Prevence a ochrana zdraví při práci - strana 4

  • Článek
Organizace práce je základem úspěšné činnosti každé firmy a pomáhá předcházet mimořádným událostem (úrazům), následným sankcím i náhradám škod. Firmy jsou činné v různých oborech např. podle živnostenského zákona, stavebního či hornického zákona, o civilním letectví, o vnitrozemské plavbě, podle energetického zákona atd. K podnikání mohou podnikatelé přistoupit ihned po ohlášení nebo jindy až po získání oprávnění, licence apod., a to vždy na základě doložení odbornosti konkrétní osoby s požadovanou znalostí věci, která se stává např. odpovědným zástupcem pro patřičný obor činnosti, jejímž prostřednictvím je podnikatel povinen činnost provádět v potřebném rozsahu (viz § 31 živnostenského zákona), přičemž potřebný rozsah je uveden v nařízení vlády o obsahových náplních živností k živnostenskému zákonu o oborech nebo ve zvláštním zákoně o předmětném oboru (stavba, plavba, těžba, distribuce, silniční nebo železniční doprava apod.).
Vydáno: 30. 01. 2017
Je možné, aby bylo smluvně dáno, že zaměstnanec má povinnost odkoupit osobní ochranné pracovní pomůcky, např. při ukončení pracovního poměru z jeho strany, kdy jsou tyto pomůcky opotřebeny (montérky + pracovní boty + pracovní rukavice...), za určitou jasně definovanou a zůstatkovou cenu. Které konkrétní ustanovení kterého zákona toto řeší?
Vydáno: 04. 01. 2017
  • Článek
Poslední dobou stále více firem využívá flexibilních způsobů zaměstnávání. Jednou z nich je i práce z domova, tzv. home office, popř. home working. Ačkoli se nejedná o žádnou novinku, možnost pracovat z domova je stále vnímána jako jeden z nejžádanějších firemních benefitů. Podle některých studií mají zaměstnanci o home office dokonce větší zájem než o stravenky nebo o služební automobil.1)
Vydáno: 24. 06. 2016
  • Článek
Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je základním a právním předpisem, jediným komplexním prostředkem kontroly stavu úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích zaměstnavatele. Její praktické provedení by tomuto významu mělo svým obsahem a komplexností odpovídat.
Vydáno: 08. 06. 2016
  • Článek
právní důsledky jejich nedodržování podle zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb. III. Část – odborně způsobilá osoba k...
Vydáno: 08. 06. 2016
  • Článek
právní důsledky jejich nedodržování podle zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 88/2016 Sb. II. Část – zadavatel stavby a zhotovitelé...
Vydáno: 12. 05. 2016
  • Článek
Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje novelu zákoníku práce, která má mj. zakotvit povinnost zaměstnavatele předcházet stresu na pracovištích. Nejasnosti ohledně tohoto nového ustanovení se týkají především způsobu kontroly a prokazování porušení tohoto ustanovení s případným následným postihem za neplnění této povinnosti. Lze předpokládat, že hlavní těžiště se přesune do oblasti prevence.
Vydáno: 14. 04. 2016
  • Článek
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je upravena množstvím právních a ostatních předpisů. V rámci harmonizace našeho právního řádu s právem EU byla většina dosavadních právních předpisů upravena. Orientace v právních předpisech v této oblasti není jednoduchá. Přitom právě oblast BOZP je vázána obsáhlou právní úpravou.
Vydáno: 14. 04. 2016
  • Článek
I. Část – odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP na staveništi II. Část – zadavatel stavby a zhotovitelé na stavbě (BHP č. 5/2016) III. Část – odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (BHP č. 6/2016)
Vydáno: 14. 04. 2016
Zákoník práce zmiňuje právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů. O jaké právní předpisy jde?
Vydáno: 04. 04. 2016
  • Článek
Zvolit si začátek a konec pracovní doby, možnost zařídit si osobní věci v jakoukoli hodinu, ušetřit za dopravu a do kanceláře, která je vzdálená třeba jen přes chodbu v další místnosti bytu, vyběhnout v pantoflích – takové jsou výhody, které požívají tzv. teleworkeři, homeworkeři1), neboli domáčtí zaměstnanci.
Vydáno: 10. 03. 2016
  • Článek
V organizacích se na některých pracovištích setkáváme se zaměstnanci, kteří vykonávají svou práci osamoceně. Je zde tedy otázka, zda je to bezpečné a co vše je nutné zajistit pro splnění zákonné povinnosti uložené zaměstnavateli, tj. vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. V článku se tak blíže podíváme na možnosti a způsoby zajištění uvedené povinnosti u zaměstnanců pracujících osamoceně. Součástí je i nástin způsobu řešení uvedené problematiky v zahraničí.
Vydáno: 10. 03. 2016
Jak má postupovat střední škola zdravotnická, která má těhotné studentky a tyto mají absolvovat praktickou výuku na pracovištích nemocnice? Platí nějaká omezení? Řešila by to mimořádná prohlídka - ale u jakého lékaře?
Vydáno: 04. 01. 2016