student

Počet vyhledaných dokumentů: 81
Počet vyhledaných dokumentů: 81
Studentům za praktickou přípravu poskytujeme za produktivní činnost příjem ve výši x % z minimální mzdy (% je nastaveno dle odváděné práce min. však 30% min. mzdy) Podle § 6 odst. 9 písm. k) zákona o dani z příjmů jsou od daně (a následně pojištění) osvobozeny příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. Z uvedeného důvodu příjem za produktivní činnost u praktikantů nezdaňujeme. Praktikantům současně proplácíme hodnotu odebraného jídla v naší podnikové jídelně. Hodnota jídla se liší podle toho co si praktikant vybere, ale často přesahuje částku 116,2 Kč (hranice pro osvobození příspěvku u zaměstnanců). Společnost náklady na stravu praktikantů považuje za náklady na reprezentaci a vykazuje je jako daňově neúčinný náklad. Je v daném případě možné hodnotu poskytnutého jídla považovat u praktikantů za osvobozený příjem, tak jako vyplácený příjem za produktivní činnost (§6/9/k) ? Prosíme o zhodnocení uvedeného nákladu na stravu praktikantů z pohledu daně z příjmů jak na straně praktikanta, tak na straně zaměstnavatele.
Vydáno: 16. 05. 2024
Zaměstnanec (student) v roce 2023 podepsal prohlášení k dani u dvou zaměstnavatelů a dva měsíce v roce měl podepsáno u dvou zaměstnavatelů současně. Příjem za celý rok činí 130 000 Kč. Daň tedy (19 500 Kč) pokryje roční sleva na dani. Zjistila jsem to, když si požádal o roční zúčtování daní a přinesl potvrzení o zdanitelných příjmech od druhého zaměstnavatele. RZD dělat samozřejmě nebudu. Stačí, když zaměstnanec podá daňové přiznání za rok 2023 u FÚ? Nebo musím jako druhý zaměstnavatel srazit dodatečně zálohu na dani za překrývající se měsíce roku 2023? Vyúčtování daně jsem zatím na FÚ neposlala. Pokud bych zaměstnanci srazila ve mzdě za únor 2024 slevu na dani za překrývající se 2 měsíce a vše vykázala ve vyúčtování daně za rok 2023, zřejmě z toho vyplyne i úrok za pozdní odvod daně - jedná se o říjen a listopad 2023. To mi připadá zbytečně komplikované, když vlastně zaměstnanec za rok 2023 žádnou daň platit nebude, pokud si podá daňové přiznání.
Vydáno: 05. 03. 2024
Student střední školy, 19 let, pracuje na hlavní pracovní poměr, platí zdravotní a sociální pojištění. Po maturitě plynule navazuje studium na vysoké škole a stále pracuje. Má otec nárok na slevu na dítě? 
Vydáno: 22. 12. 2023
  • Článek
Nejen v období letních prázdnin využívají zaměstnavatelé studenty k provedení určitých prací, kdy s těmito zaměstnanci sjednávají buď „klasické“ pracovní smlouvy, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Vydáno: 23. 06. 2023
Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda jsou nějaká úskalí a jaká, když bychom zaměstnali na základě dohody o pracovní činnosti (zaměstnání malého rozsahu) občana EU (konkrétně Slovenská republika), který je zároveň studentem vysoké školy v ČR. Odměňován by byl hodinovou sazbou. V některých měsících je velmi pravděpodobné, že by jeho výdělky přesáhly výši rozhodného příjmu – aktuálně 3.500 Kč – a více. Jaké jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele ve vztahu k zdravotním pojišťovnám v této věci? Student je nyní pojištěn u slovenské zdravotní pojišťovny. Děkuji.
Vydáno: 25. 11. 2022
  • Článek
I přes složitou právní úpravu zaměstnávání cizinců na území České republiky, která zaměstnavatelům komplikuje získávání zahraničních pracovníků, je zaměstnávání studentů ze zahraničí a zahraničních absolventů českých škol mezi zaměstnavateli velmi oblíbené. Samozřejmě hlavním důvodem je jejich volný vstup na trh práce, který jim české předpisy garantují v souvislosti s jejich studiem či absolvováním studia v České republice. Nicméně tuto výjimku nelze automaticky vztáhnout na všechny studenty a absolventy ze zahraničí. Stejně tak i zaměstnavatelé nesmí zapomínat, že i přes toto výhodnější postavení stále zaměstnávají cizince, ohledně kterých i nadále mají určité povinnosti.
Vydáno: 24. 06. 2022
  • Článek
Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole či středním odborném učilišti. Za studium na střední škole se naopak nepovažuje dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na střední škole, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Vydáno: 24. 06. 2022
Dcera předčasně ukončila studium na střední škole k 20. 10. 2021. Do jakého měsíce má otec nárok na slevu na dceru?
Vydáno: 01. 02. 2022
Syn zaměstnance ukončil studium na vysoké škole ke dni 8. 11. 2021, do jakého měsíce je možné za syna v rámci mzdy uplatnit daňové zvýhodnění? 19letý syn aktuálně již nikde nestuduje ani neplánuje studovat. Bude hledat zaměstnání.
Vydáno: 11. 01. 2022
  • Článek
Blíží se Vánoce, svátky klidu a míru, ale tradičně také období spojené se shonem a velkými nákupy. Právě před Vánoci se řada firem potýká s vyšší poptávkou po svých službách či zboží a začíná se poohlížet po dočasné výpomoci, takzvaných brigádnících. Z hlediska pracovního práva existuje řada možností, jak brigádníka zaměstnat. Volba konkrétního druhu pracovněprávního vztahu pak má vliv jednak na finanční stránku (zejména odlišný režim placení povinných odvodů), ale zcela zásadně se liší i práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Právě nyní je nejlepší čas připomenout si všechna důležitá pravidla a připravit se na blížící se vánoční nábor brigádníků.
Je možné, aby student u jedné společnosti vykonával školní praxi i DPP? Jsou zde nějaké podmínky? 
Vydáno: 03. 11. 2021
Má zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění na dítě, které studuje 1. ročník kombinovaného studia Zemědělské univerzity v Praze, má 21 let, ale zároveň má práci na hlavní pracovní poměr? 
Vydáno: 14. 10. 2021
Zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě (více než 18 let), potvrzení o studiu donesl, dítě studuje denní studium na vysoké škole  a při studiu je zaměstnáno na plný pracovní poměr (práce na všechny pracovní dny). Má zaměstnanec nárok na tuto slevu?
Vydáno: 17. 09. 2021
Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na studující dítě do věku 26 let žijící s ním ve společné domácnosti. Předložil potvrzení o studiu SOŠ obor opravář- 3. ročník - od 1. 9. 2020 do ... není vypsáno. Dne 22. 6. 2021 syn složil závěrečné zkoušky. Už je přijat k dalšímu studiu na střední škole na 2 roky na obor s maturitou. Potvrzení o studiu ještě nepředložil. Můžeme mu poskytnout daňové zvýhodnění i na měsíce 7/8-2021? Nebo máme počkat a poskytnout daňové zvýhodnění až od záři 2021, kdy předloží potvrzení o studiu?
Vydáno: 11. 08. 2021
Dcera (22 let) začala studium na vysoké škole. K „zápisu“ na VŠ došlo dne 3. 8. 2021. K tomuto datu obdržela potvrzení o přijetí na VŠ, spolu s vyřízením veškerých formalit. Vlastní výuka započne až od 1. 10. 2021. K jakému datu získává dcera „statut“ studenta, za kterého hradí pojistné na zdravotní pojištění stát? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října? V jakém měsíci si lze na dceru uplatnit odpočet na dítě? Již od měsíce srpna, nebo až od měsíce října?
Vydáno: 04. 08. 2021
  • Článek
Sociální pojištění studentů je každoročním tématem objevujícím se na konci školního roku, kdy studenti zjišťují, zda a jak platit pojistné na sociální zabezpečení, či nikoli. V tomto článku nejen studentům, ale i jejich rodičům odpovíme na otázky typu: Jaké mám povinnosti, když při studiu pracuji nebo podnikám? Mám ohlásit správě sociálního zabezpečení, že odjíždím pracovat nebo na stáž do zahraničí? Musím po skončení studia platit sociální pojištění?
Student končí studium 16. 6. 2020 na VŠ zkouškou - bakalář. Bude pokračovat v dalším, magisterském studiu. Bude nadále mít status student nepřetržitě, tj. i v období léta než bude pokračovat ve studiu na podzim? Jak by to měl např. v případě brigády nebo DPP? 
Vydáno: 28. 05. 2021
  • Článek
Studium na vysoké škole představuje pro mnoho mladých lidí důležitou životní etapu a v této souvislosti vzniká ve zdravotním pojištění mnoho situací nejrůznější povahy, které musejí řešit jak samotní studenti, tak jejich případní zaměstnavatelé, obecně pak v přímé návaznosti na zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Také platí, že během studia na střední nebo vysoké škole má pojištěnec průběžně řešen svůj pojistný vztah.
Vydáno: 21. 05. 2021
Student střední školy začal nyní ve 3. ročníku řádného denního studia podnikat jako OSVČ. Příští rok v 6/2022 bude maturovat. Dokdy mohou rodiče uplatňovat daňové zvýhodnění na tohoto studenta (a student slevu na studenta), když řádně odmaturuje v 6/2022? Bude nadále zároveň podnikatelem. Jeho podnikání bude vedlejší činností a daňový základ určitě nebude dosahovat rozhodné částky. Nebude mu tedy plynout z podnikání povinnost platit důchodové pojištění?
Vydáno: 26. 03. 2021
  • Článek
Se schválením a postupným uplatňováním rámcových vzdělávacích programů pro různé stupně vzdělávání se ve školském prostředí i v celé naší společnosti častěji objevují pojmy bezpečnost, bezpečí, ochrana zdraví, výchova ke zdraví nebo odpovědnost za zdraví. I dříve byla tématům zdraví a bezpečnosti věnována určitá pozornost, v posledních letech se ale v daném kontextu uskutečnilo více tímto směrem zacílených aktivit. Žijeme v digitalizovaném světě, a mnoho poznatků a informací lze zveřejnit na internetu, z něhož lze zároveň v opačném směru čerpat. To se týká i problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V internetovém prostoru je možné najít různé zdroje tohoto druhu, vč. těch, které se orientují na děti a mládež. Některé z nich přibližuje tento článek.
Vydáno: 11. 12. 2020