56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Schválený:
56/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. ledna 2001
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Změna: 478/2001 Sb.
Změna: 175/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 193/2003 Sb.
Změna: 103/2004 Sb., 237/2004 Sb., 186/2004 Sb.
Změna: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.
Změna: 342/2006 Sb.
Změna: 311/2006 Sb.
Změna: 226/2006 Sb. (část)
Změna: 170/2007 Sb.
Změna: 137/2008 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 383/2008 Sb.
Změna: 347/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 297/2009 Sb.
Změna: 30/2011 Sb.
Změna: 152/2011 Sb.
Změna: 341/2011 Sb.
Změna: 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.
Změna: 169/2013 Sb.
Změna: 239/2013 Sb. (část)
Změna: 239/2013 Sb.
Změna: 239/2013 Sb. (část)
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 298/2016 Sb.
Změna: 63/2017 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 193/2018 Sb.
Změna: 193/2018 Sb. (část)
Změna: 52/2020 Sb.
Změna: 337/2020 Sb.
Změna: 227/2019 Sb., 543/2020 Sb.
Změna: 418/2021 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 178/2022 Sb.
Změna: 217/2022 Sb.
Změna: 432/2022 Sb.
Změna: 432/2022 Sb. (část)
Změna: 432/2022 Sb. (část)
Změna: 349/2023 Sb.
Změna: 30/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie32) a upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:
a) registraci vozidel,
b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování technické způsobilosti těchto vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,
c) práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a dodávají na trh vozidla, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky,
d) práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel,
e) práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí a
f) kontroly technického stavu vozidel v provozu.
(2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie38) výkon státní správy a státního dozoru v oblasti nesilničních mobilních strojů a jejich motorů.
(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla1) a motorová vozidla, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h
-1
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.
(2) Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem na pozemních komunikacích provozováno.
(3) Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.
(4) Historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického vozidla.
(5) Systém vozidla je jakýkoliv konstrukční systém vozidla, na který se vztahují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Systémem vozidla jsou například brzdy nebo zařízení pro snížení emise.
(6) Konstrukční část vozidla je součást vozidla, jejíž typ musí být schvalován nezávisle na vozidle, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis, a na kterou se vztahují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Konstrukční částí vozidla je například svítilna.
(7) Samostatný technický celek vozidla je součást, jejíž typ může být schvalován nezávisle na vozidle, ale pouze ve vztahu k jednomu typu vozidla nebo více typům vozidel, pokud tak stanoví prováděcí právní předpis, a na kterou se vztahují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Samostatným technickým celkem vozidla je například zadní nárazník vozidla, pevná nebo výměnná nástavba vozidla.
(8) Kategorie vozidla je skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky stanovené prováděcím právním předpisem.
(9) Výrobcem je osoba, která
a) vyrábí vozidlo, jeho systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nebo si je nechává navrhnout nebo vyrobit a
b) uvádí je na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo je používá pro vlastní potřebu.
(10) Typem silničního vozidla se rozumí silniční vozidla určité kategorie, jež se shodují alespoň v základních znacích. Typ vozidla může zahrnovat varianty a verze. Základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí stanoví pro jednotlivé kategorie prováděcí právní předpis.
(11) Typem systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla se rozumí systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jež se shodují alespoň v základních znacích. Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků stanoví prováděcí právní předpis.
(12) Nové vozidlo je vozidlo, které dosud nebylo v České republice ani v jiném státě registrováno ani provozováno, s výjimkou zkušebního nebo manipulačního provozu.
(13) Prodejním místem se rozumí místo, kde jsou nově vyrobené osobní automobily vystaveny nebo nabízeny k prodeji nebo k pronájmu zákazníkům; tímto místem se rozumí i veletrh, pokud jsou na něm nově vyrobené osobní automobily nabízeny veřejnosti.
(14) Zkušební stanice je stanice technické kontroly pověřená Ministerstvem dopravy (dále jen „ministerstvo“) k provádění technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.
(15) Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.
(16) Sportovním vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz sportovního vozidla.
(17) Členským státem se rozumí členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace.
 
§ 3
Druhy vozidel
(1) Silniční vozidla a zvláštní vozidla se rozdělují na jednotlivé druhy a kategorie.
(2) Silniční vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:
a) motocykly,
b) osobní automobily,
c) autobusy,
d) nákladní automobily,
e) vozidla zvláštního určení,
f) přípojná vozidla,
g) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h
-1
nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, a
h) ostatní silniční vozidla.
(3) Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:
a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,
b) pracovní stroje samojízdné,
c) pracovní stroje nesené,
d) pracovní stroje přípojné,
e) výměnná tažená zařízení,
f) vozidla určená především pro jízdu na sněhu,
g) vozidla určená především pro jízdu v terénu,
h) jednonápravové traktory a jejich přípojná vozidla,
i) speciální tahače a jejich přípojná vozidla,
j) přepravníky pracovních adaptérů a
k) ostatní zvláštní vozidla.
(4) Silniční vozidla a zvláštní vozidla se rozdělují do kategorií L, M, N, O, T, C, R, S a Z. Rozdělení silničních vozidel a zvláštních vozidel do kategorií, další členění jednotlivých kategorií a jejich technický popis a způsob zařazení vozidel do kategorií stanoví prováděcí právní předpis.
 
ČÁST DRUHÁ
REGISTR A REGISTRACE SILNIČNÍHO VOZIDLA
 
§ 4
Registr silničních vozidel
(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona17), jehož správcem je ministerstvo. Registr silničních vozidel obsahuje evidenci
a) silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel,
b) silničních vozidel členů diplomatické mise,
c) ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“),
d) přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou,
e) vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla a
f) technických údajů schválených typů silničních vozidel.
(2) V registru silničních vozidel se u silničního vozidla uvádí
a) údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu a rodné číslo, pokud bylo přiděleno, popřípadě datum narození,
2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo jiného povoleného pobytu, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, a
3. obchodní firma nebo název, adresa sídla nebo umístění odštěpného závodu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu nebo její odštěpný závod,
b) registrační značka, datum přidělení registrační značky,
c) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla,
d) datum první registrace silničního vozidla,
e) stát poslední registrace, číslo osvědčení o registraci silničního vozidla nebo obdobného dokladu vydaného ve státě poslední registrace a registrační značka silničního vozidla, není-li státem poslední registrace Česká republika,
f) údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla vydaného jiným členským státem,
g) údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla,
h) údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu,
i) údaj o tom, zda záznam v registru byl proveden na základě žádosti podané v zastoupení na základě plné moci,
j) údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“) sdělené Českou kanceláří pojistitelů2),
k) údaj o tom, že silniční vozidlo je historicky původní,
l) datum převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel.
(3) V registru silničních vozidel se dále u silničního vozidla uvádí
a) účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
b) druh a kategorie silničního vozidla,
c) tovární značka silničního vozidla, jeho obchodní označení a označení typu silničního vozidla,
d) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,
e) údaje o výrobci silničního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla,
f) typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo,
g) typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny,
h) údaj o celkových rozměrech silničního vozidla,
i) největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,
j) počet náprav a poháněných náprav, druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy,
k) stupeň plnění emisní úrovně, hodnota emisí CO
2
a údaje o spotřebě paliva,
l) údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla,
m) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
n) údaje o schválení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavby typu silničního vozidla.
(4) V registru silničních vozidel se u zvláštní registrační značky podle § 38a, 38b a 38d uvádí
a) údaje o osobě, které byla přidělena, v rozsahu podle odstavce 2 písm. a),
b) údaje o silničním vozidle v rozsahu podle odstavce 3 písm. b) až k) a m), jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, a
c) datum přidělení a odnětí zvláštní registrační značky.
(5) V registru silničních vozidel se u schváleného typu silničního vozidla uvádí technické údaje v rozsahu uvedeném v prohlášení o shodě nebo v rozsahu uvedeném v osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla.
(6) Pro účely tohoto zákona se u silničního vozidla ve svěřenském fondu za vlastníka považuje svěřenský správce.
(7) Rozsah a obsah údajů podle odstavce 2 písm. f), g), h) a j) a podle odstavce 3 uváděných v registru silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 4a
zrušen
 
§ 5
nadpis vypustěn
(1) Ministerstvo zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle § 4 odst. 1 písm. b), e) a f). Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje v registru silničních vozidel údaje a jejich změny do evidence podle § 4 odst. 1 písm. a), c) a d).
(2) K provedení úkonů podle odstavce 7 a podle § 6 až 7f, § 8 až 11, § 12 odst. 1, a § 13 až 14a je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Údaje do evidence podle § 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má držitel zvláštní registrační značky sídlo, nebo, jde-li o zvláštní registrační značku podle § 38d, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který tuto zvláštní registrační značku vydal.
(3) Ministerstvo zajistí Policii České republiky a Vojenské policii výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.
(4) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b)
a) obecní policii v rozsahu nezbytném ke zjištění totožnosti provozovatele a vlastníka vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek, nebo k ověření údajů z osvědčení o registraci vozidla podle jiného právního předpisu28),
b) krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle tohoto zákona, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silničním provozu a
c) Hasičskému záchrannému sboru České republiky pro účely záchranných a likvidačních prací a plánování a realizace krizových opatření.
(5) Ministerstvo zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů z registru silničních vozidel s výjimkou evidence podle § 4 odst. 1 písm. b) v rozsahu
a) podle § 4 odst. 2 písm. a) a d), § 4 odst. 3 písm. b), f), g), h), i), j) a k) a § 4 odst. 4 písm. a) provozovateli systému elektronického mýtného pro účely určení emisní třídy CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného, zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného a vymáhání dlužného mýtného,
b) podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a § 4 odst. 4 písm. a) České inspekci životního prostředí pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle zvláštního zákona,
c) podle § 4 odst. 2 písm. a), b), d) a e) a § 4 odst. 3 písm. b), f), k) a n) Ministerstvu životního prostředí pro účely distribuce emisních plaket podle zvláštního zákona,
d) podle § 4 odst. 2 písm. a) a b), § 4 odst. 3 písm. b), f), i)a k) a § 4 odst. 4 písm. a)
1. Státnímu fondu dopravní infrastruktury pro účely ověřování údajů rozhodných pro určení výše časového poplatku, pro účely identifikace vozidla v případě změny jeho registrační značky anebo pro účely ověřování údajů uvedených v oznámení o osvobození vozidla od zpoplatnění podle zvláštního zákona a
2. orgánům Celní správy České republiky pro účely výkonu dozoru nad plněním povinností řidičů a provozovatelů vozidel v systému časového zpoplatnění podle zvláštního zákona,
e)
neplatilo
f) podle § 4 odst. 2 písm. a), b) a g) a § 4 odst. 3 písm. a) až e), g) až j) a m) ministerstvu, krajským úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům pro účely vedení řízení o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem podle zákona o pozemních komunikacích.
(6) Ministerstvo pro účely zajištění splnění povinnosti podle § 28 odst. 1 písm. p) poskytne na žádost výrobci nebo akreditovanému zástupci na žádost údaje o jménu a adrese pobytu nebo sídla provozovatelů dotčených vozidel zapsaných v registru silničních vozidel. Výrobce nebo akreditovaný zástupce nesmí poskytnuté údaje užít k jiným účelům. Bez zbytečného odkladu po využití poskytnutého údaje pro splnění povinnosti podle § 28 odst. 1 písm. p) je výrobce nebo akreditovaný zástupce povinen tento údaj zlikvidovat.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel
a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a
b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.
(8) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích podle předpisu Evropské unie18). Za tímto účelem ministerstvo
a) zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup výdej údajů podle § 4 odst. 2 písm. a) až e), g) a h) a § 4 odst. 3 písm. b) až e) a i) až k) a údajů o odcizení silničního vozidla příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie podle předpisu Evropské unie18) na základě jeho požadavku; údaje o odcizení silničního vozidla pro tento účel poskytne Policie České republiky způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup z policejní evidence,
b) předá požadavek Policie České republiky, Celní správy nebo Hasičského záchranného sboru České republiky na poskytnutí údajů o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie podle předpisu Evropské unie18) a poskytnuté údaje a
c) předá požadavek obecního úřadu obce s rozšířenou působností na poskytnutí údajů o silničních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie podle předpisu Evropské unie18) a poskytnuté údaje.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení registru silničních vozidel, způsob a formu zápisu údajů do registru silničních vozidel, podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel a vzor žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.
 
§ 5a
(1) Před podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel zajistí vlastník silničního vozidla jeho přistavení k technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, jde-li o vozidlo, které je registrováno
a) v jiném než členském státě, nebo
b) v jiném členském státě a ode dne jeho první registrace v jiném členském státě nebo ode dne provedení pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání žádosti uplyne ke dni podání žádosti lhůta pro první nebo následnou pravidelnou technickou prohlídku podle § 40 nebo vlastník silničního vozidla nemá doklad o provedení pravidelné technické prohlídky bezprostředně předcházející podání žádosti.
(2) Technickou prohlídku podle odstavce 1 lze nahradit technickou prohlídkou dovezeného silničního vozidla provedenou za účelem schválení jeho technické způsobilosti podle § 35.
 
§ 6
(1) Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.
(2) Je-li silniční vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu19) po dobu, která nepřesáhne 6 měsíců v kalendářním roce, odstavec 1 se nepoužije.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla, pokud
a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) týkající se takového vozidla,
c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému20) nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna postupem podle § 5 odst. 8,
e) provozovatel silničního vozidla má na území České republiky
1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo mu byl udělen azyl,
2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu,
f) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji podle § 48 odst. 3 písm. a), nejde-li o nové vozidlo, a
g) nejde o neúplné silniční vozidlo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29).
(4) Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel musí obsahovat
a) údaj o druhu a kategorii silničního vozidla, tovární značku silničního vozidla, jeho obchodní označení a označení typu silničního vozidla, číslo schválení technické způsobilosti silničního vozidla a účel, pro který je silniční vozidlo určeno,
b) údaje o vlastníkovi silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a),
c) údaje o provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a), není-li vlastník současně provozovatelem tohoto vozidla, a
d) úředně ověřený podpis, je-li žádost podána v listinné podobě; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.
(5) K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží
a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
1. prohlášení o shodě silničního vozidla s typem vozidla schváleným ministerstvem, schváleným orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech nebo schváleným orgánem jiného členského státu a uznaným ministerstvem,
2. osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech,
3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem nebo obdobný doklad vydaný jiným než členským státem dokládající schválení typu vozidla podle bodu 1 nebo schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla podle bodu 2, nebo
4. rozhodnutí o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla,
b) doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo, s výjimkou silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě, u něhož ode dne jeho první registrace neuplynula ke dni podání žádosti lhůta pro první pravidelnou technickou prohlídku podle § 40; dokladem o technické prohlídce je
1. doklad o provedení pravidelné technické prohlídky v jiném členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno, nemá-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a,
2. protokol o technické prohlídce za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, má-li vlastník povinnost zajistit provedení technické prohlídky podle § 5a odst. 1, nebo
3. protokol o technické prohlídce za účelem schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla, bylo-li toto vozidlo schváleno podle § 35,
c) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem, jde-li o silniční vozidlo registrované v jiném členském státě a nebylo-li osvědčení odevzdáno při schvalování technické způsobilosti dovezeného vozidla,
d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),
e) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
f) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu podle § 4 odst. 3, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).
(6) Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti kopie dokladů podle odstavce 5 v elektronické podobě. Doklad podle odstavce 5 písm. a), s výjimkou dokladu podle odstavce 5 písm. a) bodu 4, a doklad podle odstavce 5 písm. c) předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tyto doklady, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.
(7) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu27). Podává-li se žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel v elektronické podobě a byla-li plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přiloží se k žádosti plná moc představující výstup z autorizované konverze dokumentů nebo kopie plné moci. Byla-li k žádosti přiložena kopie plné moci, předloží se plná moc v listinné podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání osvědčení o registraci silničního vozidla; není-li plná moc předložena v listinné podobě, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel neprovede.
(8) Vzor žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 7
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel žadateli
a) vydá osvědčení o registraci silničního vozidla a
b) odejme osvědčení o registraci silničního vozidla, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě, a předá je ministerstvu na jeho vyžádání.
(2) Pokud nepřidělí registrační značku postupem podle § 7b, obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel dále přidělí k silničnímu vozidlu registrační značku a vydá žadateli tabulky s přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.
(3) Registrační značka je tvořena kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.
(4) Při vydání tabulek s registrační značkou obecní úřad obce s rozšířenou působností opatří jednu z vydaných tabulek nálepkou, na níž vyznačí termín pravidelné technické prohlídky. Byla-li u silničního vozidla zjištěna vážná závada, obecní úřad obce s rozšířenou působností na nálepce vyznačí termín opakované technické prohlídky, kterým je poslední den v měsíci následujícím po měsíci zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel. Byla-li u silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, obecní úřad obce s rozšířenou působností tabulku s registrační značkou neopatří nálepkou.
(5) Ministerstvo oznámí do dvou měsíců od zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel příslušnému orgánu jiného členského státu odejmutí osvědčení o registraci silničního vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného členského státu. Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu vrátí ministerstvo odňaté osvědčení o registraci tomuto orgánu do 6 měsíců od jeho odejmutí.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor osvědčení o registraci silničního vozidla, a druhy, formu, obsah a strukturu registrační značky a provedení tabulky s registrační značkou.
 
§ 7a
Rezervace registrační značky
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí osobě, která podá žádost o rezervaci registrační značky obsahující vedle obecných náležitostí podání identifikační číslo silničního vozidla (VIN) nebo výrobní číslo podvozku silničního vozidla, jaká registrační značka bude tomuto vozidlu přidělena, bude-li žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel podána u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností do 1 měsíce ode dne podání žádosti o rezervaci, a tuto registrační značku pro vozidlo rezervuje.
(2) Je-li podána žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel podle odstavce 1, obecní úřad obce s rozšířenou působností silničnímu vozidlu přidělí postupem podle § 7 rezervovanou registrační značku; jinak rezervace registrační značky zaniká.
 
§ 7b
Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla
(1) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen „registrační značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud
a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu a není zaměnitelná s registrační značkou podle odstavce 6,
b) stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená,
c) splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání a
d) tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání vozidla nejsou vedeny Policií České republiky nebo orgány Celní správy České republiky jako zadržené postupem podle jiného právního předpisu.
(3) Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje podmínky podle odstavce 2 a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání.
(5) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 6 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky podle odstavce 1, obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.
(6) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík
1. výlučně, nebo
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO
2
v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.
(7) Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání a registrační značky elektrického vozidla, provedení tabulky s registrační značkou na přání a registrační značkou elektrického vozidla a způsob umístění tabulky na silničním vozidle.
 
§ 7c
(1) Současně s podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel, žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku silničního vozidla nebo žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu může osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník silničního vozidla, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání dle § 7b a která převedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu (dále jen „dosavadní vlastník“), vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o
a) přidělení této registrační značky na přání k jinému silničnímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem a které je zapsáno v registru silničních vozidel nebo o jehož zápis žádá, pokud nejsou tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání vedeny Policií České republiky nebo orgány Celní správy České republiky jako zadržené postupem podle jiného právního předpisu, nebo
b) rezervaci této registrační značky na přání na dobu 6 měsíců ode dne podání žádosti.
(2) Spolu s žádostí podle odstavce 1 písm. b) odevzdá žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k úschově tabulky s přidělenou registrační značkou.
(3) Žádosti podle odstavce 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhoví, pokud provedl zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla nebo zápis zániku silničního vozidla v registru silničních vozidel nebo vyřadil silniční vozidlo z provozu.
(4) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá ve lhůtě podle odstavce 1 písm. b) žádost o přidělení rezervované značky na přání k silničnímu vozidlu, jehož je žadatel vlastníkem nebo provozovatelem, obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Žádost o přidělení rezervované registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.
 
§ 7d
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou
a) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
b) v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou.
(2) K žádosti podle odstavce 1 písm. b) přiloží žadatel poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o vydání tabulky podle odstavce 1.
 
§ 7e
(1) Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Pokud bylo k silničnímu vozidlu vydáno více tabulek s přidělenou registrační značkou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny, spolu s oznámením podle odstavce 1.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení podle odstavce 1 přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto značkou; je-li současně s oznámením podána žádost podle § 7b, postupuje se přiměřeně podle něj. Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku nebo registrační značku na přání a tabulky s touto značkou nevydá, pokud jsou tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání vedeny Policií České republiky nebo orgány Celní správy České republiky jako zadržené postupem podle jiného právního předpisu.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor oznámení podle odstavce 1.
 
§ 7f
(1) Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozené osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti podle odstavce 1 vydá žadateli nové osvědčení o registraci silničního vozidla.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla a způsob provádění zápisu údajů v novém osvědčení o registraci silničního vozidla a jejich rozsah.
 
§ 7g
Ministerstvo zajišťuje výrobu tabulek registračních značek a poskytuje tyto tabulky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na základě jeho požadavku. Obecní úřad obce s rozšířenou působností sděluje ministerstvu požadavky na poskytnutí tabulek registračních značek průběžně tak, aby byl schopen zabezpečit jejich vydávání.
 
§ 7h
(1) Silniční vozidlo člena diplomatické mise zapisuje do registru silničních vozidel ministerstvo. Na zápis silničního vozidla člena diplomatické mise do registru silničních vozidel a související činnosti se § 6 odst. 3 písm. a) a b), § 7 a 7d až 7f použijí obdobně.
(2) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajské služby vedou evidenci silničních vozidel používaných pro své účely a zapisují silniční vozidla do této evidence. Ministerstvo vnitra dále vede evidenci silničních vozidel používaných pro účely Celní správy České republiky a pro účely orgánů Finanční správy České republiky a zapisuje silniční vozidla do této evidence. Na obsah evidence silničních vozidel podle vět první a druhé se použijí § 4 odst. 1 písm. a) a d) a § 4 odst. 2 a 3 obdobně. Na činnosti související se zápisem těchto silničních vozidel se § 7 použije obdobně. Vozidla ozbrojených sil České republiky se evidují podle zvláštního zákona22).
nadpis vypuštěn
 
§ 8
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
(1) Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
b) v případě přechodu vlastnického práva na základě
1. žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
2. oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.
(2) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne
a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.
(3) Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla obsahuje vedle obecných náležitostí podání údaje o novém vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a); je-li provozovatel totožný s novým vlastníkem silničního vozidla, údaje o provozovateli se v žádosti neuvádí. Žádost podle odstavce 1 písm. a) podaná v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřenými podpisy žadatelů; to neplatí, pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti ověří totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základě plné moci.
(4) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží
a) v případě převodu vlastnického práva
1. osvědčení o registraci silničního vozidla a
2. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,
b) v případě přechodu vlastnického práva
1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
2. doklady podle písmene a); k žádosti se nepřikládá osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici.
(5) K oznámení se přiloží doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a osvědčení o registraci silničního vozidla, má-li je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k dispozici.
(6) Podání společné žádosti nemusí být učiněna oběma žadateli současně, avšak musí být učiněna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K žádosti se přikládají doklady podle odstavce 4 pouze jednou.
(7) Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti v elektronické podobě kopii dokladu podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a, jde-li o přechod vlastnického práva, kopii dokladu podle odstavce 4 písm. b) bodu 1. Osvědčení o registraci vozidla předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tento doklad, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede. Jde-li o přechod vlastnického práva, žadatel osvědčení o registraci vozidla nepředkládá, nemá-li jej k dispozici.
(8) Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla podle odstavce 1 písm. a) písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu27). Podává-li se žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě a byla-li plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přiloží se k žádosti plná moc představující výstup z autorizované konverze dokumentů nebo kopie plné moci. Byla-li k žádosti přiložena kopie plné moci, předloží se plná moc v listinné podobě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; není-li plná moc předložena v listinné podobě, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede.
(9) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se může vedle žadatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) připojit další osoba, pokud nabyla vlastnické právo k silničnímu vozidlu před podáním žádosti ve lhůtě podle odstavce 2, a
a) vlastnické právo k silničnímu vozidlu nabyla tato osoba v rámci výkonu podnikatelské činnosti zcizitele, nebo
b) je tato osoba podnikatelem a osoba, která na ní vlastnictví převedla, má být zapsána jako provozovatel silničního vozidla.
 
§ 8a
(1) Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.
(2) Pro žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel a její přílohy platí § 8 odst. 3 a odst. 4 písm. b) obdobně. Pro prokazování zmocnění k zastoupení platí § 8 odst. 8 obdobně.
(3) O podání žádosti podle odstavce 1 vyrozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu dosavadního nebo nového vlastníka silničního vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit. Má-li dosavadní nebo nový vlastník silničního vozidla, který žádost nepodal, v držení osvědčení o registraci silničního vozidla, vyzve jej obecní úřad obce s rozšířenou působností k jeho předložení a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 
§ 9
Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla
(1) Zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě
a) společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo
b) žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník.
(2) Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla obsahuje vedle obecných náležitostí podání údaje o novém provozovateli silničního vozidla podle § 4 odst. 2 písm. a). Ustanovení § 8 odst. 3 věty druhé, § 8 odst. 4 písm. a) a § 8 odst. 8 se použijí obdobně.
(3) Podání společné žádosti nemusí být učiněna oběma žadateli současně, avšak musí být učiněna u téhož obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K žádosti se přikládají doklady podle § 8 odst. 4 písm. a) pouze jednou.
(4) Podává-li se žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel v elektronické podobě, přiloží žadatel k žádosti v elektronické podobě kopii dokladu podle § 8 odst. 4 písm. a) bodu 2. Osvědčení o registraci silničního vozidla předloží žadatel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností při vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla; nepředloží-li žadatel tento doklad, obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel neprovede.
(5) Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 10
Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě žádosti nebo oznámení, jsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 3 písm. d) až f); evidenční kontrola nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti nebo oznámení. Má-li být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, splnění podmínky podle § 6 odst. 3 písm. f) se nevyžaduje. Při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností dále
a) odejme dosavadní osvědčení o registraci silničního vozidla a vydá nové osvědčení a
b) přidělí silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byl použit postup podle § 7c.
(2) Po provedení úkonů podle odstavce 1 obecní úřad obce s rozšířenou působností předá osvědčení o registraci silničního vozidla a popřípadě tabulky s přidělenou registrační značkou nově zapsanému vlastníkovi nebo provozovateli silničního vozidla.
(3) Je-li podána žádost podle § 8 odst. 9, považuje se pro účely odstavců 1 a 2 za nového vlastníka silničního vozidla osoba, která nabyla silniční vozidlo jako poslední.
(4) Nepředložení osvědčení o registraci vozidla ve lhůtě stanovené podle § 8a odst. 3 nebrání provedení zápisu změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel.
nadpis vypuštěn
 
§ 11
Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel
(1) O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala,
a) vlastník silničního vozidla, jedná-li se o změnu údaje uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a), nebo
b) provozovatel silničního vozidla.
(2) K žádosti podle odstavce 1 se přiloží
a) osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu,
b) další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle.
(3) Pokud je předmětem žádosti podle odstavce 1 zápis změny údaje v registru silničních vozidel na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží
a) doklad o nabytí této části,
b) protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
c) rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti podle odstavce 1
a) zapíše změnu údaje do registru silničních vozidel a
b) vydá nové osvědčení o registraci silničního vozidla v případě změny údajů uváděných v osvědčení o registraci silničního vozidla.
 
§ 12
Vyřazení silničního vozidla z provozu
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu
a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo
b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.
(2) Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li zadrženo podle zvláštního právního předpisu28), a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
(3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen
a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a
b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.
(4) Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
(5) Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklad a tabulky podle odstavce 2 k žádosti přiloží, má-li je k dispozici. Odstavce 3 a 4 se nepoužijí.
(6) Bylo-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu podle odstavce 1 písm. b), je vlastník silničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla z provozu
a) odevzdat osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a
b) oznámit údaje podle odstavce 4.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou. Pokud byl použit postup podle § 7c, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí k silničnímu vozidlu registrační značku a vydá tabulky s přidělenou registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla. Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.
(9) Vzor žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu a žádosti o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu stanoví prováděcí právní předpis.
nadpis vypuštěn
 
§ 13
Zánik silničního vozidla
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě
a) žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,
3. bylo zničeno, nebo
4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo v trestním řízení,
b) žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo
c) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona24) předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.
(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). K žádosti přiloží
a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám,
b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c) doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,
d) osvědčení o registraci silničního vozidla a
e) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
(4) Doklad a tabulky podle odstavce 3 písm. d) a e) se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.
(5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností v informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 nebo N1.
(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dále odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
(7) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, že silniční vozidlo bylo zničeno nebo zaniklo jinak než podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 až 3 a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo v trestním řízení, zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel z moci úřední. Postup podle odstavce 6 se v takovém případě neuplatní.
(8) Vzor žádosti o zápis zániku silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 14
Vývoz
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla, jsou-li podle evidenční kontroly provedené v České republice, která nebyla provedena více než 1 rok před podáním žádosti, skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji podle § 48 odst. 3 písm. a).
(2) Spolu se žádostí podle odstavce 1 se odevzdají všechny vydané tabulky s registrační značkou, která byla k silničnímu vozidlu dosud přidělena, a předloží osvědčení o registraci silničního vozidla.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu, formu, obsah a strukturu registrační značky pro vývoz do jiného státu, dobu její platnosti, provedení tabulky s touto registrační značkou a způsob jejího umístění na silničním vozidle.
 
§ 14a
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 15 pracovních dnů od podání žádosti kartu dílny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) žadateli, který je autorizovaným metrologickým střediskem6b) autorizovaným k ověřování tachografů. Žádost vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která bude ověřování tachografů provádět.
(2) Karta dílny se žadateli nevydá, pokud
a) je držitelem karty podniku1a),
b) je členem orgánu právnické osoby, která je držitelem karty podniku1a),
c) je zaměstnancem osoby, která je držitelem karty podniku1a), nebo
d) člen jeho orgánu nebo jeho zaměstnanec je
1. držitelem karty podniku1a),
2. členem orgánu právnické osoby, která je držitelem karty podniku1a), nebo
3. zaměstnancem osoby, která je držitelem karty podniku1a).
(3) Neexistenci překážky pro vydání karty dílny podle odstavce 2 písm. b) až d) je žadatel povinen doložit svým čestným prohlášením.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) kartu dílny v případě poškození, ztráty nebo odcizení karty dílny, je-li splněna podmínka podle odstavce 1. Při vydání karty dílny za poškozenou kartu dílny je žadatel povinen poškozenou kartu dílny odevzdat.
(5) Držitel karty dílny je povinen ji odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne, kdy
a) byla jeho autorizace k ověřování tachografů pozastavena, změněna nebo zrušena6b),
b) osoba, jejíž jméno, popřípadě jména, a příjmení je na kartě dílny uvedeno, přestala provádět ověřování tachografů ve vztahu k držiteli karty dílny,
c) došlo ke změně údajů uvedených na kartě dílny, nebo
d) nastala některá ze skutečností podle odstavce 2 písm. a) až d).
(6) Držitel karty dílny je povinen uchovávat kontrolní zprávy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a) nejméně po dobu 2 let.
(7) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bezodkladně zapíše údaje o autorizaci k ověřování tachografů, jejím pozastavení, změně nebo zrušení do informačního systému digitálního tachografu28).
(8) Údaje o vydání karty dílny a jejím odevzdání zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do informačního systému digitálního tachografu28).
 
ČÁST TŘETÍ
SCHVALOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
  
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 15
(1) Silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky lze uvádět na trh pouze, pokud je schválena jejich technická způsobilost, podléhají-li schválení technické způsobilosti podle tohoto zákona.
(2) Schválení technické způsobilosti podléhají silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,
a) na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
b) na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L29),
c) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
d) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) a v § 3 odst. 2 písm. g), nebo
e) na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).
(3) Hlava II se s výjimkou § 28 odst. 1 písm. i), l), m) a q), § 28 odst. 5 a § 28d nepoužije na typ silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
a) na který se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
b) na který se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L29), nebo
c) které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), jde-li o schválení typu silničních vozidel podle tohoto přímo použitelného předpisu s platností ve všech členských státech.
(4) Ministerstvo je schvalovacím orgánem pro schválení typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29). Ministerstvo provádí posuzování, určování, oznamování a sledování technických zkušeben podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) ; náklady řízení vedeného ministerstvem jsou také účelně vynaložené náklady na posuzování technických zkušeben. Ministerstvo rovněž zabezpečuje výměnu informací se schvalovacími orgány jiných členských států podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39).
(5) Požádá-li výrobce o vnitrostátní schválení typu vozidel vyráběných v malé sérii v rámci ročních limitů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29), ministerstvo typ vozidla schválí, pokud typ splňuje technické požadavky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují technické charakteristiky typu srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí.
(6) Na vnitrostátní schválení typu vozidel podle odstavce 5 se použije postup podle
a) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), jde-li o vozidlo kategorie M, N nebo O, nebo
b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29), jde-li o vozidlo kategorie L.
(7) Ministerstvo na žádost uzná schválení typu vozidla podle odstavce 5, které bylo uděleno jiným členským státem s platností na území tohoto státu, splňuje-li typ vozidla technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii silničního vozidla v České republice v době prvního schválení typu vozidla. Údaje o uznání schválení typu vozidla zapíše ministerstvo do registru silničních vozidel.
(8) Jde-li o schválení typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků v případech uvedených v odstavci 3 nebo 5, žadatel o jejich schválení nese náklady na ověření
a) splnění technických požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) nebo srovnatelných požadavků podle odstavce 5,
b) shodnosti typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků s údaji v dokumentaci a
c) způsobilosti výrobce zajistit shodu výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
(9) Pozbylo-li schválení typu silničního vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) platnosti, ministerstvo povolí na žádost výrobce uvedení silničních vozidel na trh, jsou-li splněny početní omezení a další podmínky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 
§ 15a
Nikdo nesmí vyrábět, nabízet, propagovat, prodávat nebo provádět montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1a).
  
HLAVA II
SCHVALOVÁNÍ TYPU
 
§ 16
nadpis vypuštěn
(1) Typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku schvaluje ministerstvo na žádost výrobce.
(2) Ministerstvo schválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39), nebo typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) nebo v § 3 odst. 2 písm. g), pokud
a) typ odpovídá údajům obsaženým v dokumentaci přiložené k žádosti o schválení typu,
b) typ splňuje technické požadavky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie, s výjimkou technických požadavků, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s účelem užití tohoto silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, a
c) výrobce je způsobilý zajistit shodu výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
(3) Ministerstvo schválí typ systému silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku, na který se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7), pokud
a) typ systému silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku
1. odpovídá údajům obsaženým v dokumentaci přiložené k žádosti o schválení typu a
2. splňuje technické požadavky přijaté na základě této mezinárodní smlouvy na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí a
b) výrobce je způsobilý zajistit shodu výroby systémů silničních vozidel, jejich konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
(4) Ministerstvo neschválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, který splňuje technické požadavky, pokud představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu, životní prostředí nebo život nebo zdraví člověka.
(5) Schválení typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle odstavce 2 je platné pouze na území České republiky.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí přijaté na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7), a způsob zajištění shody výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
 
§ 17
Žádost o schválení typu
(1) Žádost o schválení typu lze podat pro typ
a) silničního vozidla,
b) systému vozidla,
c) konstrukční části vozidla, nebo
d) samostatného technického celku vozidla.
(2) Pro každý typ, o jehož schválení se žádá, musí být podána samostatná žádost. Různá řízení o schválení typu nelze spojit do společného řízení.
(3) Žádost o schválení typu musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) tovární značku a označení typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku a
b) údaj o tom, zda se žádá o schválení typu podle § 16 odst. 2 nebo 3.
(4) K žádosti o schválení typu žadatel přiloží
a) výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla žadatele, pokud nemá sídlo na území České republiky,
b) dokumentaci obsahující technické údaje o typu, jehož schválení je požadováno, v listinné nebo elektronické podobě,
c) osvědčení o schválení typu systému vozidla, konstrukčních částí vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, včetně schvalovací dokumentace, bylo-li vydáno, a
d) popis opatření k zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
(5) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si pro potřeby ověření splnění podmínek pro schválení typu od žadatele další údaje neuvedené v žádosti o schválení typu nebo v přílohách k této žádosti, které jsou nezbytné k rozhodnutí o této žádosti.
(6) Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
Ověření shodnosti výroby
(1) Splnění podmínky podle § 16 odst. 2 písm. c) nebo § 16 odst. 3 písm. b) ověří ministerstvo. Náklady na toto ověření nese žadatel.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob ověření podle odstavce 1.
 
§ 20
Ověření technických požadavků
(1) Splnění technických požadavků a shodnost typu silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku s údaji v dokumentaci ověří ministerstvo nebo technická zkušebna. Náklady na toto ověření nese žadatel.
(2) Jde-li o systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, jejichž osvědčení o schválení typu bylo přiloženo k žádosti o schválení typu silničního vozidla, ministerstvo ověří pouze jejich soulad s ostatními systémy vozidla, konstrukčními částmi vozidla a samostatnými technickými celky vozidla a s typem silničního vozidla vymezeným v žádosti.
(3) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od výrobce silniční vozidla, jejich konstrukční části nebo samostatné technické celky v počtu potřebném pro provedení zkoušek.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob ověření podle odstavce 1 a způsob určení počtu silničních vozidel, jejich konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek.
 
§ 21
Schválení typu
(1) Pokud ministerstvo schválí typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, vydá žadateli místo písemného vyhotovení rozhodnutí osvědčení o schválení typu. Přílohou osvědčení o schválení typu je dokumentace přiložená k žádosti o schválení typu a kopie zkušebních protokolů (dále jen „schvalovací dokumentace“).
(2) Pokud konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla splňuje technické požadavky pouze ve spojení s jinou konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, ministerstvo v písemném vyhotovení rozhodnutí o schválení typu odpovídajícím způsobem omezí použití této konstrukční části nebo samostatného technického celku vozidla.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor osvědčení o schválení typu a způsob vyplnění osvědčení o schválení typu.
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
Prohlášení o shodě a značka schválení typu
(1) Výrobce je povinen každé vyrobené silniční vozidlo, jehož typ je schválen, opatřit prohlášením o shodě a označit značkou schválení typu.
(2) Výrobce zajistí, aby prohlášení o shodě obsahovala ochranné prvky k zabránění padělání. Pouze výrobce je oprávněn vydávat duplikáty prohlášení o shodě.
(3) Výrobce je povinen každou vyrobenou konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, jehož typ je schválen, označit výrobní nebo obchodní značkou, číslem typu nebo identifikačním číslem typu a značkou schválení typu.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a vzhled značky schválení typu.
nadpis vypuštěn
 
§ 24
Změna schválení typu
(1) O změně schválení typu rozhoduje ministerstvo na základě písemné žádosti výrobce. Žádost o změnu schválení typu musí obsahovat údaje podle § 17 odst. 3 písm. a) a vymezení údajů obsažených ve schvalovací dokumentaci, kterých se změna týká. K žádosti musí být přiloženy přílohy podle § 17 odst. 4 písm. b).
(2) Ministerstvo schválí změny již schváleného typu, pokud
a) nedojde ke změně základních znaků typu a
b) po provedení změny budou splněny podmínky pro schválení typu.
(3) Pokud ministerstvo schválí změny již schváleného typu, místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydá žadateli nové osvědčení o schválení typu a schvalovací dokumentaci.
 
§ 25
Zrušení rozhodnutí o schválení typu
(1) Ministerstvo zruší rozhodnutí o schválení typu, jestliže
a) výrobce neodstraní nedostatky zjištěné při dohledu nad výrobou ve lhůtě podle § 28c odst. 1, pokud uvedl na trh vyrobená silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které nejsou shodné se schváleným typem,
b) výrobce při výrobě silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků a jejich uvádění na trh nedodržuje podmínky schválení typu nebo povinnosti stanovené v § 28 odst. 1 písm. a), b), d) a p),
c) byla ukončena výroba schváleného typu silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku, nebo
d) o to výrobce požádal.
(2) Výrobce je povinen oznámit ministerstvu ukončení výroby schváleného typu silničního vozidla, jeho konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud již nehodlá výrobu obnovit.
(3) Pokud silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jejichž typ je schválen, představují závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, životní prostředí nebo život a zdraví člověka, ministerstvo zakáže jejich výrobci nebo dovozci dodávání na trh po dobu nejdéle šesti měsíců.
 
§ 26
Pozbytí platnosti schválení typu
(1) Dojde-li ke změně technických požadavků vztahujících se na schválený typ silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku a schválený typ těmto technickým požadavkům již neodpovídá, pozbývá rozhodnutí o schválení typu platnosti dnem nabytí účinnosti právního předpisu upravujícího změny technických požadavků.
(2) Silniční vozidla vyrobená ve shodě se schváleným typem lze po pozbytí platnosti schváleného typu podle odstavce 1 uvádět na trh pouze na základě povolení ministerstva. Ministerstvo na žádost výrobce povolí uvedení silničních vozidel podle věty první na trh, pokud
a) se tato vozidla v den pozbytí platnosti schválení typu nacházela na území některého členského státu a nebyla zapsána v registru silničních vozidel nebo obdobné evidenci jiného členského státu a
b) výrobce doloží technické nebo ekonomické důvody, jež brání splnění nových technických požadavků u těchto vozidel.
(3) V povolení ministerstvo uvede identifikační čísla (VIN) silničních vozidel, která lze uvést na trh, a dobu, po kterou lze silniční vozidla na trh uvádět a která nesmí překročit 12 měsíců.
 
§ 27
Technické zkušebny
(1) Ministerstvo na žádost povolí provozování technické zkušebny právnické osobě, která
a) je vybavena přístroji a dalším technickým zařízením nezbytným k provádění činností podle § 20 odst. 1 a disponuje prostorami stavebně upravenými pro výkon těchto činností,
b) má zaveden dostatečný systém vnitřní organizace a řízení a
c) zabezpečí, že tyto zkoušky budou prováděny odborně způsobilými osobami.
(2) Náklady řízení o povolení provozování technické zkušebny jsou také účelně vynaložené náklady na ověření splnění podmínek podle odstavce 1.
(3) V povolení provozu technické zkušebny ministerstvo uvede kategorii činností, pro kterou žadatel doložil splnění podmínek podle odstavce 1 a kterou je technická zkušebna oprávněna vykonávat.
(4) Zaměstnanci provozovatele technické zkušebny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, s nimiž se seznámí při provádění činností podle § 20 odst. 1. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být tyto osoby zproštěny pouze osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.
(5) O provedení ověření podle § 20 odst. 1 pořídí technická zkušebna zkušební protokol a neprodleně po jeho pořízení jej zašle ministerstvu.
(6) Ministerstvo odejme povolení k provozování technické zkušebny, pokud její provozovatel
a) přestal splňovat podmínky pro vydání povolení,
b) opakovaně vykonává činnosti, k jejichž výkonu není podle odstavce 3 oprávněn,
c) při ověřování podle § 20 odst. 1 opakovaně porušuje závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo
d) o odnětí povolení požádal.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví kategorie činností technických zkušeben, požadavky na přístroje a další nezbytné technické zařízení a na prostory potřebné pro výkon činnosti technické zkušebny, požadavky na systém vnitřní organizace a řízení a způsob posuzování splnění těchto požadavků a vzor zkušebního protokolu.
 
§ 28
Povinnosti výrobce a akreditovaného zástupce
(1) Každý výrobce, který je držitelem osvědčení o schválení typu, je povinen
a) zajistit výrobu a účinnou kontrolu pomocí systému řízení jakosti a kontroly výroby,
b) zajistit provádění zkoušek vyrobených silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků na zkušebním zařízení určeném pro ověřování shodnosti každého vyrobeného silničního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku se schváleným typem,
c) zajistit, aby výsledky zkoušek byly zaznamenávány do zkušebních knih a aby záznamy o zkouškách byly dostupné alespoň po dobu 10 let,
d) zajistit, aby po každé zkoušce vzorků nebo zkušebních dílů, při které se prokáže neshodnost se schváleným typem, byla přijata opatření k obnovení shodnosti příslušné výroby,
e) na výzvu ministerstva poskytnout ministerstvu silniční vozidlo, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek pro ověření plnění podmínek schválení typu a umožnit ministerstvu jejich ověření a poskytnout potřebné informace pro toto ověření; po ukončení zkoušek ministerstvo vrátí vozidlo nebo jeho část výrobci, pokud nebude dohodnuto jinak,
f) sledovat jím vyrobená silniční vozidla nebo systémy vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatné technické celky vozidla v provozu a na základě analýz poruch silničních vozidel nebo jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků činit opatření pro udržení jejich technické způsobilosti podle písmene p),
g) umožnit ministerstvu pravidelné ověřování kontrolních postupů užívaných výrobcem pro zajištění shodnosti,
h) umožnit ministerstvu kontrolu výroby a předložit kontrolující osobě zkušební knihy, záznamy o výrobě a umožnit jí odebrání vzorků ke zkoušení,
i) zajistit náhradní díly nejméně po dobu pěti let po ukončení výroby nebo dovozu,
j) poskytnout každému na vyžádání informace nezbytné k provozování silničního vozidla a informace o technických údajích silničního vozidla z doby jeho prvního uvedení do provozu, pokud je má k dispozici,
k) poskytnout každému na vyžádání informace nezbytné k použití systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla a jejich technické údaje, pokud je má k dispozici,
l) zajistit, aby pro každý nově vyrobený osobní automobil byl v prodejním místě připojen štítek a plakát s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO
2
obsaženými v osvědčení o schválení typu tohoto vozidla; rozměry, obsah štítku a plakátu a jejich umístění při prodeji silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis,
m) zajistit, aby v propagačním materiálu k nově vyrobenému osobnímu automobilu byly zřetelně uvedeny údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO
2
obsažené v osvědčení o schválení typu tohoto vozidla; je-li v propagačním materiálu uvedeno více typů nově vyrobených osobních automobilů, lze tyto údaje nahradit uvedením údajů o nejnižší a nejvyšší spotřebě pohonných hmot a emisí CO
2
u těchto typů,
n) opatřit silniční vozidlo identifikačním číslem silničního vozidla (VIN),
o) vést elektronickou evidenci prohlášení o shodě vydaných podle § 23 odst. 1 a na výzvu předat údaje z této evidence ministerstvu,
p) při zjištění, že u jím vyrobených vozidel již uvedených na trh jeden nebo více systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, životní prostředí nebo život nebo zdraví člověka, oznámit toto zjištění ministerstvu a neprodleně zajistit odstranění těchto nedostatků a
q) umístit na víčko palivové nádrže nově vyrobeného silničního motorového vozidla nebo v jeho těsné blízkosti údaje o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá k pohonu vozidla, a uvést tyto údaje v návodu k obsluze vozidla a dále zajistit, aby tyto údaje byly na prodejním místě viditelně umístěny v blízkosti vozidla.
(2) Zahraniční výrobce může pověřit jednoho nebo více akreditovaných zástupců uváděním jím vyrobených vozidel na trh na území České republiky; akreditovaný zástupce vykonává svoji činnost na základě povolení ministerstva. Ministerstvo výkon činnosti akreditovaného zástupce povolí na základě žádosti podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, která má na území České republiky, sídlo nebo organizační složku zapsanou v obchodním rejstříku a je zahraničním výrobcem písemně pověřena k výkonu této činnosti.
(3) Akreditovaný zástupce, který uvádí na trh silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jejichž typ je schválen příslušným orgánem jiného členského státu, je povinen pro tato silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. e), i) až m) a o) až q). Výzvu podle odstavce 1 písm. e) je ministerstvo oprávněno vůči akreditovanému zástupci učinit pouze, pokud má důvodné podezření, že silniční vozidlo, jeho systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu, život nebo zdraví člověka nebo životní prostředí; důvody pro takové podezření musí být ve výzvě uvedeny.
(4) Ministerstvo povolení k výkonu činnosti akreditovaného zástupce odejme, pokud akreditovaný zástupce
a) přestal splňovat podmínky pro jeho vydání,
b) opakovaně porušil své povinnosti podle odstavce 3, nebo
c) o odnětí požádal.
(5) Obsahuje-li evropská norma nebo jiný technický předpis přijatý některou z evropských normalizačních organizací nebo právní předpis Evropské unie požadavky na obsah a způsob zobrazování údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, musí údaje podle odstavce 1 písm. q) odpovídat těmto požadavkům. Dojde-li ke změně požadavků na obsah a způsob zobrazování údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva podle věty první, musí údaje podle odstavce 1 písm. q) odpovídat těmto změněným požadavkům do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti změn.
 
§ 28a
zrušen
 
§ 28b
zrušen
 
§ 28c
Dohled nad výrobou
(1) Ministerstvo provádí dohled nad výrobou silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel, jejichž typ je schválen. Zjistí-li, že výrobce porušuje při výrobě povinnosti stanovené tímto zákonem a osvědčením o schválení typu, je oprávněno podle povahy zjištěných nedostatků uložit výrobci povinnost odstranit tyto nedostatky a jejich příčiny a stanovit způsob jejich odstranění; k tomu mu stanoví lhůtu.
(2) Může-li být bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob nebo bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je ministerstvo oprávněno v řízení na místě zakázat výrobci nebo akreditovanému zástupci uvádění silničních vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vozidel na trh a zadržet osvědčení o schválení typu silničního vozidla nebo systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku. Ministerstvo zahájí do 10 dnů ode dne zadržení osvědčení o schválení typu řízení ve věci zrušení rozhodnutí o schválení typu.
 
§ 28d
(1) Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu nejpozději při prvním uvedení silničního vozidla podléhajícího registraci na trh v České republice údaje v rozsahu podle § 4 odst. 5. Pokud výrobce nemá na území České republiky sídlo, má tuto povinnost osoba, která silniční vozidla uvádí na trh v České republice. Způsob a formu předání údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Výrobce je povinen v případě silničního vozidla podléhajícího pravidelným technickým prohlídkám zpřístupnit údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla způsobem a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické informace nezbytné pro technické prohlídky40). Příslušným orgánem podle tohoto přímo použitelného předpisu je ministerstvo. Výrobce zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla v českém jazyce.
(3) Poskytuje-li výrobce nebo akreditovaný zástupce informace podle § 28 odst. 1 písm. j) nebo k) pro účely zápisu údajů do registru silničních vozidel, předá je rovněž ministerstvu. Způsob a formu předání informací stanoví prováděcí právní předpis.
  
HLAVA III
SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ VYROBENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA
 
§ 29
Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo
Jednotlivě vyrobené silniční vozidlo je silniční vozidlo, které nebylo vyrobeno ve shodě se schváleným typem.
 
§ 30
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
(1) Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schvaluje na žádost kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nelze-li o žádosti rozhodnout bezodkladně, rozhodne o ní obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 2 měsíců. Technická způsobilost každého jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.
(2) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) druh a kategorii silničního vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
c) způsob zajištění záručního a pozáručního servisu a
d) údaj o tom, zda je požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech, jde-li o silniční vozidlo, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39).
(3) K žádosti se přikládá
a) technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla,
b) nákres sestavy silničního vozidla s uvedením jeho rozměrů a hmotností,
c) návod k údržbě a obsluze silničního vozidla v českém jazyce,
d) osvědčení o schválení typu systému, konstrukční části a samostatného technického celku vozidla, které tvoří silniční vozidlo, bylo-li vydáno, a
e) protokol vydaný technickou zkušebnou dokládající splnění technických požadavků a technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
(4) Nejde-li o silniční vozidlo, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39), lze namísto protokolu vydaného technickou zkušebnou k žádosti přiložit technický protokol vydaný zkušební stanicí dokládající splnění technických požadavků a, jde-li o silniční vozidlo, které podléhá pravidelným technickým prohlídkám, protokol o technické prohlídce dokládající technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. V případě důvodných pochybností, zda silniční vozidlo nepředstavuje závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu života nebo zdraví člověka nebo životního prostředí, si může obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádat předložení protokolu vydaného technickou zkušebnou dokládajícího splnění technických požadavků a technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
nadpis vypuštěn
 
§ 31
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla, pokud splňuje technické požadavky stanovené
a) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39), jde-li o silniční vozidlo, na které se tento předpis použije, a je-li požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech,
b) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39) týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují jeho technické charakteristiky srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí, jde-li o silniční vozidlo, na které se použije tento přímo použitelný předpis Evropské unie, a není-li požadováno schválení jeho technické způsobilosti s platností ve všech členských státech,
c) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39), s výjimkou technických požadavků, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s účelem užití tohoto silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo, které je uvedeno v čl. 2 odst. 3 písm. b) tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, a není-li požadováno schválení jeho technické způsobilosti s platností ve všech členských státech,
d) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L29) týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují jeho technické charakteristiky srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí, jde-li o silniční vozidlo, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29) a není uvedeno v čl. 2 odst. 2 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, nebo
e) přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L29), s výjimkou technických požadavků, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s účelem užití tohoto silničního vozidla, jde-li o silniční vozidlo, které je uvedeno v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo v § 3 odst. 2 písm. g).
(2) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schválí, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí
a) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech, bylo-li požádáno o toto schválení, nebo
b) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, nebylo-li požadováno schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s platností ve všech členských státech.
(3) Pro účely prodeje jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, jeho registrace nebo uvedení do provozu v jiném členském státu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost seznam technických požadavků, podle kterých byla schválena jeho technická způsobilost.
(4) Vzor osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 32
Poskytnutí předběžných informací
(1) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí na požádání identifikační číslo silničního vozidla (VIN), kterým má jeho výrobce opatřit jednotlivě vyrobené silniční vozidlo za účelem schválení jeho technické způsobilosti tímto úřadem.
(2) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na požádání předběžnou informaci o technických požadavcích, jejichž splnění bude posuzovat v řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla. Žádost o předběžnou informaci musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat druh a kategorii silničního vozidla, jehož se má žádost o schválení technické způsobilosti týkat, a účel, pro který má být toto vozidlo používáno.
 
§ 33
Povinnosti výrobce jednotlivě vyrobeného silničního vozidla
(1) Výrobce je povinen v případě jednotlivě vyrobeného silničního vozidla podléhajícího pravidelným technickým prohlídkám zpřístupnit údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla způsobem a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího technické informace nezbytné pro technické prohlídky40). Příslušným orgánem podle tohoto přímo použitelného předpisu je ministerstvo. Výrobce zpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky silničního vozidla v českém jazyce.
(2) Pro umisťování a uvádění údajů o pohonných hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá k pohonu jednotlivě vyrobeného silničního motorového vozidla, se § 28 odst. 1 písm. q) a § 28 odst. 5 použijí obdobně.
 
§ 33a
zrušen
 
§ 33b
zrušen
 
§ 33c
zrušen
  
HLAVA IV
TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA
 
§ 34
(1) Technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla schvaluje kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Technická způsobilost každého dovezeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.
(2) Technická způsobilost dovezeného silničního vozidla se neschvaluje podle této hlavy, jde-li o
a) silniční vozidlo, jehož typ byl schválen
1. ministerstvem,
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo
3. orgánem jiného členského státu a uznán ministerstvem, nebo
b) jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena
1. obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo
2. orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.
(3) Žádost o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
a) druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, tovární značku a označení silničního vozidla,
b) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
c) údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z technických požadavků.
(4) K žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla.
 
§ 35
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud
a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,
b) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji podle § 48 odst. 3 písm. a) a
c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany25).
(2) Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(3) Splnění technických požadavků, které nedokládá seznam podle odstavce 2, se dokládá technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla podle odstavce 2 schválí, jsou-li splněny technické požadavky podle odstavce 1 písm. a), které jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka, a požadavek podle odstavce 1 písm. b).
(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu podle § 4 odst. 3.
  
HLAVA V
VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A DOVEZENÁ SILNIČNÍ VOZIDLA
 
§ 35a
(1) Ministerstvo může povolit na žádost výjimku z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Výjimku nelze udělit z technických požadavků týkajících se
a) brzd,
b) vnějšího hluku,
c) emise škodlivin ve výfukových plynech a
d) odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility.
(2) U silničních vozidel členů diplomatických misí může ministerstvo udělit výjimku i z technických požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) za podmínky, že
a) vlastník tohoto silničního vozidla při ukončení diplomatické mise vyveze silniční vozidlo z České republiky, nebo
b) jiný člen diplomatické mise požádá o registraci tohoto silničního vozidla v registru vozidel.
 
ČÁST ČTVRTÁ
VOZIDLO V PROVOZU
  
HLAVA I
SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU
 
§ 36
(1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.
(2) Pro zkušební provoz může být na pozemních komunikacích provozováno silniční vozidlo jen na základě povolení vydaného ministerstvem po ověření podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.
(3) Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem.
(4) Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, jenž předá provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla předá protokol stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole. Tento protokol obsahuje
a) identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,
b) stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,
c) datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a
d) jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.
 
§ 37
Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu
(1) Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud
a) pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
b) poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,
c) jeho technická způsobilost nebyla schválena, jde-li o vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, nebo nesplňuje technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, jde-li o vozidlo, jehož technická způsobilost nepodléhá schválení, nebo
d) byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.
(2) Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu podle odstavce 1, je právnická nebo fyzická podnikající osoba provádějící změnu povinna písemně upozornit provozovatele vozidla na tuto skutečnost. Je-li provedení takovéto změny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat zřetelné upozornění, že provedení změny bude mít za následek technickou nezpůsobilost silničního vozidla k provozu.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích pro silniční vozidla, jejichž technická způsobilost nepodléhá schválení.
 
§ 38
Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu
(1) Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,
a) které je technicky nezpůsobilé k provozu,
b) které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu, jde-li o silniční vozidlo podléhající registraci,
c) na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla,
d) k němuž není splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,5)
e) jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou provedenou v členském státě, technickou prohlídkou provedenou pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo technickou prohlídkou dovezeného silničního vozidla nebo u něhož od provedení poslední takové technické prohlídky uplynula lhůta podle § 40; to neplatí, jde-li o silniční vozidlo, u něhož dosud neuplynula lhůta k provedení první pravidelné technické prohlídky nebo které nepodléhá pravidelným technickým prohlídkám, nebo
f) které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla.
(2) Provozovatel silničního vozidla musí při jízdě do zahraničí umístit na silničním motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací značku České republiky. Mezinárodní rozlišovací značka České republiky obsahuje označení CZ.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidlo.
 
§ 38a
Zkušební provoz
(1) Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost podléhá schválení, ale nebyla schválena, lze na pozemních komunikacích provozovat pouze na základě povolení ministerstva za účelem zkušebních jízd při vývoji, výrobě nebo schvalování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků (dále jen „zkušební provoz“).
(2) Žádost o povolení zkušebního provozu může podat
a) výrobce pro silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které vyvíjí nebo vyrábí, nebo
b) provozovatel technické zkušebny, pro silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, u kterých technická zkušebna ověřuje splnění technických požadavků.
(3) Ministerstvo zkušební provoz povolí, pokud žadatel doloží, že z hlediska svého technického vybavení, personálního zabezpečení a organizační struktury zajistí, aby při zkušebním provozu nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka. Ministerstvo může pro tento účel v rozhodnutí o povolení stanovit podmínky zkušebního provozu.
(4) Ministerstvo na základě povolení zkušebního provozu přidělí žadateli zvláštní registrační značky. Tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami předá ministerstvo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo, který je spolu s dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd vydá žadateli. Knihu jízd lze vydat opakovaně na žádost výrobce nebo provozovatele technické zkušebny; k žádosti se přiloží použitá kniha jízd.
(5) Výrobce nebo provozovatel technické zkušebny, kterým byl povolen zkušební provoz, jsou povinni
a) provozovat na pozemních komunikacích silniční vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla schválena, pouze za účelem zkušebního provozu,
b) zajistit, aby při zkušebním provozu nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka,
c) užívat tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami pouze za účelem zkušebního provozu,
d) vést záznam o každé provedené zkušební jízdě silničního vozidla v knize jízd,
e) používat při zkušebním provozu pouze silniční vozidlo, které opatřili tabulkou s přidělenou zvláštní registrační značkou,
f) vybavit před zahájením zkušební jízdy silniční vozidlo dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd se záznamem o prováděné zkušební jízdě,
g) mít po celou dobu trvání zkušebního provozu sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při tomto provozu a
h) oznámit ministerstvu změnu podmínek podle odstavce 3, na základě kterých povolilo zkušební provoz, do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
(6) Ministerstvo odejme povolení zkušebního provozu, pokud výrobce nebo provozovatel technické zkušebny opakovaně nebo závažným způsobem porušili povinnosti podle odstavce 5 nebo podmínky stanovené v povolení.
 
§ 38b
Manipulační provoz a jízda z místa prodeje do místa registrace
(1) Na základě povolení manipulačního provozu vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo, lze provozovat silniční vozidlo v rámci manipulačního provozu, kterým je provozování
a) silničního vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena a které podléhá registraci, ale není zapsáno v registru silničních vozidel, za účelem jeho distribuce a prodeje, nebo
b) silničního vozidla, které je vyřazeno z provozu, za účelem jízdy v okruhu nejvýše 100 km od provozovny dopravce, pokud nejsou vozidlem přepravovány osoby ani náklad.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolí manipulační provoz na žádost
a) výrobce pro jím vyráběná silniční vozidla,
b) dovozce pro jím dovážená silniční vozidla, nebo
c) prodejce pro jím prodávaná silniční vozidla, anebo
d) dopravce pro jím přepravovaná nebo provozovaná silniční vozidla.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě povolení manipulačního provozu přidělí žadateli zvláštní registrační značky silničního vozidla a vydá tabulky s těmito značkami, doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky a knihu jízd. Knihu jízd lze vydat opakovaně na žádost výrobce, dovozce, prodejce nebo dopravce; k žádosti se přiloží použitá kniha jízd.
(4) Výrobce, dovozce, dopravce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz, jsou povinni
a) užívat tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami pouze za účelem manipulačního provozu,
b) vést záznam o každé provedené jízdě silničního vozidla v knize jízd,
c) používat při manipulačním provozu pouze silniční vozidlo, které opatřili tabulkou s přidělenou zvláštní registrační značkou,
d) vybavit před zahájením jízdy silniční vozidlo dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd se záznamem o prováděné jízdě a
e) mít po celou dobu trvání manipulačního provozu sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při tomto provozu.
(5) Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které podléhá registraci, ale není zapsáno v registru silničních vozidel, lze na pozemních komunikacích provozovat bez povolení manipulačního provozu za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, pokud je opatřeno platnou tabulkou se zvláštní registrační značkou. Obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí prodejci na jeho žádost zvláštní registrační značky pro tento účel a vydá tabulky s těmito značkami a evidenční knihu. Evidenční knihu lze vydat opakovaně na žádost prodejce; k žádosti se přiloží použitá evidenční kniha.
(6) Prodejce je oprávněn umístit tabulku se zvláštní registrační značkou přidělenou podle odstavce 5 pouze na silniční vozidlo, které prodal; tato registrační značka je platná po dobu 10 dnů ode dne umístění. Prodejce na zvláštní registrační značce s omezenou platností vyznačí dobu její platnosti a umístění značky zaznamená v evidenční knize.
(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností odejme
a) povolení manipulačního provozu, pokud výrobce, dovozce, prodejce nebo dopravce opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti podle odstavce 4, nebo
b) zvláštní registrační značky přidělené podle odstavce 5, pokud prodejce opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti podle odstavce 6.
 
§ 38c
(1) Na žádost výrobce, provozovatele technické zkušebny, dovozce nebo prodejce povolí ministerstvo jízdu silničního vozidla do jiného státu při zkušebním nebo manipulačním provozu, pokud jejím účelem je
a) provedení zkušebních úkonů nebo přestavba, kterou nelze provést na území České republiky, nebo
b) propagace nebo dodání silničního vozidla při jeho prodeji.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost výrobci, provozovateli technické zkušebny nebo prodejci, kterým byla povolena jízda silničního vozidla do jiného státu podle odstavce 1, osvědčení o registraci silničního vozidla, jehož platnost omezí na dobu trvání jízdy do jiného státu; doba platnosti nesmí překročit 3 roky, je-li účelem jízdy provedení zkušebních úkonů nebo přestavba, nebo 6 měsíců, je-li účelem jízdy propagace nebo dodání silničního vozidla při jeho prodeji. Příslušným k vydání osvědčení o registraci silničního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo.
(3) Výrobce, provozovatel technické zkušebny, prodejce, dopravce nebo dovozce, kterým byly přiděleny zvláštní registrační značky, doloží příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řádné vedení dokladů vydaných podle § 38a a 38b a trvání pojištění v průběhu dvanáctého měsíce ode dne přidělení zvláštní registrační značky nebo ode dne předchozího doložení řádného vedení dokladů a trvání pojištění.
(4) Ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození tabulky s přidělenou zvláštní registrační značkou nebo dokladů vydaných podle § 38a a 38b nebo odstavce 2 oznámí jejich držitel úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal, do 15 dnů ode dne, kdy ke ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození došlo; poškozené tabulky nebo doklady odevzdá spolu s oznámením. Na základě oznámení obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou tabulku s přidělenou zvláštní registrační značkou nebo doklady.
(5) Tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami a doklady vydané podle § 38a, 38b nebo odstavce 2 jsou jejich držitelé povinni odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal,
a) do 5 dnů ode dne
1. odnětí povolení zkušebního nebo manipulačního provozu,
2. odnětí přidělených zvláštních registračních značek, nebo
3. uplynutí doby platnosti osvědčení o registraci vozidla, nebo
b) bez zbytečného prodlení poté, co se vydané tabulky nebo doklady staly nepotřebnými pro další činnost jejich držitele.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví druhy zvláštních registračních značek a jejich formu, obsah a strukturu, provedení tabulek se zvláštní registrační značkou a způsob jejich umístění na silniční vozidlo, formální a obsahové náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky, knihy jízd a evidenční knihy, způsob vedení knihy jízd a evidenční knihy a způsob vyznačení platnosti na tabulce se zvláštní registrační značkou.
 
§ 38d
(1) Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena a které podléhá registraci, ale není zapsáno v registru silničních vozidel, přidělí k tomuto vozidlu zvláštní registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, vydá tabulky s touto přidělenou zvláštní registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla a vydá osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, jsou-li podle evidenční kontroly provedené v České republice, která nebyla provedena více než 1 rok před podáním žádosti, skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji podle § 48 odst. 3 písm. a).
(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu pozbývá platnosti dnem uplynutí platnosti zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.
(3) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) doklad o technické způsobilosti
1. podle § 6 odst. 5, nebo
2. vydaný jiným než členským státem, jde-li o silniční vozidlo určené pro vývoz do jiného než členského státu,
b) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5) a
c) doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a způsob provádění zápisů v osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.
 
§ 39
Provozovatel silničního vozidla je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě stanovené tímto zákonem.
 
§ 40
Pravidelné technické prohlídky
(1) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie
a) M1, N1 nebo O2 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a),
b) O1 s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 3 písm. a), nebo
c) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu s výjimkou vozidla uvedeného v odstavci 2 písm. a).
(2) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 1 roku ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo kategorie
a) Z konstrukčně určené k pohybu na sněhu nebo ledu, M1, N1 nebo L
1. s právem přednostní jízdy,
2. zapsané v evidenci vozidel taxislužby nebo
3. určené půjčovnou vozidel k nájmu, nebo
b) M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4.
(3) Provozovatel silničního vozidla, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 6 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o
a) nebrzděné silniční vozidlo kategorie O1, nebo
b) silniční vozidlo kategorie L, s výjimkou vozidel podle odstavce 2 písm. a); je-li silniční vozidlo kategorie L se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm
3
nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 50 km.h
-1
opatřeno šlapadly, nepodléhá pravidelné technické prohlídce.
(4) Bylo-li silniční vozidlo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném členském státě, použijí se odstavce 1 až 3 pro jeho přistavení k pravidelné technické prohlídce obdobně. Lhůta pro provedení první pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se počítá ode dne jeho první registrace v jiném členském státě. Lhůta pro následné pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se počítá ode dne provedení poslední pravidelné technické prohlídky v členském státě, ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel nebo ode dne provedení technické prohlídky jednotlivě dovezeného silničního vozidla.
(5) Provozovatel silničního vozidla, které bylo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném než členském státě, přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě
a) 2 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 1,
b) 1 roku ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 1 roku ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 2, nebo
c) 4 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o silniční vozidlo uvedené v odstavci 3.
(6) Má-li provozovatel silničního motorového vozidla kategorií uvedených v § 40 zpřístupněnu datovou schránku35), ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti technické prohlídky vozidla ve lhůtách stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku vyrozumí držitele prostřednictvím datové schránky o skončení platnosti pravidelné technické prohlídky podle § 40 odst. 1 až 3.
 
§ 41
zrušen
 
§ 42
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 43
zrušen
 
§ 44
zrušen
 
§ 45
zrušen
 
§ 46
zrušen
 
§ 47
Technická prohlídka
(1) Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí nebo evidenční kontrola silničního vozidla.
(2) Technické prohlídky se podle účelu a rozsahu prováděných kontrol člení na
a) pravidelné technické prohlídky,
b) technické prohlídky silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
c) technické prohlídky historických vozidel,
d) technické prohlídky prováděné za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla,
e) technické prohlídky prováděné za účelem zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel,
f) technické prohlídky prováděné při technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu,
g) technické prohlídky prováděné na žádost,
h) opakované technické prohlídky prováděné při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle,
i) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru a
j) samostatně prováděné evidenční kontroly silničního vozidla.
(3) Přístroje pro provádění technické prohlídky stanovené prováděcím právním předpisem schvaluje ministerstvo na základě zkoušek provedených technickou zkušebnou. Přístroje musí být metrologicky ověřeny a navázány.
(4) Fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, je oprávněna být při této technické prohlídce přítomna; přitom je povinna řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele stanice technické kontroly nebo provozovatele stanice měření emisí pro zachování bezpečnosti při technické prohlídce. Technická prohlídka se neprovede, brání-li tomu znečištění vozidla nebo vybavení vozidla poklicemi kol anebo ohrožuje-li technický stav vozidla život nebo zdraví kontrolního technika.
(5) Měření emisí v rámci technické prohlídky lze provést ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. O provedení měření emisí vystaví stanice měření emisí protokol, který předá fyzické osobě, která vozidlo do stanice měření emisí přistavila.
(6) Je-li měření emisí provedeno podle odstavce 5, kontrolní technik stanice technické kontroly zahrne výsledky provedeného měření emisí do protokolu o technické prohlídce. Za den provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se v takovém případě považuje den, ve kterém byly provedeny ostatní kontrolní úkony v rámci pravidelné technické prohlídky ve stanici technické kontroly. Uplynulo-li mezi dnem provedení měření emisí a dnem přistavení silničního vozidla k provedení ostatních kontrolních úkonů více než 30 dní, k provedenému měření emisí se nepřihlíží.
Hodnocení technického stavu a technické způsobilosti silničního motorového vozidla k provozu a vyznačení výsledku technické prohlídky
 
§ 48
(1) Stanice technické kontroly při technické prohlídce s výjimkou samostatně prováděné evidenční kontroly zjišťuje, zda technický stav a činnost silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků je bez závad nebo má závady, porovnáním skutečného technického stavu silničního vozidla s podmínkami stanovenými pro technický stav vozidla tímto zákonem.
(2) Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů nebo volnoběžných parametrů motoru.
(3) Stanice technické kontroly při evidenční kontrole silničního vozidla zjišťuje
a) soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v
1. registru silničních vozidel a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2. osvědčení o registraci silničního vozidla vydaném jiným členským státem, nebo
3. dokladu obdobném osvědčení o registraci silničního vozidla vydaném jiným než členským státem a
b) stav počítadla ujeté vzdálenosti silničního vozidla.
(4) O provedení technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické kontroly na základě záznamníku závad protokol o technické prohlídce a předá jej fyzické osobě, která vozidlo k technické prohlídce přistavila.
(5) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po provedení evidenční kontroly došlo
a) ke změnám na vozidle, které nejsou v souladu s údaji uvedenými ke dni provedení kontroly v registru silničních vozidel, v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem, nebo
b) ke snížení hodnoty ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti silničního vozidla.
(6) Na měření emisí prováděné ve stanici měření emisí se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.
(7) Rozsah a způsob provádění technických prohlídek, identifikační údaje vozidla, kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky, způsob hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob vyznačování provedení technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 48a
Informační systém technických prohlídek
(1) Informační systém technických prohlídek slouží k evidenci, kontrole a vyhodnocování činnosti stanic technické kontroly a stanic měření emisí, k sestavení protokolů o technické prohlídce a k evidenci kontrolních nálepek. V informačním systému technických prohlídek jsou obsaženy údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly a stanici měření emisí, údaje o zahájení a provedení technické prohlídky, o vozidlech, na kterých byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky a údaje o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky.
(2) V informačním systému technických prohlídek jsou dále obsaženy
a) údaje o provozovateli stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, kterými jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
b) údaje o oprávnění k provozování stanice technické kontroly, osvědčení k provozování stanice technické kontroly, oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a oprávnění k provádění technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích a povolení k provozování stanice měření emisí,
c) údaje o kontrolních technicích, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa bydliště,
2. stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, pro kterou vykonávají svou činnost, a
3. údaje o uděleném osvědčení kontrolního technika, a
d) technické údaje o vozidlech nezbytné pro jejich zápis do registru silničních vozidel a provádění pravidelných technických prohlídek.
(3) Informační systém technických prohlídek je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu17).
(4) Správcem informačního systému technických prohlídek je ministerstvo.
(5) Provozovatelé stanic technické kontroly a provozovatelé stanic měření emisí předávají údaje podle odstavce 1 správci informačního systému technických prohlídek. Formu, obsah a způsob předávání údajů správci informačního systému technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Správce informačního systému technických prohlídek zřídí přístup do informačního systému technických prohlídek provozovateli stanice technické kontroly nebo provozovateli stanice měření emisí do 3 pracovních dnů ode dne doručení
a) kopie osvědčení k provozování stanice technické kontroly zaslaného krajským úřadem nebo kopie povolení k provozování stanice měření emisí zaslaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
b) žádosti provozovatele stanice technické kontroly o zřízení přístupu s přiloženou kopií osvědčení, pokud byla žádost doručena dříve než kopie osvědčení podle písmene a), nebo
c) žádosti provozovatele stanice měření emisí o zřízení přístupu s přiloženou kopií povolení k provozování stanice měření emisí, pokud byla žádost doručena dříve než kopie povolení podle písmene a).
(7) Správce informačního systému technických prohlídek po zřízení přístupu podle odstavce 5 doručí zaměstnancům provozovatele stanice technické kontroly a zaměstnancům provozovatele stanice měření emisí, kteří absolvovali školení pro používání tohoto systému, do vlastních rukou přístupové údaje pro přístup do informačního systému technických prohlídek. Školení pro používání informačního systému technických prohlídek zajišťuje jeho správce.
(8) Ministerstvo umožní nepřetržitý dálkový přístup k informacím z informačního systému technických prohlídek
a) Policii České republiky a Vojenské policii,
b) orgánům Finanční správy České republiky v rozsahu nezbytném pro výkon jejich působnosti,
c) krajským úřadům v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle tohoto zákona a
d) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rozsahu nezbytném pro účely provádění kontroly a vedení řízení o přestupku podle tohoto zákona nebo pro účely vedení jiného řízení podle tohoto nebo jiného zákona.
(9) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nevztahují na stanice technické kontroly a stanice měření emisí, které provádějí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Celní správy České republiky, orgánů Finanční správy České republiky, Bezpečnostní informační služby nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „neveřejná stanice technické kontroly a neveřejná stanice měření emisí“).
 
§ 49
Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně závad, kterými jsou
a) lehká závada, která nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí,
b) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na pozemních komunikacích, může nepříznivě působit na životní prostředí nebo spočívá ve vážném nedostatku v identifikaci vozidla, nebo
c) nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích nebo životní prostředí.
 
§ 50
(1) Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud technickou prohlídkou silničního vozidla nebyly zjištěny žádné závady nebo jen lehké závady. Byly-li technickou prohlídkou zjištěny lehké závady, provozovatel silničního vozidla je povinen je odstranit.
(2) Na zadní tabulku registrační značky silničního vozidla umístí stanice technické kontroly kontrolní nálepku o kontrole technické způsobilosti silničního vozidla s vyznačením měsíce a roku příští pravidelné technické prohlídky silničního vozidla.
 
§ 51
(1) Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla nebo technickou silniční kontrolou podle zvláštního právního předpisu26) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě vážná závada, je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vydání protokolu o technické prohlídce silničního vozidla nebo ode dne vydání dokladu o provedené technické silniční kontrole. Provozovatel silničního vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou vážnou závadou stanici technické kontroly k provedení opakované technické prohlídky.
(2) Při zjištění vážné závady platí pro postup stanice technické kontroly § 50 odst. 2 obdobně; to neplatí, jde-li o historické vozidlo.
(3) Pokud provozovatel silničního vozidla nepostupuje způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo bude-li opakovanou technickou prohlídkou zjištěna odstraňovaná závada opakovaně, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu (§ 37) a nesmí být v provozu používáno. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad jeho odtažení ze stanice technické kontroly.
 
§ 52
(1) Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být používáno v provozu. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad
a) odtažení vozidla ze stanice technické kontroly,
b) odstranění nebezpečné závady,
c) přistavení silničního vozidla k opakované technické prohlídce.
(2) Stanice technické kontroly při zjištění nebezpečné závady odstraní kontrolní nálepku o technické způsobilosti silničního vozidla ze zadní tabulky registrační značky; to neplatí, jde-li o historické vozidlo.
(3) Pokud je nebezpečná závada zjištěna technickou silniční kontrolou podle zvláštního právního předpisu26) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě, použije se odstavec 1 písm. b) a c) obdobně.
 
§ 52a
(1) Obdrží-li ministerstvo od příslušného orgánu jiného členského státu doklad o provedené technické silniční kontrole silničního vozidla zapsaného v registru silničních vozidel, z nějž vyplývá, že u silničního vozidla byla zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, postoupí neprodleně tento doklad příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Obdrží-li ministerstvo doklad o provedené technické silniční kontrole podle zvláštního právního předpisu26), z něhož vyplývá, že u silničního vozidla registrovaného v jiném členském státě byla zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, postoupí neprodleně tento doklad příslušnému orgánu tohoto členského státu.
 
§ 52b
Technická prohlídka silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Technickou prohlídku lze na určeném místě provést tehdy, pokud to místní a klimatické podmínky umožňují.
 
§ 53
(1) Výrobu a distribuci kontrolních nálepek technické způsobilosti silničního motorového vozidla a tiskopisů zajišťuje ministerstvo prostřednictvím pověřených organizací.
(2) Vzory protokolu o technické prohlídce vozidla, záznamníku závad, protokolu o měření emisí vozidla a kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou stanoví prováděcí právní předpis.
  
HLAVA II
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
 
§ 54
Oprávnění k provozování stanice technické kontroly
(1) Stanice technické kontroly je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidel.
(2) Stanici technické kontroly může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem. Příslušným k rozhodování o udělení oprávnění je krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost.
(3) Oprávnění může krajský úřad udělit žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly, pokud:
a) je kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu a
b) je-li počet skutečně provedených technických prohlídek ve stanicích technické kontroly na území okresu v rámci správního obvodu krajského úřadu, v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována, vyšší než 80 % kapacity stávajících kontrolních linek stanic technické kontroly v provozu, rozšířených o kapacitu vydaných oprávnění, na území každého takového okresu.
(4) Způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet se provádí na základě údajů získaných z centrálního registru vozidel a z informačního systému technických prohlídek vždy k 1. lednu a k 1. červenci za období předcházejících 12 měsíců.
(5) Kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu se stanoví z příslušného počtu registrovaných vozidel jednotlivých kategorií vozidel na území okresu, věkového rozložení vozidel, lhůt pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií vozidel, časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek a podílu jednotlivých druhů technických prohlídek.
(6) Kapacita kontrolních linek stanic technické kontroly na území okresu se stanoví z počtu kontrolních stání linky stanic technické kontroly, počtu produktivních dnů v roce, průměrné provozní doby stanice technické kontroly v hodinách přepočtené na jeden pracovní den pětidenního pracovního týdne a časové pracnosti pravidelných technických prohlídek vozidel kategorie M1 pro kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní automobily a N3 pro kontrolní linky stanice technické kontroly pro užitkové automobily.
(7) Počet skutečně provedených technických prohlídek na kontrolní lince stanice technické kontroly se stanoví z počtu jednotlivých druhů technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií a časové pracnosti provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel.
(8) Časová pracnost provedení jednotlivých druhů technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel se stanoví jako průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly do ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince stanice technické kontroly ze všech provedených technických prohlídek každého takového druhu technické prohlídky na území České republiky stanovený z centrálního informačního systému technických prohlídek z dat za předcházejících 12 měsíců.
(9) Kontrolní linka pro osobní automobily má 3 kontrolní stání při délce linky minimálně 26 m, nebo 4 kontrolní stání při délce linky minimálně 33 m. Kontrolní linka pro užitkové automobily má 2 kontrolní stání při délce linky minimálně 42 m.
(10) Krajský úřad, je-li splněna podmínka podle odstavce 3, udělí žadateli oprávnění k provozování stanice technické kontroly za těchto dalších podmínek:
a) žadatel nebo, je-li žadatelem právnická osoba, členové jejího statutárního orgánu dosáhli věku 18 let, jsou svéprávní a bezúhonní,
b) žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby bezúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
c) žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska příslušných orgánů podle § 55 odst. 2,
d) žadatel zajistí, aby stanice technické kontroly byla vybavena přístroji a dalším technickým zařízením a programovým vybavením nezbytným k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů a aby měla stavební uspořádání potřebné pro výkon své činnosti.
(11) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. Za účelem zjištění, zda žadatel nebo členové jeho statutárního orgánu splňují podmínku bezúhonnosti, si krajský úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(12) Druhy stanic technické kontroly, požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů, požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické kontroly, požadavky na místa určená pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem a způsob metrologického zajištění přístrojů stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 55
Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly
(1) Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly musí obsahovat
a) druh stanice technické kontroly,
b) adresu, popřípadě jiný údaj o umístění provozovny stanice technické kontroly, a
c) termín předpokládaného zahájení provozu.
(2) K žádosti žadatel přikládá
a) popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště a, má-li provádět technické prohlídky mobilním způsobem, popis místa, kde budou prováděny,
b) seznam technologického vybavení kontrolní linky,
c) kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické kontroly provozována, k záměru provozovat stanici technické kontroly z hlediska územního plánu, ochrany životního prostředí a popřípadě jiného veřejného zájmu a
d) údaj o omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá vozidla, jedná-li se o neveřejnou stanici technické kontroly.
(3) Je-li žadatelem nebo členem jeho statutárního orgánu cizinec, přiloží žadatel k žádosti za účelem posouzení jeho bezúhonnosti výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné posuzovanou osobou před orgánem tohoto státu nebo před notářem v České republice. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 
§ 56
Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly
(1) Krajský úřad v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly uvede
a) druh stanice technické kontroly,
b) adresu provozovny stanice technické kontroly,
c) počet kontrolních linek stanice technické kontroly pro osobní automobily a pro užitkové automobily a počet kontrolních stání na jednotlivých kontrolních linkách,
d) technické vybavení stanice technické kontroly,
e) stavební uspořádání stanice technické kontroly a, má-li provádět technické prohlídky mobilním způsobem, popis místa, kde budou prováděny, a
f) omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá vozidla, jedná-li se o neveřejnou stanici technické kontroly.
(2) Krajský úřad v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly stanoví lhůtu pro zahájení provozu stanice technické kontroly v délce 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Po dobu řízení o vydání osvědčení podle § 57 a územního a stavebního řízení tato lhůta neběží. Není-li provoz stanice technické kontroly v této lhůtě zahájen, pozbývá udělené oprávnění platnosti dnem následujícím po dni, ve kterém lhůta uplynula. Krajský úřad může na žádost držitele oprávnění lhůtu přiměřeně prodloužit, pokud hrozí, že ji nebude možné dodržet z důvodů, které držitel oprávnění nezpůsobil, nemohl předpokládat ani jim nemohl zabránit.
(3) Jde-li o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, přidělí jí krajský úřad identifikační číslo osoby současně s vydáním rozhodnutí podle odstavce 1; identifikační číslo v takovém případě poskytne správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci9c).
(4) Před změnou skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle odstavce 1 je provozovatel stanice technické kontroly povinen podat krajskému úřadu žádost o vydání nového rozhodnutí. Krajský úřad takové žádosti vyhoví, pouze jsou-li splněny podmínky podle § 54, kromě změny adresy provozovny stanice technické kontroly v rámci území téhož okresu ve správním obvodu krajského úřadu, kterou provede bez zkoumání podmínek podle § 54 v případě, že nedochází k dalším změnám v již vydaném oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54. Krajský úřad je vždy oprávněn přezkoumat přístrojové vybavení a stavebně technickou podobu nové provozovny stanice technické kontroly.
(5) Stejnopis rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly zašle krajský úřad ministerstvu.
 
§ 57
Osvědčení k provozování stanice technické kontroly
(1) Stanice technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení. Osvědčení vydává krajský úřad, který rozhodoval o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly na základě žádosti provozovatele stanice technické kontroly.
(2) Osvědčením krajský úřad osvědčí provozovateli, že stanice technické kontroly
a) splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice technické kontroly,
b) splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice technické kontroly,
c) má vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly v souladu s prováděcím právním předpisem.
(3) Osvědčení k provozování stanice technické kontroly se vydává na dobu neurčitou.
(4) Kopii osvědčení krajský úřad zašle ministerstvu.
(5) Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 58
Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly
(1) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen zajistit po celou dobu provozování stanice technické kontroly, aby
a) technické prohlídky vozidel byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim zakázána činnost podle § 82 odst. 3,
b) technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
c) stanice technické kontroly byla provozována v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 56 a s podmínkami podle § 54,
d) přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů výrobce,
e) technické prohlídky jednotlivých kategorií vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek podle § 48,
f) údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vkládány do informačního systému technických prohlídek,
g) byly řádně zpracovávány záznamníky závad a protokoly o technické prohlídce vozidel podle § 48 odst. 7 a § 53 odst. 2,
h) byly uveřejněny informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo vyvěšením na veřejně přístupném místě nebo jejich poskytováním na vyžádání,
i) stanice technické kontroly měla vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek podle prováděcího právního předpisu,
j) ve stanici technické kontroly nebyly prováděny pravidelné technické prohlídky silničních vozidel registrovaných v jiných státech a
k) osoby, které provádějí technické prohlídky, nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků technických prohlídek.
(2) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen příslušnému krajskému úřadu písemně oznámit změny týkající se údajů uvedených v žádosti a dokladů podle § 55 nebo podle § 56 odst. 4 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
(3) Provozovatel stanice technické kontroly je povinen na základě vnitřní kontroly prováděné v rámci systému vnitřní kontroly podle § 57 odst. 2 písm. c) předložit krajskému úřadu vždy nejpozději do 31. března písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly za období předchozího kalendářního roku. Náležitosti zprávy o výsledku vnitřní kontroly stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 58a
Krajský úřad nejméně jednou za 3 roky provádí kontrolu dodržování povinností provozovatele stanice technické kontroly vyplývajících z tohoto zákona a provozování stanice technické kontroly v souladu s rozhodnutím o oprávnění k provozování stanice technické kontroly.
 
§ 59
Odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly
Krajský úřad odejme oprávnění k provozování stanice technické kontroly, jestliže
a) při provádění technických prohlídek jsou opakovaně závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) provozovatel stanice technické kontroly přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo
c) o to provozovatel stanice technické kontroly požádal.
 
§ 59a
Pokud je současně s žádostí o odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 59 písm. c) doručena krajskému úřadu žádost o udělení oprávnění k provozování stejné stanice technické kontroly při nezměněných podmínkách podle § 56 odst. 1 právnickou nebo fyzickou osobou, na kterou provozovatel hodlá převést provozování stanice technické kontroly, krajský úřad rozhodne o obou žádostech ve společném řízení. Podmínka podle § 54 odst. 3 se v takovém případě považuje za splněnou.
 
§ 59b
Stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí
(1) Provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou14) může pouze stanice technické kontroly, jejíž provozovatel je držitelem platného oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.
(2) Ministerstvo vydá právnické nebo podnikající fyzické osobě na základě písemné žádosti oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí nejvýše na dobu 5 let, pokud
a) je žadatel držitelem oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly,
b) alespoň jedna osoba provádějící technické prohlídky v stanici technické kontroly provozované žadatelem, v níž mají být prováděny technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, je odborně způsobilá pro provádění těchto prohlídek,
c) žadatel vlastní nebo má právo užívat technické vybavení nezbytné k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a
d) je záměr provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí území České republiky činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.
(3) Podmínky pro vydání oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle odstavce 2 musí držitel oprávnění splňovat po celou dobu jeho platnosti.
(4) Ministerstvo na žádost držitele platného oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí prodlouží platnost tohoto oprávnění vždy nejvýše o dobu, na kterou může být oprávnění podle odstavce 2 uděleno, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2.
(5) Ministerstvo odejme oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, jestliže
a) při provádění prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí jsou závažným způsobem nebo opakovaně porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je jeho držitelem, přestala splňovat podmínky pro vydání tohoto oprávnění, nebo
c) o to držitel oprávnění požádal.
(6) Osoba podle odstavce 2 písm. b) je odborně způsobilá pro provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, pokud
a) je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika s potřebným rozsahem způsobilosti provádět technické prohlídky,
b) absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí na kontrolních linkách stanice technické kontroly a
c) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.
(7) Výuku podle odstavce 6 písm. b) zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Ministerstvo pověření odejme, nezajistí-li jeho držitel poskytování výuky v souladu s uděleným pověřením nebo prováděcím právním předpisem podle odstavce 8, nebo v případě, že o to držitel pověření požádal. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí provádí ministerstvo, které si za tím účelem zřídí nejméně tříčlennou zkušební komisi. Členy zkušební komise jmenuje ministerstvo z odborníků v oblasti dopravy. Předsedou zkušební komise je zaměstnanec ministerstva. O výsledku zkoušky vydá ministerstvo doklad.
(8) Základní technické vybavení nezbytné pro provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, způsob a rozsah pokrytí území České republiky činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, potřebný rozsah způsobilosti provádět technické prohlídky, učební osnovu výuky, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí před zkušební komisí stanoví prováděcí právní předpis.
Profesní osvědčení kontrolního technika
 
§ 60
(1) Provádět technické prohlídky vozidel mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika. O vydání profesního osvědčení kontrolního technika rozhoduje ministerstvo. V případě zamítnutí žádosti vydá ministerstvo rozhodnutí podle správního řádu.
(2) Profesní osvědčení kontrolního technika vydá ministerstvo osobě, která
a) má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu 3 let,
b) je držitelem řidičského oprávnění pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět; pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1,
c) absolvovala výuku spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku k provádění technických prohlídek(dále jen „výuka v základním kurzu“),
d) složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek,
e) je bezúhonná; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen a
f) není ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek; ve střetu zájmů je osoba, která
1. provozuje podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků,
2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo
3. vykonává závislou práci spočívající v prodeji nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků.
(3) Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. e), si ministerstvo vyžádá podle zvláštního právního předpisu9b) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádá-li o vydání profesního osvědčení kontrolního technika cizinec, přiloží k žádosti za účelem posouzení jeho bezúhonnosti výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné posuzovanou osobou před orgánem tohoto státu nebo před notářem v České republice. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
(4) Pokud v řízení o vydání profesního osvědčení kontrolního technika není prokázán opak, má se za to, že podmínka podle odstavce 2 písm. f) je splněna.
(5) V profesním osvědčení kontrolního technika ministerstvo uvede kategorie silničních vozidel, jejichž technické prohlídky je kontrolní technik oprávněn provádět. Na žádost ministerstvo v profesním osvědčení kontrolního technika omezí oprávnění k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel; splnění požadavku podle odstavce 2 písm. f) bodu 3 se v takovém případě nevyžaduje a pro splnění požadavku podle odstavce 2 písm. b) postačí, je-li kontrolní technik držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B. Vzor tiskopisu profesního osvědčení kontrolního technika stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 61
(1) Profesní osvědčení kontrolního technika se vydává na dobu 3 let ode dne složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek.
(2) Ministerstvo záznamem do profesního osvědčení kontrolního technika prodlouží jeho platnost na dobu tří let od uplynutí jeho dosavadní platnosti na žádost držitele, který
a) v posledním roce platnosti profesního osvědčení kontrolního technika absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika a
b) splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 písm. b), e) a f).
(3) Ministerstvo vydá fyzické osobě, která byla držitelem profesního osvědčení kontrolního technika, od jehož konce platnosti uplynuly nejvýše 2 roky, na její žádost nové profesní osvědčení kontrolního technika, pokud
a) absolvovala prohlubovací kurz a složila zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v době po uplynutí platnosti profesního osvědčení kontrolního technika a
b) splňuje podmínky pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 písm. b), e) a f).
(4) Ministerstvo rozhodne o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika, pokud jeho držitel závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti při provádění technických prohlídek nebo přestal-li splňovat podmínky pro jeho vydání podle § 60 odst. 2 písm. b), e) a f). Pokud bylo profesní osvědčení odňato z důvodu porušování povinností při provádění technických prohlídek, lze o vydání nového osvědčení požádat nejdříve po 5 letech od odnětí předchozího osvědčení.
(5) Jde-li o profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, při postupu podle odstavce 2, 3 nebo 4 se k podmínce podle § 60 odst. 2 písm. f) bodu 3 nepřihlíží.
 
§ 61a
Povinnosti kontrolního technika
(1) Kontrolní technik je povinen při provádění technických prohlídek vozidel
a) provádět technické prohlídky v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek podle § 48,
b) v průběhu technické prohlídky vyznačovat zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad a vložit údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému technických prohlídek nebo za tímto účelem dokumentaci předat osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly nebo provozovatelem stanice měření emisí a
c) informovat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, o hodnocení technického stavu vozidla stupni závad.
(2) Kontrolní technik je povinen neprodleně oznámit ministerstvu odnětí nebo pozbytí řidičského oprávnění, ztrátu bezúhonnosti nebo skutečnost, že je ve střetu zájmů ve vztahu k provádění technických prohlídek.
(3) Kontrolní technik, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, nesmí vydat protokol o technické prohlídce.
 
§ 62
(1) Výuku v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem nebo technická zkušebna, a to na základě pověření ministerstvem. Ministerstvo pověření odejme, nezajistí-li jeho držitel poskytování výuky v souladu s uděleným pověřením nebo prováděcím právním předpisem podle odstavce 3, nebo v případě, že o to držitel pověření požádal. Závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika provádí ministerstvo. Za účelem provádění závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek zřídí ministerstvo tříčlennou zkušební komisi, jejíž členy jmenuje z odborníků v oblasti dopravy; předsedou komise je zaměstnanec ministerstva.
(2) Výuka v prohlubovacím kurzu je prohlubováním kvalifikace podle zákoníku práce.
(3) Rozsah, obsah a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika stanoví prováděcí právní předpis.
  
HLAVA III
STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
 
§ 63
Povolení k provozování stanice měření emisí
(1) Stanici měření emisí lze provozovat pouze na základě povolení vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení na žádost fyzické nebo právnické osoby vydá, pokud žadatel
a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění,
b) má vlastnické nebo jiné právo k užívání nebytových prostor, ve kterých bude stanici měření emisí provozovat, tyto prostory jsou podle kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu určeny k této činnosti a stavební uspořádání těchto prostor provozování stanice měření emisí umožňuje,
c) má vlastnické nebo jiné právo k užívání přístrojů, technického zařízení a programového vybavení, které jsou nezbytné pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,
d) má zajištěno provádění měření emisí osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika, a
e) má vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností.
(2) V žádosti o vydání povolení k provozování stanice měření emisí žadatel vedle náležitostí podle správního řádu uvede druh stanice měření emisí, kterou hodlá provozovat, a adresu místa, kde hodlá stanici měření emisí provozovat. K žádosti přiloží žadatel
a) popis nebytových prostor podle odstavce 1 písm. b) včetně příjezdových komunikací a parkoviště a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo k užívání k nim,
b) popis přístrojů, zařízení a programového vybavení podle odstavce 1 písm. c) a dokumenty dokládající vlastnické nebo jiné právo opravňující žadatele k jejich užívání,
c) seznam obsahující jména a bydliště fyzických osob podle odstavce 1 písm. d) a dokumenty dokládající právní vztah žadatele k těmto osobám a
d) návrh vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly.
(3) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování stanice měření emisí obecní úřad obce s rozšířenou působností vedle náležitostí podle správního řádu uvede
a) druh stanice měření emisí, jejíž provozování povoluje,
b) adresu místa, kde bude stanice měření emisí provozována,
c) rozsah provádění měření emisí a
d) omezení provádění měření emisí pouze pro určitá vozidla, jde-li o neveřejnou stanici měření emisí.
(4) Kopii rozhodnutí o povolení k provozování stanice měření emisí zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností ministerstvu.
(5) Druhy stanic měření emisí, stavební uspořádání nebytových prostor umožňující provozování stanice měření emisí, přístroje, technická zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění měření emisí a souvisejících úkonů, náležitosti vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly a způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice měření emisí stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 64
Povinnosti provozovatele stanice měření emisí
Provozovatel stanice měření emisí zajistí po celou dobu provozování stanice měření emisí, aby
a) stanice měření emisí byla provozována v souladu s vydaným povolením k jejímu provozování,
b) měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
c) stavební uspořádání nebytových prostor, v nichž je stanice měření emisí provozována, umožňovalo její řádné provozování,
d) stanice měření emisí byla vybavena všemi přístroji, technickými zařízeními a programovým vybavením nezbytným pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,
e) přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů výrobce,
f) měření emisí bylo prováděno v souladu s požadavky podle § 58 odst. 1 písm. e),
g) údaje o zahájení měření emisí a o výsledku měření emisí byly neprodleně vkládány do informačního systému technických prohlídek,
h) byly řádně zpracovávány protokoly o měření emisí,
i) stanice měření emisí měla vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností a
j) osoby, které provádějí měření emisí, nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků měření emisí.
 
§ 65
Odnětí povolení k provozování stanice měření emisí
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování stanice měření emisí odejme, pokud
a) provozovatel stanice měření emisí přestal splňovat podmínky pro udělení povolení nebo
b) provozovatel stanice měření emisí o odnětí povolení požádal.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování stanice měření emisí dále odejme, pokud byly při provozování stanice měření emisí závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) O povolení k provozování stanice měření emisí může provozovatel stanice měření emisí, kterému bylo povolení odňato podle odstavce 2, znovu požádat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k provozování stanice měření emisí.
 
§ 66
Příslušnost
(1) Příslušným k vedení řízení o vydání povolení k provozování stanice měření emisí a řízení o odnětí vydaného povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bude nebo je stanice měření emisí umístěna.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nejméně jednou za 3 roky provede u provozovatele stanice měření emisí kontrolu zaměřenou na plnění jeho povinností stanovených tímto zákonem.
 
§ 67
zrušen
 
§ 67a
zrušen
 
§ 68
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 69
zrušen
 
§ 70
zrušen
 
§ 71
zrušen
  
HLAVA IV
ZKUŠEBNÍ STANICE
 
§ 72
(1) Ministerstvo vydá oprávnění stanici technické kontroly k provádění technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, pokud splňuje tyto požadavky:
a) je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly,
b) alespoň jeden zaměstnanec je držitelem platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
c) činnosti budou vykonávat fyzické osoby, které jsou pro tyto činnosti odborně způsobilé a mají povinnost zachovávat státní, obchodní nebo služební tajemství.
(2) Ministerstvo odejme oprávnění podle odstavce 1, jestliže
a) držitel oprávnění přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, nebo
b) o to držitel oprávnění požádal.
(3) Ministerstvo dále odejme oprávnění podle odstavce 1, jestliže při provádění technických kontrol byly závažným způsobem porušeny povinnosti stanovené tímto zákonem.
(4) O vydání oprávnění podle odstavce 1 může držitel oprávnění k provozování stanice technické kontroly, kterému bylo oprávnění odňato podle odstavce 3, znovu požádat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění podle odstavce 3.
(5) Ministerstvo rozhodne o vydání osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, jestliže žadatel
a) je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika,
b) úspěšně absolvoval základní nebo zdokonalovací výcvik v teoretické přípravě a praktické výuce,
c) složil závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti.
(6) Podrobnosti o druzích zkušebních stanic, vzory tiskopisů oprávnění podle odstavce 1 a osvědčení k provozování zkušebních stanic a podrobnosti o způsobu získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích stanoví prováděcí právní předpis.
  
HLAVA V
zrušena
 
§ 72a
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA
 
§ 73
(1) Přestavbou silničního vozidla je změna podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
(2) Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují
a) změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru nebo změna parametrů motoru,
b) změna karoserie, pérování, řízení nebo ochranné konstrukce silničního vozidla,
c) změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
d) změna kategorie vozidla.
(3) Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na vozidlo zvláštního určení.
(4) Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.
(5) Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.
(6) O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.
 
§ 74
(1) Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem. Příslušný ke schválení přestavby silničního vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla schvaluje ministerstvo na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro hromadnou přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.
(3) Žádost o schválení přestavby silničního vozidla nebo hromadné přestavby typu silničního vozidla musí obsahovat
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
b) druh a kategorii silničního vozidla,
c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.
(4) Žádost musí být doložena těmito doklady:
a) podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
b) návrhem na změnu údajů podle § 4 odst. 3,
c) technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
d) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí nebo technickou zkušebnou a u hromadné přestavby vozidla technickou zkušebnou.
 
ČÁST ŠESTÁ
VÝBAVA A NÁHRADNÍ DÍLY
 
§ 75
(1) Výbavou vozidla jsou věci, které jsou určeny k zajištění provozu, údržby a opravám vozidla, nebo k ochraně a zajištění přepravovaných osob nebo nákladů před újmou na zdraví, poškozením nebo před nepříznivými vlivy různého charakteru, nebo pro zvýšení komfortu jízdy a příjem nebo předávání informací z vozidla, například náhradní kolo, nářadí, výstražný trojúhelník, prostředky pro připevnění nákladů, lékárnička, jednotka úpravy vzduchu, rádiový přijímač.
(2) Náhradním dílem jsou věci, které jsou určeny k nahrazení původního samostatného technického celku nebo konstrukční části vozidla. Náhradní díl, na který se vztahuje schvalování typu, musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
(3) Za povinnou výbavu, která musí být umístěna ve vozidle, lze stanovit pouze náhradní elektrické pojistky, náhradní žárovky výměnného zdroje světla, náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně nebo prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, lékárničku, přenosný výstražný trojúhelník nebo hasicí přístroj. Rozsah povinné výbavy, způsob jejího umístění ve vozidle a technické požadavky na povinnou výbavu stanoví pro jednotlivé kategorie, podkategorie nebo druhy vozidel prováděcí právní předpis.
 
§ 76
(1) Výbavu lze použít, pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem. Výbava, která je určena prováděcím právním předpisem, musí mít schválenou technickou způsobilost.
(2) Na schvalování technické způsobilosti výbavy se vztahuje část třetí tohoto zákona.
 
§ 77
Provozní hmoty a maziva
(1) Provozní hmotou motorového vozidla se rozumí zejména kapalina do brzdového systému vozidla a kapalina do chladicího systému pro chlazení motoru motorového vozidla. Mazivem jsou mazací oleje a mazací tuky pro zajištění technické způsobilosti motorového vozidla k provozu.
(2) K pohonu motoru vozidla a k plnění mazacích, chladicích a jiných systémů a zařízení vozidla lze používat pouze pohonné hmoty10) a provozní hmoty předepsané výrobcem tohoto motoru, systému nebo zařízení, nebo výrobcem vozidla. Provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel musí svou jakostí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy11) a českými technickými normami.
 
ČÁST SEDMÁ
ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA
 
§ 78
(1) Zvláštní vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky lze dodávat na trh, pouze pokud je schválena jejich technická způsobilost, podléhají-li schválení technické způsobilosti podle tohoto zákona.
(2) Schválení technické způsobilosti podléhají
a) zvláštní vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, na které se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30),
b) pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje nesené, pracovní stroje přípojné, výměnná tažená zařízení, vozidla určená především pro jízdu na sněhu, vozidla určená především pro jízdu v terénu, jednonápravové traktory a jejich přípojná vozidla, speciální tahače a jejich přípojná vozidla, přepravníky pracovních adaptérů a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel a
c) systémy zvláštních vozidel, konstrukční části zvláštních vozidel nebo samostatné technické celky zvláštních vozidel, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).
 
§ 78a
(1) Ministerstvo je schvalovacím orgánem pro schválení typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30). Ministerstvo provádí rovněž posuzování, určování, oznamování a sledování technických zkušeben podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) ; náklady řízení vedeného ministerstvem jsou také účelně vynaložené náklady na posuzování technických zkušeben.
(2) Požádá-li výrobce o vnitrostátní schválení typu vozidel vyráběných v malé sérii v rámci ročních limitů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), ministerstvo typ vozidla schválí, pokud typ splňuje technické požadavky stanovené příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie týkající se brzd, vnějšího hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility a ve vztahu k dalším technickým požadavkům stanoveným tímto předpisem zajišťují technické charakteristiky typu srovnatelnou úroveň bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví člověka a životního prostředí.
(3) Na vnitrostátní schválení typu vozidel podle odstavce 2 se použije postup podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30).
(4) Ministerstvo na žádost uzná schválení typu vozidla podle odstavce 2, které bylo uděleno jiným členským státem s platností na území tohoto státu, splňuje-li typ vozidla technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii zvláštního vozidla v České republice v době prvního schválení typu vozidla. Údaje o uznání schválení typu vozidla zapíše ministerstvo do registru silničních vozidel.
(5) Jde-li o schválení typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) s platností ve všech členských státech nebo schválení podle odstavce 2, žadatel o schválení nese náklady na ověření
a) splnění technických požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) nebo srovnatelných požadavků podle odstavce 2,
b) shodnosti typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků s údaji v dokumentaci a
c) způsobilosti výrobce zajistit shodu výroby zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem.
(6) Jde-li o schválení typu zvláštních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) s platností ve všech členských státech nebo schválení podle odstavce 2, použijí se obdobně ustanovení
a) § 28 odst. 1 písm. i), j), k) a q) a § 28 odst. 5,
b) § 28d odst. 1, podléhá-li zvláštní vozidlo registraci, a
c) § 28d odst. 2 nebo 3, podléhá-li zvláštní vozidlo pravidelným technickým prohlídkám.
(7) Pozbylo-li schválení typu zvláštního vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) platnosti, ministerstvo povolí na žádost výrobce uvedení zvláštních vozidel na trh, jsou-li splněny početní omezení a další podmínky stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 
§ 78b
(1) Část třetí hlava II se s výjimkou § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 5, § 17 odst. 3 písm. b), § 23 odst. 1 a § 28 odst. 1 písm. l) a m) použije obdobně pro schválení typu
a) zvláštních vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), nejde-li o schválení typu s platností ve všech členských státech,
b) pracovních strojů samojízdných, pracovních strojů nesených, pracovních strojů přípojných, výměnných tažených zařízení, vozidel určených především pro jízdu na sněhu, vozidel určených především pro jízdu v terénu, jednonápravových traktorů a jejich přípojných vozidel, speciálních tahačů a jejich přípojných vozidel, přepravníků pracovních adaptérů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků těchto vozidel, nebo
c) systémů zvláštních vozidel, konstrukčních částí zvláštních vozidel nebo samostatných technických celků zvláštních vozidel, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).
(2) Typ zvláštního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle odstavce 1 písm. a) nebo b) musí splňovat technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí.
(3) Schválení typu zvláštního vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle odstavce 1 písm. a) nebo b) je platné pouze na území České republiky.
(4) Výrobce je povinen každé vyrobené zvláštní vozidlo, jehož typ je schválen, označit značkou schválení typu a opatřit
a) prohlášením o shodě, jde-li o vozidlo podléhající registraci, nebo
b) technickým osvědčením, jde-li o vozidlo nepodléhající registraci.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí a vzor technického osvědčení.
 
§ 78c
(1) Část třetí hlavy III až V se s výjimkou § 31 odst. 1 a 2 a § 35 odst. 5 použijí obdobně pro schválení technické způsobilosti
a) jednotlivě vyrobených nebo dovezených zvláštních vozidel uvedených v čl. 2 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30), nebo
b) pracovních strojů samojízdných, pracovních strojů nesených, pracovních strojů přípojných, výměnných tažených zařízení, vozidel určených především pro jízdu na sněhu, vozidel určených především pro jízdu v terénu, jednonápravových traktorů a jejich přípojných vozidel, speciálních tahačů a jejich přípojných vozidel a přepravníků pracovních adaptérů.
(2) Jednotlivě vyrobené zvláštní vozidlo podle odstavce 1 musí splňovat technické požadavky na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí.
(3) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí
a) osvědčení o schválení jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla, podléhá-li zvláštní vozidlo registraci, nebo
b) technické osvědčení, nepodléhá-li zvláštní vozidlo registraci.
(4) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí technické osvědčení.
 
§ 79
(1) Pro registraci zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel a samojízdných pracovních strojů platí část druhá tohoto zákona. Pro provoz zvláštních vozidel platí dále část čtvrtá s výjimkou § 40. Pro přestavbu zvláštního vozidla platí část pátá tohoto zákona.
(2) Zvláštní vozidla neuvedená v odstavci 1 větě první registraci nepodléhají; v registru silničních vozidel se však na žádost zapíší.
(3) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví toto vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě
a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
, nebo
b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo neuvedené v písmenu a).
(4) Bylo-li zvláštní vozidlo kategorie C, T nebo R bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném členském státě, použije se odstavec 3 pro jeho přistavení k pravidelné technické prohlídce obdobně. Lhůta pro provedení první pravidelné technické prohlídky zvláštního vozidla se počítá ode dne jeho první registrace v jiném členském státě. Lhůta pro následné pravidelné technické prohlídky zvláštního vozidla se počítá ode dne provedení poslední pravidelné technické prohlídky v členském státě, ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu zvláštního vozidla do registru silničních vozidel nebo ode dne provedení technické prohlídky dovezeného silničního vozidla.
(5) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, které bylo bezprostředně před zápisem do registru silničních vozidel registrováno v jiném než členském státě, přistaví toto vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne provedení technické prohlídky pro účely zápisu zvláštního vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě
a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
, nebo
b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo neuvedené v písmenu a).
(6) Technická prohlídka zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem.
(7) Podrobnosti provádění technické prohlídky mobilním způsobem stanoví prováděcí právní předpis.
 
ČÁST OSMÁ
HISTORICKÁ A SPORTOVNÍ VOZIDLA
 
§ 79a
Registr historických a sportovních vozidel
(1) Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje, s výjimkou Středočeského kraje, kde vede registr historických a sportovních vozidel Městský úřad v Kolíně a v Praze Magistrát hlavního města Prahy. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností podle věty první.
(2) Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě předložení protokolu o platném testování a protokolu o technické prohlídce historického vozidla vydá průkaz historického vozidla a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historické vozidlo.
(3) Při registraci sportovního vozidla místně příslušný úřad vydá osvědčení o registraci vozidla. Sportovnímu vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a vydá tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo. Vydání registrační značky pro sportovní vozidlo vyznačí místně příslušný úřad v průkazu sportovního vozidla, který vydává právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací (Fédération Internationale de l'Automobile) nebo Mezinárodní motocyklovou federací (Fédération Internationale de Motocyclisme).
(4) Pro registr historických a sportovních vozidel platí § 4 odst. 2 písm. a), b) až d) a j), § 4 odst. 3 písm. a) až j), l), m) a n) a § 6 odst. 3, 4 a 5 obdobně.
(5) Žadatel o registraci historického vozidla zapsaného v registru silničních vozidel místně příslušnému úřadu podle odstavce 1 se žádostí předloží osvědčení o registraci silničního vozidla v registru silničních vozidel a odevzdá tabulky s registrační značkou silničního vozidla. Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad kromě úkonů podle odstavce 2 odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s registrační značkou silničního vozidla a v registru silničních vozidel zaznamená převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla a vzor průkazu historického vozidla a vzor žádosti o registraci historického nebo sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel.
 
§ 79b
Historické a sportovní vozidlo v provozu
(1) Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování a je podle výsledku technické prohlídky historického vozidla technicky způsobilé.
(2) Testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má udělené oprávnění Mezinárodní federací historických vozidel (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) nebo Mezinárodní automobilovou federací. Výsledek testování vyznačí právnická osoba v protokolu o testování a, byl-li vydán, v průkazu historického vozidla. Výsledek testování platí nejdéle 5 let ode dne, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.
(3) Technickou prohlídku historického vozidla ve stanici technické kontroly lze provést až po jeho testování; technická prohlídka historického vozidla s konstrukční rychlostí do 40 km.h
-1
může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Stanice technické kontroly vyznačí údaj o výsledku technické prohlídky v protokolu o technické prohlídce a, byl-li vydán, v průkazu historického vozidla. Výsledek technické prohlídky platí po dobu platnosti výsledku testování.
(4) Historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby.
(5) Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, jen pokud byla schválena jeho technická způsobilost a splnilo podmínky testování a prohlídku ve stanici technické kontroly.
(6) Testování sportovního vozidla provádí právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací. Výsledek testování platí nejdéle do 30. dubna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování sportovního vozidla provedlo.
(7) Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích jen za těchto podmínek:
a) ve sportovním průkazu vozidla je vyznačen platný výsledek testování vozidla,
b) vozidlo je provozováno za účelem sportovní soutěže organizované právnickou osobou, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací nebo Mezinárodní motocyklovou federací,
c) ministerstvo vyznačilo ve sportovním průkazu na základě platného výsledku testování vozidla povolení k provozu sportovního vozidla na pozemních komunikacích.
(8) Prováděcí právní předpis stanoví podmínky provozu historického a sportovního vozidla, způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla, podrobnosti provádění technické prohlídky historického vozidla mobilním způsobem a vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla.
 
§ 79c
(1) Vlastník silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, může požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla.
(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 79b odst. 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba vydá vlastníkovi silničního vozidla. Výsledek testování platí 5 let ode dne, ve kterém se testování vozidla provedlo.
(3) Vlastník silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit protokol o platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla nebo o zápis údaje o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel. Místně příslušný úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá vlastníkovi silničního vozidla doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, popřípadě zapíše údaj o historické původnosti silničního vozidla do registru silničních vozidel. Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je platný do dne ukončení platnosti protokolu o platném testování, který je jím uznáván.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky testování silničního vozidla podle odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.
 
ČÁST DEVÁTÁ
STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
 
§ 80
(1) Státní správu a státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích vykonávají podle tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Česká obchodní inspekce.
(2) Ministerstvo
a) je správcem registru silničních vozidel,
b) rozhoduje o schválení typu vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, o změně schválení typu a o zrušení rozhodnutí o schválení typu,
c) povoluje provozování technické zkušebny a odnímá toto povolení,
d) rozhoduje o uznání typu vozidla v malé sérii schváleného jiným členským státem s platností na území tohoto státu,
e) rozhoduje o povolení výjimky z technických požadavků pro účely schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla,
f) provádí dohled nad výrobou vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel z hlediska schvalování typu,
g) ukládá výrobcům vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin zjištěných při dohledu nad výrobou z hlediska schvalování typu,
h) zakazuje uvádění vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel na trh a zadržuje osvědčení o schválení jejich typu, je-li výrobou a provozováním bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
i) vydává a odnímá profesní osvědčení kontrolního technika a osvědčení kontrolního technika k provádění technických kontrol vozidel před jejich schválením k provozu na pozemních komunikacích,
j) vede evidenci vydaných profesních osvědčení kontrolního technika a osvědčení kontrolního technika k provádění technických kontrol vozidel před jejich schválením k provozu na pozemních komunikacích,
k) vydává a odnímá oprávnění k provádění technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
l) vydává a odnímá oprávnění k provádění technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
m) pověřuje a odnímá pověření k zajištění výuky spočívající v teoretické přípravě a praktickém výcviku provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí,
n) pověřuje a odnímá pověření k zajištění výuky v základním kurzu a v prohlubovacím kurzu,
o) rozhoduje o schválení technické způsobilosti výbavy vozidla, o změně tohoto schválení a o jeho zrušení,
p) schvaluje hromadnou přestavbu typu vozidla,
q) vydává a odnímá osvědčení o schválení měřicího přístroje nebo zařízení používaného k provádění technických prohlídek,
r) každoročně vydává průvodce o spotřebě paliva a emisích, který je spotřebitelům zdarma dostupný v prodejních místech,
s) zajišťuje výrobu a na základě požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností distribuci karet dílny,
t) vede centrální seznam autorizovaných metrologických středisek oprávněných k této činnosti podle zvláštního právního předpisu6b),
u) oznamuje příslušnému orgánu jiného členského státu odejmutí osvědčení o registraci vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného členského státu,
v) vrací příslušnému orgánu jiného členského státu na jeho žádost odňaté osvědčení o registraci vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru tohoto jiného členského státu,
w) je správcem informačního systému technických prohlídek,
x) zveřejňuje statistiky vozidel zapsaných v registru silničních vozidel a
y) je orgánem pro dozor nad trhem
1. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O39),
2. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L29),
3. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30),
4. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich motory38),
5. podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího označování pneumatik41) a
6. se systémy vozidel, konstrukčními částmi vozidel a samostatnými technickými celky vozidel podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána7).
(3) Krajský úřad
a) rozhoduje o udělení, změně a odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly,
b) vydává osvědčení k provozování stanice technické kontroly.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) rozhoduje o zápisu vozidla do registru silničních vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
b) přiděluje vozidlům registrační značku nebo zvláštní registrační značku a vydává tabulky s registrační značkou,
c) vydává osvědčení o registraci vozidla nebo technické osvědčení zvláštního vozidla,
d) rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu a zapisuje vyřazení a zánik vozidla v registru silničních vozidel,
e) schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla nebo přestavbu vozidla,
f) schvaluje technickou způsobilost dovezeného vozidla,
g) rozhoduje o udělení a odnětí povolení k provozování stanice měření emisí,
h) vydává karty dílny a přijímá odevzdané karty dílny,
i) odnímá při registraci osvědčení o registraci vozidla, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě, a předává je ministerstvu.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, Městský úřad v Kolíně a Magistrát hlavního města Prahy
a) vede registr historických a sportovních vozidel,
b) přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
c) vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla,
d) přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,
e) registruje historické vozidlo,
f) schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla,
g) vede údaje o testování historických a sportovních vozidel.
(6) Česká obchodní inspekce kontroluje podle zvláštního právního předpisu12) umístění, rozměry a obsah štítku a plakátu s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO
2
v souladu s prováděcím právním předpisem při prodeji nově vyrobeného osobního automobilu a dodržování povinnosti výrobce stanovené v § 28 odst. 1 písm. m).
 
§ 80a
(1) Schvalovacím orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich motory38) je
a) Státní plavební správa, jde-li o motory kategorie IWP nebo IWA podle tohoto předpisu,
b) Drážní úřad, jde-li o motory kategorie RLL nebo RLR podle tohoto předpisu nebo o motory kategorie NRE nebo NRS určené pro pomocné železniční vozy, pomocné motory pro motorové železniční vozy nebo lokomotivy podle tohoto předpisu, nebo
c) ministerstvo, jde-li o ostatní motory podle tohoto předpisu neuvedené v písmenech a) a b).
(2) Orgán podle odstavce 1 rozhoduje rovněž o povolení uvedení motoru na trh podle čl. 34 odst. 4 až 7 a čl. 58 odst. 5 a 9 až 11 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího nesilniční mobilní stroje a jejich motory38).
 
§ 81
Státní odborný dozor
(1) Státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích vykonávají podle tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a podle zvláštního právního předpisu Policie České republiky a orgány Celní správy České republiky. Při výkonu státního odborného dozoru ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují plnění povinností a podmínek stanovených tímto zákonem, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Zjišťují, zda osoby, jimž tyto předpisy ukládají povinnosti ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, (dále jen "povinné osoby") plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
(2) Vrchní státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo. Při výkonu vrchního státního dozoru dozírá ministerstvo na výkon státního odborného dozoru krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle tohoto zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.
 
§ 82
(1) Pověření k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá. Vzor průkazu stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Zjistí-li osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem a dalšími právními předpisy k zajištění bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích, uloží podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků kontrolovanému subjektu způsob a lhůtu k odstranění jejich příčin.
(3) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru závažné porušení povinností kontrolním technikem, zejména při provádění evidenční kontroly, nebo pokud by porušení povinnosti mohlo vést k ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo života a zdraví člověka, zakáže v řízení na místě tomuto kontrolnímu technikovi činnost a zákaz činnosti neprodleně oznámí provozovateli příslušné stanice technické kontroly a ministerstvu. Ministerstvo tuto skutečnost zaznamená do informačního systému technických prohlídek a do 30 dnů od obdržení oznámení zahájí řízení o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika. Zákaz činnosti uložený podle věty první trvá do doby nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v řízení o odnětí profesního osvědčení kontrolního technika nebo do uplynutí lhůty podle věty druhé, nebylo-li takové řízení zahájeno.
(4) Zjistí-li osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru závažné závady v činnosti stanice technické kontroly, nařídí okamžité zastavení provádění technických prohlídek a technických kontrol ve stanici technické kontroly a vyrozumí o tom neprodleně příslušný krajský úřad. Zastavení provádění technických prohlídek a technických kontrol ve stanici technické kontroly trvá do doby nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v řízení o přestupku provozovatele stanice technické kontroly nebo do uplynutí lhůty 30 dnů od vyrozumění krajského úřadu, nebylo-li takové řízení zahájeno.
(5) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru může bezprostředně po provedení technické prohlídky vyzvat fyzickou osobu, která vozidlo k technické prohlídce přistavila, nebo, není-li přítomna, kontrolního technika kontrolované stanice technické kontroly, aby na dobu nezbytně nutnou přistavila zkontrolované vozidlo k opakované technické prohlídce prováděné v rámci státního odborného dozoru, pokud má důvodné pochybnosti o dodržení stanoveného rozsahu a postupu provádění technických prohlídek nebo o tom, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Osoba, která byla k přistavení vozidla k opakované technické prohlídce vyzvána, je povinna této výzvě vyhovět. Opakovanou technickou prohlídku provede bezplatně kontrolní technik pod dozorem osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru, a to bez zbytečného odkladu. Výsledek opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru nahrazuje výsledek bezprostředně předcházející technické prohlídky, jsou-li tyto výsledky odlišné.
(6) Jsou-li důvodné pochybnosti o dodržování stanoveného rozsahu a postupu provádění technických prohlídek, lze při provádění kontroly pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí provozovatele stanice technické kontroly nebo kontrolního technika. Po předložení pověření ke kontrole musí být provozovateli stanice technické kontroly nebo kontrolnímu technikovi sděleno, že byl záznam pořízen a v jakém rozsahu byl pořízen. Při kontrole provádění technické prohlídky nebo technické kontroly může být rovněž použito vozidlo přistavené kontrolním orgánem.
(7) Při výkonu státního odborného dozoru nad činností provozovatele stanice měření emisí se odstavce 4 až 6 použijí obdobně. Orgánem provádějícím úkony podle odstavce 4 je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
nadpis vypuštěn
 
§ 83
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel,
b) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka vozidla,
c) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,
d) jako vlastník vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,
e) jako vlastník vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití,
f) jako vlastník vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití,
g) jako vlastník vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku vozidla,
h) v rozporu s § 15a vyrábí, nabízí, propaguje, prodává nebo provádí montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem,
i) jako zaměstnanec technické zkušebny v rozporu s § 27 odst. 4 nezachová mlčenlivost,
j) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti,
k) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli vozidla,
l) jako provozovatel vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystavený podle § 36 odst. 4,
m) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,
n) jako provozovatel vozidla podléhajícího registraci v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
o) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,
p) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e),
q) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci vozidla,
r) v rozporu s § 60 odst. 1 provádí technické prohlídky vozidel bez profesního osvědčení kontrolního technika,
s) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku ve stanoveném rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek,
t) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 1 písm. b) nevyznačí zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad,
u) jako kontrolní technik v rozporu § 61a odst. 1 písm. b) nevloží údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému technických prohlídek nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly nebo provozovatelem stanice měření emisí,
v) jako kontrolní technik za účelem získání majetkového nebo jiného prospěchu v rozporu s § 61a odst. 1 písm. a) neprovede technickou prohlídku ve stanoveném rozsahu, způsobem nebo v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek,
w) jako kontrolní technik poruší informační povinnost podle § 61a odst. 1 písm. c), nebo
x) jako kontrolní technik v rozporu s § 61a odst. 2 neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce kontrolního technika.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo q),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo v),
c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g), i), k), m) až p), r) až u), w) nebo x), nebo
d) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l).
(3) Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. p) uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. s), t), u) nebo w) uložit pokutu do 10 000 Kč. Ostatní přestupky podle odstavce 1 nelze projednat příkazem na místě.
 
§ 83a
Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako držitel karty dílny provede montáž, ověření, kontrolu nebo opravu tachografu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě1a),
b) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel,
c) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,
d) nepožádá v rozporu s § 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka vozidla,
e) nepožádá v rozporu s § 11 odst. 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,
f) jako vlastník vozidla v rozporu s § 12 odst. 3 nezabezpečí vyřazené vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,
g) jako vlastník vozidla v rozporu s § 12 odst. 4 neoznámí adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití,
h) jako vlastník vozidla v rozporu s § 12 odst. 6 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití,
i) jako vlastník vozidla nepožádá v rozporu s § 13 odst. 3 o zápis zániku vozidla,
j) jako držitel karty dílny v rozporu s § 14a odst. 4 nebo 5 neodevzdá tuto kartu nebo v rozporu s § 14a odst. 6 neuchová kontrolní zprávu,
k) v rozporu s § 15 odst. 1 nebo § 78 odst. 1 dodá na trh, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, jejichž technická způsobilost nebyla schválena,
l) v rozporu s § 15a vyrábí, nabízí, propaguje, prodává nebo provádí montáž zařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem,
m) jako výrobce nebo dovozce dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla v rozporu se zákazem podle § 25 odst. 3,
n) uvede na trh vozidlo po pozbytí platnosti schválení typu bez povolení podle § 26 odst. 2 nebo v rozporu s tímto povolením,
o) provozuje technickou zkušebnu bez povolení podle § 27 odst. 1 nebo v rozporu s tímto povolením,
p) jako výrobce vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla nesplní některou z povinností podle § 28 odst. 1,
q) vykonává činnost akreditovaného zástupce bez povolení podle § 28 odst. 2,
r) jako akreditovaný zástupce nesplní některou z povinností podle § 28 odst. 3,
s) jako výrobce nebo akreditovaný zástupce uvede na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla v rozporu se zákazem podle § 28c odst. 2,
t) v rozporu s § 28d odst. 1 neposkytne ministerstvu údaje v rozsahu podle § 4 odst. 5,
u) v rozporu s § 28d odst. 2 nezpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky vozidla,
v) v rozporu s § 28d odst. 3 nepředá poskytované informace ministerstvu,
w) v rozporu s § 33 odst. 1 nezpřístupní údaje nezbytné pro provádění technické prohlídky vozidla,
x) v rozporu s § 36 odst. 4 změní záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti,
y) v případě provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti o této skutečnosti nevystaví protokol podle § 36 odst. 4 nebo jej nepředá provozovateli vozidla, nebo
z) jako provozovatel vozidla nepředá stanici technické kontroly při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystavený podle § 36 odst. 4.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu,
b) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,
c) jako provozovatel vozidla podléhajícího registraci v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu,
d) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. e) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena způsobem uvedeným v § 38 odst. 1 písm. e),
e) jako provozovatel vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel v osvědčení o registraci vozidla,
f) v rozporu s § 57 odst. 1 provozuje stanici technické kontroly bez osvědčení k provozování stanice technické kontroly nebo
g) v rozporu s § 63 odst. 1 provozuje stanici měření emisí bez povolení k provozování stanice měření emisí.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice technické kontroly dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 48 odst. 4 nepředá protokol o technické prohlídce,
b) v rozporu s § 48a odst. 5 nepředá správci informačního systému technických prohlídek údaje podle § 48a odst. 1,
c) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. a) nezajistí, aby technické prohlídky vozidel byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného profesního osvědčení kontrolního technika a nebyla jim zakázána činnost podle § 82 odst. 3,
d) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. b) nezajistí, aby technické kontroly vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích byly prováděny osobami, které jsou držiteli platného osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
e) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. c) neprovozuje stanici technické kontroly v souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly a s podmínkami podle § 54,
f) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. d) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění technických prohlídek vozidel byly schváleny a metrologicky navázány nebo byly udržovány podle pokynů výrobce,
g) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. e) nezajistí, aby technické prohlídky jednotlivých kategorií vozidel byly prováděny v rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek a se stanoveným způsobem vyznačování technických prohlídek,
h) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. f) nezajistí, aby údaje o zahájení technické prohlídky a údaje ze záznamníku závad byly neprodleně po jejich pořízení vloženy do informačního systému technických prohlídek,
i) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. g) nezajistí řádné zpracování záznamníku závad a protokolu o technické prohlídce vozidla,
j) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. i) nezajistí, aby stanice technické kontroly měla vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek,
k) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. j) nezajistí, aby ve stanici technické kontroly nebyly prováděny pravidelné technické prohlídky vozidel registrovaných v jiných státech,
l) v rozporu s § 58 odst. 1 písm. k) nezajistí, aby osoby provádějící technické prohlídky nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků technické prohlídky,
m) v rozporu s § 58 odst. 2 neoznámí změny údajů nebo dokladů, nebo
n) v rozporu s § 58 odst. 3 nepředloží písemnou zprávu o výsledku vnitřní kontroly.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel stanice měření emisí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 48a odst. 5 nepředá správci informačního systému technických prohlídek údaje podle § 48a odst. 1,
b) v rozporu s § 64 písm. a) nezajistí, aby byla stanice měření emisí provozována v souladu s vydaným povolením k jejímu provozování,
c) v rozporu s § 64 písm. b) nezajistí, aby měření emisí vozidel bylo prováděno osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
d) v rozporu s § 64 písm. c) nezajistí, aby stavební uspořádání nebytových prostor, v nichž je provozována stanice měření emisí, umožňovalo její řádné provozování,
e) v rozporu s § 64 písm. d) nezajistí, aby stanice měření emisí byla vybavena všemi přístroji, technickými zařízeními a programovým vybavením nezbytným pro řádné provádění měření emisí a souvisejících úkonů,
f) v rozporu s § 64 písm. e) nezajistí, aby přístroje a zařízení používané k provádění měření emisí vozidel byly schváleny a metrologicky navázány podle zvláštního právního předpisu a udržovány podle pokynů výrobce,
g) v rozporu s § 64 písm. f) nezajistí, aby měření emisí bylo prováděno v souladu s požadavky podle § 58 odst. 1 písm. e),
h) v rozporu s § 64 písm. g) nezajistí, aby údaje o zahájení měření emisí a o výsledku měření emisí byly neprodleně vkládány do informačního systému technických prohlídek,
i) v rozporu s § 64 písm. h) nezajistí, aby byly řádně zpracovávány protokoly o měření emisí,
j) v rozporu s § 64 písm. i) nezajistí, aby stanice měření emisí měla vytvořenu vnitřní organizační strukturu a systém vnitřní kontroly pro zajištění řádného výkonu měření emisí a souvisejících činností, nebo
k) v rozporu s § 64 písm. j) nezajistí, aby osoby provádějící měření emisí nebyly odměňovány způsobem, který by je motivoval ke zkreslování výsledků měření emisí.
(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla přidělena zvláštní registrační značka, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. b) nezajistí, aby při zkušebním provozu nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu, životní prostředí a život a zdraví člověka,
b) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. c) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami za jiným účelem, než je zkušební provoz,
c) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. d) nevede záznam o každé provedené zkušební jízdě vozidla v knize jízd,
d) v rozporu s § 38a odst. 5 písm. g) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při zkušebním provozu,
e) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. a) použije tabulky s přidělenými zvláštními registračními značkami za jiným účelem, než je manipulační provoz,
f) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. b) nevede záznam o každé provedené jízdě vozidla v knize jízd,
g) v rozporu s § 38b odst. 4 písm. e) nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při manipulačním provozu,
h) provede jízdu v rozporu s povolením podle § 38c odst. 1, nebo
i) v rozporu s § 38c odst. 3 nedoloží stanovené doklady.
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L29), přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S30) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel33)
a) jako výrobce, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor
1. uvede v řízení o schválení nebo změně schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla nebo o schválení jednotlivého vozidla nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení,
2. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla,
3. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek,
4. padělá nebo neoprávněně pozmění osvědčení o schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, osvědčení o schválení jednotlivého vozidla nebo prohlášení o shodě,
5. použije odpojovací zařízení,
6. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla bez platného schválení jejich technické způsobilosti,
7. dodá na trh vozidlo, systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla bez jejich opatření prohlášením o shodě, štítkem, značkou schválení typu nebo jiným stanoveným označením,
8. neoprávněně opatří vozidlo prohlášením o shodě, štítkem nebo jiným stanoveným označením nebo neoprávněně opatří konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu, nebo
9. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření,
b) jako výrobce nebo zástupce výrobce
1. neposkytne pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo jiné výrobce v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
2. neposkytne údaje palubního diagnostického systému nebo údaje nezbytné pro opravu a údržbu výrobků určené pro samostatné provozovatele, autorizované obchodní zástupce, opravny, servisní techniky nebo jiné výrobce v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
c) jako technická zkušebna
1. přestane splňovat některou z podmínek pro její určení,
2. uvede pro účely řízení o schválení nebo změně schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatného technického celku vozidla nebo o schválení jednotlivého vozidla nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení,
3. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla,
4. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek, nebo
5. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím nesilniční mobilní stroje a jejich motory38)
a) jako výrobce, výrobce původního zařízení, zástupce výrobce, dovozce nebo distributor
1. uvede v řízení o schválení nebo změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení,
2. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu motoru nebo rodiny motorů,
3. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek,
4. použije odpojovací zařízení,
5. uvede na trh motor bez platného schválení typu nebo v rozporu s ním,
6. uvede na trh motor bez jeho opatření prohlášením o shodě nebo stanoveným označením,
7. neoprávněně opatří motor prohlášením o shodě nebo jiným stanoveným označením,
8. uvede na trh nesilniční mobilní stroj, do něhož je zabudován motor bez platného schválení typu,
9. padělá nebo neoprávněně pozmění osvědčení o schválení typu motoru nebo rodiny motorů nebo prohlášení o shodě,
10. uvede na trh přechodný motor nebo nesilniční mobilní stroj, do něhož je tento motor zabudován, aniž by byly splněny požadavky tohoto předpisu,
11. poruší v případě nové technologie nebo koncepce podmínky stanovené prozatímním schválením typu motoru nebo rodiny motorů nebo povolením Evropské komise,
12. zabuduje motor do nesilničního mobilního stroje, pro nějž není určen,
13. uvede na trh motor za účelem jeho zabudování do nesilničního mobilního stroje, pro nějž není určen, nebo
14. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření,
b) jako výrobce neposkytne pokyny nebo jiné technické údaje určené pro uživatele nebo výrobce původních zařízení v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
c) jako technická zkušebna
1. přestane splňovat některou z podmínek pro její určení,
2. uvede pro účely řízení o schválení nebo změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k odmítnutí schválení typu,
3. zamlčí údaje, které by mohly vést k odnětí schválení typu motoru nebo rodiny motorů,
4. padělá nebo neoprávněně pozmění výsledky provedených zkoušek, nebo
5. uvede v rámci výkonu dozoru nad trhem nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje, které by mohly vést k uložení nápravných nebo omezujících opatření.
(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schválení typu z hlediska palubního systému využívajícího linku tísňového volání34)
a) v řízení o schválení typu, v řízení o odejmutí schválení typu nebo v řízení o stažení z oběhu uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí,
b) nezajistí, aby byl palubní systém využívající linku tísňového volání přístupný nezávislému provozovateli za účelem opravy nebo údržby, nebo
c) nepřijme opatření k ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů palubních systémů využívajících linku tísňového volání.
(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím označování pneumatik41)
a) jako dodavatel nebo distributor pneumatiky, dodavatel nebo distributor vozidla nebo poskytovatel služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytnutých uživatelem této služby nezajistí poskytnutí údajů o palivové účinnosti a jiných parametrech pneumatiky v rozsahu a způsobem podle tohoto přímo použitelného předpisu, nebo
b) jako dodavatel pneumatiky nezapíše do databáze výrobků stanovené údaje nebo je v ní neuchová po stanovenou dobu.
(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce vozidla, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla dopustí přestupku tím, že
a) uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí údaje nezbytné pro vydání rozhodnutí v řízení o
1. schválení typu podle § 21 odst. 1,
2. změně schválení typu podle § 24,
3. zrušení rozhodnutí o schválení typu podle § 25 odst. 1,
4. zákazu dodávání vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel na trh podle § 25 odst. 3, nebo
5. uvedení vozidel na trh po pozbytí platnosti schválení typu podle § 26 odst. 2,
b) v rozporu s § 23 odst. 1 neopatří vyrobené vozidlo, jehož typ je schválen, prohlášením o shodě nebo opatří prohlášením o shodě vozidlo, jehož typ nebyl schválen,
c) v rozporu s § 23 odst. 2 nezajistí, aby prohlášení o shodě obsahovala ochranné prvky k zabránění padělání,
d) v rozporu s § 23 odst. 1 nebo 3 neoznačí vyrobené vozidlo, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla značkou schválení typu nebo označí značkou schválení typu vozidlo, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, jejichž typ nebyl schválen, nebo
e) v rozporu s § 25 odst. 2 neoznámí ministerstvu ukončení výroby schváleného typu vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla.
(11) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), m) nebo s), odstavce 6 písm. a) bodu 6 nebo odstavce 7 písm. a) bodu 5 nebo 8,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), n) až q), odstavce 2 písm. e), odstavce 3 písm. e), g) nebo l), odstavce 4 písm. b), g) nebo k) nebo odstavce 10 písm. a),
c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), j), r), t) až x), odstavce 2 písm. a), c), f) nebo g), odstavce 3 písm. c), d), f), h), j) nebo k), odstavce 4 písm. c), d), e), f), h) nebo j), odstavce 6 písm. a) bodů 1 až 5 nebo 7 až 9, odstavce 6 písm. b) nebo c), odstavce 7 písm. a) bodů 1 až 4, 6, 7 nebo 9 až 14, odstavce 7 písm. b) nebo c), odstavce 8, 9 nebo odstavce 10 písm. b) až e),
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až i) nebo y), odstavce 2 písm. b) nebo d), odstavce 3 písm. a), b), i), m) nebo n), odstavce 4 písm. a) nebo i) nebo odstavce 5, nebo
e) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. z).
(12) Jestliže je přestupek podle odstavce 1 písm. k), odstavce 6 písm. a) bodu 6 nebo odstavce 7 písm. a) bodu 5 spáchán hromadným dodáním na trh vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla, samostatných technických celků vozidla nebo motorů nesilničních mobilních strojů, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.
Společná ustanovení
 
§ 84
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) ministerstvo, jde-li o přestupky
1. podle § 83 odst. 1 písm. h), i) a x), § 83a odst. 1 písm. k) až w), § 83a odst. 6 písm. a) bodu 2, § 83a odst. 6 písm. c) a § 83a odst. 8 až 10,
2. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 1 a 3 až 8 a § 83a odst. 6 písm. b) spáchané ve vztahu ke schválení typu vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatnému technickému celku,
3. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 3, 4, 6 až 9 a § 83a odst. 7 písm. a) bodů 3 a 5 až 14 zjištěné v rámci výkonu dozoru nad trhem a
4. podle § 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke schválení typu motoru nebo rodiny motorů podle § 80a odst. 1 písm. c),
b) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 83 odst. 1 písm. j) až l), r) až w), § 83a odst. 1 písm. x) až z), § 83a odst. 2 písm. f) a § 83a odst. 3,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupky
1. podle § 83 odst. 1 písm. a) až g) a m) až q), § 83a odst. 1 písm. a) až j), § 83a odst. 2 písm. a) až e) a g) a § 83a odst. 4 a 5 a
2. podle § 83a odst. 6 písm. a) bodů 1 a 3 až 8 a § 83a odst. 6 písm. b) spáchané ve vztahu ke schválení jednotlivě vyrobeného vozidla,
d) Státní plavební správa, jde-li o přestupky podle § 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke schválení typu motoru nebo rodiny motorů podle § 80a odst. 1 písm. a), a
e) Drážní úřad, jde-li o přestupky podle § 83a odst. 7 písm. a) bodů 1 až 13 a § 83a odst. 7 písm. b) a c) spáchané ve vztahu ke schválení typu motoru nebo rodiny motorů podle § 80a odst. 1 písm. b).
(2) K projednání přestupku podle § 83 odst. 1 písm. b) nebo § 83a odst. 1 písm. d) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož byla podána žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla podle § 8a. Nelze-li místní příslušnost takto určit, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa pobytu, sídla nebo odštěpného závodu vlastníka vozidla. K projednání přestupku podle § 83 odst. 1 písm. p) nebo § 83a odst. 2 písm. d) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa pobytu, sídla nebo odštěpného závodu provozovatele vozidla.
(3) Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. p) mohou projednat orgány Policie České republiky příkazem na místě. Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. s), t), u) a w) může projednat správní orgán příslušný k výkonu státního odborného dozoru příkazem na místě. Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. p) může projednat Vojenská policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu vozidel ozbrojených sil nebo v chráněných objektech příkazem na místě.
(4) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.
(5) Pokud správní orgán rozhodne o uložení správního trestu za přestupek spáchaný protiprávním jednáním uvedeným v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících klasifikaci závažných porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti36), dopravci provozujícímu silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby podle zákona o silniční dopravě37) nebo jeho odpovědnému zástupci, zašle kopii pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu podle zákona o silniční dopravě37), v jehož správním obvodu
a) je sídlo dopravce, jde-li o dopravce, který je usazen v České republice, nebo
b) má tento správní orgán sídlo, jde-li o dopravce, který není usazen v České republice.
 
ČÁST DESÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společná ustanovení
 
§ 85
zrušen
 
§ 86
Ustanovení tohoto zákona se použijí, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
 
§ 87
Za úkony ministerstva, krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené zvláštním právním předpisem6) se vybírají správní poplatky. Ostatní úkony ministerstva, krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností se provádějí za úhradu, jejíž druh a výši stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 88
(1) Výrobci vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků nebo výbavy silničního vozidla jsou povinni poskytovat ministerstvu údaje o vyráběných vozidlech stanovené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
(2) Ministerstvo zabezpečuje vydávání Věstníku dopravy, ve kterém se publikují instrukce upřesňující jednotnost provádění technických kontrol ve zkušebních stanicích nebo pověřené zkušebně, technických prohlídek a měření emisí ve stanicích technické kontroly a stanicích měření emisí.
 
§ 88a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
 
§ 89
Přechodná ustanovení
(1) Sankce za protiprávní jednání podle tohoto zákona lze uložit pouze za protiprávní jednání, k němuž došlo po účinnosti tohoto zákona.
(2) Provozovatel stanice technické kontroly a provozovatel stanice měření emisí, kteří provozují stanici technické kontroly nebo stanici měření emisí na základě platného oprávnění vydaného podle právního předpisu platného před účinností tohoto zákona, jsou povinni nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona sdělit příslušnému okresnímu úřadu údaje a doložit doklady vyžadované pro udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí. Nesplní-li provozovatel tuto povinnost, pozbude dosavadní oprávnění platnosti uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro sdělení údajů a doložení dokladů. Nesplní-li provozovatel na základě sdělených údajů a předložených dokladů podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, zahájí okresní úřad neprodleně řízení o odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí.
(3) Registrace silničních vozidel v evidenci dopravního inspektorátu Policie České republiky provedená před účinností tohoto zákona se považuje za registraci podle tohoto zákona.
(4) Technické průkazy vozidla, technická osvědčení vozidel, osvědčení o technickém průkazu, výpisy technického osvědčení vydané podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za technické průkazy vozidla, technická osvědčení vozidel, osvědčení o technickém průkazu, výpisy technického osvědčení vydané podle tohoto zákona.
(5) Provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel jsou povinni do tří let ode dne účinnosti tohoto zákona uvést údaje v registru silničních vozidel vedeného podle tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti; pokud jde o vznik, změnu nebo zánik zástavních práv, jsou provozovatelé silničních motorových vozidel a přípojných vozidel povinni uvést údaje v registru silničních vozidel do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona do stavu odpovídajícího skutečnosti.
(6) Technická prohlídka a měření emisí provedené před nabytím účinnosti tohoto zákona zapsané v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o měření emisí a vyznačené kontrolní nálepkou na státní poznávací značce, umístěné na zadní části vozidla, se považují za technickou prohlídku a měření emisí podle tohoto zákona.
(7) Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění technických kontrol, technických prohlídek nebo k měření emisí vydaná před nabytím účinnosti tohoto zákona se považují za profesní osvědčení vydaná podle tohoto zákona.
(8) Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu silničního vozidla, typu jiného vozidla a příslušenství, jejich částí a doplňků, včetně jejich příloh, vydaná před nabytím účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení vydaná podle tohoto zákona.
(9) Rozhodnutí vydaná dopravním inspektorátem Policie České republiky o schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla vydaná před účinností tohoto zákona se považují za rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona.
(10) Vozidla, na která se nevztahovala povinnost registrace podle právních předpisů platných do účinnosti tohoto zákona, musí být zaregistrována v registru silničních vozidel nejpozději ve lhůtě tří let od účinnosti tohoto zákona. Pokud takovým vozidlem je dvoukolový moped nebo motokolo (vozidla patřící do kategorie L podle přílohy tohoto zákona) nebo pracovní stroj samojízdný (vozidlo patřící do kategorie S podle přílohy tohoto zákona), registruje se jen na žádost vlastníka. Na dvoukolový moped kategorie L1 a LA nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b), c), e) a f) a § 39 a na motokolo kategorie LM a pracovní stroj samojízdný nepodléhající registraci se nevztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) až f) a § 39.
(11) Osvědčení o schválení měřicího přístroje nebo zařízení používaného k provádění technických prohlídek a k měření emisí vydaná před nabytím účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení vydaná podle tohoto zákona.
(12) Technickou způsobilost silničního vozidla jednotlivě dovezeného do 30. června 2001 schvaluje okresní úřad na základě písemné žádosti podle předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto zákona. Příslušným je okresní úřad, v jehož územním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.
 
§ 90
(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Ministerstva vnitra, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle tohoto zákona, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy.
(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Policie České republiky, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle tohoto zákona, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z Policie České republiky na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.
 
§ 91
Závěrečná ustanovení
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 5, § 12 odst. 9, § 13 odst. 8, § 14 odst. 3, § 16 odst. 6, § 17 odst. 6, § 19 odst. 2, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3, § 23 odst. 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1 písm. l), § 28d odst. 1 a 3, § 31 odst. 4, § 36 odst. 2, § 37 odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4, § 47 odst. 3, § 48 odst. 7, § 48a odst. 5, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4 a 12, § 57 odst. 5, § 58 odst. 3, § 59b odst. 8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5, § 72 odst. 6, § 74 odst. 1 a 2, § 75 odst. 2 a 3, § 76 odst. 1, § 78b odst. 5, § 79 odst. 7, § 79a odst. 6, § 79b odst. 8, § 79c odst. 4, § 82 odst. 1 a § 87.
(2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 37 odst. 1 písm. b).
(3) Výrobci silničních vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel a samostatných technických celků vozidel, zvláštních vozidel a ostatní osoby zúčastněné na schvalování nebo uznávání technické způsobilosti typu jsou povinni dodržovat technické předpisy vydávané
a) na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,7) vydávané Evropskou hospodářskou komisí při Organizaci spojených národů,
b) na základě Evropské mezinárodní silniční dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR),14)
c) na základě Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR),15)
d) podle článku 7 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé,11)
a to ve znění přijatém Českou republikou. Tyto technické předpisy se uveřejňují ve Věstníku dopravy a jsou k dispozici na ministerstvu.
(4) Bližší podmínky k provedení technických předpisů uvedených v odstavci 3 stanoví ministerstvo vyhláškou.
 
§ 92
Zrušují se:
1. Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
2. Zákon č. 355/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
 
§ 93
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
 
§ 94
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.
v z. Buzková v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
 
Příl.
zrušena
 
Vybraná ustanovení novel
Čl. V zákona č. 103/2004 Sb.
Přechodné ustanovení k části druhé
Provozovatel stanice technické kontroly, který provozuje stanici technické kontroly na základě platného oprávnění k provozování a osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly, je povinen nejpozději do dvou let od účinnosti tohoto zákona doložit krajskému úřadu doklady vyžadované pro vydání osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly. Nesplní-li provozovatel tuto povinnost, pozbude dosavadní oprávnění platnosti uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doložení dokladů krajskému úřadu. Nesplní-li provozovatel stanice technické kontroly podmínky stanovené zákonem pro vydání osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly, zahájí krajský úřad neprodleně řízení o odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly.
Čl. XV zákona č. 170/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
V evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, technických průkazů silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou a v evidenci vyrobených zúčtovatelných tiskopisů osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a technického průkazu a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla podle § 4 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se evidují pouze doklady nebo tabulky s přidělenou registrační značkou nahlášené jako ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a tiskopisy nebo tabulky registrační značky vyrobené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 239/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel a zápisu změny údaje zapisovaného do registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o trvalém nebo dočasném vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona může vlastník silničního vozidla podat žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán jeho vlastník. K žádosti přiloží doklady podle § 8 odst. 4 písmeno a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Po podání žádosti postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 10 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu.
4. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.
5. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla podle bodu 4 do registru silničních vozidel.
6. Pokud zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a silniční vozidlo nebylo trvale vyřazeno z registru silničních vozidel, započítává se do lhůty podle § 13a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i doba zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Na provozovatele stanic technické kontroly zapojených do informačního systému stanic technické kontroly ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se postup podle § 48a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neuplatní.
8. Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděleného okresním úřadem nebo krajským úřadem podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ke dni účinnosti tohoto zákona nezahájila provoz stanice technické kontroly, je povinna zahájit provoz stanice technické kontroly nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu řízení o vydání osvědčení podle § 57 a územního a stavebního řízení tato lhůta neběží. Není-li provoz stanice technické kontroly zahájen v této lhůtě, pozbývá udělené oprávnění platnosti dnem následujícím po dni, ve kterém lhůta uplynula. Krajský úřad může na žádost držitele oprávnění lhůtu přiměřeně prodloužit, pokud hrozí, že ji nebude možné dodržet z důvodů, které držitel oprávnění nezpůsobil, nemohl předpokládat ani jim nemohl zabránit.
9. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděleného okresním úřadem nebo krajským úřadem podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona krajskému úřadu oznámit současné technické vybavení nebo stavební uspořádání stanice technické kontroly, pokud v základním technickém vybavení nebo stavebním uspořádání stanice technické kontroly došlo oproti jejich stavu v době vydání osvědčení k provozování stanice technické kontroly ke změnám.
10. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděleného okresním úřadem nebo krajským úřadem podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před změnou základního technického vybavení nebo stavebního uspořádání stanice technické kontroly podat krajskému úřadu žádost o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Krajský úřad žádosti o změnu rozhodnutí vyhoví, pouze budou-li splněny podmínky podle § 54 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Profesní osvědčení kontrolního technika a profesní osvědčení mechanika vydaná podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím
a) 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li vydána do konce roku 2003,
b) 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li vydána v letech 2004 až 2006,
c) 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla-li vydána v roce 2007 nebo později.
12. Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) vydá držiteli profesního osvědčení kontrolního technika nebo profesního osvědčení mechanika na jeho žádost nové profesní osvědčení kontrolního technika nebo mechanika, pokud
a) v posledním roce platnosti profesního osvědčení kontrolního technika nebo mechanika podle bodu 11 absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika nebo mechanika a
b) splňuje podmínku pro vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle § 60 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podmínku pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Silniční vozidla shodná se schváleným typem, jehož schválení je platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a nesplňuje požadavky zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze uvádět na trh
a) po 29. říjnu 2014, jedná-li se o vozidla kategorie N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 a O4 užívaná pouze pro zvláštní účely a o dokončená vozidla kategorie N2 a N3,
b) po 29. říjnu 2013, jedná-li se o dokončená vozidla kategorie O1, O2, O3 a O4,
c) po 29. dubnu 2013, jedná-li se o dokončená vozidla kategorie N1, a
d) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o vozidla neuvedená v písmenech a) až c).
14. Platné osvědčení vydané provozovateli stanice technické kontroly podle § 57 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osvědčení k zahájení provozování stanice technické kontroly vydané na dobu neurčitou.
15. Provozovatel stanice technické kontroly, který byl ministerstvem pověřen prováděním technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provádět technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí i v době po nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo vydá tomuto provozovateli stanice technické kontroly na jeho žádost, která musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí, pokud žadatel doloží splnění podmínek uvedených v § 59a odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
16. Registrace akreditovaného zástupce podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k výkonu činnosti akreditovaného zástupce podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
17. Používají-li jiné právní předpisy pojem „Centrální registr silničních vozidel“, rozumí se tím registr silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 63/2017 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Provozovatel stanice měření emisí, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit požadavky podle § 48a zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Provozovatel stanice měření emisí podle bodu 2 a mechanik, který v této stanici vykonává činnost, začnou plnit povinnosti podle § 67 odst. 1 písm. e) a § 67a písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději 1 měsíc po zřízení přístupu do informačního systému stanic technické kontroly.
Čl.II zákona č. 193/2018 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici technické kontroly na základě takového oprávnění a osvědčení po dobu nejvýše 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Po dobu, po kterou je provozovatel stanice technické kontroly oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1, se na rozsah oprávnění k provádění technických prohlídek, požadavky na přístroje a zařízení pro provádění technických prohlídek a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon státního odborného dozoru, změny nebo odnímání oprávnění k provozování stanice technické kontroly se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Provozovatel stanice technické kontroly uvedený v bodu 1 je oprávněn podat příslušnému krajskému úřadu společnou žádost o vydání nového oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V žádosti musí být vedle obecných náležitostí podle správního řádu uveden popis technického vybavení a stavebního uspořádání stanice technické kontroly a údaje nezbytné pro určení kapacity stanice technické kontroly. Krajský úřad na základě společné žádosti nové oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydá, jestliže nedojde ke zvýšení kapacity stanice technické kontroly a žadatel doloží splnění požadavků podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na
a) odbornou způsobilost osob zajišťujících provozování stanice,
b) stavební uspořádání a technické a programové vybavení stanice vztahující se k provádění měření emisí a
c) vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění prohlídek ve stanici.
4. Provozovatel stanice technické kontroly může ve společné žádosti podle bodu 3 požádat rovněž o změnu adresy provozovny uvedené v oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Krajský úřad v takovém případě na základě společné žádosti nové oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydá, jestliže je provozovna umístěna ve správním obvodu stejného okresu, nedojde ke zvýšení kapacity stanice technické kontroly a žadatel doloží splnění požadavků na vydání osvědčení podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydané podle bodu 3 nebo 4 se považuje za oprávnění a osvědčení podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na obsah oprávnění a osvědčení se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Dosavadní oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly pozbývají platnosti vydáním oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly podle bodu 3 nebo 4 nebo uplynutím doby, po kterou je jejich držitel oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1.
7. Provozovatel stanice měření emisí, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici měření emisí na základě takového oprávnění a osvědčení. Pro odnímání oprávnění k provozování stanice měření emisí se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li provozovatel stanice měření emisí o změnu oprávnění nebo o vydání povolení k provozování stanice měření emisí, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá povolení k provozování stanice měření emisí podle zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 63 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí pozbývají platnosti dnem vydání povolení k provozování stanice měření emisí. Pro výkon státního odborného dozoru se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Kontrolnímu technikovi, který je držitelem platného profesního osvědčení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Ministerstvo dopravy namísto prodloužení platnosti tohoto osvědčení nové profesní osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nové profesní osvědčení Ministerstvo dopravy vydá, jestliže kontrolní technik absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a splnil požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení kontrolního technika vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nelze prodloužit.
9. Do doby vydání nového profesního osvědčení podle bodu 8 je kontrolní technik oprávněn provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly v rozsahu podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro odnímání profesního osvědčení kontrolního technika v této době se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Mechanik, který je držitelem platného profesního osvědčení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před uplynutím platnosti osvědčení absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Namísto prodloužení platnosti profesního osvědčení mechanika vydá Ministerstvo dopravy profesní osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splňuje-li mechanik požadavky podle § 61 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li mechanik o omezení oprávnění k provádění technických prohlídek na měření emisí, oprávnění se omezí postupem podle § 60 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení mechanika nelze prodloužit.
11. Do doby vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle bodu 10 je mechanik oprávněn provádět měření emisí vozidel ve stanici měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon státního odborného dozoru, povinnosti mechanika a odnímání profesního osvědčení mechanika se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Na fyzickou osobu, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní postup podle bodu 8 nebo 10 podle toho, které z obou profesních osvědčení má kratší dobu platnosti.
13. Fyzická osoba, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněna požádat Ministerstvo dopravy i před absolvováním prohlubovacího kurzu a složením zkoušky odborné způsobilosti o vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo dopravy toto profesní osvědčení vydá, splňuje-li žadatel požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Profesní osvědčení kontrolního technika a profesní osvědčení mechanika, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle věty druhé. Doba platnosti profesního osvědčení kontrolního technika podle věty druhé se stanoví podle doby platnosti toho z nahrazovaných osvědčení, jehož doba platnosti je kratší.
14. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.II zákona č. 432/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Byl-li k vozidlu vydán technický průkaz vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přiloží jej žadatel o zápis vozidla do registru silničních vozidel k žádosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností do něj zapíše údaje o vlastníkovi vozidla a, není-li vlastník vozidla současně jeho provozovatelem, údaje o provozovateli vozidla, a registrační značku, kterou vozidlu přidělil, a sám již další technický průkaz k vozidlu nevydá.
3. Vozidlo, které bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozováno v České republice a podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhalo registraci, registraci nepodléhá.
4. U vozidla, které bylo vyřazeno z provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla požádat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. U historického vozidla, jehož testování bylo provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 230 a 232, je výsledek tohoto testování platný po dobu 24 měsíců ode dne jeho provedení a po tuto dobu se provedení technické prohlídky historického vozidla nevyžaduje.
6. U vozidla, jehož testování podle § 79c bylo provedeno přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodu 237, je výsledek tohoto testování platný po dobu 5 let ode dne jeho provedení.
7. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě řízení nebo jiného postupu zahájeného přede dnem 1. ledna 2024 provést zápis do technického průkazu vozidla podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 tento zápis neprovede, technický průkaz vozidla odejme a technický průkaz vozidla již nevydá. Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; to neplatí v případě vyřazení vozidla z provozu, zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel nebo nevyhovění žádosti o ukončení vyřazení vozidla z provozu.
8. Byly-li ztráta, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu vozidla oznámeny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 nevydá nový technický průkaz vozidla a vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; oznamovatel je povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní osvědčení o registraci vozidla. Byly-li ztráta, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci vozidla oznámeny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přede dnem 1. ledna 2024, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024; oznamovatel je povinen odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností technický průkaz vozidla.
9. Byla-li přede dnem 1. ledna 2024 podána žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo žádost o registraci sportovního vozidla, obecní úřad obce s rozšířenou působností ode dne 1. ledna 2024 nevydá technický průkaz vozidla a vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.
10. Vlastník nebo provozovatel vozidla je povinen ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu vozidla neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, odevzdat mu osvědčení o registraci vozidla a požádat o vydání nového osvědčení o registraci vozidla; poškozený technický průkaz vozidla odevzdá spolu se žádostí. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá žadateli osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.
11. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při předložení dokladu podle
a) § 8 odst. 4, 5 nebo 7 věty druhé, § 8a odst. 2 nebo 3, § 9 odst. 2 nebo 4 věty druhé, § 11 odst. 2, § 14 odst. 2 nebo § 79a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024,
b) § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla a osvědčení o registraci vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, nebo
c) § 12 odst. 2, 5 nebo 6 nebo § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rovněž odevzdá technický průkaz vozidla; nedojde-li k vyřazení vozidla z provozu nebo k zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024.
12. Jde-li o postup podle bodu 9 písm. a) nebo c), při předkládání dokladu podle § 8 odst. 4 písm. b) nebo odst. 5, § 8a odst. 2 nebo 3, § 12 odst. 2 nebo 5 nebo § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se technický průkaz vozidla nepřikládá, nemá-li jej ten, kdo doklad předkládá, k dispozici.
13. Nebylo-li ve vztahu k vozidlu vydáno osvědčení o registraci vozidla podle právních předpisů účinných ode dne 1. ledna 2024, při podání žádosti podle
a) § 7f odst. 1, ve znění účinném ode dne 1. ledna 2024, se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností odevzdá technický průkaz vozidla a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024, nebo
b) § 12 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností odevzdá technický průkaz vozidla; je-li žádosti vyhověno, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá osvědčení o registraci vozidla podle právní úpravy účinné ode dne 1. ledna 2024.
14. Ve vztahu k technickým průkazům podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2024, registr silničních vozidel obsahuje
a) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených technických průkazů vozidla,
b) evidenci vyrobených formulářů technického průkazu vozidla opatřených identifikačními znaky a
c) u vozidla číslo technického průkazu vozidla a datum a místo jeho vydání.
1) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. Vyhláška č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.
2) § 15 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb.
5) Zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
6b) § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
7) Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel, vyhlášená pod č. 176/1960 Sb., ve znění změn vyhlášených pod č. 42/1996 Sb.
9b) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
9c) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
11) Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
14) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.
15) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
16) Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel, ve znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO
2
při prodeji nových osobních automobilů, ve znění směrnice Komise 2003/73/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
17) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18) Čl. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti.
Čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Čl. 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.
19) Vídeňská úmluva o silničním provozu podepsaná dne 8. listopadu 1969.
20) Úmluva podepsaná dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
Rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu.
Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu.
22) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
24) § 105 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
§ 19b odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb..
25) § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
26 § 6a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 133/2011 Sb.
27) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
28) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621 ze dne 17. dubna 2019 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009.
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES.
35) § 10 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb..
36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.
37) Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES, v platném znění.
39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, v platném znění.
40) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/621.
41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740.