Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIV. Úraz zaměstnance v důsledku jeho propadnutí konstrukcí z PUR panelů

Vydáno: 10 minut čtení

Pro výkon některých pracovních činností je zapotřebí tzv. zvláštní odborná způsobilost. Mezi tyto pracovní činnosti patří např. odborné vedení stavby. Aby konkrétní osoba mohla provádět odborné vedení stavby, musí disponovat zvláštní odbornou způsobilostí (v tomto případě autorizací) stavbyvedoucího. Autorizovaný stavbyvedoucí při výkonu své práce zodpovídá mimo jiné i za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na jemu svěřeném staveništi. Z titulu své autorizace de iure deklaruje, že je kompetentní nejen pro odborné vedení stavby, ale také pro zajišťování bezpečnosti práce na staveništi. Pokud je však odborným vedením stavby pověřena osoba bez potřebné autorizace, pak lze očekávat, že nejenže nebude disponovat potřebnými znalostmi ani zkušenostmi, ale velmi snadno se tak může sama stát pro dané staveniště rizikem.

Popis události

Dne 30. 8. 2014 ve 14.20 hodin došlo k pracovnímu úrazu pana Michala ze společnosti Z, která měla za úkol provést izolatérské práce v nově postavené administrativní budově. Práce byly prováděny také na vzduchotechnickém potrubí nad stropem z PUR panelů, a to v souladu s objednávkou hlavního zhotovitele stavby, společnosti X. K úrazu pana Michala došlo v důsledku jeho propadnutí stropní konstrukcí tvořenou z PUR panelů, a to poté, kdy na ni vstoupil, aby svému kolegovi podal materiál, který zde byl dočasně uložen. Z vyšetřování pak vyplynulo, že ke zřícení PUR panelů došlo z důvodu utržení podpěrné lišty, na které byly panely položeny. Při pádu z výšky 4 metrů se pan Michal vážně zranil a byl transportován do nemocnice.

Důležité okolnosti vzniku nehody

Podrobnějším šetřením nehody se postupně prokázala tato klíčová zjištění:

  • Pro prováděnou stavbu byla do pozice stavbyvedoucího určena osoba bez zvláštní odborné způsobilosti, tj. bez autorizace vyžadované zákonem č. 360/1992 Sb.
  • Pro provádění stavby byl stanoven i koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s požadavkem

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - X. Pád zaměstnance z nezajištěné pracovní plošiny
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - IX. Smrtelný úraz zaměstnance po pádu do zásobníku sypkých hmot
Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Pracovní úrazy ve zvláštních případech
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Pracovní úraz - co teď?!
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní a občanskoprávní úpravy

Související otázky a odpovědi

Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění pracovního úrazu
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Zákonné pojištění jednatele
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Pracovní úraz - externí pracovník
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání

Související předpisy

360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
262/2006 Sb., zákoník práce
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky