Zákon o nemocenském pojištění

187/2006 Sb.

Obsah předpisu

Zobrazit celý text předpisu
ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah působnosti

§ 2

Účast na pojištění

§ 3

Vymezení některých pojmů

§ 4

Druhy dávek
ČÁST DRUHÁ ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA I OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB

§ 5

HLAVA II ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ

§ 6

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění

§ 7

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu

§ 7a

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce

§ 8

Souběh pojištění z více zaměstnání

§ 9

Vynětí zaměstnanců z pojištění

§ 10

Vznik a zánik pojištění zaměstnanců
HLAVA III ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ

§ 11

Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění

§ 12

Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností

§ 13

Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných
ČÁST TŘETÍ DÁVKY
HLAVA I OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU

§ 14

§ 15

§ 15a

§ 16

§ 17

HLAVA II DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 21a

zrušen

§ 22

HLAVA III NEMOCENSKÉ
HLAVA IV PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
HLAVA V OTCOVSKÁ
HLAVA VI OŠETŘOVNÉ
HLAVA VII DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
HLAVA VIII VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
HLAVA IX SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH
ČÁST ČTVRTÁ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 53

§ 54

Ošetřující lékař
HLAVA II POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
HLAVA III POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY

§ 66

HLAVA IV POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OŠETŘOVNÉHO, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
HLAVA V KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ

§ 74

§ 75

§ 75a

HLAVA VI KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE

§ 76

HLAVA VII SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

§ 77

§ 78

HLAVA VIII OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ

§ 79

§ 80

zrušen
ČÁST PÁTÁ ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ
HLAVA I ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ
HLAVA II ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ
Oddíl 1
Oddíl 2
Oddíl 3
Oddíl 4
HLAVA III VYPLÁCENÍ DÁVEK
HLAVA IV SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ
Oddíl 1
Oddíl 2
Oddíl 3 Oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnanců
Oddíl 4
Oddíl 5
Oddíl 6
HLAVA V ODPOVĚDNOST, SANKCE A PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ
zrušen
HLAVA VI ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ

§ 143

§ 144

Účastníci řízení

§ 145

Zahájení řízení

§ 146

Vysvětlení a čestné prohlášení

§ 147

Lhůty pro vydání rozhodnutí

§ 148

zrušen

§ 149

Doručování

§ 150

Rozklad

§ 151

Odvolání a rozklad

§ 152

Účinky odvolání a rozkladu

§ 153

Zkrácené řízení

§ 154

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče

§ 155

Souhlas orgánu nemocenského pojištění

§ 156

Řízení o odstranění tvrdosti

§ 157

Náklady řízení

§ 158

Soudní přezkum

§ 159

Exekuce
ČÁST ŠESTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 160

Sdělování údajů

§ 160a

Obstarávání údajů

§ 161

Splnění oznamovací povinnosti

§ 162-167f

Podání
ČÁST SEDMÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 168

§ 169

§ 170

§ 171

§ 172

§ 173

§ 174

§ 175

§ 176

§ 177

§ 178

§ 179

§ 180

zrušen

§ 181

§ 182

§ 183

§ 184

§ 185

§ 186

§ 187

§ 188

§ 189

§ 190

§ 191

§ 192

§ 193

§ 194

§ 195

§ 196

§ 197

§ 198

HLAVA II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 199

Zmocňovací ustanovení

§ 200

Zrušovací ustanovení