Povinný podíl za rok 2021

Vydáno: 26 minut čtení

Začátkem každého nového roku se stává aktuální plnění povinnosti zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, tzv. povinný podíl. Jde o povinnost uloženou zákonem o zaměstnanosti. Nejinak tomu bude i za rok 2021. Tento článek je určen těm, kterých se povinnost týká, tj. zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci.

Co to je povinný podíl a na které zaměstnavatele se vztahuje

Povinný podíl je upraven v ust. § 81 až § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Jde o povinnost zaměstnavatelů, jejichž průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců přesahuje 25, zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Jak již bylo v úvodu řečeno, tato povinnost se nevztahuje na všechny zaměstnavatele, ale pouze na ty, jejichž průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru je větší než 25,00. Než si na praktických příkladech ukážeme, jak vypočítat průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, zmíním výjimky – skupiny zaměstnanců, na jejichž zaměstnávání se tato povinnost nevztahuje a jejichž odpracované hodiny do výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců zaměstnavatel nezahrne. Dle ust. § 147 odst. 2 zákona o zaměstnanosti jsou to příslušníci a vojáci z povolání ve služebním poměru, občanští zaměstnanci ozbrojených sil ČR a zaměstnanci obce zařazení do obecní policie. Dále jsou to báňští inspektoři Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů. Poslední výjimkou jsou členové výjezdových skupin poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.

Pro úplnost zmíním i zvláštní úpravu pro agentury práce, které dočasně přidělují své zaměstnance k uživateli. Dle ust. § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru agentury práce nezapočítají ani zaměstnance a ani osoby se zdravotním postižením, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Jak vypočítat průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců zaměstnavatele

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje za celého zaměstnavatele – pro zjednodušení jedno IČ rovná se jeden výpočet. Velmi důležité je vymezení pojmu „zaměstnanec“ – pro účely výpočtu jsou to všichni, jejichž pracovní poměr je založen pracovní smlouvou; nikoli ti, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti anebo dohody o provedení práce. Dále se za zaměstnance považují všichni, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním, včetně zaměstnanců ve služebním poměru.

Při výpočtu postupuje zaměstnavatel podle ust. § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti (dále jen „vyhláška“). Všechny výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa, a to tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí (např. 14,569 = 14,56). Povinný podíl pak zaměstnavatel zjistí tak, že z ročního průměrného přepočteného počtu všech svých zaměstnanců vypočítá 4 %.

Podle výše citovaného ustanovení vyhlášky se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců zjišťuje jako podíl odpracovaných hodin všemi zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním poměru za rok 2021 a celkové stanovené pracovní doby bez svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pro každý pracovní režim přepočítává zaměstnavatel své zaměstnance zvlášť (viz příklad č. 2).

Pro rok 2021 budeme pro účely výpočtů vycházet z těchto čísel – 252 pracovních dnů; 8hodinový pracovní režim (2 016 hodi

Související dokumenty

Související články

Povinný podíl za rok 2020
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2016
Náhradní plnění po dvou novelách
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2022
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2018
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016

Související otázky a odpovědi

Dodavatel náhradního plnění
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Daň z příjmu - sleva na dani dle § 35 ZDP
Malá a velká organizace
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
280/2009 Sb. daňový řád