Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2021 – 4. 5. 2021)

Vydáno: 20 minut čtení

(sledované období: 7. 4. 2021 – 4. 5. 2021)

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 173/2021 Sb. dne 23. 4. 2021

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena novela, která zvyšuje ošetřovné na 80 % denního vyměřovacího základu. Nárok na ošetřovné budou mít nově navíc rodiče nezaopatřených dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, kterým je deset let nebo více, jestliže tyto děti nemohou navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Právní úprava počítá s tím, že nárok na ošetřovné lze uplatnit zpětně od začátku března.

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2021 Sb. dne 30. 4. 2021

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, která prodlužuje vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci (tzv. izolačky) až do konce června. Izolačka náleží zaměstnanci od zaměstnavatele za každý den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek odpovídá částce 370 Kč. Výše izolačky spolu s náhradou mzdy však nemůže přesáhnout 90 % průměrného výdělku.

Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2021 Sb. dne 30. 4. 2021

Podmínkou vzniku nároku na ošetřovné je skutečnost, že osoba, která má být ošetřována, resp. osoba, o kterou má být pečováno, žije se zaměstnancem, který bude nárok na ošetřovné uplatňovat, ve společné domácnosti. Výjimka se uplatní pouze v případě rodičů, kteří ošetřují či pečují o dítě mladší 10 let. Z tohoto důvodu byla přijata novela, která již vyšla ve Sbírce zákonů. Tato novela rozšiřuje okruh osob, které mohou o dítě pečovat, i když s ním trvale nežijí ve společ

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (10. 3. 2021 – 6. 4. 2021)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2021 – 8. 6. 2021)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související předpisy

247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
437/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
438/2020 Sb. o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
173/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
182/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
183/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
363/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
108/2006 Sb. o sociálních službách
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
136/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty