předčasný důchod

Nařizuje legislativa zaměstnanci oznámit zaměstnavateli, že mu byl přiznán důchod a předložit patřičné rozhodnutí o přiznání důchodu – starobního, předčasného starobního důchodu bez výplaty, vdoveckého/vdovského? Jaký konkrétní předpis se na tuto oznamovací povinnost vztahuje a jaká je lhůta pro sdělení zaměstnavateli.
Vydáno: 02. 11. 2023
  • Článek
U předčasného starobního důchodu nastaly podstatné změny od 1. října 2023 na základě zákona č. 270/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl zpřísnění podmínek pro přiznání tohoto důchodu i změny ve stanovení výše tohoto důchodu, které se týkají pravidel pro snižování výše důchodu za dobu od přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Tyto nové úpravy sledují omezení možností využívání předčasných starobních důchodů prostřednictvím snížení motivace k předčasnému odchodu do starobního důchodu a dosažení úspor výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění.
Vydáno: 22. 09. 2023
  • Článek
Pokud zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr neplatně, a zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Jsou ale doby, které nárok na tuto náhradu z povahy věci vylučují.
Vydáno: 28. 08. 2023
Vztahuje se na zaměstnance, který požádal o předčasný starobní důchod bez výplaty (s uvolněním výplaty až v den dosažení řádného důchodového věku), na období od přiznání tohoto předčasného důchodu, až do dovršení řádného důchodového věku, povinnost dodržovat minimální vyměřovací základ z platby zdravotního pojištění, pokud v tomto období vykonává zaměstnání, které zakládá účast na sociálním pojištění? Kdy se v tomto případě ohlašuje kód D na zdravotní pojišťovnu? 
Vydáno: 16. 02. 2023
Máme několik zaměstnanců, kteří požádali o předčasdný důchod - bez výplaty. Někteří mají nárok na řádný starobní důchod v roce 2023, někteří až v březnu 2024. Podle dostupných informací, pokud nadále bude zaměstnanec pracovat, budou mu započteny jeho příjmy do vyměřovacího základu, ale je zde otázka, budou příjmy započteny v plném rozsahu, nebo jen jako "důchodci ", kdy se již vypočtený důchod navýší o minimální částku (u pracujících důchodců se vždy po přepočtu zvýšil důchod o max. 100 Kč. Ptám se hlavně o zaměsnance, kteří májí celkem vysoký hrubý příjem, zda je to i pro ně vhodné požádat o předčasný důchod bez výplaty. S tím, že po dovršení věku na řádný starobní důchod a uvolnění vyplácení budou nadále pracovat. Děkuji za odpověď.
Vydáno: 28. 11. 2022
Náš zaměstnanec si požádal o předčasný důchod od 31. 12. 2022 bez výplaty. Na základě čeho prý může pracovat dále, když je to předčasný důchod? Jak zjistíme, zda výplatu nezačal pobírat a tedy nesmí pracovat při předčasném důchodu? Kdy máme vyplatit odměnu z FKSP při prvním odchodu do důchodu, v termínu přiznání předčasného důchodu nebo přiznání výplaty?
Vydáno: 14. 11. 2022
  • Článek
Přiznání důchodu pojištěnci má ve zdravotním pojištění velký význam, protože přímo ovlivňuje platbu pojistného státem té zdravotní pojišťovně, u které je osoba pojištěna, a rovněž má při placení pojistného vliv na výši vyměřovacího základu zaměstnance, resp. osoby samostatně výdělečně činné.
Vydáno: 26. 08. 2022
Klient nastoupil v roce 2017 do předčasného důchodu, dnes již má nárok na starobní důchod, naskytla se možnost a chce ještě pracovat, má nárok po odpracování dvou let o přepočet důchodu nebo se přepočet předčasných důchodců netýká?
Vydáno: 15. 07. 2022
Občan CZ se přestěhuje do ciziny. Zde pracuje, žije, získá druhé občanství. Pro nárok na důchod CZ se postupuje stejně jako u tuzemce. Tedy předčasný důchod 2 rok ? Krácení vyměřovacího základu 1,5 % za každých 90 %? Základní důchod stejný a vyměřovací základ také stejný? 
Vydáno: 10. 01. 2020
Základní informace Tzv. „předčasným“ starobním důchodem se zde rozumí starobní důchod, který je pojištěnci na jeho žádost přiznán před tím, než dosáhl důchodového věku (tj. věku potřebného pro nárok na tzv. řádný starobní důchod). Jde o dávku kompenzující snížení schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, které je u většiny osob způsobeno úbytkem sil v důsledku pokročilého věku; současně pojištěnci pomáhá při řešení ztráty jeho zaměstnání v předdůchodovém věku, kdy jsou již jeho možnosti uplatnění na pracovním trhu omezené.
Vydáno: 27. 09. 2019
  • Článek
Portál Práce a mzda může čtenářům časopisu nabídnout mnohem víc než jen archiv článků. Průběžně připravujeme takzvané Pracovní situace, krátké přehledy povinností zaměstnavatelů v běžné praxi firem, základních informací z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení i zdanění příjmů. Kromě bohatě zastoupené oblasti pracovněprávních vztahů stále přibývají další okruhy situací z oblasti mzdového účetnictví a důchodového pojištění.
Vydáno: 20. 09. 2019
  • Článek
Doplňkové penzijní spoření je u nás zavedeno od roku 2013. V jeho rámci je pak zakotven jako institut tzv. předdůchod, který však musíme odlišovat od předčasného starobního důchodu podle zákona o důchodovém pojištění.
Vydáno: 22. 08. 2019