PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme základní škola - příspěvková organizace, která má pod sebou 4 mateřské školy. Ve školním roce 2020/2021 se hlásí do mateřské školy chlapec, kterému budou v září 2020 4 roky a má diabetes 1. typu. Pod kůží má nainstalovaný senzor, který je napojen na mobilní telefon matky, která mu v současné době podává inzulin. Od září by měl chlapec využívat inzulínovou pumpu. Chtěli jsme se zeptat, zda může učitelka mateřské školy obsluhovat pumpu nebo inzulinové pero dítěti, aniž by prošla nějakých zdravotnickým kursem nebo přednáškou. Nebo je škola (případně rodiče) povinna zajistit asistentku k dítěti a kdo hradí mzdové náklady této pracovnici. Zajímalo by nás, co vše musí škola zajistit po dobu pobytu dítěte v mateřské škole a jaké povinnosti plynou rodičům dítěte ve vztahu ke škole. Měla by být uzavřena nějaká smlouva o zajištění péče dítěte? 
Vydáno: 07. 10. 2022
Přijímáme učitele odborných předmětů pro truhláře. Doložil nám zápočet o odpracované době z funkce truhláře, OSVČ - lektorská činnost měkkých dovedností, dále doložil potvrzení od Sboru Křesťanského společenství, kde pracoval 14 let jako lektor, přednášková činnost, pastorační poradenství a jako pedagogogickou činnost má uvedeno pouze tři roky. Dále pracoval v Americe na Harvest Bible College, odkud doložil potvrzení za dobu od roku 2006 do 2012, zde učil základy hebrejštiny, řečtiny a náboženství. Toto potvrzení není doloženo s razítkem výstupní organizace. Prosím o zodpovězení dotazu, zda a v jaké výši mohu započítat odpracovanou dobu pro zařazení do 12. platové třídy pedagoga. Dále mám dotaz ohledně zápočtu praxe zástupce ředitele střední školy, kde jmenovaný pracoval jako nepedagog-správa majetku, vedoucí pracovník. Od srpna bude pracovat na stejné škole jako pedagog-zástupce ředitele pro odborný výcvik, vzdělání má splněno. Prosím o sdělení, zda pro funkci zástupce ředitele mohu uznat práci nepedagoga plně, nebo 2/3. Jedná se o to, že jako zástupce bude mít úvazek složen i z nepedagogických-managerských činností. 
Vydáno: 07. 10. 2022
Pokud ředitel školy se chce vzdát funkce ze zdravotních důvodu (chce úplně skončit v zaměstnání), jak má postupovat? Ředitel vykonává funkci na základě jmenování zřizovatele (kraj), před jmenováním neměl uzavřenou žádnou pracovní smlouvu. Jmenování bylo v roce 2018. V samotném jmenování není uvedena doba určitá, ale předpokládá se, že platí po dobu 6 let (pravděpodobně dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ředitel se obrátí na svého zřizovatele se vzdáním se funkce. Musí ještě podat výpověď, adresovanou právnické osobě, jejímž statutárním organem de facto je (vlastně podává výpověď sám sobě), aby legitimně ukončil svůj pracovní poměr? Doplnění dotazu: Ředitel současně má dlouhodobou neschopnost. Chce ukončit své působení ve funkci k 30. 6. 2021, od 1.7. již zažádal o starobní důchod. Potřebuje již k 30. 6. 2021 byt bez žádných závazku vůči škole. Proto se ještě jednou ptám pro upřesnění: KDO (jako představitel školy) mu podepíše výpověď z pracovního poměru? Má času dost na dvou měsíční výpovědní lhůtu. Má tu výpověď podepsat jeho zástupce? Ovšem zastupující zástupce se pořád podepisuje místo ředitele s příponou v. z. Nebo si ředitel výpověď podepíše sám, jelikož je pořád ředitelem školy? Zajímá mně opravdu tato administrativní formalita, která osoba (za této situace) je oprávněna podepsat výpověď?
Vydáno: 07. 10. 2022
Dne 1. 9. 2021 odchází paní učitelka X na nemocenskou, od 16. 12. 2021 začíná čerpat mateřskou dovolenou, 31. 1. 2022 se jí narodí dítě, je s ním doma do 3 let věku, tzn. do 31. 1. 2025. My současně, tedy od 1. 9. 2021 sjednáváme pracovní poměr s jiným učitelem na dobu určitou – po dobu nemoci, MD a RD výše uvedené učitelky X. Tedy ve výsledku do 31. 1. 2025 – doba přesáhne 3 roky. Může to tak být? Nebo jak tuto situaci řešit?
Vydáno: 28. 07. 2021
Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.
Vydáno: 27. 12. 2019
Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.
Vydáno: 27. 12. 2019
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jak je to se zařazením učitelů střední školy – praxe? Na škole máme tyto učitele, kteří nemají vysokou školu. Doposud jsme je měli zařazené dle katalogu prací 2.16.2, bod 10.2 – tedy v 10. platové třídě s odpočtem na vzdělání ve výši 3 roků. „Výchovně vzdělávací činnost praktického vyučování studijních oborů nebo odborného výcviku náročných učebních oborů“. Nyní, v novém katalogu prací, od 1. 1. 2019 jsme toto zařazení v 10. platové třídě již nenašli, je tam pouze: „10.2 – Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělávání s výučním listem“ a my jsme střední škola, takže jsme se našli v 11. platové třídě odstavec 3: „Vzdělávací a výchovná činnost praktickém vyučování v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělávání“. Odpočet na vzdělání by měl být v tomto případě 5 let. Je naše úvaha správná? Máme tedy přeřadit od 1. 1. 2019 naše učitele střední školy – praxe do 11. platové třídy?  Doplnění dotazu: Jedná se o zařazení učitele praxe na střední škole s maturitou nově od 1. 1. 2019 z 10. do 11. platové třídy. Náš pan učitel měl v té době (od 1. 1. 2019 - 31. 8. 2019 asi 4 změny v platových výměrech. Musíme mu všechny změny nově napsat platové výměry, nebo stačí souhrnné shrnutí v jednom platovém výměru, nebo jak toto správně vyřešit?   
Vydáno: 28. 08. 2019
Mohu zařadit ředitelku mateřské školy do 11. platové třídy? Má dosažené středoškolské vzdělání s maturitou pro učitelky mateřských škol. Paní ředitelka také řídí školní jídelnu a odloučené pracoviště. Byla by v 11. platové třídě stále pedagog s nárokem na 40 dnů dovolené, nebo by byla zařazena v nepedagogické tabulce?
Vydáno: 23. 08. 2019
Jsme základní škola zřízená městem. S platností od 1. 9. 2019 bude zástupce ředitele školy zastávat současně funkci statutárního zástupce ředitele. Jakým dokumentem tak učinit? Pověřením, jmenováním nebo dohodou o změně pracovní smlouvy - změna funkce (doplnění funkce). Současně ukončení funkce stávajícího statutárního zástupce ředitele školy se provede pouze písemným sdělením? 
Vydáno: 18. 07. 2019
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jak je to s příplatkem za třídnictví. Kdy má být zrušen? Do kdy mají správně tento příplatek pobírat učitelé čtvrtých ročníků, jejichž žáci odmaturují již v květnu např. 2019. Má jim být příplatek za třídnictví odebrán již od měsíce června 2019? Jak je to s ostatními učiteli, má jim být odebrán každý rok příplatek za třídnictví v červenci a opět přiznán až v září? Nebo se jim tento příplatek může ponechat po celou dobu, protože stejně zpravidla čerpají dovolenou, a tudíž se jím tento příplatek proplácí v průměru, i když by jej neměli přiznán. Jde jen zpravidla o přípravný týden. Jak to má správně být? Je zdůvodněním např. i to, že kvůli např. 4 dnům přípravného týdně nebudeme měnit platový výměr? Prosím o sdělení správného postupu. 
Vydáno: 17. 06. 2019
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Zaměstnáváme od 23. 11. 2016 učitelku. Smlouva byla sepsána na dobu určitou, nejdéle do 30. 6. 2017, po dobu rodičovské dovolené jiné učitelky. Zastupovaná učitelka však podruhé otěhotněla, tudíž smlouva byla dohodou prodloužena do 26. 4. 2019 - do 1 roku věku druhého dítěte. Zastupovaná učitelka prodloužila rodičovskou dovolenou do tří let věku druhého dítěte. Je správně smlouvu prodloužit zastupující učitelce už pouze do 23. 11. 2019 a poté bude pracovní poměr ukončen, nebo je možno prodloužit smlouvu až do 26. 4. 2021 (do 3 let věku dítěte), neboť zastupující učitelka nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace?
Vydáno: 01. 03. 2019
Zaměstnavatel (s. r. o.) poskytuje svým zaměstnancům dovolenou na zotavenou dle zákona - 4 týdny. Momentálně však uvažuje o změně, tj. že prodlouží zaměstnancům dovolenou o 5 dnů. Ráda bych se zeptala, co vše je třeba pro to udělat? Stačí pouze změna v interním předpise? V případě čerpání dovolené zaměstnanci - jedná se daňově uznatelné náklady? 
Vydáno: 13. 09. 2017
 Dne 28. 8. 2017 se bude zaměstnankyně vracet z rodičovské dovolené na místo učitelky v MŠ. Nárok ve výši 40 dní (splňuje podmínky nároku) se jí bude krátit o 4/12 za zameškané dny z důvodu rodičovské dovolené. Bude se jí zkrácený nárok na dovolenou zvyšovat, popřípadě o kolik dní, když od 27. 3. se vrátila z rodičovské dovolené na záskok za nemocnou učitelku. Předpokládaný návrat nemocné kolegyně je 31. 5. a poté bude opět na rodičovské dovolené do 27. 8. 2017. Současně máme problém s tím, kdy si učitelka po rodičovské dovolené má řádnou dovolenou vyčerpat, když ji vznikne nárok na 26,5 dne dovolené, od srpna do konce roku jsou pouze 4 dny vánočních prázdnin. Čerpání dovolené v délce skoro 1 měsíce není za provozu mateřské školy možné, je nutné dodržet počet pedagogických pracovníků na počet dětí, přijmout jinou učitelku na dobu 1 měsíce za učitelku, která čerpá dovolenou, je jednak dosti značný mzdový výdaj a také kde v průběhu roku sehnat kvalifikovanou učitelku. Proplacení dovolené v tomto případě zákon neumožňuje.
Vydáno: 08. 06. 2017
Jsme soukromá mateřská škola - s. r. o., jejímž zřizovatelem je fyzická osoba (nikoliv kraj, obec či stát). Jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení jako soukromá MŠ (pobíráme dotace z kraje). Zaměstnáváme učitelky, které mají v pracovní smlouvě uveden jako druh práce - pedagogický pracovník (splňují veškeré kvalifikační předpoklady pro tuto funkci). Zajímalo by mne: 1) Mají nárok na 8 týdnů dovolené dle § 213 nebo jen na 4 týdny? 2) Odměňujeme je dle ustanovení o zaručené mzdě § 112 a 113 (nikoliv dle § 122 a následujících). Je to správně? 3) Mají ze zákona nárok na některý z příplatků dle § 124 a následujících (příplatek za vedení, osobní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost)? Domnívám se, že ne. Zajímají mne předevšim ustanovení o mzdě za práci přesčas a práci v sobotu a v neděli. 
Vydáno: 21. 04. 2017
Jsme příspěvková organizace - základní škola - zřizovatel město, pod kterou spadají 4 mateřské školy se dvěma jídelnami a 1 školní jídelna pro základní školu. Zaměstnáváme 95 zaměstnanců a 10 externích. Ředitel školy je zařazen ve 13. platové třídě a podle započtené praxe ve 4. platovém stupni. Kvalifikační požadavky jsou splněny. V jaké maximální výši je možné přiznat řediteli osobní příplatek a příplatek za vedení při splnění uvedeného rozsahu řízení jak jednotlivých organizačních složek školy, tak uvedeného počtu zaměstnanců?
Vydáno: 21. 04. 2017
Jaký je rozdíl mezi školním asistentem a asistentem pedagoga, nejenom v náplni práce ale i v požadavcích na kvalifikaci apod.?
Vydáno: 21. 04. 2017
Vycházím z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., § 4 odst. 2. Ve škole máme 16 tříd na obchodní akademii a 3 studijní skupiny na vyšší odborné škole. Mám jednu statutární zástupkyni, která má na starosti záležitosti vztahující se ke všem třídám na obchodní akademii i vyšší odborné škole, tj. dohromady k 19 třídám a skupinám, učí tudíž 6 hodin týdně. Druhý zástupce jmenovaný pro obchodní akademii má na starosti 16 tříd OA a učí proto 8 hodin týdně, třetí zástupce jmenovaný pro vyšší odbornou školu má na starosti tři studijní skupiny VOŠE a řadu provozních nepedagogických záležitostí, učí proto 14 hodin. Je možné to takto nastavit?
Vydáno: 21. 03. 2017
Máme zaměstnance, kterému jsme dali smlouvu na 37,5 hod týdně, ale zaměstnanec to neodpracuje. Chybí mu vždy na konci měsíce cca 20 hod. Neodpracuje to, protože tolik práce není. Je možné mu dát na tu dobu neplacené volno? Chyba je na naší straně, že nemáme tolik práce, ale on si je toho vědom a nechce po nás, aby jsme mu platili to, co skutečně neodpracoval. Co s tím? 
Vydáno: 24. 02. 2017
Jak vyřešit problém se zaměstnancem, který nám nastoupil do pracovního poměru dne 1. 12. 2016. Od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016 je nařízeno čerpání dovolené pro všechny zaměstnance školy (čerpání dovolené na rok 2016 bylo projednáno a schváleno ředitelkou školy s odborovou organizací v prosinci 2015). Zaměstnanec nezíská nárok na dovolenou ani za odpracované dny a my bychom chtěli, aby si požádal na tyto dny o neplacené volno. Zaměstnanec naopak tvrdí, že se jedná o překážku na straně zaměstnavatele a chce po nás náhradu platu ve výši průměrného výdělku. Chtěla bych Vás požádat o odpověď, která z variant je správná. 
Vydáno: 23. 01. 2017
K 1. 11. 2015 se navyšovala stupnice platových tarifů u pedagogických pracovníků. Ředitelce základní školy navrhuje plat obec- zřizovatel. Paní ředitelka, která je zařazená do 5. platového stupně, si v dubnu roku 2015 doplnila vzdělání a získala titul Bc. Vzhledem k tomu, že byla v nejvyšším platovém stupni, plat se jí neměnil. Letos v únoru 2016, jsem si všimla, že paní ředitelka má nárok na 6. platový stupeň a postup do něj měla mít zrovna v tom listopadu 2015, na základě doplněného vzdělání. Sdělila jsem tuto skutečnost zřizovateli v únoru 2016 a po projednání radou paní ředitelce byl schválen nový platový výměr s účinnosti od 10. 3. 2016, kde má zařazení v 6. platovém stupni. Může zřizovatel se zpětnou platností od 1. 11. 2015 navrhnout plat, který paní ředitelce od tohoto data náležel, nebo je v pořádku, že postup do vyššího platového stupně provedl až od 10. 3. 2016, bez přihlédnutí k dorovnání ušlého platu za dobu od listopadu 2015 do února 2016?
Vydáno: 18. 03. 2016