Spolupracující osoby ve zdravotním pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Jednou z důležitých povinností OSVČ ve zdravotním pojištění je pravidelně platit zálohy na pojistné, není-li OSVČ od této povinnosti zákonem osvobozena. V rámci výkonu samostatné výdělečné činnosti představuje určité specifikum forma spolupráce. Jaké podmínky platí v případě takové spolupráce jednak z pohledu zákona o daních z příjmů , jednak v přímé návaznosti na postupy OSVČ ve zdravotním pojištění? Pro účely veřejného zdravotního pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou: 1. osoba vykonávající činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), 2. spolupracující osoba osoby podle bodu 1, pokud na ni lze podle ZDP rozdělovat příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tato formulace vychází ze zásady, že osobou samostatně výdělečně činnou je ve zdravotním pojištění osoba s příjmy podle ustanovení § 7 ZDP .

Spolupracující osoby ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Rozhodné období OSVČ
Rozhodným obdobím pro placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými je ve zdravotním pojištění kalendářní rok. Nejkratší poměrnou částí tohoto období je kalendářní měsíc, což mimo jiné znamená, že podniká-li pojištěnec jako OSVČ v příslušném kalendářním měsíci po dobu kratší, považuje se za OSVČ po celý tento kalendářní měsíc. K takovým situacím zpravidla dochází v případě, kdy OSVČ zahajuje, resp. končí (případně přerušuje) svoji samostatnou výdělečnou činnost v průběhu měsíce. Pokud se na OSVČ vztahuje povinnost placení měsíční zálohy, musí být záloha v plné výši (tedy poměrně nesnížená) zaplacena i za období výkonu samostatné výdělečné činnosti po část takového měsíce.
Z hlediska placení pojistného je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že OSVČ – jako jediná ze skupin plátců – hradí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného, anebo doplácí pojistné jednorázovou platbou po skončení kalendářního roku.
Zálohy OSVČ ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2024

Související dokumenty

Související články

Práce v zahraničí a zdravotní pojištění
Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Minimální vyměřovací základ a souběhy příjmů ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2024
Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání v dotazech a odpovědích
Starobní důchodci - zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024
Zdravotní pojištění a zálohy OSVČ v roce 2024
Zdravotní pojištění a odvod pojistného bez ohledu na výši příjmu
Zdravotní pojištění osoby ze zahraničí po skončení zaměstnání

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Zdravotní pojištění OSVČ a péče o děti
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů