studium

Počet vyhledaných dokumentů: 13
Počet vyhledaných dokumentů: 13
Zaměstnankyně žije ve společné domácnosti se zletilou dcerou, která zanechala studia na VŠ v lednu 2023. Poté byla v evidenci ÚP. Nyní předložila potvrzení o studiu na jiné VŠ s datem začátku studia v akademickém roce 2023/2024 ode dne 28. 6. 2023 (zápis ke studiu). Akademický rok na příslušné VŠ ale začíná až 1. 10. 2023. Od kdy můžu zaměstnankyni daňové zvýhodnění poskytnout? Domnívám se, že až od října 2023.
Vydáno: 11. 07. 2023
  • Článek
Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole či středním odborném učilišti. Za studium na střední škole se naopak nepovažuje dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Vydáno: 24. 06. 2022
Bude se hodnotit jako náhradní doba důchodového pojištění doba studia nultého ročníku vysoké školy v letech 1978/1979? 
Vydáno: 08. 02. 2021
  • Článek
Otázky a odpovědi na témata: uplatnění daňového zvýhodnění na dítě - student vysoké školy, studium na vysoké škole, pracovní volno bez náhrady příjmu z důvodu péče o dítě
Vydáno: 31. 08. 2018
  • Článek
Správné uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění je častým předmětem dotazů plátců daně. Podmínky pro jejich uplatnění při zdaňování příjmů v roce 2018 jsou stanoveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 25. 05. 2018
  • Článek
Jak zdaňovat odměny z dohody o provedení práce, jaké jsou podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě nebo co musí zaměstnanec udělat, když zruší soukromé životní pojištění, kterou chybu opravit v rámci ročního zúčtování a kterou hned v průběhu roku, to jsou některé z častých a opakujících se dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti.
Vydáno: 26. 01. 2018
  • Článek
Vedle změn v zajištění pracovnělékařských služeb a lékařských posudků (o nich už bylo na stránkách tohoto časopisu pojednáno) došlo k významným změnám také v právní úpravě pracovnělékařských prohlídek. Na rozdíl od dvou výše uvedených oblastí jsou to změny, které přinese především novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) - dále zpravidla jen „vyhláška“ nebo „prováděcí vyhláška“.
Dítě, které zakončilo základní školu v ČR, po letních prázdninách začalo studovat střední školu v zahraničí (v Americe). Teď mám od něj potvrzení o studiu (přeložený překlad), ale nemám právoplatné rozhodnutí MŠMT o tom, že studium na střední v zahraničí je postaveno na roveň studia v ČR. Naposledy jsem si na něj uplatnila daňové zvýhodnění za srpen. Nevím, jestli se smí uplatnit daňové zvýhodnění na základě potvrzení o studiu (září a další měsíce), protože to rozhodnutí MŠMT budu mít až v lednu 2018. Pokud nesmím, měla jsem právo uplatnit si daňové zvýhodnění během letních prázdnin?
Vydáno: 25. 09. 2017
  • Článek
S účinností od 1. 1. 2017 došlo ke zvýšení minimální mzdy na částku 11 000 Kč, kdy tato hodnota má ve zdravotním pojištění jako minimální vyměřovací základ zaměstnance přímý vliv na placení pojistného zaměstnavatelem v různých situacích. Kromě minimálního vyměřovacího základu však pracuje odborná veřejnost i s pojmem poměrné části minimálního vyměřovacího základu, a to jak u zaměstnavatelů, tak u osob samostatně výdělečně činných.
Vydáno: 21. 03. 2017
  • Článek
Roční zúčtování za rok 2016 přináší řadu otázek. Upozorňujeme proto na novinky v soustavné přípravě na budoucí povolání a na časté chyby ve školkovném. Také vysvětlíme, jak na doplacení příjmů při neplatné výpovědi či na uplatnění daňového zvýhodnění v komplikovaných případech.
  • Článek
Tento článek má poukázat v kontextu rozsudků Nejvyššího správního soudu na smysl těch ustanovení zákona o zaměstnanosti, která se dotýkají soustavné přípravy na budoucí povolání1), neboť posuzování této skutečnosti může být, jak vyplyne z popsaného, často předmětem nesprávných závěrů. Soustavná příprava na budoucí povolání se může promítnout jak např. do posouzení skutečnosti, zda došlo k umožnění výkonu nelegální práce cizince, tak na druhé straně např. do vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce.
  • Článek
Právní věta Je možno přisvědčit závěru, že ustanovení § 235 odst. 3 zákoníku práce se přímo nijak nevztahuje na případ, kdy při trvání pracovního poměru je zaměstnanec vyloučen ze...
Vydáno: 23. 03. 2016
  • Článek
Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci vykonávajícímu pro zaměstnavatele činnost zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), a rovněž v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného zakládá.
Vydáno: 18. 12. 2015