440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Schválený:
440/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 30. listopadu 2001
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Změna: 50/2003 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:
 
§ 1
Základní ustanovení
Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen "škoda na zdraví"), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen "odškodnění").
 
§ 2
Odškodnění bolesti
(1) Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen "poškozený"). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.
(2) Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat.
 
§ 3
Odškodnění ztížení společenského uplatnění
(1) Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen "následky"). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.
(3) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.
Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech
 
§ 4
(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.1) Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.
(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti.
(3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.
(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.
 
§ 5
(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.
(2) Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.
(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.
 
§ 6
(1) Pokud škoda na zdraví
a) vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,
b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,
c) vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.
(2) Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.
 
§ 7
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
(1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.
(2) Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.
(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud2) výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.
 
§ 8
Lékařský posudek
(1) Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech
a) zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání,3)
b) vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.3)
(2) Lékařský posudek se vydává
a) u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
b) u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.
(3) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.
(4) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.3)
(5) V lékařském posudku se vždy uvádí
a) postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,
b) položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.
(6) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 9
Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 10
Zrušují se:
1. vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
2. vyhláška č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
3. vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,
4. vyhláška č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.
 
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
 
Příl.1
Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů
------------------------------------------------------------------

Kód   Klasifikace poškození zdraví          počet bodů
------------------------------------------------------------------
S00   Povrchní poranění hlavy
S000  Povrchní poranění vlasové části hlavy        2
    (1% tělesného povrchu)
S001  Kontuze očního víčka a periokulární krajiny     5
S002  Jiná povrchní poranění očního víčka a        5
    periokulární krajiny
S003  Povrchní poranění nosu                5
S004  Povrchní poranění ucha                5
S005  Povrchní poranění rtu a dutiny ústní         5
S007  Mnohočetná povrchní poranění hlavy   součet bodů přísl.
                        položek, nejvýše
                        však 15 bodů
S008  Povrchní poranění jiných částí hlavy         5
S01   Rána hlavy
S0100  Rána vlasové části hlavy nepronikající        1
    ke kosti a 1 cm

S0101  - pronikající ke kosti a 1 cm            2
S0110  Rána očního víčka a periokulární krajiny      15
S0111  - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky   30
S0112  - s porušením slzných cest             40
S012  Rána nosu                      7
S013  Rána ucha                      7
S014  Rána tváře a temporomandibulární krajiny       5
S0150  Rána rtu                       5
S0151  Rána dutiny ústní                  7
S017  Mnohočetné rány hlavy      součet bodů přísl.položek
                     nejvýše však 80 bodů
S02   Zlomenina kostí lebky a obličeje
S0200  Zlomenina lebeční klenby-fissura          10
S0201  - imprese                      30
S0202  - tříštivá                     40
S0203  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S0210  Zlomenina lebeční spodiny             100
S0211  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S0220  Zlomenina nosních kostí               20
S0221  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S023  Zlomenina spodiny očnice              20
S0240  Zlomeniny horní čelisti               40
S0241  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S025  Ztráta zubu                     10
S0260  Zlomenina dolní čelisti               20
S0261  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S027  Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
                  součet bodů přísl. položek,
                  nejvýše však 250 bodů
S028  Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje       10
    (např. lícní kost)
S03   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
    S030  Vymknutí čelisti                  30
S031  Vymknutí chrupavky přepážky nosní          10
S032  Dislokace zubu                   10
S034  Podvrtnutí a namožení čelisti            5
S04   Poranění mozkových nervů
S040  Poranění nervu a drah zrakového nervu       100
S041  Poranění okohybného nervu              70
S042  Poranění kladkového nervu              40
S043  Poranění trojklaného nervu             70
S044  Poranění odvádějícího nervu             40
S045  Poranění lícního nervu               70
S046  Poranění sluchového nervu             100
S047  Poranění postranního smíšeného systému       70
S048  Poranění jiných mozkových nervů           30
S05   Poranění oka a očnice
S050  Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího    20
    tělesa
S0510  Kontuze očního bulbu a tkání očnice         15
S0511  - s krvácením do přední komory nebo sklivce     30
S0512  - s porušením duhovky (iridorhexis,         50
     iridodialysis)
S0513  - se změnou polohy nebo poraněním čočky       90
S0514  - s odchlípením sítnice              100
S052  Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo      150
    ztrátou nitrooční tkáně
S053  Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty       120
    nitrooční tkáně
S0540  Pronikající rána očnice bez cizího tělesa      30
S0541  Pronikající rána očnice s cizím tělesem       50
S0550  Pronikající rána očního bulbu s cizím        65
    tělesem pronikajícím bělimou
S0551  - pronikající rohovkou               80
S0552  - komplikovaná poraněním čočky           100
S0553  - pronikající krajinou řasnatého tělesa      110
S0554  - komplikovaná odchlípením sítnice         150
S0560  Pronikající rána očního bulbu bez cizího      40
    tělesa pronikající bělimou
S0561  - pronikající rohovkou bez zasažení čočky      60
S0562  - pronikající rohovkou s postižením čočky      90
S0563  - pronikající krajinou řasnatého tělesa       80
S0564  - komplikovaná odchlípením sítnice         120
S0565  - komplikovaná výhřezem očních tkání        150
S057  Avulze - vytržení - oka              200
S0580  Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia       10
    photoelectrica
S0581  cizí tělísko zaseknuté do rohovky          15
S0582  hluboká nepronikající rána rohovky         30
S0583  popálení obou víček II.-III. stupně         30
S0584  popálení nebo poleptání epitelu rohovky       20
S0585  popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou   70
S0586  poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/ 100
S0587  poleptání rohovky vedoucí k její perforaci     150
S0590  Poúrazový a sekundární glaukom           100
S0591  Poúrazový vřed rohovky               130
S0592  Poúrazová (pooper.) endophtalmitis         130
S06   Nitrolební poranění
S060  Otřes mozku lehký                  20
    - těžký                       60
S061  Traumatický otok (edém) mozku           120
S062  Difúzní axonální poranění mozku          500
S063  Ložiskové poranění mozku              120
S064  Epidurální krvácení                150
S065  Úrazové subdurální krvácení            150
S066  Úrazové subarachnoidální krvácení         200
S067  Nitrolební poranění s bezvědomím delším      400
    než 7 dní
S068  Jiná nitrolební poranění              200
S07   Drtivé poranění hlavy
S070  Rozdrcení obličeje                 600
S071  Rozdrcení lebky                  600
S078  Rozdrcení jiných částí hlavy            600
S08   Traumatická amputace části hlavy
S080  Odtržení vlasové části v délce přesahující     40
    1/2 obvodu
S081  Traumatická amputace ucha              60
S088  Traumatická amputace jiné části hlavy        40
S09   Jiná a neurčená poranění hlavy
S090  Poranění ductus paroticus              60
S092  Traumatická ruptura ušního bubínku         60
S10   Povrchní poranění krku
S100  Zhmoždění (kontuze) krku              10
S101  Jiná povrchní poranění krku             10
S107  Mnohočetná povrchní poranění krku  součet bodů přísl.
                       položek
S108  Povrchní poranění jiných částí krku         10
S110  Rána postihující hrtan a průdušnici        150
S111  Rána postihující štítnou žlázu           100
S112  Rána postihující hltan a krční části jícnu     100
S1180  Rána krku povrchní á 1 cm              2
S1181  - hluboká á 1 cm                   3
S12   Zlomenina krční páteře
S1200  Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace 150
S1201  - s dislokací                   250
S1202  - otevřená (např. střelné poranění) připočítat bodové
                      ohodnocení rány v
                      místě a poškození
                      měkkých tkání
S1210  Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace    50
S1211  - s dislokací                   100
S1212  - otevřená        připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S127  Mnohočetné zlomeniny krční páteře součet bodů přísl.
                      položek, nejvýše
                      však 300 bodů
S128  Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 80
S129  Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku  20
S13   Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů
    v úrovní krku
S130  Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky  100
S131  Vymknutí krčního obratle              150
S132  Vymknutí jiných neurčených částí krku        50
S134  Podvrtnutí a natažení krční páteře         20
S135  Pohmoždění hlubších struktur krčních        25
S14   Poranění nervů a míchy v úrovni krku
S1400  Otřes krční míchy                  60
S1401  Otok (edém) krční míchy              120
S1402  Kontuze krční míchy                320
S1403  Transverzální léze krční míchy           600
S1420  Poranění nervového kořene krční míchy       320
    (2.-4. kořen)

S1421  Poranění nervového kořene krční míchy       130
    (5.-7. kořen)
S143  Poranění pažní pleteně               200
S144  Poranění periferních nervů krku           20
S145  Poranění krčních sympatických nervů         60
S15   Poranění krevních cév v úrovní krku
S150  Poranění krční tepny                100
S151  Poranění vertebrální tepny             100
S152  Poranění zevní hrdelní žíly             15
S153  Poranění vnitřní hrdelní žíly            25
S157  Mnohočetné poranění krevních cév   součet bodů přísl.
    v úrovní krku            položek, nejvýše
                       však 200 bodů
S158  Poranění jiných krevních cév v úrovni krku     20
S16   Poranění svalu a šlachy v úrovní krku        20
S17   Drtivé poranění krku
S170  Drtivé poranění hrtanu a průdušnice        150
S178  Drtivé poranění jiných částí krku          80
    (decollement+ztrátové poranění)
S19   Jiná a neurčená poranění krku
S197  Mnohočetná poranění krku       součet bodů přísl.
                       položek
S20   Povrchní poranění hrudníku
S200  Zhmoždění (kontuze) prsu ženy            30
S201  Povrchní poranění prsu (1% tělesného povrchu)    2
S202  Zhmoždění stěny hrudníku              10
S203  Povrchní poranění přední stěny hrudníku       2
    (1% tělesného povrchu)
S204  Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku     10
S207  Mnohočetná povrchní poranění hrudníku součet bodů přísl.
                        položek
S21   Otevřená rána hrudníku
S2100  Rána prsu do 5 cm délky               5
S2101  - nad 5 cm délky                  10
S2110  Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm         2
S2111  - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm       3
S2112  - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm        5
S217  Mnohočetné rány hrudní stěny      součet bodů přísl.
                        položek
S22   Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře
S2200  Zlomenina hrudního obratle bez posunu        50
S2201  - s posunem                    100
S2202  - tříštivá                     150
S2203  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S221  Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře   součet bodů přísl.
                        položek, nejvýše
                        však 350 bodů
S2220  Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná        30
S2221  - dislokovaná                    60
S2222  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S2230  Zlomenina žebra                   15
S2231  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých     tkání
S224  Mnohočetné zlomeniny žeber       součet bodů přísl.
                        položek
S225  Prolomený hrudník s respirační insuficiencí    100
S228  Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků   20
S23   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů
    a vazů hrudníku
S230  Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky 100
S231  Vymknutí hrudního obratle             150
S233  Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse)   25
S24   Poranění nervů a míchy v úrovní hrudníku
S2400  Otřes hrudní míchy                 60
S2401  Otok (edém) hrudní míchy              100
S2402  Kontuze hrudní míchy                200
S2403  Transverzální léze hrudní míchy          400
S242  Poranění nervového kořene hrudní míchy       110
S243  Poranění periferních nervů hrudníku         80
S244  Poranění hrudních sympatických nervů        50
S25   Poranění krevních cév hrudníku
S250  Poranění hrudní aorty               250
S251  Poranění podklíčkové tepny             100
S252  Poranění horní duté žíly              250
S253  Poranění podklíčkové žíly             100
S254  Poranění plicních krevních cév           150
S255  Poranění mezižeberních krevních cév         40
S257  Mnohočetné poranění krevních cév   součet bodů přísl.
    hrudníku               položek, nejvýše
                       však 500 bodů
S258  Poranění ductus thoracicus             50
S26   Poranění srdce
S2600  - s hemoperikardem penetrující           250
S2601  - s hemoperikardem nepenetrující          200
S2680  - s arytmiemi                   150
S2681  - bez arytmií                   120
S27   Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S270  Traumatický pneumotorax               70
S271  Traumatický hemotorax                70
S272  Traumatický tenzní pneumotorax           100
S2730  Kontuze plic                    100
S2731  Lacerace plic                   150
S274  Poranění průdušky                 100
S275  Poranění hrudní části průdušnice          100
S276  Poranění pohrudnice                 20
S277  Mnohočetná poranění nitrohrudních  součet bodů přísl.
    orgánů               položek, nejvýše
                      však 300 bodů
S278  Poranění bránice                  100
S28   Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části
    hrudníku
S280  Rozdrcený hrudník          součet bodů přísl.
                      položek, nejvýše
                      však 450 bodů
S281  Traumatická amputace prsu              60
S29   Jiná a neurčená poranění hrudníku
S290  Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku      30
S30   Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S300  Zhmoždění dolní části zad a pánve          20
S301  Zhmoždění břišní stěny               20
S302  Zhmoždění zevních pohlavních orgánů         50
S307  Mnohočetná povrchní poranění břicha, součet bodů přísl.
    dolní části zad a pánve        položek, nejvýše
                       však 70 bodů
S308  Povrchní poranění břicha, dolní části zad      2
    a pánve (1% tělesného povrchu)
S31   Rána břicha, dolní části zad a pánve
S3100  Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm     2
S3101  - hluboká á 1 cm                   3
S3110  Rána břišní stěny povrchní á 1 cm          2
S3111  - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm       3
S3112  - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm        5
S312  Rána pyje                      30
S313  Rána šourku a varlat                30
S314  Rána pochvy a vulvy                 30
S317  Mnohočetné rány břicha, dolní části součet bodů přísl.
    zad a pánve             položek, nejvýše
                       však 60 bodů
S32   Zlomenina bederní páteře a pánve
S3200  Zlomenina bederního obratle bez posunu       50
S3201  - s posunem                    100
S3202  - tříštivá                     150
S3203  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S3210  Zlomenina kosti křížové              150
S3211  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S3220  Zlomenina kostrče                  50
S3221  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S3230  Zlomenina kyčelní kosti              150
S3231  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S3240  Zlomenina acetabula jednoduchá           60
S3241  - komplikovaná                   160
S3242  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S3250  Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)       40
S3251  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S3270  Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu  160
S3271  - s instabilitou pánevního kruhu          200
S328  Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků  20
S329  Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů přísl.
                        položek, nejvýše
                        však 250 bodů
S33   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní
    páteře a pánve
S330  Traumatická ruptura bederní meziobratlové     100
    ploténky
S331  Vymknutí bederního obratle             100
S332  Vymknutí kloubu sakroiliakálního          100
S333  Vymknutí jiných a neurčených částí bederní     35
    páteře a pánve
S334  Traumatická ruptura spony stydké          50
S335  Podvrtnutí a natažení bederní páteře        20
S336  Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu    20
S34   Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní
    části zad a pánve
S3400  Otřes bederní míchy                 60
S3401  Otok (edém) bederní míchy             100
S3402  Kontuze bederní míchy               200
S3403  Transverzální léze bederní míchy          400
S342  Poranění nervového kořene bederní a křížové     60
    páteře
S343  Poranění caudy equiny               120
S344  Poranění lumbosakrální pleteně           120
S345  Poranění bederních,křížových a pánevních      60
    sympatických nervů
S346  Poranění periferních nervů břicha, dolní      30
    části zad a pánve
S348  Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni     20
    břicha, dolní části zad a pánve
S35   Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní
    části zad a pánve
S350  Poranění břišní aorty               250
S351  Poranění dolní duté žíly              250
S352  Poranění břišní nebo mezenterické tepny      130
S353  Poranění vrátnice nebo slezinné žíly        130
S354  Poranění krevních cév ledviny           130
S355  Poranění kyčelních krevních cév          130
S357  Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni
    břicha, dolní části zad a pánve    součet bodů přísl.
                        položek, nejvýše
                        však 500 bodů
S358  Poranění jiných krevních cév v úrovni        60
    břicha, dolní části zad a pánve
S36   Poranění nitrobřišních orgánů
S3600  Kontuze sleziny                   60
S3601  Ruptura sleziny                  120
S3602  Lacerace sleziny                  180
S3610  Kontuze jater nebo žlučníku             60
S3611  Ruptura jater nebo žlučníku            120
S3612  Lacerace jater nebo žlučníku            180
S3613  Poranění žlučových cest              180
S3620  Kontuze slinivky břišní               60
S3621  Ruptura slinivky břišní              120
S3622  Lacerace slinivky břišní              180
S3623  Poranění ductus pancreaticus            180
S363  Poranění žaludku (perforace)            100
S364  Poranění tenkého střeva               80
S365  Poranění tračníku                 100
S366  Poranění konečníku                 100
S367  Mnohočetná poranění nitrobřišních   součet bodů přísl.
    orgánů                položek
S368  Poranění jiných nitrobřišních orgánů        80
S37   Poranění pánevních orgánů
S3700  Kontuze ledviny (poúrazová hematurie)        60
S3701  Ruptura parenchymu ledviny             120
S3702  Lacerace ledviny                  180
S3703  Poranění dutého systému ledviny          180
S371  Poranění močovodu                  80
S372  Poranění močového měchýře                  80
S3730  Pohmoždění močové trubice              60
S3731  Částečná ruptura močové trubice           80
S3732  Lacerace močové trubice              120
S374  Poranění adnex                   80
S3760  Kontuze dělohy                   80
S3761  Ruptura dělohy                   160
S377  Mnohočetná poranění pánevních orgánů  součet bodů přísl.
                        položek
S38   Rozdrcení a traumatická amputace části břicha,
    dolní části zad a pánve
S380  Rozdrcení zevních pohlavních orgánů  součet bodů přísl.
                        položek
S382  Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů   200
S39   Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části
    zad a pánve
S390  Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části     40
    zad a pánve
S397  Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní součet bodů přísl.
    části zad a pánve            položek
S40   Povrchní poranění ramene a paže
S400  Zhmoždění ramene a paže               15
S407  Mnohočetná povrchní poranění ramene   součet bodů přísl.
    a paže                 položek
S408  Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného    2
    povrchu)
S41   Rána ramene a paže
S4100  Rána ramene povrchní á 1 cm             2
S4111  - pronikající ke kosti á 1 cm            5
S4110  Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm         2
S4111  - pronikající ke kosti á 1 cm            5
S417  Mnohočetné rány ramene a paže      součet bodů přísl.
                        položek
S42   Zlomenina ramene a paže
S4200  Zlomenina klíční kosti bez dislokace        20
S4201  - s dislokací                    40
S4202  - tříštivá                     60
S4203  - nitrokloubní                   80
S4204  Zlomenina klíční kosti otevřená
                  připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S4210  Zlomenina lopatky bez posunu            20
S4211  - s posunem                     40
S4212  - tříštivá                     60
S4213  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S4220  Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace  30
S4221  - s dislokací                    60
S4222  - tříštivá                     80
S4223  - nitrokloubní                   100
S4224  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S4230  Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace     40
S4231  - s dislokací                    80
S4232  - tříštivá                     100
S4233  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S4240  Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace  30
S4241  - s dislokací                    60
S4243  - tříštivá                     80
S4243  - nitrokloubní                   100
S4244  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S427  Mnohočetné zlomeniny klíční kosti,   součet bodů přísl.
    lopatky a pažní kosti         položek
S43   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů
    ramenního pletence
S430  Vymknutí ramenního kloubu              30
S431  Vymknutí akromioklavikulárního kloubu        30
S432  Vymknutí sternoklavikulárního kloubu        30
S434  Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu       10
S435  Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu 10
S436  Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu  10
S44   Poranění nervů v úrovni ramene a paže
S4400  Přerušení loketního nervu v úrovni paže      120
S4401  Natažení loketního nervu              20
S4410  Přerušení středního nervu v úrovni paže      130
S4411  Natažení středního nervu              30
S4420  Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže      140
S4421  Natažení vřetenního nervu              40
S4430  Přerušení ramenního nervu             110
S4431  Natažení ramenního nervu              20
S444  Poranění svalově kožního nervu           50
S445  Poranění kožního cítivého nervu v úrovni      50
    ramene a paže
S447  Poranění mnohočetných nervů v úrovni  součet bodů přísl.
    ramene a paže              položek
S448  Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže    30
S45   Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže
S450  Poranění podpažní tepny               60
S451  Poranění pažní tepny                60
S452  Poranění podpažní nebo pažní žíly          60
S453  Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže   10
S457  Mnohočetná poranění krevních cév v   součet bodů přísl.
    úrovni ramene a paže          položek
S46   Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže
S460  Poranění šlachy manžety rotátorů ramene       30
S461  Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy        30
    dvouhlavého svalu
S462  Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého  30
    svalu
S463  Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu      30
S467  Poranění mnohočetných svalů a šlach   součet bodů přísl.
    v úrovni ramene a paže         položek
S468  Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene    30
    a paže
S47   Drtivé poranění ramene a paže      součet bodů přísl.
                        položek
S48   Traumatická amputace ramene a paže
S480  - v ramenním kloubu                250
S481  - v úrovni mezi ramenem a loktem          200
S49   Jiná a neurčená poranění ramene a paže
S497  Mnohočetná poranění ramene a paže    součet bodů přísl.
                        položek
S50   Povrchní poranění lokte a předloktí
S500  Zhmoždění lokte                   20
S501  Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí    20
S507  Mnohočetná povrchní poranění předloktí součet bodů přísl.
                        položek
S51   Rána předloktí
S5100  Rána předloktí povrchová á 1 cm           1
S5101  - pronikající ke kosti á 1 cm            3
S517  Mnohočetné otevřené rány předloktí   součet bodů přísl.
                        položek
S52   Zlomenina lokte a předloktí
S5200  Zlomenina horního konce loketní kosti bez      30
    dislokace
S5201  - s dislokací                    60
S5202  - tříštivá                     90
S5203  - Zlomenina horního konce kosti loketního     100
     nitrokloubní
S5204  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S5210  Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez     30
    dislokace
S5211  - s dislokací                    60
S5212  - tříštivá                     90
S5213  - nitrokloubní                   100
S5214  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S5220  Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace    20
S5221  - s dislokací                    40
S5222  - tříštivá                     60
S5223  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S5230  Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace   20
S5231  - s dislokací                    40
S5232  - tříštivá                     60
S5233  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S524  Zlomenina diafýz obou kostí loketní   součet bodů přísl.
    i vřetenní               položek
S5250  Zlomenina dolního konce vřetenní kosti       20
    bez dislokace
S5251  - s dislokací                    40
S5252  - tříštivá                     60
S5253  - nitrokloubní                   70
S5254  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S5260  Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti  30
    bez posunu
S5261  - s posunem                     60
S5262  - tříštivá                     90
S5263  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S527  Mnohočetné zlomeniny předloktí     součet bodů přísl.
                        položek
S53   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
S530  Vymknutí hlavičky kosti vřetenní          30
S531  Vymknutí lokte, NS                     30
S532  Traumatická ruptura vřetenního (radiálního)     30
    kolaterálního vazu
S533  Traumatická ruptura loketního (ulnárního)      30
    kolaterálního vazu
S534  Podvrtnutí a natažení lokte             10
S535  Bolestivá pronace u dětí              10
S54   Poranění nervů předloktí
S5400  Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí    60
S5401  Natažení loketního středního nervu v úrovni     20
    předloktí
S5410  Přerušení středního nervu v úrovni předloktí    80
S5411  Natažení středního nervu v úrovni předloktí     20
S5420  Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí    80
S5421  Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí    20
S543  Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí 20
S547  Mnohočetná poranění nervů v úrovni   součet bodů přísl.
    předloktí               položek
S548  Poranění jiných nervů v úrovni předloktí      20
S55   Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S550  Poranění loketní tepny v úrovni předloktí      10
S551  Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí     10
S552  Poranění žíly předloktí               5
S557  Mnohočetná poranění krevních cév v   součet bodů přísl.
    úrovni předloktí            položek
S56   Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S560  Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni   40
    předloktí
S561  Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu    40
    v úrovni předloktí
S562  Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni   40
    předloktí
S563  Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru   40
    palce v úrovni předloktí
S564  Poranění svalu šlach extenzoru jiného prstu     40
    v úrovni předloktí
S565  Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v     40
    úrovni předloktí
S567  Mnohočetná poranění svalů a šlach v  součet bodů přísl.
    úrovni předloktí            položek
S57   Drtivá poranění předloktí
S570  Drtivé poranění lokte               150
S578  Drtivé poranění jiných částí předloktí       100
S58   Traumatická amputace předloktí
S580  Traumatická amputace v úrovni lokte        150
S581  - v úrovni mezi loktem a zápěstím         100
S59   Jiná a neurčená poranění předloktí
S597  Mnohočetná poranění předloktí     součet bodů přísl.
                        položek
S60   Povrchní poranění zápěstí a ruky
S600  Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu       5
S601  - s poškozením nehtu                10
S602  Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky        10
S607  Mnohočetná povrchní poranění zápěstí  součet bodů přísl.
    a ruky                 položek
S61   Rána zápěstí a ruky
S610  Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm      1
S611  - s poškozením nehtu á 1 cm             2
S617  Mnohočetné rány zápěstí a ruky     součet bodů přísl.
                        položek
S618  Rána jiných částí zápěstí a ruky           2
    á 1 cm
S62   Zlomenina zápěstí a ruky
S6200  Zlomenina kosti člunkové bez posunu         30
S6201  - s posunem                     60
S6202  - tříštivá                     90
S6203  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S6210  Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu      20
S6211  - s posunem                     40
S6212  - tříštivá                     60
S6213  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S6220  Zlomenina první záprstní kosti bez posunu      20
S6221  - s posunem                     40
S6222  - tříštivá                     60
S6223  - nitrokloubní                   70
S6224  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S6230  Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu      15
S6231  - s posunem                     30
S6232  - tříštivá                     45
S6233  - nitrokloubní                   50
S6234  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S624  Mnohočetná zlomenina záprstních kostí součet bodů přísl.
                        položek
S5250  Zlomenina palce ruky bez posunu           15
S6251  - s posunem                     30
S6252  - tříštivá                     45
S6253  - nitrokloubní                   50
S6254  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S6260  Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu      10
S6261  - s posunem                     20
S6262  - tříštivá                     30
S6263  - nitrokloubní                   40
S6264  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S627  Mnohočetné zlomeniny prstů ruky    součet bodů přísl.
                        položek
S63   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni
    zápěstí a ruky
S630  Vymknutí zápěstí                  30
S631  Vymknutí prstu (ruky)                20
S632  Mnohočetná vymknutí prstů ruky     součet bodů přísl.
                        položek
S633  Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu      20
S634  Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních  20
    kloubů ruky
S635  Podvrtnutí a natažení zápěstí            10
S636  Podvrtnutí a natažení prstu ruky          10
S64   Poranění nervů v úrovní zápěstí a ruky
S6400  Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí     60
    a ruky
S6401  Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky  20
S6410  Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí  60
S6411  Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí  20
S6420  Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky 60
S6421  Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí  20
S6430  Přerušení prstního nervu palce ruky         30
S6431  Natažení prstního nervu palce ruky         10
S6440  Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky     20
S6441  Natažení prstního nervu jiného prstu ruky      10
S647  Poranění mnohočetných nervů v úrovni  součet bodů přísl.
    ruky a zápěstí             položek
S65   Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S650  Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky   10
S651  Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky   10
S652  Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku  10
S653  Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku   10
S66   Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S660  Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce   40
    v úrovni zápěstí a ruky
S661  Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu    40
    v úrovni zápěstí a ruky
S662  Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni  40
    zápěstí a ruky
S663  Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu   40
    v úrovni zápěstí a ruky
S664  Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni  40
    zápěstí a ruky
S665  Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu   40
    v úrovni zápěstí a ruky
S666  Poranění svalů a šlach mnohočetných   součet bodů přísl.
    flexorů v úrovni zápěstí a ruky     položek
S667  Poranění svalů a šlach mnohočetných   součet bodů přísl.
    extenzorů v úrovni zápěstí a ruky    položek
S668  Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí   40
    a ruky
S67   Drtivé poranění zápěstí a ruky
S670  Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky      75
S678  Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí  50
    a ruky
S68   Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S680  Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná)  80
S681  Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu   40
    (úplná, částečná)
S682  Traumatická amputace dvou nebo více   součet bodů přísl.
    samotných prstů ruky (úplná, částečná) položek
S683  Kombinovaná traumatická amputace prstu součet bodů přísl.
    s jinými částmi zápěstí a ruky     položek
S684  Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí     100
S688  Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky  80
S69   Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
S697  Mnohočetná poranění zápěstí a ruky   součet bodů přísl.
                        položek
S70   Povrchní poranění kyčle a stehna
S700  Zhmoždění (kontuze) kyčle              15
S701  Zhmoždění stehna                  15
S707  Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna     1
    (1% tělesného povrchu)
S71   Rána kyčle a stehna
S7100  Rána kyčle povrchní á 1 cm              2
S7101  - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm       3
S7102  - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm        5
S7110  Rána stehna povrchní á 1 cm             2
S7111  - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm       3
S7112  - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm        5
S717      Mnohočetné rány kyčle a stehna     součet bodů přísl.
                        položek
S72   Zlomenina stehenní kosti
S7200  Zlomenina horního konce stehenní kosti bez     70
    dislokace
S7201  - s dislokací                   140
S7202  - tříštivá                     200
S7203  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S7230  Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace   80
S7231  - s dislokací                   160
S7232  - tříštivá                     220
S7233  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S7240  Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez     70
    dislokace
S7241  - s dislokací                   140
S7242  - tříštivá                     200
S7243  - nitrokloubní                   220
S7244  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S727  Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti   součet bodů přísl.
                        položek
S728  Zlomenina trochanteru (izolovaně)          60
S73   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
S730  Vymknutí kyčle                   100
S731  Podvrtnutí a natažení kyčle             35
S74   Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S740  Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna  120
S741  Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna 120
S742  Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle   25
    a stehna
S747  Poranění mnohočetných nervů v úrovni  součet bodů přísl.
    kyčle a stehna             položek
S748  Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna    25
S75   Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S750  Poranění stehenní tepny               40
S751  Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna   30
S752  Poranění velké podkožní žíly v úrovní třísla a   10
    stehna
S757  Poranění mnohočetných krevních cév v  součet bodů přísl.
    úrovni kyčle a stehna          položek
S758  Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a    10
    stehna
S76   Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S760  Poranění svalu a šlachy kyčle            30
S761  Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu      50
S762  Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna      20
S763  Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny    20
    v úrovni stehna
S764  Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v    20
    úrovni stehna
S767  Poranění mnohočetných svalů a šlach v  součet bodů přísl.
    úrovni kyčle a stehna          položek
S77   Drtivé poranění kyčle
S770  Drtivé poranění kyčle               300
S771  Drtivé poranění stehna               200
S772  Drtivé poranění kyčle i stehna     součet bodů přísl.
                        položek
S78   Traumatická amputace kyčle a stehna
S780  Traumatická amputace v kyčelním kloubu       350
S781  Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem     250
S79   Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
S797  Mnohočetná poranění kyčle a stehna   součet bodů přísl.
                        položek
S80   Povrchní poranění bérce
S800  Zhmoždění kolena                  10
S801  Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce      10
S807  Mnohočetná povrchní poranění bérce   součet bodů přísl.
                        položek
S808  Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu) 2
S81   Rána bérce
S8100  Rána bérce a kolena povrchní á 1 cm         2
S8101  - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm       3
S8102  - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm        5
S817  Mnohočetné rány bérce          součet bodů přísl.
                        položek
S82   Zlomenina bérce, včetně kotníku
S8200  Zlomenina čéšky bez dislokace            30
S8201  - s dislokací                    60
S8202  - tříštivá                     90
S8203  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S8210  Zlomenina horního konce holenní kosti bez      60
    dislokace
S8211  - s dislokací                   120
S8212  - tříštivá                     180
S8213  - nitrokloubní                   220
S8214  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S8220  Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace    70
S8221  - s dislokací                   140
S8222  - tříštivá                     210
S8223  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S8230  Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace 50
S8231  - s dislokací                   100
S8232  - tříštivá                     150
S8233  - nitrokloubní                   200
S8234  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S8240  Zlomenina samotné kosti lýtkové           20
S8241  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S8250  Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace      80
S8251  - s dislokací                   100
S8252  - tříštivá                     150
S8253  Zlomenina vnitřního kotníku otevřená
                  připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S8260  Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace      60
S8261  - s dislokací                   100
S8262  - tříštivá                     130
S8263  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S827  Mnohočetné zlomeniny bérce      součet bodů přísl.
                       položek
S828  Zlomeniny jiných částí bérce            80
S83   Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
S830  Vymknutí čéšky                   50
S831  Vymknutí kolena                   70
S832  Čerstvé poranění menisku              70
S833  Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena     60
S8340  Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální    40
    vaz kolena
S8341  Přerušení kolaterálního vazu kolena         70
S8350  Podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolena    40
S8351  Přerušení zkříženého vazu kolena          70
S836  Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí   40
    kolena
S837  Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů přísl.
                        položek, nejvýše
                        však 150 bodů
S84   Poranění nervů v úrovni bérce
S8400  Natažení nervu tibiálního bérce           20
S8401  Přerušení nervu tibiálního bérce          50
S8410  Natažení nervu peroneálního bérce          20
S8411  Přerušení nervu peroneálního bérce         70
S842  Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce   30
S847  Poranění mnohočetných nervů v úrovni  součet bodů přísl.
    bérce                 položek
S848  Poranění jiných nervů bérce             30
S85   Poranění krevních cév bérce
S850  Poranění podkolenní tepny              40
S851  Poranění holenní tepny (přední, zadní)       20
S852  Poranění tepny lýtkové               20
S853  Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce     10
S854  Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce      5
S855  Poranění podkolenní žíly              20
S857  Poranění mnohočetných krevních cév   součet bodů přísl.
    v úrovni bérce             položek
S858  Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce     5
S86   Poranění svalu a šlachy bérce
S860  Poranění Achillovy šlachy              70
S861  Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové    40
    skupiny v úrovni bérce
S862  Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny   30
    v úrovni bérce
S863  Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů   30
    v úrovni bérce
S867  Poranění mnohočetných svalů a šlach   součet bodů přísl.
    v úrovni bérce             položek
S868  Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce    30
S87   Drtivé poranění bérce
S870  Drtivé poranění kolena               200
S878  Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce   130
S88   Traumatická amputace bérce
S880  Traumatická amputace v úrovni kolena        250
S881  - mezi kolenem a kotníkem             180
S89   Jiná a neurčená poranění bérce
S897  Mnohočetná poranění bérce        součet     bodů přísl.
                        položek
S90   Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S900  Zhmoždění kotníku                  20
S901  Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu       5
S902  - s poškozením nehtu                10
S903  Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod     5
    kotníkem
S907  Mnohočetná povrchní poranění kotníku  součet bodů přísl.
    a nohy pod ním             položek
S908  Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním       2
    (1% tělesného povrchu)
S91   Rána kotníku a nohy
S9100  Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm     1
S9101  - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm        2
S917  Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy součet bodů přísl.
    pod ním                 položek
S92   Zlomenina nohy pod kotníkem
S9200  Zlomenina patní kosti bez dislokace         50
S9201  - s dislokací                   100
S9202  Zlomenina patní kosti tříštivá           150
S9203  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S9210  Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace       40
S9211  - s dislokací                   100
S9212  - tříštivá                     150
S9213  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S9220  Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace    25
S9221  - s dislokací                    50
S9222  - tříštivá                     100
S9223  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S9230  Zlomenina zanártní kosti bez dislokace       25
S9231  - s dislokací                    40
S9232  - tříštivá                     50
S9233  - nitrokloubní                   70
S9234  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S9240  Zlomenina palce nohy bez dislokace         20
S9241  - s dislokací                    40
S9242  - tříštivá                     60
S9243  - nitrokloubní                   60
S9244  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S9250  Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace      5
S9251  - s dislokací                    10
S9252  - tříštivá                     15
S9253  - nitrokloubní                   15
S9254  - otevřená         připočítat bodové ohodnocení
                  rány v místě a poškození
                  měkkých tkání
S927  Mnohočetné zlomeniny nohy pod     součet bodů přísl.
    kotníkem               položek
S93   Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v
    úrovni kotníku a nohy pod ním
S930  Vymknutí kotníku                  100
S931  Vymknutí prstu nohy                 20
S932  Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním         60
S933  Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod     50
    kotníkem
S934  Podvrtnutí a natažení kotníku            10
S935  Podvrtnutí a natažení prstu nohy           5
S94   Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem
S940  Poranění zevního plantárního nervu         30
S941  Poranění vnitřního plantárního nervu        30
S942  Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni     30
    kotníku a nohy pod ním
S943  Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku  20
    a nohy pod ním
S947  Mnohočetná poranění nervu v úrovni  součet bodů přísl.
    kotníku a nohy pod ním        položek
S948  Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy    20
    pod ním
S95   Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S950  Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem       5
S951  Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem     5
S957  Mnohočetná poranění krevních cév v  součet bodů přísl.
    úrovni kotníku a nohy pod ním     položek
S96   Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S960  Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru      40
    prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním
S961  Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu  30
    v úrovni kotníku a nohy pod ním
S962  Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni     40
    kotníku a nohy pod ním
S967  Poranění mnohočetných svalů a šlach  součet bodů přísl.
    v úrovni kotníku a nohy pod ním    položek
S968  Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku   30
    a nohy pod ním
S97   Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním
S970  Drtivé poranění kotníku              130
S971  Drtivé poranění prstu nohy             30
S978  Drtivé poranění jiných částí kotníku součet bodů přísl.
    a nohy pod ním            položek
S98   Traumatická amputace kotníku pod ním
S980  Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku     160
S981  - jednoho prstu nohy                50
S982  - dvou nebo více prstů nohy      součet bodů přísl.
                       položek
S983  - jiných částí nohy pod kotníkem          100
S99   Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
S997  Mnohočetná poranění kotníku a nohy  součet bodů přísl.
    pod ním                položek
T17   Cizí těleso v dýchacím ústrojí
T170  Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních   10
    dutinách
T171  - v hltanu                     20
T172  - v hrtanu                     20
T173  - v průdušnici                   30
T174  - v průdušce                    50
T178  - v jiných a více částech dýchacího  součet bodů přísl.
     ústrojí               položek
T18   Cizí těleso v trávicím ústrojí
T180  Cizí těleso v ústech                 5
T1810  - v jícnu     - odstranění endoskopicky    30
T1811           - odstranění operací       60
T1820  - v žaludku    - odstraněné endoskopicky    30
T1821           - odstraněné operací       60
T183  - v tenkém střevě                  80
T184  - v tračníku                    80
T185  - v řiti a konečníku                60
T19   Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
T1900  Cizí těleso v močové trubici - odstranění      20
                    endoskopicky
T1901                - odstranění operací  40
T1910  Cizí těleso v močovém měchýři- odstranění      20
                    endoskopicky
T1911                - odstranění operací  60
T192  - ve vulvě a pochvě                 30
T1930  - v děloze                     30
T2700  Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice      150
    lehkého stupně
T2701  - těžkého stupně                  400
T271  - s plícemi                    600
T280  Popálenina úst a hltanu              200
T281  - jícnu                      400
T31   Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně
    postižení
                    I.st.  II.st.  III.st.
T310  méně než 0,25 %
    povrchu těla           0    5     15
T3101  0,25 % - méně než 1 %
    povrchu těla           5    10     75
T311  1 % - méně než 5 %
    povrchu těla           25    50    150
T312  5 % - méně než 10 %
    povrchu těla           50   100    300
T313  10 % - méně než 20 %
    povrchu těla          100   200    600
T314  20 % - méně než 30 %
    povrchu těla          150   300    900
T315  30 % - méně než 40 %
    povrchu těla          200   400    1200
T316  40 % - méně než 50 %
    povrchu těla          250   500    1500
T317  50 % - méně než 60 %
    povrchu těla          300   600    1800
T318  60 % - méně než 70 %
    povrchu těla          350   700    2100
T319  70 % a více
    povrchu těla          400   800    2400
T63   Toxický účinek styku s jedovatými živočichy     30
T67   Účinky horka a světla
T670  Úpal tepelný a sluneční               15
T671  Mdloba (synkopa) z horka                  35
T672  Křeče z horka                    20
T673  Anhydrotické vyčerpání z horka           35
T674  Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí)  35
    soli
T676  Přechodná únava z horka               0
T677  Otok (edém) z horka                 35
T678  Jiné účinky horka a světla             15
T70   Účinky tlaku vzduchu a vody
T700  Ušní barotrauma                   40
T701  Barotrauma dutin                  30
T790  Vzduchová embolie                 150
T791  Tuková embolie                   200
T792  Traumatické sekundární rekurentní krvácení     100
T793  Poúrazová infekce rány               50
T794  Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/     200
T795  Traumatická anurie. Crush syndrom         200
T796  Traumatická ischemie svalu             100
T797  Traumatický podkožní emfyzém            50
T802  Místní projevy po očkování /katar.zánět, nekroza/  70
T8060  Sérová nemoc bez komplikací            200
T8061  - s komplikacemi /např. arthralgiemi a pod./    300
T8860  Anafylaktický šok bez komplikací          200
T8861  - s komplikacemi /bezvědomí a pod./        350
 
Příl.2
Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů
------------------------------------------------------------------
Položka   Klasifikace poškození zdraví        počet bodů
------------------------------------------------------------------
01   Hlava a smyslové orgány
0110  Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže       150
0111  - úplná u ženy                   450
0112  - částečná u muže                 120
0113  - částečná u ženy                 360
0120  Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2        75
0121         v rozsahu 2-10 cm2          210
0122         v rozsahu větším než 10 cm2     360
013   Postkomoční syndrom               70-200
014   Vážné mozkové nebo duševní poruchy po     500-3000
    těžkém poranění hlavy
015   Vážné duševní poruchy po jiných těžkých      900
    poraněních kromě poranění hlavy
016   Vážné duševní poruchy vzniklé působením    500-1500
    otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých
    psychologických činitelů a tísnivých situací
    (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
017   Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla   210
    bez bližšího objektivního nálezu (např.
    fantomové bolesti po amputacích)
0180  Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně  150
0181  - těžkého stupně                  600
019   Traumatické postižení trojklanného nervu    150-350
0200  Poškození obličeje provázené funkčními       200
    poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní
    čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy
    lehkého stupně
0201  - středně těžkého stupně              400
0202  - těžkého stupně                  600
021   Moková píštěl po poranění spodiny lební      300
    (likvorea)
022   Ztráta chuti (čichu)              200-500
023   Ztráta hrotu nosu                 250
0240  Ztráta nosu bez zúžení průduchů          450
0241  Ztráta nosu se zúžením průduchů          550
025   Deformace nosu                   200
027   Perforace nosní přepážky             50-80
03   Zrak
0310  Stav po vynětí oka                 500
0311  - u dítěte do 15 let                700
032   Ztráta zraku - dle tabulky 1
0330  Ztráta čočky u vidoucího oka
    - kompenzována artefakií, věk nad 50 let      100
0331  - kompenzována artefakií, věk do 50 let      300
0332  - kompenzována kontaktní čočkou          400
0333  - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí    500
0334  - u dítěte do 15 let                700
0335  - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové
     ostrosti
0340  Traumatická porucha postavení očí
    - s dvojitým viděním svisle            600
0341  - s dvojitým viděním vodorovně           400
0342  - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu    200
035   Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.
0360  Porušení průchodnosti slzných cest
    - v oblasti horního víčka              50
0361  - v oblasti dolního víčka nebo níže        200
037   Chybné postavení řas (trichiasa)          100
038   Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka     100
039   Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí
0391  Deformace očnice                  180
0392  Deformace víček                  170
0393  Deformita oka (mimo změn zornice)         160
0400  Traumatická porucha akomodace nepodmíněná     300
    ztrátou čočky ve věku do 45 let
0401  - ve věku nad 45 let                100
0402  - ve věku nad 60 let                 0
0403  - u dítěte do 15 let                500
041   Poúrazový lagoftalmus               210
042   Ptóza horního víčka kryjící zornici        400
05   Sluch
0510  Ztráta jednoho boltce               210
0511  - obou boltců                   340
052   Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový  300
0530  Deformace boltce lehkého stupně          170
0531  - těžkého stupně                  350
0540  Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého  100-200
    stupně
0541  - těžkého stupně                200-400
0542  - velmi těžkého stupně             400-800
0550  Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého   200-400
    stupně
0551  - těžkého stupně                400-800
0552  - velmi těžkého stupně            800-1500
0560  Hluchota jednostranná             500-1000
0561  - oboustranná                   3000
0562  - ztráta sluchu druhého ucha           2500
0570  Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a    200-500
    hluchotu)
0571  Neurotizující tinitus             100-300
06   Poškození chrupu, jazyka, krku
0610  Ztráta jednoho zubu                 15
    (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)
0612  - více zubů                 násobek 15
0613  Odlomení korunkové části jednoho zubu        10
0615  - více zubů                 násobek 10
062   Ztráta jazyka                   1000
063   Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo   200
    jizevnatými deformacemi
0640  Poškození hlasu částečná ztráta        200-700
0641  - úplná ztráta (afonie)              1500
0642  ztížení řeči následkem poškození       300-1000
    artikulačního ústrojí (včetně jazyka)
0643  Porucha řeči centrálního původu po úrazu   1000-2000
0650  Zúžení hrtanu lehkého stupně          150-300
0651  - středně těžkého stupně            300-600
0652  - těžkého stupně               600-1500
0653  Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou  800
07   Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha
0710  Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic      150
    následkem poranění plic a stěny hrudní lehkého
    stupně
0711  - středně těžké stupně               300
0712  - těžké stupně                   600
0713  Jiné následky poranění plic - jednostranné     500
0714  - oboustranné                   1100
0720  Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně      200
0721  - středně těžkého stupně              500
0722  - těžkého stupně                 1000
073   Píštěl jícnu                    300
0740  Poúrazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně 100
0741  - lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění  200
0742  - středně těžkého stupně              150
0743  - středně těžkého stupně s příznaky kořenového   300
     dráždění
0744  - těžkého stupně                  200
0745  - těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění  400
0750  Poúrazová - paraparéza               600
0751  - kvadruparéza                  1500
0752  - paraplegie                   2800
0753  - kvadruplegie                  3000
0754  - hemiparéza                    800
0755  - hemiplegie                   2600
0756  - monoparéza                    300
0757  - monoplegie                   1400
08   Břicho, pánev, zažívací orgány
081   Poškození břišní stěny provázené porušením     250
    břišního lisu
082   Porušení funkce zažívacích orgánů       200-550
083   Ztráta sleziny                   300
084   Sterkorální píštěl               500-700
085   Nedomykavost řitních svěračů            700
09   Močové a pohlavní orgány
091   Ztráta jedné ledviny                400
0920  Porucha močení následkem poranění močových     150
    orgánů - lehkého stupně
0921  - středně těžkého stupně              300
0922  - těžkého stupně                      500
093   Píštěl močového měchýře nebo močové roury     700
094   Počasný zánět močových cest a druhotné       500
    onemocnění ledvin
095   Hydrokéla poúrazová                 50
0960  Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho     200
    vaječníku
0961  Ztráta obou varlat (nebo jednoho při       1200
    kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného
    původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků
    (nebo jednoho při poškození druhého jiného
    původu) do 40 let ženy
0962  - od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy  600
0963  - nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy       300
0970  Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo    1200
    poúrazová deformace pochvy nebo zevních
    pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní
    styk do 45 let
0971  - od 45 do 70 let                 600
0972  - nad 70 let                    300
0980  Ztráta jednoho prsu u ženy do 45 let        800
0981  - od 45 do 70 let                 500
0982  - nad 70 let                    250
0983  Ztráta obou prsů u žen do 45 let         1200
0984  - od 45 do 70 let                 700
0985  - nad 70 let                    300
0990  Výhřez pochvy a dělohy poúrazový          400
0991  Porušení souvislosti pánevního prstence      800
    s poruchou statiky páteře s poruchou funkce
    dolních končetin
    - u žen do 45 let
0992  - u žen starších 45 let              600
0993  - u mužů                      600
0994  Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23.    300
    týdne gravidity
0995  Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku    600
    24 do dokončeného 36 týdne gravidity
10   Horní končetina
101   Ztráta horní končetiny v ramenním  Dominantní nedomin.
    kloubu nebo mezi ramenním
    kloubem a loketním kloubem
    - s pahýlem nevhodným k protézování   2000    1800
    - s pahýlem vhodným k protézování    1400    1200
1020  Poškození ramene-úplná ztuhlost     600    500
1021  omezení pohyblivosti ramenního kloubu  400    350
    (i po poranění svalů paže) těžkého
    stupně
1022  - středního stupně            300    250
1023  - lehkého stupně             200    150
1030  Pakloub kosti pažní           600    550
1031  Chronický zánět kostní dřeně pažní    500    450
    kosti
104   Habituální vykloubení ramene       450    400
1050  Nenapravitelné vykloubení
    - sternoklavikulárního kloubu      300    300
1051  - akromioklavikulárního kloubu      600    550
1060  Poškození loketního kloubu-úplná     500    450
    ztuhlost
1061  - omezení pohyblivosti loketního     350    300
     kloubu těžkého stupně
1062  - středního stupně            300    250
1063  - lehkého stupně             250    200
1070  Poškození kloubů radioulnárních -    450    400
    úplná ztuhlost
1071  - omezená supinace a pronace předloktí  400    350
     těžkého stupně
1072  - středního stupně            350    300
1073  - lehkého stupně             300    250
1080  Pakloub obou kostí předloktí       500    450
1081  Pakloub vřetenní kosti          350    300
1082  Pakloub loketní kosti          300    250
109   Chronický zánět kostní dřeně kostí    400    350
    předloktí
110   Viklavý loketní kloub          500    450
1110  Ztráta předloktí při zachovalém     1300    1200
    loketním kloubu
1111  Ztráta ruky v zápěstí          1200    1100
1112  Ztráta všech prstů ruky (včetně     1100    1050
    záprstních kostí)
1113  Ztráta prstů ruky s výjimkou palce   1050    1000
112   Úplná ztuhlost zápěstí          400    350
113   Pakloub člunkové kosti          200    150
1140  Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého   300    250
    stupně
1141  - středního stupně            250    200
1142  - lehkého stupně             200    150
1150  Ztráta palce včetně záprstní kosti    700    650
1151  - obou článků              600    550
1152  - koncového článku            450    400
1160  Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu   400    350
    palce
1161  - základního kloubu palce        350    300
1162  - karpometakarpálního kloubu palce    450    400
1163  - všech kloubů palce           600    550
117   Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené   150    100
    Benettově zlomenině
1180  Porucha úchopové funkce palce těžkého  500    450
    stupně
1181  - středního stupně            400    350
1182  - lehkého stupně             300    250
1190  Ztráta ukazováku se záprstní kostí    500    450
1191  - všech tří článků            400    350
1192  - dvou článků              300    250
1193  - koncového článku            200    150
1200  Úplná ztuhlost ukazováku všech tří    350    300
    kloubů
1201  - dvou kloubů              250    200
1202  - jednoho kloubu             150    100
1203  Porucha úchopové funkce ukazováku    400    350
    těžkého stupně
1204  - středního stupně            300    250
1205  - lehkého stupně             200    150
1210  Ztráta prstu (II.,IV., nebo V.) se    300    250
    záprstní kostí
1211  - všech tří článků            250    200
1212  - dvou článků              200    150
1213  - jednoho článku             150    100
1220  Úplná ztuhlost prstu (III.,IV. nebo V.) 200    150
    všech tří kloubů
1221  - dvou kloubů              100     50
1222  Porucha úchopové funkce prstu (III.    50     50
    IV. nebo V.)
123   Obrna pažního nervu (axilárního)     500    400
124   Obrna vřetenního nervu          700    600
125   Obrna středního nervu          600    500
126   Obrna loketního nervu
    (obdobně nervus musculocutaneus)     600    500
127   Obrna celé pleteně pažní        1400    1200
13   Dolní končetina
131   Ztráta jedné dolní končetiny v
    kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním
    a kolenním kloubem
    - s pahýlem nevhodným k protézování        2000
    - s pahýlem vhodným k protézování         1400
132   Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze   1200
133   Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti    700
1340  Zkrácení jedné dolní končetiny o 2-4 cm      100
1341  - o 4-6 cm                     300
1342  - o 6 a více cm                  500
135   Deformity stehenní kosti              400
136   Úplná ztuhlost kyčelního kloubu          1000
1370  Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého   800
    stupně
1371  - středního stupně                 600
1372  - lehkého stupně                  400
138   Úplná ztuhlost kolenního kloubu          800
1390  Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého   800
    stupně
1391  - středního stupně                 600
1392  - lehkého stupně                  400
140   Viklavost kolenního kloubu             800
141   Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu   700
    po zlomeninách
142   Trvalé následky po poranění měkkého kolena     700
1430  Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým
    kolenem
    - s pahýlem nevhodným k protézování        1300
    - s pahýlem vhodným k protézování         1000
1431  Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým
    kolenem
    - s pahýlem nevhodným k protézování        1400
    - s pahýlem vhodným k protézování         1100
144   Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce    1000
145   Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce      500
146   Poúrazové deformity kostí bérce          700
147   Ztráta nohy v hlezenném kloubu          1000
148   Ztráta chodidla v Chopartově kloubu        900
149   Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu        700
150   Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu -        600
    v příznivém postavení
1510  Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu       800
    těžkého stupně
1511  - středního stupně                 600
1512  - lehkého stupně                  400
152   Úplná ztráta pronace a supinace nohy        500
1530  Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně   300
1531  - středního stupně                 200
1532  - lehkého stupně                  100
154   Viklavost hlezenného kloubu            500
155   Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové   400
    deformity nohy a hlezna
156   Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy      300
1570  Ztráta všech prstů nohy              700
1571  - obou článků palce včetně záprstní kosti     700
1572  - obou článků palce                600
1573  - koncového článku palce              200
1574  - malíku                      150
1575  - II., III. nebo IV. prstu             100
158   Úplná ztuhlost palce nohy             200
159   Omezení pohyblivosti palce nohy          100
160   Trvalé     poúrazové omezení krevního oběhu či   300-600
    lymfatického systému dolní končetiny
161   Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny     200
162   Obrna sedacího nervu                900
163   Obrna stehenního nervu               900
164   Obrna holenního nervu               500
165   Obrna lýtkového nervu               700
17   Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu
    a jiných úrazech
171   Rozsáhlé plošné jizvy             100-400
172   Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje,  100-400
    krku, rukou (viditelné partie těla)
173   Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a      100-400
    recidivující)
174   Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus      900
    Marjolin)
18   Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu
180   Toxické poškození jater (subchronická     300-500
    hepatitis)
181   Chronický atrofický zánět sliznice nosní      200
182   Obstrukční postižení dýchacích cest po     300-600
    inhalačním traumatu
19   Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu
    omezení pohyblivosti - hodnocení jako v
    klasifikacích 10-15

   1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti
           se snesitelnou korekcí

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zraková   6/6  6/9  6/12  6/18  6/24  6/30  6/36  6/60  3/60  1/60  0
ostrost
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/6    0    60  120   220   330   440   550   650   750   850  1 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/9    60   120  220   330   440   550   650   750   850   980  1 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/12   120   220  330   440   550   650   750   850   980  1 100  1 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/18   220   330  440   550   650   750   850   980  1 100  1 300  1 550
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/24   330   440  550   650   750   850   980  1 100  1 300  1 550  1 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/30   440   550  650   750   850   980  1 100  1 300  1 550  1 800  2 050
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/36   550   650  750   850   980  1 100  1 300  1 550  1 800  2 050  2 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 6/60   650   750  850   980  1 100  1 300  1 550  1 800  2 050  2 300  2 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 3/60   750   850  980  1 100  1 300  1 550  1 800  2 050  2 300  2 500  2 700
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1/60   850   980 1 100  1 300  1 550  1 800  2 050  2 300  2 500  2 700  2 850
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 0   1 000  1 100 1 300  1 550  1 800  2 050  2 300  2 500  2 700  2 850  3 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                      Postižení
         -----------------------------------------------------------------------------
Stupeň zúžení      jednoho oka      obou očí zhruba      jediného vidoucího
 (stupně)                    stejně             oka

  60           150           300             1 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  50           250           700             1 250
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  40           350          1 100             1 450
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  30           500          1 500             1 850
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  20           700          2 000             2 250
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  10           850          2 500             2 650
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  5           950          2 800             2 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

      3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické
            zúžení zorného pole

------------------------------------------------------------------
        Hemianopsie               Body
------------------------------------------------------------------
     homonymní levostranná             1 000
------------------------------------------------------------------
     homonymní pravostranná             1 200
------------------------------------------------------------------
        binasální                 300
------------------------------------------------------------------
       bitemporální                1 500
------------------------------------------------------------------
     oboustranná horní                300
------------------------------------------------------------------
     oboustranná dolní               1 000
------------------------------------------------------------------
     nasální jednostranná               150
------------------------------------------------------------------
    temporální jednostranná              600
------------------------------------------------------------------
     horní jednostranná               150
------------------------------------------------------------------
     dolní jednostranná               400
------------------------------------------------------------------
    nasální kvadrantová horní             100
------------------------------------------------------------------
    nasální kvadrantová dolní             150
------------------------------------------------------------------
   temporální kvadrantová horní            150
------------------------------------------------------------------
   temporální kvadrantová dolní            300
------------------------------------------------------------------
 
Příl.3
Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání
------------------------------------------------------------------
Položka seznamu nemocí z povolání           počet bodů

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

1-55 Nemoc z chemické látky dle položky         30-600
   Zhoubný nádor z chemické látky dle položky     1000

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními
faktory

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením         100-600

2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením      50-300

5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem 50-600

6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji
  a zařízeními                     30-150

7. Nemoci  periferních  nervů  horních  končetin charakteru
  ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími
  nástroji a zařízeními.
  Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou
  nervů,  s  klinickými  iritačními  a  zánikovými příznaky
  a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně
  středně těžké poruše.
  Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu
  s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým
  nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně nejméně středně
  těžké poruše.
  poškození středního nervu na nedominantní HK     30-130
  poškození středního nervu na dominantní HK      50-130
  poškození loketního nervu na nedominantní HK     30-130
  poškození loketního nervu na dominantní HK      50-130

9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo
  kloubů  končetin z  dlouhodobého nadměrného jednostranného
  přetěžování. Objektivními  vyšetřovacími metodami potvrzené
  vleklé formy nemoci vedoucí k omezení pracovní schopnosti.
  vyšetřovacími metodami potvrzené  vleklé nemoci vedoucí k
  výraznému omezení pracovní schopnosti
  poškození šlach nebo šlachových pochev na      30-100
  nedominantní HK
  poškození šlach nebo šlachových pochev na      50-150
  dominantní HK
  poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní    30-100
  kosti nedominantní HK
  poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní    40-120
  kosti dominantní     HK
  poškození svalů na nedominantních HK         30-100
  poškození svalů na dominantní HK           40-120
  poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní    50-200
  končetině
  poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní   30-150
  končetině
  poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách  30-200

10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu
  z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z
  tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými
  příznaky  a  s  patologickým  nálezem  v  EMG vyšetření,
  odpovídajícími nejméně středně těžké poruše
  poškození loketního nervu na nedominantní HK     30-130
  poškození loketního nervu na dominantní HK      50-150
  poškození středního nervu na nedominantní HK     30-130
  poškození středního nervu na dominantní HK      50-150
  poškození vřetenního nervu na nedominantní HK    30-130
  poškození vřetenního nervu na dominantní HK     50-150
  poškození holenního nervu              30-150
  poškození lýtkového nervu              3O-150

11.Nemoci tíhových váčků z tlaku            30-150

12.Poškození menisku                  30-250

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického
  oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)
  a) s typickými rtg znaky prašných změn       100-300
  b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní   300-600
   tuberkulózou (mykobakteriózou)
  c) s přihlédnutím k dynamice vývoje            0

2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem
  azbestu
  a) azbestóza                    100-600
  b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí 100-400
  c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice      1000
  d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo     1000
   hyalinózou pleury

3. Pneumokonióza způsobená  prachem při výrobě  a zpracování
  tvrdokovů                      100-600

4. Pneumokonióza ze svařování             100-200

5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu,
  cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu
  nebo oxidu titaničitého               100-600

6. Rakovina plic z radioaktivních látek        1000

7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny
                            1000

8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních
                            1000

9. Exogenní alergická alveolitida           100-600

10.Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích
  astma průduškové (bronchiále)            100-600
  alergická rýma (rinitida)              50-200

11.Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí,
  juty, sisalu nebo cukrové třtiny           30-400

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými
  faktory
  mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)      30-200
  mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí)
  až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace),
  nebo závažnější formy velké intenzity i menšího   200-400
  rozsahu
  střední až velká intenzita velkého rozsahu     400-600
  (ruce a předloktí, diseminace)
  (pozn.: při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině
  navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce
  hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

1. Nemoci přenosné a parazitární            50-600

2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď       50-600
  přímo nebo prostřednictvím přenašečů

3. Tropické nemoci přenosné a parazitární        50-600
 
Příl.4
Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání
------------------------------------------------------------------

Položka seznamu nemocí z povolání           počet bodů

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

1-55 Nemoc z chemické látky dle položky        100-3000
   Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo
   systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy

Nervový systém

   toxické poškození centrálního nervového systému
   (pozn.: jde především o difúzní toxické encefalopatie s
   organicky podmíněnými psychickými  poruchami, případně s
   extrapyramidovým parkinsonským syndromem)
   - lehké poruchy                 200-600
   - středně těžké poruchy             600-1200
   - těžké poruchy                 1200-2000
   - zvláště těžké poruchy             2000-2900

   toxické poškození periferního nervového systému
   (jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy
   myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)
   - lehké poruchy                 100-600
   - středně těžké poruchy             600-1200
   - těžké poruchy                 1200-2000

Játra
   toxická poškození
   - jaterní poškození s minimální poruchou funkcí 100-400
   - lehké poruchy                 400-800
   - středně těžké poruchy             800-1500
   - těžké poruchy                 1500-2500
   stav se závažným portálním městnáním, opakované
   krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie,
   stavy po portokavální anastomóze        2500-3000

   nádory jater
   - po stabilizaci stavu             2000-2800
   - nevyléčitelné formy              3000

Ledviny
   toxické poškození
   postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým
   nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie,
   mikroskopické hematurie)             100-400
   postižení ledvin s omezením funkce        400-800
   lehkého stupně
   - středně těžkého stupně             800-1500
   - těžkého stupně                1500-2500
   úplné selhání ledvin (nutnost          2500-3000
   hemodialýzy)

   nádory ledvin
   po stabilizaci stavu              2000-2800
   nevyléčitelné formy               3000

Krev
   toxické poškození
   panmyelopatie                  200-3000
   - mírné panmyelopatie s trombocytopenií     200-800
    a se středně těžce vyjádřenými klinickými
    projevy                    800-1500
   - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií 1500-2500
    a se závažnými klinickými projevy
    (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod
    1000/ul)
   - tento stav s přechodem do leukemie      2500-3000
   anemie (různé formy)               200-3000
   - lehká anemie s mírnými klinickými       200-800
    projevy (předčasná unavitelnost)
   - středně těžká anemie              800-1500
   - těžká anemie se závažnými klinickými     1500-2500
    projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná
    potřeba transfuzí, podstatné snížení
    výkonnosti
   - progredující, neléčitelné formy anemie     400-3000
   leukemie
   - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními 400-800
    a klinickými projevy nebo v remisi
   - s mírnými laboratorními a klinickými      800-1500
    projevy
   - s výraznými laboratorními a klinickými    1500-3000
    projevy, progredující, nevyléčitelné
    formy

Následky toxického poškození horních cest dýchacích
dráždivými plyny, parami a dýmy
   perforace nosní přepážky             50-80
   úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti     200-500
   k jídlu

Následky toxického poškození dolních cest dýchacích
a plic dráždivými plyny, parami a dýmy
   poškození s poruchou funkcí plicních lehkého   200-800
   stupně
   - středně těžkého stupně             800-1800
   - těžkého stupně                1800-2400
   zvlášť těžká poškození vedoucí k        2400-3000
   pravostrannému srdečnímu selhávání

Nádory dýchacích cest a plic
rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu
   - po stabilizaci stavu             2000-2800
   - nevyléčitelné formy              3000
   rakovina plic
   - po stabilizaci stavu             2000-2800
   - nevyléčitelné formy              3000

Nádory močového měchýře
   po odstranění nádoru v časném stadiu       900-1800
   - v pozdním stadiu               1800-2800
   nevyléčitelné formy               3000

Nádory prostaty
   po odstranění nádoru v časném stadiu       900-1800
   - v pozdním stadiu               1800-2800
   nevyléčitelné formy               3000

Nádory kůže
   po odstranění nádoru (nádorů) při        200-800
   stabilizovaném stavu
   metastazující formy nádoru se závažnou     2000-3000
   prognózou

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením útlum krvetvorby
  mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými  200-800
  klinickými projevy
  středně těžká panmyelopatie s těžkou        800-1500
  trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými
  klinickými projevy
  těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií   1500-2500
  se závažnými klinickými projevy (trombocyty
  pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)
      tento stav s přechodem do leukemie        2500-3000
  leukemie
  chronické leukemie s nepatrnými laboratorními   400-800
  a klinickými projevy v remisi
  - s mírnými laboratorními a klinickými projevy   800-1500
  - s výraznými laboratorními a klinickými     1500-3000
   projevy, progredující formy
  rakovina kůže
  po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném  200-800
  stavu
  metastazující formy se závažnou prognózou     2000-3000
  zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením    100-600
  výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené    200-1200
  se systémovými nebo lokalizovanými
  zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace
  - po stabilizaci stavu              2000-2800
  - nevyléčitelné formy               3000

2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
  zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením  100-600

3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením       100-600

4. Porucha sluchu způsobená hlukem
  základ 800 bodů a za každých 5% celkové ztráty   800-2000
  sluchu dle Fowlera nad limit přidat 100 bodů
  tinitus                      100-300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a     200-2900
  podtlakem
  (následky cévních mozkových  příhod hodnotit analogicky s
  následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky
  poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo
  dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky
  poškození plic analogicky např. s toxickým poškozením plic)

6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji
  a zařízeními
  vazospatické stadium na nedominantní ruce     100-200
  vazospatické stadium na dominantní ruce      150-250
  vazoparalytické stadium na nedominantní ruce    200-350
  vazoparalytické stadium na dominantní ruce     250-400

7. Nemoci  periferních  nervů  horních  končetin  charakteru
  ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími
  nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního,
  nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a
  zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření,
  odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

  Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu
  s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým
  nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké
  poruše
  poškození loketního nervu na nedominantní HK   150-250
  poškození loketního nervu na dominantní HK    200-350
  poškození středního nervu na nedominantní HK   150-250
  poškození středního nervu na dominantní HK    200-350

8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s
  vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních
  nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních,
  zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce
  vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
  aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních    50-150
  kůstek na nedominantní HK
  aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních   100-200
  kůstek na dominantní HK
  artróza loketního kloubu na nedominantní HK    100-350
  artróza loketního kloubu na dominantní HK     200-450
  artróza ručních nebo zápěstních kloubů na     70-200
  nedominantní HK
  artróza ručních nebo zápěstních kloubů na     100-250
  dominantní HK

9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo
  kloubů  nebo  kloubů  končetin  z dlouhodobého nadměrného
  jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami
  potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení
  pracovní schopnosti
  poškození šlach nebo šlachových pochev na     100-200
  nedominantní HK
  poškození šlach nebo šlachových pochev na     150-300
  dominantní HK
  poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti   70-200
  pažní nedominantní HK
  poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti  100-250
  pažní dominantní HK
  poškození svalů na nedominantní HK        100-200
  poškození svalů na dominantní HK         150-300
  artróza loketního kloubu na nedominantní HK    100-350
  artróza loketního kloubu na dominantní HK     200-450
  artróza ručních nebo zápěstních kloubů na     70-200
  nedominantní HK
  artróza ručních nebo zápěstních kloubů na     100-250
  dominantní HK
  artróza ramenního kloubu na nedominantní HK    150-450
  artróza ramenního kloubu na dominantní HK     200-500
  pes transversoplanus a halux valgus        100-600
  artróza hlezenného kloubu             100-600
  (poznámka:  poslední dvě  položky se  mohou vyskytovat u
  tanečníků-tanečnic, špičkového baletu)

10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu
  z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z
  tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými
  příznaky  a  s  patologickým  nálezem  v  EMG vyšetření,
  odpovídajícími nejméně středně těžké poruše
  poškození loketního nervu na nedominantní HK   150-250
  poškození loketního nervu na dominantní HK    200-350
  poškození u středního nervu na nedominantní HK  150-250
  poškození u středního nervu na dominantní HK   200-350
  poškození vřetenního nervu na nedominantní HK   150-250
  poškození vřetenního nervu na dominantní HK    200-350
  poškození holenního nebo lýtkového nervu     200-350

11.Nemoci tíhových váčků               50-250

12.Poškození menisku
  trvalé následky po vynětí menisků na jednom    100-300
  kolenním kloubu při dobré stabilitě
  - při střední těžké poruše funkce kolenního    300-500
   kloubu
  - při těžké poruše funkce kolenního kloubu    500-1000

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic,
pohrudnice a pobřišnice

1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického
  oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza
  uhlokopů ve spojení s tuberkulózou
  a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3,
  q3, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy
  (A,B,C) dle klasifikace ILO
  b) ve spojení s aktivní tuberkulózou mykobakteriózou), rtg
  znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle
  klasifikace ILO
  c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od
  četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO
  silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů      300-600
  v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím
  k dynamice vývoje)
  silikóza plic prostá nebo pneumokonióza      600-1000
  uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou
  poruchou funkcí plicních
  silikóza plic prostá nebo pneumokonióza     1000-2000
  uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou
  funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či
  pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou
  poruchou funkcí plicních
  silikóza plic prostá nebo pneumokonióza     2000-2800
  uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí
  plicních nebo silikóza plic komplikovaná
  či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se
  středně těžkou poruchou funkcí plicních
  silikóza plic komplikovaná nebo         2800-3000
  pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s
  těžkou poruchou funkcí plicních vedoucích
  k pravostrannému srdečnímu selhávání
  silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů    900-3000
  ve spojení s aktivní tuberkulózou
  (mykobakteriózou)
  (poznámka: přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti
  specifického procesu)

2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem
  azbestu

  a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2,
    t2, u2 a výše dle klasifikace ILO
  b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí
  c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
  d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou
    pleury
  azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou  600-1000
  poruchou funkcí plicních
  azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně 1000-2000
  těžkou poruchou funkcí plicních
  azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou  2000-2800
  poruchou funkcí plicních
  azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou  2800-3000
  poruchou funkcí plicních vedoucí k
  pravostrannému srdečnímu selhávání
  mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
  po stabilizaci stavu              2000-2800
  nevyléčitelné formy               3000
  rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo
  hyalinózou pleury
  po stabilizaci stavu              2000-2800
  nevyléčitelné formy               3000

3. Pneumokonióza způsobená  prachem při výrobě  a zpracování
  tvrdokovů
  pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou    600-1000
  funkcí plicních
  - se středně těžkou poruchou           1000-2000
  - s těžkou poruchou               2000-2800
  pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou   2800-3000
  funkcí plicních vedoucích k pravostrannému
  srdečnímu selhávání

4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti
  znaků p3, q2,r2 a výše dle klasifikace ILO
  pneumokonióza ze svařování bez poruchy      200-800
  plicních funkcí nebo s mírnou poruchou
  výraznější forma pneumokoniózy ze svařování    800-1500
  se středně těžkou poruchou plicních funkcí
  (poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není
  způsobena fibrózou, bude porucha plicních funkcí zpravidla
  podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou)

5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu,
  cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu
  nebo oxidu titaničitého              400-3000
  (podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou
  z běžnějších  nosologických jednotek  uvedených v tabulce.
  Přihlédnout     k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.)

6. Rakovina plic z radioaktivních látek
  po stabilizaci stavu               2000-2800
  nevyléčitelné formy               3000

7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená
  koksárenskými plyny
  po stabilizaci stavu               2000-2800
  nevyléčitelné formy               3000

8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin
  nosních
  po stabilizaci stavu               2000-2800
  nevyléčitelné formy               3000

9. Exogenní alergická alveolitida
  exogenní alergická alveolitida s mírnou      600-1000
  poruchou funkcí plicních
  - se středně těžkou poruchou           1000-2000
  - s těžkou poruchou               2000-2800
  exogenní alergická alveolitida s těžkou     2800-3000
  poruchou funkcí plicních

10.Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest
  dýchacích
  astma průduškové (bronchiále)           300-3000
  - astma bronchiále lehkého stupně         300-900
  Klinické příznaky trvají krátce, jejich výskyt je méně častý
  než jednou až dvakrát do týdne. Noční příznaky se vyskytují
  méně než 2x měsíčně. Mezi exacerbacemi je bezpříznakové údobí.
  Hodnoty vrcholového  průtoku PEF -  jsou vyšší než  80%
  referenčních nebo nejlepších osobních hodnot, variabilita PEF
  je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatanciích.
  - astma bronchiále středně těžkého stupně     900-1600
  Exacerbace jsou častější než 1-2x týdně. Noční příznaky se
  vyskytují častěji než 2x měsíčně. Příznaky vyžadují téměř denní
  inhalaci beta-2 mimetik. PEF je mezi 50-80% referenčních nebo
  nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20-30%. Po
  aplikaci bronchodilatancií dochází k normalizaci.
  - astma bronchiále těžkého stupně        1600-2600
  Excerbace téměř každodenní a příznaky kontinuální. Časté jsou
  příznaky nočního astmatu. Astma těžce omezuje aktivitu. PEF je
  menší než 50% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot a
  její variabilita je pod normálními hodnotami i při optimální
  léčbě.
  - astma bronchiále tak těžkého stupně, že    2600-3000
   způsobuje pravostranné srdeční selhávání
  - alergická rýma (rinitida)            100-400

11.Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí,
  juty, sisalu nebo cukrové třtiny         200-1200

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými
  faktory
  ohraničené projevy (predilekční místa),      150-450
  stabilizované formy, řídké exacerbace
  výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo    450-1000
  v generalizované stabilizované formě
  rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující  1000-1700
  léčbě s podstatným snížením celkové
  výkonnosti
  formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale   1700-2600
  silně aktivní
  nádory kůže
  po odstranění nádoru (nádorů) bez známek     200-800
  recidivy při stabilizovaném stavu
  metastazující formy nádoru se závažnou prognózou 200-3000

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

1. Nemoci přenosné a parazitární           200-3000

2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď     200-3000
  přímo nebo prostřednictvím přenašečů

3. Tropické nemoci přenosné a parazitární

Bodové hodnocení společné pro všechny tři druhy přenosných a
parazitárních nemocí.
  - vleklé formy nemocí nebo stavy po proběhlých
   nemocech s trvalými následky se hodnotí podle
   poškození funkce napadených orgánů nebo
   systémů a vlivu na celkový zdravotní stav,
  - lehké formy nemoci nebo její následky s     200-700
   omezením funkce mírného stupně s mírným
   omezením celkové výkonnosti
  - středně těžké formy nemoci nebo středně     700-1700
   těžké následky nemoci s poruchou funkce
   středně těžkého stupně nebo chronické
   formy pomalu progredující s výrazným
   omezením celkové výkonnosti
  - těžké formy nemoci se závažnými trvalými    1700-3000
   poruchami funkce orgánů nebo systémů
   vedoucí k trvalému, závažnému omezení
   výkonnosti nebo vleklé, trvale silně
   aktivní onemocnění vzdorující léčbě
  virová hepatitida
  posthepatální únavový a dyspeptický syndrom    200-400
  perzistující chronická hepatitida         400-800
  chronická aktivní hepatitida           800-1500
  cirhóza jaterní kompenzovaná           1500-2500
  cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se     2500-3000
  závažnými portálním městnáním, s krvácivými
  projevy, se známkami encefalopatie, stavy
  po portokavální anastomóze
  cirhóza jaterní s rakovinou jater        3000

Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a
činiteli

1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká
  nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a
  znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas
  uzlíky na hlasivkách               300-600
  nedomykavost                   600-1000
1) § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.