JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Zaměstnankyně má uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním připojištění a penzijním pojištění dle starých podmínek a doručila zaměstnavateli rozhodnutí o přiznání předčasného starobního důchodu od 31. 12. 2023, a to bez výplaty. Za jaké období roku 2024 bude zaměstnankyni poskytován státní příspěvek (v souladu s Čl. XIII přechodných ustanovení zák. č. 462/2023 Sb.)? Bude zaměstnankyni poskytován státní příspěvek, pokud obdržela rozhodnutí o přiznání starobního důchodu bez výplaty (dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 427/2011 Sb. – „nárok na státní příspěvek má účastník, kterému nebyl přiznán starobní důchod z důchodového pojištění“)?
Vydáno: 11. 03. 2024
Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 12. 1. 2023. PPM byla zamítnuta (nevznikl nárok) a byla zpětně vystavena pracovní neschopnost od 23. 1. 2023 do 17. 4. 2023. Ve dnech 27. 7. až 29. 8. 2023 čerpala řádnou dovolenou, poté nastoupila na rodičovskou dovolenou. Jak má být vyplněn ELDP 2023? Domnívám se, že takto: 1++ N 1. 1. 31. 12.; 162 křížky 5, 6, 9, 10, 11, 12; vyloučené doby 96. Můžete mě případně opravit? 
Vydáno: 07. 03. 2024
Zaměstnanci byl přiznán předčasný starobní důchod od 31. 12. 2022 v srpnu 2023. Výplata starobního důchodu nenáleží. Podle jiné odpovědí na tomto webu je zaměstnavatel povinen zpětně oznámit zdravotní pojišťovně změnu pod kódem D a pro zaměstnance neplatí od 31. 12. 2022 minimální vyměřovací základ. Bude zaměstnavatel kód D vykazovat také na ELDP od 31. 12. 2022, tzn. že musí na OSSZ zaslat nový ELDP za rok 2022? Jaké jiné změny nastanou v souvislosti se sociálním pojištěním?
Vydáno: 28. 11. 2023
Starší dcera byla cca 6 let a stále ještě je pečující osobou o svoji sestru (moji mladší dceru), která žije na kyslíkovém přístroji a má přiznaný 2. stupeň příspěvku na péči. Celých 6 let nechodila nikam do práce, ani nepodnikala. Byla vdaná a její manžel jí dopřál, aby plně mohla pomáhat sestře a starat se o 3 děti. Nyní ale nastala situace, že musí nastoupit do práce. Před těmi 6 lety jí bylo na úřadě řečeno, že: Příspěvek na péči není příjem pečujícího, ani pečovaného, a tak se nikde nepřiznává. Protože je osobou pečující o osobu blízkou, která má 2. stupeň, je za ni hrazeno zdravotní pojištění. Doba péče jí bude započítána na důchod. Je to prosím tak? Musí něco udělat pro to, aby to tak bylo? 
Vydáno: 11. 09. 2023
Zaměstnanec je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a byla mu již ukončena výplata nemocenských dávek. Je tato doba, kdy je stále nemocen, ale nepobírá už nemocenské dávky, vyloučenou dobou na ELDP?
Vydáno: 18. 08. 2023
Firma zaměstnává jednoho zaměstnance s ruským občanstvím (takto nahlášen na ČSSZ i ÚP – dle § 98 písm. a) – s povoleným trvalým pobytem). Tento zaměstnanec nám nyní nahlásil, že již získal české občanství. Jaké povinnosti má v tomto případě zaměstnavatel a jakým způsobem správně nahlásit tuto změnu na instituce? 
Vydáno: 18. 08. 2023
Jak správně vyplnit ELDP? V lednu zaměstnankyni končila mateřská dovolená k 27. 1. a 28. 1. nastoupila na rodičovskou dovolenou. Počet vyloučených dob je 27 a vyměřovací základ 0. 
Vydáno: 14. 04. 2023
Jak správně vyplnit kód v ELDP u zaměstnanců v těchto případech: a) zaměstnankyně pracuje celý rok, má zkrácený úvazek a přiznaný 3. stupeň invalidity, b) zaměstnanec má „plný“ pracovní úvazek, je důchodce, zároveň je společníkem a jednatelem dané s. r. o., ale za jednatelství nedostává žádný příjem?
Vydáno: 28. 02. 2023
Zaměstnavatel platí zaměstnancům tzv. připojištění nemoci. Zaměstnancům se tato částka zahrnuje do základu, jako nepeněžní příjem. V případě dlouhodobé nemoci, bez výdělku, se zaměstnanci nevykáže "vyloučená doba" na ELDP, na příloze k žádosti je nemoc ve "vyloučené době". Je to správně?
Vydáno: 13. 10. 2021
Pojištěnci narozenému dne 19.11.1956 vznikl nárok na řádný starobní důchod ke dni 19.5.2020. Po tomto datu vykonával důchodově pojištěnou výdělečnou činnost, o přiznání starobního důchodu nepožádal. Zároveň ale od roku 2013 pobírá nepřetržitě invalidní důchod II. stupně. Invalidní důchod bude úderem 65. roku (19.11.2021) přeměněn z moci úřední na starobní důchod. Pojištěnec požádá o klasický starobní důchod s přiznáním např. k datu 1.5.2022 a do té doby bude vykonávat důchodově pojištěnou činnost (bez dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna, apod.). Bude mu období 19.11.2021 - 30.4.2022 hodnoceno jako doba pojištění pro zvýšení procentní výměry důchodu dle § 34 odst. 2 zákona 155/1995 Sb.? A nebo se starobním důchodem citovaným v témže ustanovení "a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod..." myslí i starobní důchod přeměněný podle § 61a ZDP a zvýšení za toto období náležet nebude?
Vydáno: 07. 10. 2021
Pojištěnec byl dlouhodobě po roce 1995 evidován na úřadu práce bez podpory v nezaměstnanosti. V roce 2021 mu byl přiznán starobní důchod a do něj bylo započteno období evidence na úřadu práce v maximální možné době, tj. v rozsahu 3 let evidence na ÚP bez podpory v letech 2018 - 2020. Pojištěnec doplatí dobrovolné důchodové pojištění za 366 dní v roce 2016, kdy byl rovněž evidován na úřadu práce a podporu nepobíral. Může účinně požadovat, aby mu v roce 2016 byla započtena vyloučená doba získaná z titulu evidence na úřadu práce před vyměřovacím základem z dobrovolného pojištění ve smyslu ust. § 16 odst. 7 zákona 155/1995 Sb.? Jinými slovy, je pojištěnec účasten důchodového pojištění podle § 5 odst. 2 písm a) ZDP z titulu evidence na úřadu práce bez podpory, i pokud se takové období kryje s jinou dobou příp. náhradní dobou důchodového pojištění?
Vydáno: 24. 08. 2021
Mám jednočlenné s. r. o. Jsem jediným společníkem i jediným jednatelem. V této společnosti mám pracovní poměr jako účetní, ze kterého odvádím sociální a zdravotní pojištění (nad minimální mzdu a nad minimální mzdový tarif). Zároveň mám smlouvu o výkonu fce na 500 Kč, ze které odvádím jen zdravotní pojištění. Podpisy na smlouvách mám ověřené. Setkávám se s názorem právníků, že nelze uzavřít pracovní smlouvu (pracovně právní vztah) sama se sebou, že nejde o závislou činnost. Z Kooperativy přišel dopis, že na takovýto pracovně právní vztah (pracovní smlouvu) nelze uzavřít zákonné pojištění zaměstnance (pro případný pracovní úraz a výplatu ušlého výdělku). Nebude v budoucnu problém z hlediska správy sociálního zabezpečení ohledně vyplácení nemocenských dávek nebo starobního důchodu? A nebylo by lepší uzavřít pouze smlouvu o výkonu fce jednatele třeba na 20 000 Kč?
Vydáno: 24. 06. 2021
Zaměstnanec měl DPČ od 1. 7. - 31. 12. 2020. Jeho hrubé příjmy byly v červenci 16 720 Kč, v srpnu 9 880 Kč, v září 9 880 Kč, v dalších měsících již příjmy neměl. Jak bude vypadat ELDP? Správně se mu ze všech třech měsíců odečetlo sociální pojištění, ve mzdovém programu mám zaškrtnuto, že v případě, že příjmy budou vyšší než MR, pak se bude počítat sociální pojištění. Zajímá mě hlavně, jak bude na ELDP vyplněno právě MR.
Vydáno: 18. 05. 2021
Dobrý den, zaměstnankyně původně nahlásila čerpání rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. Před skončením této rodičovské dovolené požádala zaměstnavatele o prodloužení termínu návrhu do pracovního procesu až po dovršení 4 let věku dítěte. Zaměstnavatel s tímto souhlasil. Jedná se v tomto případě o rodičovskou nebo neplacené volno? Jakým způsobem tuto absenci vykazovat v mzdovém programu a následně v ELDP? Děkuji
Vydáno: 06. 05. 2021
Horník narozený 16. 10. 1956 odpracoval před rokem 1993 více než 10 let v hlubinných uranových dolech se stálým pracovištěm pod zemí. Splňuje všechny podmínky, aby mohl mít důchodový věk 55 let. Může se vzdát sníženého důchodového věku 55 let a požadovat důchodový věk standardní 16. 4. 2020? Tento zdánlivě nelogický krok je motivován snahou získat větší prostor pro doplacení dobrovolného důchodového pojištění, které se po vzniku nároku na důchod již započítat nedá.
Vydáno: 08. 04. 2021
Bude se hodnotit jako náhradní doba důchodového pojištění doba studia nultého ročníku vysoké školy v letech 1978/1979? 
Vydáno: 08. 02. 2021
Dobrý den, Prosím o radu, jak bude vypadat evidenční list za rok 2020 u člena představenstva, který byl ve funkci do 16. 1. 2020. Od 17. 1. 2020 do července 2020 mu náleží konkureční doložka. Příklad: Odměna člena představenstva 50 000 Kč. Konkureční doložka od 17. 1. 2020 do července 2020 ve výši 300 000 Kč. Tzn. LEDEN 2020: odměna člena 26 087 Kč a zároveň konkurenční doložka 23 913 Kč, ÚNOR-ČERVENEC 2020: konkureční doložka 276 087 Kč. Bude konkureční doložka za leden 2020 součástí vyměřovacího základu, kde je odměna člena představenstva (VZ = 26 087 => odměna člena + 23 913 => konkureční doložka) kód Q a 16 dní nebo bude uvedena na samostatném 2. řádku pod kódy Q a P v celku 300 000 Kč 0 dní. 
Vydáno: 25. 11. 2020
Jaký je prosím termín pro předání potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, když skončil 30. 6. 2020? On tvrdí, že 30. 6. 2020, to ale nemáme zpracované mzdy za červen, proto se mi to zdá nepravděpodobné. Zápočtový list vydáváme v den výstupu, ostatní dokumenty (ELDP, potvrzení o příjmech) až ve výplatním termínu. Neporušujeme zákonné lhůty? 
Vydáno: 30. 06. 2020
Jak správně vyplnit ELDP za rok 2019 zaměstnankyni, když: 1. 1. - 27. 4. byla na rodičovské dovolené. Dne 29. 4. - 15. 8. byla nemocná, od 16. 8. čerpala mateřskou dovolenou a 17. 9. se jí narodila dvojčata. Také prosím o upřesnění trvání rodičovské dovolené: dítě se narodilo 27. 4. 2016, RD tedy trvá do 27. 4. 2019 (nebo 26. 4. 2019?). Započitatelný příjem měla v měnících: leden 2019 (čerpala dovolenou před nástupem na RD) a v květen náhradu DPN.  
Vydáno: 15. 05. 2020
Základní informace Starobním důchodem se zde rozumí tzv. řádný starobní důchod, tj. takový, na který vzniká nárok k datu dosažení důchodového věku. Jde o dávku, která má kompenzovat snížení nebo ztrátu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, která je u většiny osob způsobena úbytkem sil v důsledku pokročilého věku.
Vydáno: 27. 09. 2019