insolvence

Počet vyhledaných dokumentů: 41
Počet vyhledaných dokumentů: 41
Zaměstnanec v lednu 2024 skončil insolvenční řízení oddlužením (splnil stanovené podmínky) a byl soudem osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny. Nyní jsme obdrželi Usnesení o provádění srážek ze mzdy od soudního exekutora jako nový plátce mzdy (zaměstnanec nastoupil v březnu 2024), avšak exekuční příkaz je z roku 2008, byl zahrnut do insolvenčního řízení a pohledávka byla řádně přihlášena. Domnívám se správně, že na toto Usnesení není možné již provádět srážky ze mzdy, protože z Usnesení o skončení oddlužení byla tato neuspokojená pohledávka osvobozena od placení? Pokud ano, jak má postupovat zaměstnavatel, když bude soudní exekutor trvat na pokračování ve srážkách?
Vydáno: 15. 05. 2024
Zaměstnanci bylo zsnesením schváleno oddlužení ve formě měsíčních splátek ve výši 9 400 Kč. Jak má zaměstnavatel postupovat v případě, že splátku nebude možné v této výši zaměstnanci srazit? V Usnesení není uvedeno, zda je případná nižší měsíční splátka konečná nebo zda její „dlužná“ výše přechází do dalších měsíců (stejně jako při srážkách výživného). Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci i další peněžitá plnění (např. měsíční příspěvek na penzijní spoření), připočítává se tato částka k čisté mzdě a musí se srážky provádět se započtením tohoto příspěvku?
Vydáno: 26. 03. 2024
Máme zaměstnankyni, která je na rodičovské dovolené (dítě 1 r + 2 m) do konce roku 2025. Chce si přivydělat - nepravidelně odpracovat víkend, po domluvě záskok za dovolenou. Předpokládaný výdělek cca 2 000 Kč měsíčně (někdy více). Je možné s touto zaměstnankyní uzavřít DPP na tu samou činnost, na kterou je uzavřený HPP na dobu neurčitou? Nebo vykázat odpracované dny v HPP a ostatní dny RD? Zároveň je zaměstnankyně v insolvenci, musím nahlašovat jejímu insolvenčnímu správci? Popř. jak postupovat? 
Vydáno: 29. 02. 2024
Zaměstnavatel se rozhodl, že zaměstnancům poskytne stravenkový paušál ve výši 107,10 Kč za jednu směnu, při odpracování nejméně 3 hodin v rámci jedné směny. Bude stravenkový paušál podléhat exekuci a insolvenci?
Vydáno: 16. 06. 2023
Nový zaměstnanec na dohodu o provedení práce (bude dodrženo 10 000 Kč/měsíčně 300 hod./rok) uvedl v mzdovém dotazníku, že je mu schválena insolvence. Má podepsané prohlášení. Dále do dotazníku uvedl, že jinde nepracuje. Máme povinnost kontaktovat insolvenčního správce?
Vydáno: 01. 06. 2023
  • Článek
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je upravena zejména zákonem č. 118/2000 Sb. , o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Tento zákon poskytuje zaměstnancům, jejichž mzdové nároky nebyly zaměstnavatelem včas a řádně uspokojeny, právní prostředek ochrany, který jim umožňuje alespoň částečné uspokojení těchto nároků ze strany úřadu práce.
Vydáno: 26. 05. 2023
Zaměstnankyni byla povolena insolvence a nám jako zaměstnavateli vznikla povinnost provádění srážek ze mzdy pro insolvenci, kterou musíme vypočítat dle metodiky. Insolvenci má naše zaměstnankyně společně s manželem (společné oddlužení manželů). Společně mají 2 děti. U zaměstnankyně budeme teda odečítat: Základní nezabavitelnou částku + částku za manžela. Jak to prosím bude se dvěma dětmi? Tu si odečte pouze jeden z manželů nebo máme odečíst zaměstnankyni také částku za 2 další vyživovací osoby? Zaměstnankyně pobírá inv. důchod, pracuje u nás na zkrácený úvazek a průměrná čistá mzda činí cca 11 200 Kč. Pokud bychom odečetli nezabavitelnou částku + částku za manžela a k tomu 2 děti, tak nám vychází nulová částka ke stržení. Daňový bonus na obě děti je vyplácen manželovi. Je postup správný, tj. odečíst zákl. nezabavitelnou částku + částku za manžela + částku za další 2 vyživované osoby – děti?
Vydáno: 07. 06. 2022
Jak správně provést srážku ze mzdy, kdy bude zaměstanci vyplaceno odstupné za 3 měsíce? Insolvenční správce chce, abychom mu poslali celé odstupné a on bude provádět srážku a výplatu nepostižitelné částky dlužníkovi.
Vydáno: 05. 05. 2022
Máme zaměstnance s insolvencí, který si požádal o RZD u zaměstnavatele. Z tohoto ročního zúčtování daně mu vznikl přeplatek cca 15 000 Kč. Nejedná se o daňový bonus na dítě, ale o školkovné. Může se tento přeplatek na dani zahrnout do měsíční platby na oddlužení odvedené insolvenčnímu správci, nebo tento přeplatek na dani náleží zaměstnanci?
Vydáno: 05. 05. 2022
  • Článek
Od 1. 4. 2022 se po 2 letech zvýšilo životní minimum z 3 860 Kč na 4 250 Kč (nařízení vlády č. 75/2022 Sb.), tím dojde k dalšímu zvýšení základní nezabavitelné částky na osobu dlužníka i na vyživované osoby a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.
Vydáno: 22. 04. 2022
Zaměstnanec se dostal do insolvence. Loni mu byla ze mzdy prováděna srážka, letos mu na srážku nestačí příjem, takže se nebude strhávat nic. Je nutné to nějak hlásit či odůvodňovat? 
Vydáno: 22. 03. 2022
Zaměstnavatel nám poskytuje jednou ročně možnost nakoupit jako benefit akcie firmy. Přičemž s nimi nemůžeme nakládat v průběhu dalších 3 let s výjimkami stanovenými vnitřním předpisem (úmrtí, výpověď z organizačních nebo zdravotních důvodů apod.). Po uplynutí 3 let nám poskytne prémiové podíly ve výši 2 ks za každý 1 ks zakoupený. Tyto prémiové podíly jsou zahrnuty do vyměřovacího základu v měsíci přidělení a odvedeno SP, ZP a daň z příjmu. Dále má zaměstnanec možnost se rozhodnout, zda chce v tom samém měsíci vše prodat nebo nikoliv. Můj dotaz je, zda tento příjem z prodej podléhá srážkám na insolvenci či exekuci. Příklad: v 6/2018 nákup 30 ks za 60 000 Kč, v 7/2021 příděl 60 ks zdarma, tj. benefit 120 000 Kč o který je navýšen VZ, prodej všeho celkem 180 000 Kč. Čistá mzda zaměstnance v 7/2021 činí po zúčtování a po zákonných srážkách např. 1 000 Kč (nízká ČM z důvodu vysokého VZ), celkem k výplatě 150 000 Kč. Jedná se o příjem, který se vztahuje k vykonávané práci nebo o jiný příjem, který musí zaměstnanec sám insolvenčnímu správci/exekutorovi přiznat, příp. zda srážku z tohoto příjmu musí provést zaměstnavatel? Podle našeho názoru musíme podle zákona provést srážku vztahující se k čisté mzdě, která ale nepostačí na srážku žádnou a zároveň budeme informovat zaměstnance i insolvenčního správce/exekutora o tomto příjmu.
Vydáno: 29. 07. 2021
Zaměstnankyně obdržela od insolvenčního správce "Výzvu insolvenčního správce dlužníka k součinnosti" s tím, že tuto výzvu měla odevzdat do mzdové účtárny. Mimo jiných povinností, které uložil insolvenční správce dlužnici, je ve výzvě uvedeno, že žádá mzdovou účtárnu o pravidelné zasílání výplatních pásek dlužnice na uvedený e-mail, a to od měsíce vydání usnesení. Zaměstnavatel ale dosud žádné usnesení ani výzvu k součinnosti neobdržel. Prosím o odpověď na otázku, zda máme i v takovém případě zasílat výplatní pásky dlužnice insolvenčnímu správci a zda vůbec máme povinnost takovýmto způsobem, tj. na e-mail, pásky po každém zúčtování mezd, zasílat. Zdůrazňuji, že ještě není insolvenční řízení ukončeno a ani v insolvenčním rejstříku není zveřejněno Usnesení, kterým by insolvenční správce ukládal zaměstnavateli povinnost provádění srážek ze mzdy. Vzhledem k ochraně osobních údajů si nejsme jisti, zda vůbec můžeme výplatní pásky zasílat především z důvodu dalších údajů, které jsou na nich uvedené (hodinové průměry, zůstatky dovolené, výše odměn apod.).
Vydáno: 21. 05. 2021
Vzhledem k mimořádné dotaci na odměnu ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění covid-19 dle zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, vztahující se k II vlně epidemického onemocnění covid-19 se chci zeptat, zda se tato odměna zahrnuje do čisté mzdy a budou se z ní provádět zákonem stanovené srážky na exekuce a insolvence.
Vydáno: 13. 04. 2021
Zaměstnankyně podala u insolvenčního správce návrh na povolení oddlužení. Kdy máme jako plátce mzdy začít se srážkami ze mzdy? Už ve chvíli zveřejnění v insolvenčním rejstříku a srážky deponovat do rozhodnutí o schválení oddlužení nebo máme čekat až bude rozhodnuto a Usnesení o povolení oddlužení doručí insolvenční správce zaměstnavateli? Jiné zákonné srážky ze mzdy neprovádíme, na její mzdu nejsou vedeny v současné době žádné exekuce. Pokud bude mít povoleno oddlužení určenými splátkami, např. 13 000 Kč měsíčně a výše čisté mzdy nedovolí takovou splátku v některém měsíci provést z důvodu nízké čisté mzdy, provedeme tedy pouze srážku v zákonné výši tak, aby jí zůstala nezabavitelná částka a nemusíme "dlužnou splátku" vyrovnávat a převádět do dalších měsíců, ve kterých bude mít takový čistý příjem, který by dorovnání umožnil? 
Vydáno: 23. 03. 2021
Zaměstnanec ukončil v listopadu 2020 pracovní poměr a vznikl mu nárok na vyplacení odstupného v prosinci 2020. Zaměstnavatel mu z důvodu insolvence do 31. 1. 2021 odstupné nevyplatil. V prosinci 2020 zaměstnanci vyplatil Úřad práce "kompenzaci za nevyplacené odstupné". Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o vystavení "potvrzení o zdanitelných příjmech" za rok 2020. Má být kompenzace z Úřadu práce uvedena na potvrzení v řádku 2 jako vyplacená mzda? Zaměstnavatel Úřadu práce kompenzaci z důvodu insolvence nezaplatil.
Vydáno: 07. 02. 2021
Nedlouho po přijetí zaměstnance začali přicházet exekuční příkazy. Protože nenabyly právní moci, byly sraženy ze mzdy a byly deponovány. Mezitím zaměstnanec požádal o odlužení. Nyní jsme dostali usnesení o odlužení. Po doručení tohoto usnesení máme posílat srážky v rozsahu přednostní pohledávky. Co s částkami které jsme doposud deponovali (od srpna do listopadu na exekuce), a co když tato částka neodpovídá minimální, kterou má dlužník podle tohoto ustanovení platit (do jeho příjmů, byl započítán i dar, který se mzdy netýká).
Vydáno: 17. 01. 2021
Jaké příjmy se započítávají do příjmu, který ovlivní čistý příjem zaměstnance pro výpočet insolvenční srážky? Konkrétně jde o zaměstnance, který má služební auto i pro soukromé účely a je v insolvenčním řízení. Každý měsíc mu navyšujeme vyměřovací základ o 1% vstupní ceny vozidla včetně DPH a o spotřebované PHM. Prosím o odpověď na otázku, zda částka za spotřebované PHM se pro výpočet insolvenčních srážek bere jako čistý příjem a zvýší se o to srážka nebo nikoliv. Případně jaké benefity, které poskytujeme zaměstnanci (např. příspěvek na penzijní spoření, stravenky apod.), se do čistého příjmu pro tyto účely zahrnují? Každý z asi 5 insolvenčních správců má tuto věc jiný názor. 
Vydáno: 13. 11. 2020
Zaměstnavateli bylo doručeno Usnesení o schválení insolvence zaměstnankyně a příkaz ke srážkám. Insolvence se týká dlužníků - naší zaměstnankyně a jejího manžela. Jedná se o přednostní pohledávku. Máme pro výpočet srážek odečíst základní částku povinného 7 771 Kč a také za jejího manžela 2 590 Kč?
Vydáno: 21. 10. 2020
Zaměstnanec má dceru a uplatňuje slevu na dani. Má ale také insolvenční přikaz a musíme odvádět peníze na učet insolvenční správkyně. Jak to bude s čistou mzdou pro výpočet? Započítá se tam bonus na dítě, nebo ne? 
Vydáno: 10. 09. 2020