základ daně

Počet vyhledaných dokumentů: 36
Počet vyhledaných dokumentů: 36
Základní informace Základ daně je možné snížit o různé nezdanitelné části definované v § 15 ZDP. Patří mezi ně také zaplacené úroky z úvěru na financování bytových potřeb. Jako nezdanitelné části základu daně snižují celoroční základ daně v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele. Tyto nezdanitelné částky mohou u zaměstnavatele uplatnit jen čeští daňoví rezidenti. Daňoví nerezidenti mohou uplatnit kteroukoliv nezdanitelnou částku pouze prostřednictvím daňového přiznání (§ 38g odst. 2 ZDP) jen za podmínky většiny příjmů, tzn. alespoň 90 % ze zdrojů na území ČR a jen jsou-li daňovými rezidenty členského státu EU a EHP (Norska, Islandu a Lichtenštejnska).
Vydáno: 03. 01. 2023
Fyzická osoba obdržela v roce 2020 úhradu rezervačního poplatku ve výši Kč 200 000 za prodej bytu. Doplatek proběhl až v roce 2021. Příjem nelze osvobodit. Dle § 10 odst. 5 ZDP hodlá FO použít související výdaje pro snížení základu daně. V roce 2020 však chce zdanit celou částku ve výši Kč 200 000 a celé výdaje uplatní až v roce 2021 oproti příjmu z doplatku. Je možné výdaje takto použít?
Vydáno: 12. 05. 2021
Poplatník si sjednal v roce 2017 hypotéku na vypořádání společného jmění manželů - předmětem vypořádání byl RD. V tomto rodinném domě poplatník bydlel až do listopadu 2020. V listopadu 2020 rodinný dům prodal, zápis do katastru nemovitostí byl proveden 15. 12. 2020 - právní účinky zápisu k 23. 11. 2020. Banka poslala potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2020 - od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Lze toto potvrzení použít a odečíst si úroky od základu daně?
Vydáno: 23. 04. 2021
OSVČ přerušila v r. 2019 živnost. Protože evidovala neuhrazené pohledávky, dodanila je v DPFO a zároveň o ně zvýšila vyměřovací základ pro výpočet SP. Základ pro výpočet ZP o pohledávky nezvýšila, neboť dle jejího názoru toto zákon nestanoví. V 10/2020 OSVČ živnost obnovila. Část starých pohledávek jí v tomto roce dlužníci uhradili, v DE je zapsala jako příjmy bez vlivu na daň. Předpokládám, že v Přehledu na SP se tyto uhrazené pohledávky nijak neprojeví. Jak je to ale s vyměřovacím základem na ZP za r. 2020? - Musí v tomto roce navýšit vyměřovací základ pro ZP o příjmy za staré pohledávky? - Pokud ano, tak případě, že by již v Přehledu za r. 2019 navýšila základ o nezaplacené pohledávky, znamenalo by to, že v r. 2020 by se již úhrada těchto starých pohledávek nijak nepromítla?
Vydáno: 23. 03. 2021
Lze od základu daně odečíst dar, kdy ve svém potvrzení spolek uvedl, že peníze použije na tisk materiálů propagujících veganství?
Vydáno: 15. 02. 2021
Má fyzická osoba podnikající, tj. mající příjmy ze samostatné činnosti, povinnost podat dodatečné daňové přiznání v případě, že zjistí, že si uplatnila výdaje v nižší částce než mohla, tj. dodatečným daňovým přiznáním by si snížila základ daně? Hrozí sankce za nepodání dodatečného daňového přiznání?
Vydáno: 21. 01. 2021
Fyzická osoba doposud uplatňující paušální výdaje fyzicky inkasovala v roce 2020 částku 900 000 Kč. V prosinci roku 2020 vystavila fakturu na částku 200 000 Kč a tato částka bude uhrazena až v lednu 2021. Může tato fyzická osoba přejít na paušální daň od roku 2021 (tážeme se primárně s ohledem na výši příjmu 1 mil. Kč)? Pokud ano, dozvěděli jsme se, že je nutné zvýšit základ daně u této FO i o neuhrazené pohledávky - toto zvýšení se promítne jako zvýšení ZD pro daň z příjmu. Je nutné ale tuto položku (v našem případě 200 000 Kč) zahrnout do příjmu i pro účely zdravotního a sociálního pojištění - tj. přičíst ji ke všem ostatním příjmům, uplatnit příslušný paušální výdaj a s touto částku dále pracovat pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění?
Vydáno: 30. 12. 2020
  • Článek
Bylo by skvělé, kdyby alespoň loňský prosinec byl měsícem, který nepřinesl žádné převratné změny v daňovém prostředí, bohužel tomu tak rozhodně není, neboť v době tiskové uzávěrky časopisu ještě nebylo známo, jakým způsobem budeme zdaňovat mzdu v roce 2021, a to se jednalo o druhou polovinu prosince roku 2020.
Vydáno: 21. 12. 2020
  • Článek
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých...
Vydáno: 23. 10. 2020
Firma uzavřela "skupinové pojištění osob" a za každého zaměstnance platí pojištění pracovní neschopnosti a úrazu. Zaměstnavatel figuruje jako pojistník, zaměstnanec je pojištěnec. Měsíčně je zaměstnancům navyšována hrubá mzda (benefit = částce zaplacené měsíční pojistné) pro základ na odvod sociálního, zdravotního pojištění a výpočet daně z příjmu. Pojišťovna požaduje seznam změn - pracovní poměry ukončení - nově nastupující zařazujeme zpravidla po zkušební době (do 20. předchozího měsíce). Stane se tedy, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr od 21. do 31. v měsíci, pojišťovna nám ho vyúčtuje, zaměstnavatel tedy zaplatí za již ukončeného zaměstnance pojištění. Předpokládám že bych záúčtovala do nedaňových nákladů, ale úplně nevím, jak s odvody a se základem daně za zaměstnance, kterého vlastně již nemáme v evidenci?
Vydáno: 28. 08. 2020
Společnost s r. o. koupila v roce 2014 bagr (kupní smlouva, cena uhrazena). V letech 2014-2018 prováděla odpisy. Prodávající byl již v době prodeje v insolvenci. Prodej majetku byl insolvenčním správcem napadnut u soudu a v roce 2020 bylo soudem rozhodnuto, že se jednalo o neúčinný právní úkon a kupující je povinen majetek vrátit. Jak správně postupovat především z hlediska odpisů - měli jsme nárok uplatňovat odpisy do daňových nákladů? Nebo musíme podat dodatečná daňová přiznání za předchozí roky a zvýšit základ daně o uplatněné odpisy? Jak řešit DPH, v roce 2014 jsme uplatnili nárok na odpočet, musíme nyní DPH odvést?
Vydáno: 06. 05. 2020
V dubnu budeme platit zaměstnancům za období od 20. 4. do 30. 4. náhradu mzdy ve výši 60 % - tzv. částečná nezaměstnanost. U některých zaměstnanců bude třeba provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění - tento doplatek bude hradit zaměstnavatel v celé výši 13,5 %. Bude se při výpočtu zálohy na daň z příjmu zahrnovat do superhrubé mzdy i tento doplatek zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnavatele ve výši 9 %( popř. 13,5 %) ?
Vydáno: 14. 04. 2020
Fyzická osoba, pojišťovací makléř s licencí k 31. 12. 2019, ukončí svoji pracovní kariéru. Odhlásí se u ČNB s licencí, na OSSZ a ZP jako OSVČ. Příjmy 2019 příjmy zaplacené, jdou do přiznání, OSSZ, ZP. Ale v roce 2020 doběhly příjmy z posledních akcí. Fyzická osoba zdaňuje příjmy zaplacené. Je povinnost do přiznání 2019 zahrnout i příjmy doplacené v roce 2020? Nebo lze příjmy zdanit v roce 2020, ale už není OSVČ, tedy § 7 je nevhodný? Přichází do úvahy § 10 jiné příjmy, ale bez možnosti 40 % paušálu? 
Vydáno: 25. 03. 2020
Právnická osoba provozuje pracovní agenturu. Zaměstnává montážní dělníky ze zahraničí, převážně z třetích zemí. Pracovní poměr je zpravidla sjednáván na dobu trvání povolení k zaměstnání, většinou na 3 měsíce. Poté pracovní poměr ve většině případů končí a zaměstnanec se vrací do své rodné země. Zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance po dobu trvání pracovního poměru ubytování, buď formou ubytování v ubytovně, nebo v pronajatých bytových jednotkách. Může zaměstnavatel v těchto případech využít ustanovení § 152 písm. f) zákoníku práce a hradit tak zaměstnancům cestovní výdaje související s „přijetím do zaměstnání v pracovním poměru“ v podobě poskytnutí ubytování po dobu trvání pracovního poměru? Za zajištění ubytování inkasuje od každého zaměstnance měsíčně částku, která je výrazně nižší než částka hrazená za toto ubytování vlastníkům ubytovacích zařízení a bytových jednotek. Jsou výdaje za ubytování hrazené zaměstnavatelem jeho daňovým výdajem? Není zaměstnavatel povinen zvýšit svůj základ daně dle § 23 odst. 17 ZDP nebo z jiného obdobného důvodu? Má zaměstnavatel v těchto případech nárok na odpočet, pokud je ubytování s DPH? Jaký je daňový a odvodový dopad na straně zaměstnance?  
Vydáno: 19. 02. 2020
Podnikající fyzická osoba (OSVČ) přesáhla obrat pro povinné vedení účetnictví. Z daňové evidence vedené do roku 2019 tak bude přecházet na vedení účetnictví od 1. 1. 2020. V souvislosti s přechodem v rámci daňového přiznání upravovat (zvyšovat) základ daně z příjmů o hodnotu zásob evidovaných ke konci roku 2019. Jedná se o úpravu základu daně podle § 5 odst. 8 zákona o daních příjmů (ZDP) a § 14 ZDP vč. Přílohy č. 3 k ZDP. Bude tato úprava základu daně vstupovat do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění OSVČ?
Vydáno: 06. 02. 2020
Při uplatnění odpočtu nezdanitelné částky zaplacených úroků z hypotečního úvěru musí být splněna podmínka bytové potřeby. U našeho zaměstnance se jedná o rodinný dům, kde má trvalý pobyt, ale vlastník je jeho otec. Splňuje v tomto případě podmínku bytové potřeby pro uplatnění úroků při RZD?
Vydáno: 05. 02. 2020
  • Článek
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“) je oprávněn provést zaměstnavatel, plátce daně, jen na základě žádosti zaměstnance, poplatníka daně. Podmínky pro provedení ročního zúčtování jsou vymezeny v jednotlivých ustanoveních zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a byť základní pravidla pro provedení ročního zúčtování jsou stále stejná, vždy se najde pár změn, které mají vliv na správné provedení ročního zúčtování, a stejně je tomu tak i pro jeho provedení za rok 2019.
Vydáno: 19. 12. 2019
Prosím o stanovisko, zda lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Úvěr byl poskytnut na rekonstrukci objektu s evidenčním číslem. V domě máme hlášené trvalé bydliště a fakticky zde bydlíme. Ale v katastru je objekt veden jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. 
Vydáno: 07. 03. 2019
V roce 2010 si fyzická osoba vzala hypotéku a pořídila si byt "X", ve kterém bydlela, a úroky si uplatnovala dle § 15 ZDP jako nezdanitelnou část základu daně. V 8/2018 FO byt "X" prodala a za získané peníze + doplatek z úspor si pořídila byt "Y", kde bydlí od 9/2018. Původní hypotéku nadále splácí a ručení nemovitou věcí bylo převedeno z prodané nemovité věci "X"na nemovitou věc "Z" (byt rodičů). Může si v roce 2018 uplatnit nějakým způsobem úroky z hypotéky dle § 15 ZDP?
Vydáno: 05. 03. 2019
Společnost s r. o. pouze pro své zahraniční zaměstnance vybudovala ubytovnu. Musí si z tohoto důvodu zřídit živnost na ubytovací služby nebo může zahraničním zaměstnancům pronajat pokoje vč. zařízení a přefakturovat část energií? Jaký daňový dopad by mělo, pokud by těmto zaměstnancům poskytla prostory v ubytovně bezúplatně, popř. za symbolickou částku?
Vydáno: 15. 11. 2018