Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIX. Nesprávně postavené lešení s následkem pádu zaměstnance

Vydáno: 13 minut čtení

Popisované kazuistiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představují víceméně smutné reálné příběhy, jejichž vyústěním je zpravidla újma na životě a zdraví, případně i smrt člověka. Pokud k tomu dojde, pak šetřením a případně znaleckým posuzováním často docházíme k tomu, že hlavní příčinou bývá nedbalost na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance při dodržování právních a ostatních předpisů a pokynů v oblasti BOZP.

Velice často zaměstnavatelé i zaměstnanci řeší problematiku zajištění BOZP pouze formálně, tzv. papírově, a prostě spoléhají na to, že se nic nestane. I tato kauza je smutným příběhem - příběhem bývalých spolužáků, dlouholetých kolegů a přátel, kteří úspěšně spolupracovali téměř 20 let. Jednoho dne však přišlo něco, s čím nepočítali.

Popis události

Událost se odehrála v jednom malém městečku při rekonstrukci střechy budovy mateřské školy. Rekonstrukci prováděla firma pana Romana. Z hlediska památkářů se jednalo o památkově chráněnou budovu, jejíž fasádu bylo potřeba zkontrolovat. Toho dne tedy přijely na kontrolu stavu budovy dvě pracovnice památkového úřadu, Markéta a Lucie. Nejdříve šly vnitřkem budovy, aby se podívaly na střechu, kde prováděly fotodokumentaci štítů. Poté cht

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XX. Pád zdviženého vozu metra s následkem zranění dvou pracovníků
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVIII. Úraz zaměstnance při vykládce zboží z nákladního automobilu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIX. Příčiny a následky pádu stavebního dělníka do výtahové šachty
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXX. Smrtelný úraz stavebníka při přebírce stavebního materiálu
Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXI. Těžký úraz zaměstnance na balicí lince masa
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXII. Pád dítěte z nezajištěného ochozu v nákupním centru
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIV. Úraz zaměstnance v důsledku jeho propadnutí konstrukcí z PUR panelů
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen

Související předpisy

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
262/2006 Sb. zákoník práce
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Zákonné pojištění jednatele
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Odškodnění pracovního úrazu