297/1991 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Schválený:
297/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 3.července 1991
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Změna: 264/2006 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku příslušející podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších předpisů 1) pracovníkům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravuje tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady zvyšuje o takto stanovená procenta:
a) 2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31.prosince 1989,
b) 5 % za kalendářní rok 1990,
c) 5 % za první pololetí 1991.
(2) Náhrada podle odstavce 1 písm. a) nepřísluší pracovníku za dobu, za kterou mu na úpravu náhrady za ztrátu na výdělku
a) vznikl nárok, popřípadě nepožádal o její určení podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1976 Sb.,o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
b) vznikl nárok podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
(3) Úprava podle odstavce 1 se provede na žádost pracovníka i v případech, kdy po 31.prosinci 1971 mu náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nepříslušela, protože to neumožňovalo ustanovení § 195 odst. 2 zákoníku práce.
 
§ 2
(1) Pro náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti platí i po úpravě provedené podle § 1 ustanovení § 195 odst.2 zákoníku práce a čl. II bod 7 zákona č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce.
(2) Ke zvýšení invalidního, popřípadě částečného invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení se při úpravě náhrady za ztrátu na výdělku podle § 1 nepřihlíží.
(3) Na úpravu náhrady za ztrátu na výdělku podle tohoto zákona se vztahuje zákoník práce, pokud tento zákon nestanoví jinak.
 
§ 3
Náhrada za ztrátu na výdělku upravená podle tohoto zákona přísluší od 1.července 1991.
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
1) § 193 a 195 zákoníku práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.
§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání.
§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Související dokumenty

Související články

Valorizace rent v roce 2023