Ohlášení pracovního úrazu OIP

Vydáno: 2 minuty čtení

Dle oblastního inspektorátu práce (OIP) se pracovní úraz ohlašuje dle „místa“ úrazu (jednalo se o úraz v Radonicích – OIP Praha), a proto máme přehlásit pracovní úraz. Dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení č. 170/2014 Sb. § 4 odst. 1 písm. c) cituji: „příslušnému OIP, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti...“, což je sídlo firmy v Dubňanech a dle mého správně hlášen OIP Brno. Prosím o sdělení, zda jsem někde „přehlédla“ tuto skutečnost, resp. odkaz na právní úpravu.

ODPOVĚĎ

To je novinka tohoto nyní platného nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Vámi citované ustanovení § 4 v poznámce 11) pod čarou odkazuje na § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, podle kterého platí, že „Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát.“

Aby v praxi nevznikaly pochybnosti, o tom čím se řídí místní příslušnost zejména oblastních inspektorátů, byl do nařízení vlády vložen nový § 10 „Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.“ Toto ustanovení se vztahuje i na oblastní inspektoráty, protože je skutečně nehospodárné, aby úraz v okolí Brna vyšetřoval pražský inspektorát. Do textu nařízení vlády bylo vloženo až dodatečně na podnět praxe.

Související dokumenty

Související články

Pozor na riziko vzniku profesního astmatu a dermatitidy
Závažný pracovní úraz způsobený při manipulaci s plechy pomocí řetězových vázacích prostředků
Pracovní úraz - co teď?!
Vyjádření k problematice pracovních úrazů a jejich odškodňování
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Pracovní úrazovosti specifických ohrožených skupin zaměstnanců v ČR
Valorizace průměrných výdělků pro účely rent z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání a některé související otázky
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Rizika při poranění zdravotnických pracovníků
Balící stoje pohledem pracovní úrazovosti
Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti zaměstnance
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVIII. Úraz zaměstnance při vykládce zboží z nákladního automobilu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIX. Nesprávně postavené lešení s následkem pádu zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Ohlášení pracovního úrazu OIP
Pracovní úraz a daňový náklad
Pracovní úraz
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Zákonné pojištění jednatele

Související předpisy

201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
170/2014 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
251/2005 Sb. o inspekci práce