manipulace

Počet vyhledaných dokumentů: 10
Počet vyhledaných dokumentů: 10
  • Článek
Nelékařský zdravotnický personál poskytovatelů zdravotní péče, zejména sestry, patří mezi významnou skupinu zaměstnanců ohrožených muskuloskeletálními poruchami. Škála procesů, při nichž musí sestry manipulovat s pacientem, je poměrně rozsáhlá, jedná se tedy o velice komplexní proces. Při manipulaci s pacientem je zatěžován pohybový aparát sestry, jedná se zejména o přetěžování ramen a bederní páteře, které může vést k závažným zdravotním problémům s možným následkem pracovní neschopnosti. Při nesprávné manipulaci je taktéž zvyšováno riziko poškození pacienta. Tato rizika lze do jisté míry eliminovat použitím manipulačních pomůcek, dodržováním bariérové péče a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vydáno: 09. 12. 2021
  • Článek
Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků se opětovně podceňuje a když se něco stane, bývá už pozdě. I tuto skutečnost potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u motorových vozíků, a dále také i zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu Z informačního sytému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce, pak je zřejmé, že zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci bezpečnost práce při provozu motorových vozíků značně podceňují. Budeme-li konkrétní, pak jedním ze zdrojů pracovních úrazů u motorových vozíků může být nejen technický stav motorových vozíků, zejména se však jedná o nedostatečnou přípravu nejen teoretickou, ale i velmi krátká praktická příprava. Praktická příprava v zásadě neodpovídá reálným podmínkám daného provozu (skladu, výrobní haly apod.).
Vydáno: 09. 12. 2021
  • Článek
Nakládka, vykládka a manipulace se zbožím, materiálem a břemeny prostřednictvím manipulačních vozíků patří k poměrně rizikovým činnostem, vzhledem k počtu pracovních úrazů, které se v této oblasti vyskytují. Velká část znaleckých posudků se věnuje incidentům v oblasti skladování a manipulace s materiálem (srážky manipulačních vozíků, srážky vozíků s osobami a materiálem, poranění osob při vykládce a nakládce materiálu, zřícení nedostatečně upevněného břemene z vidlí vysokozdvižných vozíků, používání neschváleného příslušenství k manipulačním vozíkům, obsluha manipulačních vozíků osobami bez kvalifikace apod.). Níže uvedený případ poukazuje na rizika případného výskytu osoby v nebezpečném (manipulačním) prostoru manipulačního vozíku.
Vydáno: 31. 05. 2021
  • Článek
V návaznosti na zvýšený počet evidovaných pracovních úrazů u ruční manipulace s břemeny, dále také i u obráběcích a tvářecích strojů bylo tedy zřejmé, že některý z příspěvků se zaměří na příslušnou oblast. Jsme však toho názoru, že je vhodné z pohledu bezpečnosti práce zareagovat na zvýšené nároky na přepravní společnosti například na e-shopy, logistická centra a zásilkové služby, a tím i používání dopravníků. Logicky tyto a podobné aktivity spojené s používáním dopravníků tzn. technických zařízení vedou i ke zvýšenému počtu pracovních úrazů, což také evidujeme. Navážeme-li dále na kontrolní zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovního úrazu, pak z toho vyplývá, že je určitě vhodné se důkladněji věnovat bezpečnosti práce a bezpečnému provozu transportních zařízení tzn. dopravníkům. Cílem příspěvku je tedy v této oblasti zvýšit osvětu a snížit pracovní úrazovost.
Vydáno: 11. 12. 2020
  • Článek
Manipulaci s břemeny různých tvarů a rozdílné hmotnosti pomocí zdvihacích zařízení, kterými mohou mostové nebo mobilní (automobilové) a hydraulické nakládací jeřáby, ale i používání pracovních plošin, dále stavebních výtahů apod. se z pohledu možných rizik a vzniku pracovních úrazů řadí mezi odvětví, která zaujímají po stavebnictví, lesnictví jedno z čelních míst.
  • Článek
Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u pracovníků v Evropě velmi časté. Jistě také proto kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA bude tentokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, jejíž vyhlášení je plánováno na říjen 2020.
Vydáno: 09. 10. 2020
  • Článek
Prevence rizik a související agenda, kterou musí zaměstnavatel vést, je základním předpokladem bezpečného pracoviště. Přes veškerou snahu však při výkonu práce dochází k pracovním úrazům a provozním nehodám. Zapátrali jsme v našem archivu a vybrali několik zajímavých případů (znaleckých posudků), se kterými vás postupně seznámíme v podobě kazuistik. Ať chceme či nechceme, tyto události jsou součástí pracovního života a rozhodně bychom před nimi neměli zavírat oči. Zvláště pak, když bylo možné drtivé většině těchto nehod předejít. Z analýz provedených znalci pak vyplývají konkrétní chyby, z nichž si mohou vzít poučení i ostatní zaměstnavatelé.
Vydáno: 02. 01. 2019
  • Článek
Informační systém Státního úřadu inspekce práce eviduje, mimo jiné, i řadu pracovních úrazů související s manipulací s břemeny pomocí jeřábu. V řadě případů příčinou těchto pracovních úrazů, dle kontrolních zjištění, lze konstatovat, že se jedná nejen porušení povinností vyplývající z obecného právního předpisu (zákoníku práce), ale i povinností vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., který ukládá zaměstnavateli další požadavky v oblasti bezpečnosti práce. Tímto dalším požadavkem je také i stanovení bezpečných pracovních postupů tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Bezpečné pracovní postupy, v případě provozu jeřábů, i když se jedná o jednotlivý zdvih, musí být stanoveny v provozním předpise (vnitřní organizační směrnici) - systému bezpečné práce (čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1).
  • Článek
Je obecně známo, že skladové provozy (areály) pro zabezpečení účelu (souboru činností) musí být vybaveny příslušnou skladovací a manipulační technikou, a to jak uvnitř skladu (příjmu zboří ke skladování), tak při jeho vyskladňování (výdeji zboží). Mezi skladovací a manipulační techniku lze považovat velmi rozšířené manipulační vozíky bez vlastního pohonu tzv. ručně vedené (paletové vozíky) a manipulační vozíky s vlastním pohonem tzv. motorové (elektrické, naftové, hybridní atd.), ale také i různé skladovací systémy (regálové zakladače, regály, palety atd.). Z pohledu bezpečnosti práce má ve skladových provozech významný podíl i ruční manipulace (vychystávání, překládání, zvedání, balení, evidence atd.). Navážeme-li dále, pak s jakoukoliv manipulací pochopitelně souvisí lidský faktor, a s tím i riziko vzniku možného pracovního úrazu.
  • Článek
Asertivita čili schopnost zdravého prosazení sebe sama je důležitá u řady pracovních míst či činností. Významná je především tam, kde úspěšné vykonávání práce předpokládá schopnost postupovat ve shodě s vlastními cíli a potřebami či prosadit vlastní názor a přesvědčení, současně však udržovat zdravé a nekonfliktní vztahy s okolím. Článek se zabývá hlavními principy asertivity, praktickými zásadami asertivního jednání a jeho uplatněním.
Vydáno: 26. 08. 2016