Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni

Vydáno: 10 minut čtení

Jedním z opatření, které by významným způsobem mohlo přispívat ke snížení pracovní úrazovosti, je postih těch, kteří svou nedbalostí způsobili pracovní úraz a v důsledku toho ublížení na zdraví nebo dokonce i smrt.

Odpovědnost vedoucích

Právních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není málo. Jejich porušení zaměstnanci, včetně vedoucích, kteří jednají jménem zaměstnavatele, mohou být příčinou vzniku pracovního úrazu a tím i finanční škody v neprospěch zaměstnavatele. Nejde však jen o zaměstnance, kteří jsou statutárními zaměstnanci nebo jsou vedoucími zaměstnanci podle § 11 odstavec 4 zákoníku práce (dále ZP). Podle tohoto ustanovení se za vedoucí zaměstnance považují zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny.

Pokyny a příkazy mohou v pracovním procesu dávat i zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími, ale mají oprávnění v rámci organizace práce tyto příkazy a pokyny vydávat nebo jednají jménem zaměstnavatele. Mezi tyto vedoucí můžeme zařadit např. i mistra nebo jiného vedoucího na určitém úseku pracoviště (např. dílny, cechu, provozu, skladu apod.). Při splnění zákonných podmínek pak může následovat postih

Související dokumenty

Související články

Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při cestách autem
Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce - pád z výšky
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Smrtelné pády a zavalení zeminou na staveništích
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ohrožení nemocí z povolání
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz