Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2018 do 14. 2. 2019

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 31. 12. 2018 do 14. 2. 2019 v částkách od 162/2018 do 15/2019.

Služební hodnocení státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 15/2019 Sb., rozeslané dne 14. 2. 2019, s účinností od 1. 3. 2019.

Změna zákona o státní službě

Zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), vyšel v částce 15/2019 Sb., rozeslané dne 14. 2. 2019, s účinností od 1. 3. 2019.

Změna zákoníku práce

Zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyšel v částce 13/2019 Sb., rozeslané dne 7. 2. 2019, s účinností od 1. 7. 2019.

Změna insolvenčního zákona

Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyšel v částce 13/2019 Sb., rozeslané dne 7. 2. 2019, s účinností od 7. 2. 2019.

Pokyn GFŘ-D-40

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-40: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018, vyšel v č. 2/2019 Finančního zpravodaje, rozeslaného dne 18. 1. 2019 s účinností od 17. 1. 2019.

Nařízení vlády o oborech státní služby

Nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby, vyšlo v částce 1/2019 Sb., rozeslané dne 7. 1. 2019, s účinností od 1. 7. 2019.

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 335/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyšel v částce 162/2018 Sb., rozeslané dne 31. 12. 2018, s účinností od 31. 12. 2018.

Související dokumenty

Související předpisy

36/2019 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
15/2019 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
234/2014 Sb. o státní službě
35/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
150/2017 Sb. o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
262/2006 Sb., zákoník práce
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
13/2019 Sb. o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
31/2019 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
312/2006 Sb. o insolvenčních správcích
296/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
99/1963 Sb. občanský soudní řád
292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
586/1992 Sb. o daních z příjmů
1/2019 Sb. o oborech státní služby
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
335/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
162/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů