Bezpečnostní přestávky v práci podle nového nařízení vlády

Vydáno: 1 minuta čtení

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci bylo již několikrát novelizováno. 
Důvodem poslední aktualizace je potřeba řešení aktuálních otázek uváděných ve směrnicích Evropské unie, které se vztahují k podmínkám na pracovištích.  
Proto vláda přistoupila k novelizaci tohoto nařízení a dne 18. října 2023 schválila s účinností od 1. ledna 2024 zásadní změny v tomto právním předpisu. 
V novele se zpřesňuje právní úprava přestávek během směn nebo pravidla pro zvedání břemen. 
I nadále nařízení vlády upravuje poskytování přestávek v práci např. při zrakové zátěži (práce s počítačem a se zobrazovací jednotkou), při práci s břemeny a při vnuceném a monotonním tempu.
Řeší rovněž otázky spojené s pracovními podmínkami, jako je např. větrání, osvětlení pracovišť, poskytování ochranných nápojů apod.  
Zaměstnavatelé by na novelizované nařízení vlády měli reagovat a učinit potřebná opatření např. v pracovním řádu, v kolektivních smlouvách, v předpise k vydávání ochranných pracovních prostředků atd.