Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud jsou pracovní činnosti prováděny na veřejných místech, pak se zpravidla úzce dotýkají bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob, které mohou být jejich prováděním dotčeny. Mezi takovéto činnosti patří např. údržba veřejně přístupných pozemních komunikací. Při jejím provádění se zřizuje dopravní omezení v konkrétním místě a ostatní účastníci silničního provozu jsou poté povinni dodržovat zavedená opatření, která mají eliminovat vznik rizik plynoucích z prováděných prací. Jak ale sama praxe ukázala, ne vždy jsou v ohrožení životy a zdraví pouze osob z řad veřejnosti, ale i samotných zaměstnanců provádějících práce údržby. Dnešní případ bude popisovat událost, kdy nedbalé chování fyzické osoby zapříčinilo smrt zaměstnance údržby při provádění prací na veřejně přístupné pozemní komunikaci.

Popis události

V říjnu roku 2013 prováděla stavební firma X údržbu pozemní komunikace III. třídy, spočívající v opravě prohlubní (vzniklých obvyklým provozem), nástřikem nové asfaltové vrstvy. Firma X provedla částečné označení míst, ve kterých se údržba komunikace prováděla. Práce údržby se prováděly na jednoproudé komunikaci při jednom z jejích okrajů. Pro řidiče tak vznikla na pozemní komunikaci překážka, kterou byly nuceni objet (v souladu s požadavky pravidel bezpečnosti na pozemních komunikacích).

Byla středa 8 hod. ráno, teplota vzduchu -7 °C, když pan Pavel vyjel ve svém soukromém vozidle do práce, přičemž jeho cesta vedla i přes část silnice, kde se prováděla údržba. Skla ve vozidle pana Pavla byla zamlžena (námrazu předtím odstranil ručně škrabkou na sklo), ale jelikož spěchal a nechtělo se mu čekat do doby, než se mu skla řádně odmlží, tak při minimální viditelnosti skrze malé "odmlžené okénko" v čelním skle vyjel. Při průjezdu kolem místa provádění údržby pan Pavel zničehonic do něčeho narazil, a to tak prudce, že v jeho voze došlo ke spuštění airbagů. Jakmile pan Pavel vystoupil z vozu, s hrůzou zjistil, ž

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIX. Nesprávně postavené lešení s následkem pádu zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v roce 2020
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ohrožení nemocí z povolání
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.