Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2018 - 3. 4. 2018)

Vydáno: 10 minut čtení

(sledované období 6. 3. 2018 - 3. 4. 2018)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2018 Sb. dne 7. 3. 2018.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2018 Sb. dne 8. 3. 2018.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti)

Sněmovní tisk: 22

Stav projednávání: 1. čtení

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (transpozice směrnice)

Sněmovní tisk: 67

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 21. 5. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Sněmovní tisk: 90

Stav projednávání: poslanecká sněmovna schválila

Předpokládaná účinnost: vyhlášením (s výjimkami)

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Sněmovní tisk: 138

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti)

Sněmovní tisk: 91

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 120

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2018 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 132

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Stav projednávání: v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek pro uplatnění dlužných mzdových nároků zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání)

Stav projednávání: vláda

Původně navrhovaná účinnost: 1. 4. 2018 (s výjimkami)

Věcný záměr zákona o lobbingu

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o hromadných žalobách

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři

Předkladatel: vláda

Stav projednávání: souhlas s ratifikací doručen prezidentovi

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce zveřejnil dne 9. 3. 2018 tiskovou zprávu, která pojednává o kontrolách uskutečněných v roce 2017. Počet kontrol provedených u zaměstnavatelů dosáhl v loňském roce necelých 25 tisíc, přičemž vnějších podnětů ke kontrole obdržely orgány inspekce práce celkem 6 870.

Inspektoři práce se nejvíce zaměřovali na problematiku nelegálního zaměstnávání a na otázku dodržování bezpečnosti práce.Nejvíce nedostatků přitom evidovali právě v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení. V rámci kontrol dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů dále zjišťovaly převážně porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, případně nedostatky v oblasti odměňování a dodržování pracovní doby zaměstnanců a v oblasti agenturního zaměstnávání. V souhrnu bylo uloženo přes 3 a půl tisíce pokut v celkové výši 218 796 800 Kč.

Úřad práce ČR

Úřad práce ČR na začátku března uveřejnil dvojici statistik, týkající se činnosti ve věci aktivní politiky zaměstnanosti, kterou tato instituce za uplynulý rok podnikla. První z těchto dokumentů pojednává o osobních monitorovacích návštěvách provedených u zaměstnavatelů, jejichž počet v roce 2017 dosáhl čísla 17 262. Terénní pracovníci úřadu jejich prostřednictvím jednotlivým zaměstnavatelům podávají podrobné informace týkající se nejen jednotlivých nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž nabídka a realizace vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu, ale také možností uspořádání výběrových řízení, rekvalifikací nebo třeba prezentace na burzách práce.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti uspořádal Úřad práce od ledna do prosince roku 2017 pro zaměstnavatele v celé republice přes 4 a půl tisíce předvýběrových řízení, téměř 3 tisíce výběrových řízení a 91 burz či miniburz práce. V průběhu loňského roku vyřadil Úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání celkem 600 937 osob, z toho do zaměstnání jich nastoupilo 387 820, tedy 64,54 %, a to i díky výše uvedené činnosti Úřadu práce. Nejčastěji se jednalo o pozice v technických a řemeslných oborech a službách.

Obecně lze dále konstatovat, že ke konci ledna 2018 tvořili ti, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 31,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podle dostupných statistik se jedná meziročně o nejnižší lednovou hodnotu od roku 2014.

V druhé z uvedených tiskových zpráv se Úřad práce zaměřil na kategorii uchazečů o práci, kteří již dosáhli 50 let věku, jejichž zaměstnávání brání obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem.

Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje Úřad práce prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, podpora veřejně prospěšných prací, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení společensky účelných pracovních míst). Úřad práce přitom zaregistroval meziroční nárůst podílu uchazečů nad 50 let, podpořených v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, a to na 29,5 % oproti loňským 26,3 %. Díky novému projektu zvanému „POVEZ II“ mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců, což má pomoci i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení.

Evropská komise

Evropská komise vydala dne 13. března 2018 tiskovou zprávu, která se zabývá návrhem na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Tato nová instituce bude mít od roku 2019 za úkol pomoci jedincům, podnikům a státům co nejlépe využít možností volného pohybu osob za účelem práce a zajistit spravedlivý výkon práv souvisejících s tímto Evropskou unií garantovaným právem.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude zajišťovat poskytování informací evropským občanům a obchodním společnostem ve věci nabídek práce, stáží, projektů mobility, náboru a tréninku, a to včetně doporučení, co vše je potřeba mít na paměti při přesídlení do jiného členského státu Evropské unie (tedy jaká práva a povinnosti evropské občany v jejich novém bydlišti čekají).

Další oblastí, kterou by měla nově zřízená instituce zaštiťovat, je kooperace mezi národními autoritami v případě přeshraničních záležitostí. Důležitým úkolem nového úřadu tak bude posílení koordinace systému sociálního zabezpečení, dočasného přidělení zaměstnanců a dalších případných překážek pracovní mobility v rámci Evropské unie. Evropský orgán pro pracovní záležitosti má přitom napomoci poskytnout relevantní informace a umožnit zřídit společné inspekce tak, aby existující pravidla nebyla zneužívána.

Poslední sférou činnosti, kterou by měl mít Evropský orgán pro pracovní záležitosti na starost, by měla být případná mediace, dojde-li v působnosti této instituce k přeshraničnímu sporu.

Evropská komise rovněž zveřejnila návrh doporučení Rady ve věci přístupu k sociální ochraně zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Toto doporučení by mělo reflektovat vývoj v oblasti pracovních vztahů, neboť v současnosti je takřka 40 % lidí zaměstnaných v atypických pracovních vztazích nebo pracují jako osoby samostatně výdělečně činné. Tyto osoby dnes nejsou dostatečně chráněny v oblasti sociálního zabezpečení, často nejsou pojištěny pro případ nezaměstnanosti, případně nemají přístup k starobním důchodům v adekvátní výši.

Připravované doporučení má výše uvedené kategorii pracovníků usnadnit realizaci jejich sociálních práv. Hlavními úkoly jednotlivých států přitom bude snížení rozdílů mezi zaměstnanci a samostatně výdělečně činnými osobami v jednotlivých systémech sociálního zabezpečení, poskytnutí jasných informací o výši jednotlivých nároků a usnadnění převodu těchto nároků při změně pracovního vztahu či zaměstnavatele.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související předpisy

38/2018 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
40/2018 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
262/2006 Sb. zákoník práce
340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
234/2014 Sb. o státní službě
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty