Význam a užití barev pro úpravu pracovního prostředí

Vydáno: 32 minut čtení

V článku jsou shrnuty podstatné poznatky o barvě, týkající se jejímu významu a užití při úpravě pracovního prostředí v souladu s legislativou a technickými normami, jejím vnímáním a jejím fyziologickém a psychologickém působení na člověka v pracovním prostředí.

Problematika poznávání a vnímání barev a jejich působení na člověka je nedílnou součástí jeho života, ale nějak hlouběji se tím nezabývá. Ačkoli barvy provázejí člověka na každém kroku nejsou pro něj jen tím, co vidí, nepoddávají se jen pasivně jeho zraku, ale aktivně působí na psychiku člověka, ovlivňují jeho city a jednání. Je těžké si představit, jak by svět vypadal bez barev.

Je to příroda, která se svou širokou paletou barev je pro člověka nejen inspirující, ale dávající mu tak podnět pro osvojování si a uplatňování barev v praxi. Působení barev, jako vlastnosti zrakového vnímání v životě člověka, lze hodnotit z hlediska psychosenzorického, fyzikálního, technologického a bezpečnostního. V životě člověka jde o procesy, kdy se učí barvy poznávat, vyrábět, smíchávat a následně podle svých hledisek a potřeb reálně je vnímat a využívat.

Jako příklady pro hodnocení a významu barev lze uvést: objekty (výrobky) jejichž tvary a detaily zvýrazněné barevně ovlivňují a obohacují jejich vzhled a kvalitu, což u řady výrobků ovlivňuje i jejich koupěschopnost; barevné úpravy strojů a technických zařízení harmonicky sladěných s okolím jistě přispějí k příjemným pocitům a navození dobré nálady; barevné symboly, značky a informace určené k orientaci a pohybu na pracovišti zajišťují pořádek v pracovním prostředí; barevné kosmetické úpravy na lidském těle (zejména obličeje u žen) patří k zvýraznění jejich charakteristických rysů nebo krytí některých nedostatků; vytvářené barevné interiéry domácích i pracovních prostorů se všemi důsledky barevného vidu, sytosti a světlosti mají odraz v psychice a fyziologii člověka; barevnost potravin při správném osvětlení svědčící o zdravotní nezávadnosti; bezpečnostní barvy ošetřeny legislativně i v normách s důrazem na preventivní ochranu zdraví lidí, zejména pak při práci. Vedle zdravého nazírání na barevné objekty člověkem jsou zde i případy poruchy jeho barvocitu.

S uvedením popisovaného nástinu příkladů vlivů barevnosti v životě člověka má se za cíl přiblížit chápání barev z hlediska fyziologického a psychologického, fyzikálního a technologického, jež by pozitivně ovlivnilo chování lidí, zvýšilo bezpečnost práce, usnadnilo práci, napomohlo k vytvoření pocitů komfortu na pracovišti a přispělo tak k rozvoji estetického cítění.

1. Barva a světlo – základní pojmy

Barva je podobně jako třeba číslo jen abstraktní, nehmatatelný pojem, neboť svět kolem nás je ve skutečnosti nebarevný. Všechny barvy jsou totiž ukryty ve světle, které se našemu zraku zdá bezbarvé. Ze světla se však barvy rodí, ve světle barvy žijí a bez světla barvy zanikají.

V různých oborech lidské činnosti je chápání barvy odlišné. Ve fyzice je barva chápána jako viditelná část elektromagnetického spektra, ve fyziologii a psychologii jde o zrakový vjem vyvolaný světelným paprskem určité vlnové délky, v chemii je to pigmentová nátěrová hmota, v umění pak výrazová a významová složka uměleckého díla.

Barvu můžeme subjektivně vnímat a objektivně fyzikálně jednoznačně popsat.

U barvy, jako zrakového vjemu, rozlišují se základní znaky (podle ČSN 01 2725):

 1. Tón (hue) – tzv. barevný vid – označuje se jim barevný vjem odpovídající barevným světlům ve spektrální stupnici, ve které za sebou následují: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová s plynulými přechody mezi nimi. Vlnové délky barev uvádí tabulka 1.
  • Tón neutrální – označuje barvy bílé, šedé, černé, jsou to tzv. achromatické barvy.
  • Další tóny vznikají smíšením barevných světel.
 2. Sytost (chroma)– je stupeň v jakém barevném vjemu se projevuje určitý barevný tón.
  • Ve fyzikální stupnici přísluší spektrálním světlům sytost 100 %, bílé, šedé, černé sytost 0 %.
 3. Syté a pestré barvy – působí výrazně, více podněcují cit a náladu a oživují prostor.
 4. Málo syté barvy – uklidňují a při jemně kontrastních barvách snadněji vytvářejí prostor vyváženým.
 5. Světlost (value) – je přívlastek barevného vjemu, odpovídající intenzitě světla, které se zdá povrch vyzařovat (nebo odrážet, popř. propouštět).
  • Příklad stupnice světlosti: bílá, našedivělá, šedá, šedočerná, černá.

Doplňkové barvy (komplementární)

Jsou barvy největší protikladné rozdílnosti v tónu. Na příklad dvojice barev: rumělkově červená – modrozelená, žlutá – modrá, žlutozelená – fialová a další (viz obr. 2).

Smíšením doplňkových barev dostaneme barvy neutrální, tzv. achromatické (bílá, šedá).

Barevný kontrast

Související dokumenty

Související články

Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů
Patří ergonomie do problematiky BOZP?
Skladba výživy pro zachování zdraví a výkonnosti pracujícího člověka
BOZP při práci formou home office
Problematika monotonie v pracovním procesu
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 3. část - Ergonomické normy
Poznatky o kosterně svalovém ústrojí a jejich promítnutí do pracovních procesů člověka
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
Problém suchého vzduchu v zimních podmínkách
Poznatky z teorie informace aplikované v uživatelské praxi
Bezpečné pracoviště, realita nebo fikce
K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu, 1. a 2. část
Přístup k analýze a hodnocení spolehlivosti člověka v pracovním systému
Jak vybrat kancelářskou židli
Výběr optimálního pracovního stolu pro běžnou kancelářskou práci
Všeobecné poznatky o dolní končetině užitečné pro zachování její aktivní činnosti
Hodnocení sluchu a řeči při komunikaci v podmínkách pracovního prostředí
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Přístup k hodnocení podmínek vidění v pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Šetření nemocí z povolání
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Pracovní úraz
Učitel na lyžařském kurzu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem

Související předpisy

375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů