně 16 % jeho celkové hmotnosti. Plocha kůže je přibližně 2 m2 u dospělého člověka. Kůže je tvořena dvěma základními složkami: povrchní vrstva (epidermis) se vyvíjí z povrchního ektodermu, hluboká vrstva (dermis) vzniká z mezenchymu (mezodermu) uloženého pod ním.

Epidermis je tvořena dlaždicovým rohovějícím epitelem a převážně buňkami, keratinocyty. V dolních vrstvách pokožky dochází k dělení a růstu buněk, které směrem vzhůru vytlačují starší buňky k povrchu. Ty se cestou oplošťují, rohovějí a nakonec se odlupují, dochází tak k obměnění pokožky za 3-4 týdny. Spodní vrstva pokožky obsahuje pigmentové barvivo melanin, který určuje barvu pleti a má za úkol chránit hlubší vrstvy pokožky před škodlivými účinky UV záření.

Druhou vrstvou vytvářející kůži je tzv. škára (dermis, korium), která je t

Související dokumenty

Související články

Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Bezpečnost tvarovacích, plnících a uzavíracích stojů
Identifikace kořenových příčin úrazů
(Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení
Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Bezpečnost regálového skladování
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem
Závažný pracovní úraz při manipulaci s břemenem
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Poznatky z kontrolní činnosti ve skladových provozech v oblasti bezpečnosti práce a bezpečném provozu manipulační techniky
Nulová úrazovost, vize nebo realita?
Tvorba stabilních stohů jako rozhodující faktor bezpečnosti stohového skladování, 2. část
Závažný pracovní úraz způsobený při manipulaci s plechy pomocí řetězových vázacích prostředků
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků

Související otázky a odpovědi

Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Krácení bolestného
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz
Ohrožení nemocí z povolání

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci