Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem

Vydáno: 11 minut čtení

Pokud jsou pracovní činnosti prováděny na veřejných místech, pak se zpravidla úzce dotýkají bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob, které mohou být jejich prováděním dotčeny. Mezi takovéto činnosti patří např. údržba veřejně přístupných pozemních komunikací. Při jejím provádění se zřizuje dopravní omezení v konkrétním místě a ostatní účastníci silničního provozu jsou poté povinni dodržovat zavedená opatření, která mají eliminovat vznik rizik plynoucích z prováděných prací. Jak ale sama praxe ukázala, ne vždy jsou v ohrožení životy a zdraví pouze osob z řad veřejnosti, ale i samotných zaměstnanců provádějících práce údržby. Dnešní případ bude popisovat událost, kdy nedbalé chování fyzické osoby zapříčinilo smrt zaměstnance údržby při provádění prací na veřejně přístupné pozemní komunikaci.

Popis události

V říjnu roku 2013 prováděla stavební firma X údržbu pozemní komunikace III. třídy, spočívající v opravě prohlubní (vzniklých obvyklým provozem), nástřikem nové asfaltové vrstvy. Firma X provedla částečné označení míst, ve kterých se údržba komunikace prováděla. Práce údržby se prováděly na jednoproudé komunikaci při jednom z jejích okrajů. Pro řidiče tak vznikla na pozemní komunikaci překážka, kterou byly nuceni objet (v souladu s požadavky pravidel bezpečnosti na pozemních komunikacích).

Byla středa 8 hod. ráno, teplota vzduchu -7 °C, když pan Pavel vyjel ve svém soukromém vozidle do práce, přičemž jeho cesta vedla i přes část silnice, kde se prováděla údržba. Skla ve vozidle pana Pavla byla zamlžena (námrazu předtím odstranil ručně škrabkou na sklo), ale jelikož spěchal a nechtělo se mu čekat do doby, než se mu skla řádně odmlží, tak při minimální viditelnosti skrze malé "odmlžené okénko" v čelním skle vyjel. Při průjezdu kolem místa provádění údržby pan Pavel zničehonic do něčeho narazil, a to tak prudce, že v jeho voze došlo ke spuštění airbagů. Jakmile pan Pavel vystoupil z vozu, s hrůzou zjistil, ž

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIX. Nesprávně postavené lešení s následkem pádu zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - VI. Hromadný úraz zaměstnanců v důsledku jejich sražení ujetým svazkem kolejových polí
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XX. Pád zdviženého vozu metra s následkem zranění dvou pracovníků
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXI. Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXII. Zavalení zaměstnance při pádu kontejneru z vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - I. Přejetí vedoucího skladu motorovým vozítkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - II. Úraz při práci na lisu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - III. Úraz zaměstnance v důsledku zřícení montážního lešení po kolizi s mostovým jeřábem

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Autonehoda - pracovní/nepracovní úraz
Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz
Odškodnění pracovního úřazu bez pracovní neschopnosti
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Pracovní úraz v době služební cesty
Převedení na jinou pracovní pozici z důvodu zdravotního posudku
Sleva na poplatníka při nemocenské