ruční manipulace s břemenem

Počet vyhledaných dokumentů: 12
Počet vyhledaných dokumentů: 12
 • Článek
Věcný základ právní úpravy manipulace s břemeny odvozujeme od základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP – zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. To je obecná zásada primární ochrany zdraví a ta platí pro každého zaměstnance a pro výkon každé práce.
Vydáno: 09. 11. 2023
 • Článek
Dotaz: Pracujeme ve skladu internetového obchodu s domácími spotřebiči a elektronikou. Jsme ženy ve věku 40 až 50 let a každý den máme v rukou nespočetné množství krabic různé velikosti, a hlavně různé váhy. Našeho zaměstnavatele ale nějaké „přenášení břemen“ nezajímá, říká, že pracujeme v teple a suchu a vše je v pořádku. Chceme se proto zeptat, který předpis upravuje přenášení břemen, jestli je zakázáno přenášení břemen ženami a jaké jsou vůbec povinnosti zaměstnavatele.
Vydáno: 09. 11. 2022
 • Článek
Poslání žen jako matek a fyziologické zvláštnosti jejich organismu nedovolují, aby ženy byly bez nepříznivých důsledků pro své zdraví a zdravý rozvoj dětí zaměstnávány všemi pracemi, které konají muži. Proto zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP) v ustanovení § 238 až 242 vytváří právní podmínky k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti práce.
Vydáno: 13. 10. 2022
 • Článek
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků se opětovně podceňuje a když se něco stane, bývá už pozdě. I tuto skutečnost potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u motorových vozíků, a dále také i zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu Z informačního sytému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce, pak je zřejmé, že zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci bezpečnost práce při provozu motorových vozíků značně podceňují. Budeme-li konkrétní, pak jedním ze zdrojů pracovních úrazů u motorových vozíků může být nejen technický stav motorových vozíků, zejména se však jedná o nedostatečnou přípravu nejen teoretickou, ale i velmi krátká praktická příprava. Praktická příprava v zásadě neodpovídá reálným podmínkám daného provozu (skladu, výrobní haly apod.).
Vydáno: 09. 12. 2021
 • Článek
V návaznosti na zvýšený počet evidovaných pracovních úrazů u ruční manipulace s břemeny, dále také i u obráběcích a tvářecích strojů bylo tedy zřejmé, že některý z příspěvků se zaměří na příslušnou oblast. Jsme však toho názoru, že je vhodné z pohledu bezpečnosti práce zareagovat na zvýšené nároky na přepravní společnosti například na e-shopy, logistická centra a zásilkové služby, a tím i používání dopravníků. Logicky tyto a podobné aktivity spojené s používáním dopravníků tzn. technických zařízení vedou i ke zvýšenému počtu pracovních úrazů, což také evidujeme. Navážeme-li dále na kontrolní zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu, pak z toho vyplývá, že je určitě vhodné se důkladněji věnovat bezpečnosti práce a bezpečnému provozu transportních zařízení tzn. dopravníkům. Cílem příspěvku je tedy v této oblasti zvýšit osvětu a snížit pracovní úrazovost.
Vydáno: 11. 12. 2020
 • Článek
Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u pracovníků v Evropě velmi časté. Jistě také proto kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA bude tentokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, jejíž vyhlášení je plánováno na říjen 2020.
Vydáno: 09. 10. 2020
 • Článek
V článku je uvedena jedna z ergonomických metod popisující hodnocení ruční manipulace s břemeny. Jsou zde uvedeny hygienické limity a zdravotní rizika za podmínek vykonávané vlastní manipulace s břemeny. Metodologický základ metod se opírá o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ČSN EN 1005-2+A1 a další. V závěru je uvedeno praktické užití metody 2.
Vydáno: 11. 01. 2019
 • Článek
Informační systém Státního úřadu inspekce práce eviduje, mimo jiné, i řadu pracovních úrazů související s manipulací s břemeny pomocí jeřábu. V řadě případů příčinou těchto pracovních úrazů, dle kontrolních zjištění, lze konstatovat, že se jedná nejen porušení povinností vyplývající z obecného právního předpisu (zákoníku práce), ale i povinností vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., který ukládá zaměstnavateli další požadavky v oblasti bezpečnosti práce. Tímto dalším požadavkem je také i stanovení bezpečných pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Bezpečné pracovní postupy, v případě provozu jeřábů, i když se jedná o jednotlivý zdvih, musí být stanoveny v provozním předpise (vnitřní organizační směrnici) - systému bezpečné práce (čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1).
V rámci uskladnění se zboží umísťuje do krabic, které se následně stohují na sebe. Rozměr používané krabice VxŠxD (36x50x105 cm), váha nebyla konkrétně zjišťována ale odhaduje se na 20 - 30 kg. Manipulaci provádí ženy. Jako technik BOZP řeším především do jaké výšky lze bezpečně ukládat uvedené krabice, a to i s ohledem na bezpečnou manipulaci. V současné době jsou krabice ukládány až do 7 vrstev což je z mého pohledu nevyhovující a to jak z hlediska nosnosti jednotlivých krabic a hrozícího pádu stohu na procházející osobu tak z hlediska rizika poškození zdraví při manipulaci s krabicemi, která musí být prováděna nad hlavou. Prosím o uvedení konkrétních legislativních omezení, pokud jsou, a to jak pro manipulaci s jednotlivými krabicemi uvedených rozměrů a váhy, tak pro stohování těchto krabic a jaké jsou možné sankce a pokuty při jejich nedodržení. Vše prosím s odvoláním na konkrétní znění právního předpisu z důvodu většího důrazu na změnu současného stavu Konkrétně se mi hlavně jedná o maximální výšku do jaké lze krabice ukládat a zároveň také i maximální výšku do jaké s krabicemi těchto rozměrů lze manipulovat ručně a za jakých podmínek.
Vydáno: 08. 10. 2018
 • Článek
Motto: Vracejme se s pokorou do naší minulosti a hledejme tam poučení pro budoucnost.
Vydáno: 06. 04. 2017
 • Článek
Příspěvek vychází zejména z evidence pracovních úrazů vedený informačním systémem Státního úřadu inspekce práce u zdvihacích zařízení a závěsných a uchopovacích prostředků a dále také i z poznatků z kontrolní činnosti inspektorů specializace VTZ-ZZ.
 • Článek
Cílem tohoto článku je nejen informovat odbornou veřejnost o zdvihacích zařízeních, ale zejména zamyslet se nad problematikou bezpečnosti práce, a to v souvislosti s manipulací pomocí magnetických zařízení, např. břemenových permanentních magnetů, a dále také nad bezpečným používáním elektromagnetů, tzn. kdy je prováděna manipulace například s plechy, tvarově členitými břemeny apod. Budeme Vás také informovat o pracovních úrazech, což je i požadavek řady odborníků v oblasti prevence rizik a školitelů, kde zdrojem je manipulace i pomocí břemenových permanentních magnetů a elektromagnetů.