onemocnění svalstva

Počet vyhledaných dokumentů: 7
Počet vyhledaných dokumentů: 7
  • Článek
Nelékařský zdravotnický personál poskytovatelů zdravotní péče, zejména sestry, patří mezi významnou skupinu zaměstnanců ohrožených muskuloskeletálními poruchami. Škála procesů, při nichž musí sestry manipulovat s pacientem, je poměrně rozsáhlá, jedná se tedy o velice komplexní proces. Při manipulaci s pacientem je zatěžován pohybový aparát sestry, jedná se zejména o přetěžování ramen a bederní páteře, které může vést k závažným zdravotním problémům s možným následkem pracovní neschopnosti. Při nesprávné manipulaci je taktéž zvyšováno riziko poškození pacienta. Tato rizika lze do jisté míry eliminovat použitím manipulačních pomůcek, dodržováním bariérové péče a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Vydáno: 09. 12. 2021
  • Článek
Informační a komunikační technologie na jedné straně způsobily revoluci v komunikaci, ale na straně druhé, rovněž přinesly i nové výzvy a problémy pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Využívání digitálních technologií se v současnosti stalo běžným, a to jak v odvětví služeb, tak v průmyslovém sektoru. Vzhledem k této skutečnosti, je důležité posoudit, zda práce s digitálními technologiemi může mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců. A to například z důvodu, že využívání elektronických informačních a komunikačních technologií může být spojeno s časovým tlakem a chybějícími hranicemi mezi prací a soukromým životem. V důsledku toho mohou být zaměstnanci následně vystaveni stresu, který se negativně projeví na jejich duševním a fyzickém zdraví.
Vydáno: 13. 05. 2021
  • Článek
Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u pracovníků v Evropě velmi časté. Jistě také proto kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA bude tentokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, jejíž vyhlášení je plánováno na říjen 2020.
Vydáno: 09. 10. 2020
  • Článek
Řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací zlepšuje životy pracovníků a z ekonomického hlediska se vyplatí. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) připravila na období 2020-2022 další ze svých kampaní, tentokrát zaměřenou na muskuloskeletální poruchy související s prací.
Vydáno: 09. 10. 2020
  • Článek
Z evropských statistik vyplývá, že nejčastějšími důvody pracovní neschopnosti v Evropě jsou muskuloskeletální poruchy a problémy spojené se stresem. Pracovní neschopnost z důvodu muskuloskeletálních poruch nebo stresu obvykle trvá déle než pracovní neschopnost pro jiné zdravotní problémy a stojí tak zaměstnavatele a národní ekonomiky miliardy eur.
Vydáno: 23. 07. 2020
  • Článek
Muskuloskeletální poruchy jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech Evropské unie. Jednou z priorit evropské agentury EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) je podporovat prevenci nemocí souvisejících s prací. Z tohoto důvodu, se v jednotlivých členských státech Evropské unie, v letech 2020-2022, uskuteční kampaň zaměřená na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací.
Vydáno: 17. 01. 2020
  • Článek
Osvojování si základních znalostí o svalstvu a funkci svalů bude jistě užitečné pro každého v praxi, zejména v případech, kdy se analyzuje a hodnotí náročnost vynakládané svalové práce. Za tímto účelem bude normativní užití, předpisů a ergonomických norem, vhodným vodítkem pro posuzování a hodnocení rizika při fyzické zátěži kosterního svalového ústrojí.
Vydáno: 08. 03. 2018