35/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Schválený:
35/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní službě
Čl.I
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona 335/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 se slova "má sídlo služební úřad nebo jeho organizační útvar" nahrazují slovy "státní zaměstnanec pravidelně vykonává službu".
2. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Pro služební místo mohou být služebním předpisem stanoveny nejvýše 3 obory služby, a jde-li o služební místo představeného, nejvýše 4 obory služby.
(4) Pro služební místo mohou být stanoveny pouze obory služby, které odpovídají převažujícím a obvykle vykonávaným správním činnostem na tomto služebním místě; pro služební místo musí být vždy stanoven obor služby, v němž je vykonávána nejnáročnější správní činnost.".
3. V § 11 odst. 4 se věta druhá zrušuje.
4. V § 11 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Náměstek pro státní službu může vydat služební předpis, který je závazný pro všechny státní zaměstnance, zaměstnance v pracovním poměru vykonávající činnosti podle § 5 a osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby ve služebním úřadu. Ustanovení věty první se nepoužije v případě státního zaměstnance, který vykonává službu v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Českém telekomunikačním úřadu, Energetickém regulačním úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Českém statistickém úřadu, Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře nebo Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Ustanovení věty první se dále nepoužije v případě zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 v úřadu uvedeném ve větě druhé a v případě osoby ve služebním poměru podle jiného zákona zařazené k výkonu služby v úřadu uvedeném ve větě druhé.
(6) Vedoucí služebního úřadu nebo státní tajemník může vydat služební předpis, který je závazný i pro státního zaměstnance, který vykonává službu v podřízeném služebním úřadu, zaměstnance v pracovním poměru vykonávajícího činnosti podle § 5 v podřízeném služebním úřadu a osobu ve služebním poměru podle jiného zákona zařazenou k výkonu služby v podřízeném služebním úřadu, je-li pro podřízené služební úřady nezbytná jednotná úprava organizačních věcí služby.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
5. V § 14 odst. 5 se slova "s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j)," zrušují.
6. V § 15 odst. 4 se slova "věcech týkajících se změn služebního poměru podle § 44 písm. f) a g) a skončení služebního poměru" nahrazují slovy "věci týkající se jmenování na služební místo představeného, s výjimkou jmenování na služební místo vedoucího oddělení,".
7. V § 15 odst. 7 se slova "s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j)," zrušují.
8. V § 24 odst. 5 větě první se za text "§ 49 odst. 2" vkládá text "až 5, § 51 odst. 5 nebo 6,".
9. V § 25 odst. 5 písm. b) se slova "seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím" nahrazují slovy "mít přístup k utajovaným informacím podle právního předpisu upravujícího".
10. V § 35 odstavec 2 zní:
"(2) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci na jeho žádost vykonat úřednickou zkoušku nejpozději
a) před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu určitou, nebo
b) do 12 měsíců ode dne, kdy státní zaměstnanec začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.".
11. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Vláda může při změně oborů služby nařízením stanovit, že úspěšně vykonaná zvláštní část úřednické zkoušky pro dosavadní obor služby se považuje za úspěšně vykonanou zvláštní část úřednické zkoušky pro nový obor služby.".
12. V § 40 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
13. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; ustanovení § 38 odst. 1 se použije obdobně".
14. V § 42 větě první se slova "uvedený v § 29 odst. 1" nahrazují slovy "zařazený na služební místo nebo jmenovaný na služební místo vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce, ředitele odboru nebo vedoucího oddělení, který byl přijat do služebního poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1," a za slova "zařazení na" a slova "jmenování na" se vkládá slovo "dosavadní".
15. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Státní zaměstnanec jmenovaný na služební místo náměstka pro státní službu, státního tajemníka nebo personálního ředitele sekce pro státní službu, který byl přijat do služebního poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1, má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a na jmenování na dosavadní služební místo představeného na dobu určitou uvedenou v § 52 odst. 1 nebo v § 53 odst. 1, nebo na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Zkušební doba podle § 29 odst. 2 tím není dotčena.".
16. V § 44 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena o) až q).
17. V § 49 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nebo se stávajícím bezprostředně nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného bezprostředně nadřízeného představeného; pokud podle 2 po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, lze státního zaměstnance zařadit i na služební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu vyšší, než je dosavadní služební místo".
18. V § 49 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Státní zaměstnanec se za podmínek podle odstavce 2 zařadí též na jiné služební místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správním úřadu, dohodnou-li se na zařazení písemně nový služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. O zařazení státního zaměstnance na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán.
(4) Státní zaměstnanec, který vykonává službu na služebním místě zařazeném v 9. nebo 10. platové třídě, pro které splňuje stanovené vzdělání, se zařadí se svým souhlasem na jiné služební místo v témže služebním úřadě zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu vyšší, než je dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo s výjimkou vzdělání a dohodne-li se na zařazení písemně služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným, nebo se stávajícím bezprostředně nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného bezprostředně nadřízeného představeného. Podmínkou postupu podle věty první dále je, že státní zaměstnanec vykonává službu ve stejném oboru služby nejméně po dobu 4 let a podle závěrů 2 po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků.
(5) Státní zaměstnanec se za podmínek podle odstavce 4 zařadí též na jiné služební místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správním úřadě ve stejném oboru služby, dohodnou li se na zařazení písemně nový služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. O zařazení státního zaměstnance na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
19. V § 51 odst. 1 se slovo "dále" zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Na obsazení volného služebního místa náměstka pro státní službu, státního tajemníka, vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce a personálního ředitele sekce pro státní službu se koná výběrové řízení vždy.".
20. V § 51 odst. 2 větě druhé se slova "27 a § 28 odst. 2 až 4" nahrazují číslem "28".
21. V § 51 odstavec 4 zní:
"(4) Osoba, která byla jmenována na služební místo představeného, se po dobu 3 let od ukončení výkonu služby na služebním místě představeného považuje za osobu splňující předpoklady pro účast ve výběrovém řízení uvedené v § 52 až 58 na služební místo představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení; to neplatí, jde-li o osobu, která byla ze služebního místa představeného odvolána z důvodů uvedených v § 60 odst. 1 písm. b) nebo které bylo uloženo kárné opatření uvedené v § 89 odst. 2 písm. c), a dále jde-li o osobu, jejíž předchozí služební poměr skončil z důvodů uvedených v § 72 odst. 1 písm. b) nebo v § 74 odst. 1 písm. a) až c) a e).".
22. V § 51 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , nebo se stávajícím bezprostředně nadřízeným představeným, jde-li o služební místo, které je v podřízenosti stejného bezprostředně nadřízeného představeného; pokud podle závěrů 2 po sobě jdoucích služebních hodnocení dosahoval ve službě vynikajících výsledků, lze představeného jmenovat i na služební místo představeného zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu vyšší, než je dosavadní služební místo představeného".
23. V § 51 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Představený se za podmínek podle odstavce 5 jmenuje též na jiné služební místo ve služebním úřadě podřízeném témuž ústřednímu správnímu úřadu nebo v nadřízeném ústředním správním úřadě ve stejném oboru služby, dohodnou-li se na jmenování písemně nový služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným. O jmenování představeného na jiné služební místo rozhodne nový služební orgán.".
24. V § 52 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "Výběrového řízení se může zúčastnit" nahrazují slovy "V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit".
25. V § 52 odst. 3 písm. a) se za slova "náměstka pro řízení sekce," vkládají slova "ředitele sekce," a slova "nebo personálního ředitele sekce pro státní službu, nebo" se nahrazují slovy " , personálního ředitele sekce pro státní službu nebo ředitele odboru,".
26. V § 52 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, nebo".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
27. V § 52 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova "ve správním úřadu" nahrazují slovy "v organizační složce státu" a slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu" se zrušují.
28. V § 52 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) V případě, že služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno, vyhlásí se druhé kolo výběrového řízení.
(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 40 let a v uplynulých 8 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.".
29. V § 53 odst. 3 písm. a) se slova "nebo ředitele odboru, nebo" nahrazují slovy " , ředitele sekce, personálního ředitele sekce pro státní službu nebo ředitele odboru,".
30. V § 53 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, nebo".
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
31. V § 53 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova "ve správním úřadu" nahrazují slovy "v organizační složce státu" a slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu" se zrušují.
32. V § 53 odst. 4 se slova "žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl" nahrazují slovy "služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno".
33. V § 53 odstavec 5 zní:
"(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.".
34. V § 54 odst. 3 se za slova "s výjimkou vedoucího oddělení," vkládají slova "nebo vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance,", slova "ve správním úřadu" se nahrazují slovy "v organizační složce státu" a slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu" se zrušují.
35. V § 54 odst. 4 se slova "žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl" nahrazují slovy "služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno".
36. V § 54 odstavec 5 zní:
"(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.".
37. V § 55 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,".
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).
38. V § 55 odst. 3 se na konci písmene f) doplňuje slovo "nebo", na konci písmene g) se slovo "nebo" zrušuje a písmeno h) se zrušuje.
39. V § 55 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova "ve správním úřadu" nahrazují slovy "v organizační složce státu" a slova " , v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu" se zrušují.
40. V § 55 odst. 4 se slova "žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl" nahrazují slovy "služební místo nebylo v prvním kole výběrového řízení obsazeno".
41. V § 55 odstavec 5 zní:
"(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 3 let, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.".
42. V § 55 se odstavec 6 zrušuje.
43. V § 57 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) vedoucí zaměstnanec zařazený v organizační složce státu, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,".
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).
44. V § 57 odst. 3 se na konci písmene f) doplňuje slovo "nebo", na konci písmene g) se slovo "nebo" zrušuje a písmeno h) se zrušuje.
45. V § 57 odst. 3 závěrečné části ustanovení se slova "ve správním úřadu" nahrazují slovy "v organizační složce státu" a slova " , v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu" se zrušují.
46. V § 57 odstavec 5 zní:
"(5) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 2 let, z toho nejméně po dobu 1 roku ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.".
47. V § 57 se odstavec 6 zrušuje.
48. Nadpis nad označením § 58 se zrušuje.
49. Pod označení § 58 se vkládá nadpis "Jmenování na služební místo vedoucího oddělení".
50. V § 58 odstavce 2 až 4 znějí:
"(2) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.
(3) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení ve výběrovém řízení neuspěl, vyhlásí se druhé kolo výběrového řízení.
(4) Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b).".
51. V § 58 se odstavce 5 a 6 zrušují.
52. V § 60 odst. 1 písm. b) se za slovo "nevyhovujících" vkládají slova "nebo dostačujících".
53. V § 60 odst. 1 písm. d) se slova "spočívající ve způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi" nahrazují slovy "podle § 25 odst. 5 písm. b)".
54. V § 60 odst. 3 větě první a druhé se za slova "Náměstek pro státní službu" vkládají slova " , státní tajemník".
55. V § 60 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Návrh na odvolání náměstka pro státní službu a personálního ředitele sekce pro státní službu předkládá vládě ministr vnitra, návrh na odvolání státního tajemníka předkládá vládě příslušný ministr nebo vedoucí Úřadu vlády po projednání s náměstkem pro státní službu.".
56. V § 61 odst. 1 písm. e) se slova "spočívající ve způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi podle právního předpisu o ochraně utajovaných informací" nahrazují slovy "podle § 25 odst. 5 písm. b)".
57. V § 61 odst. 1 písm. f) se slovo "nebo" zrušuje.
58. V § 61 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova "nebo dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování".
59. V § 61 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) z důvodu, že nevykonal úspěšně úřednickou zkoušku nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat službu v jiném nebo dalším oboru služby.".
60. V § 61 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) jestliže ze závěru lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb vyplývá, že pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní službu,".
61. V § 61 odst. 2 písm. d) se za slova "jestliže byl" vkládají slova "státní zaměstnanec vykonávající službu v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb".
62. V § 61 odstavec 3 zní:
"(3) Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní službu se řídí zákonem o specifických zdravotních službách.".
63. V § 62 odst. 1 se text "g)" nahrazuje textem "h)".
64. § 67a včetně nadpisu zní:
 
"§ 67a
Vyslání do mezinárodní organizace
(1) Státní zaměstnanec může být s jeho písemným souhlasem vyslán na předem určenou dobu do mezinárodní organizace; doba vyslání se považuje za výkon služby.
(2) Služební orgán může se státním zaměstnancem v souvislosti s jeho vysláním do mezinárodní organizace uzavřít dohodu o výkonu služby; pro obsah této dohody se použije § 67 odst. 2 obdobně.
(3) Služební orgán může vyslání do mezinárodní organizace ukončit i před uplynutím určené doby. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu vyslání do mezinárodní organizace prodloužit.
(4) Po dobu vyslání státního zaměstnance do mezinárodní organizace přísluší státnímu zaměstnanci plat a náhrady výdajů tehdy, nejsou-li hrazeny mezinárodní organizací.".
65. § 67b se včetně nadpisu zrušuje.
66. V § 70 odst. 3 větě první se slova "systemizace, nebo" nahrazují slovy "systemizace nebo proto, že uplynula doba určitá, na kterou byl státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 zařazen nebo jmenován na služební místo, anebo" a slova " ; přednostně se zařazují státní zaměstnanci z příslušného oboru služby" se nahrazují slovy "na kterém je služba pro něj vhodná".
67. V § 74 odst. 1 písm. g) se za slovo "zaměstnanec" vkládají slova "uvedený v § 29 odst. 1".
68. V § 79 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova " ; to neplatí, spadá-li služební úkol do působnosti organizačního útvaru, v němž je zařazeno jeho služební místo".
69. V § 82 odst. 2 větě druhé se slova "státní zaměstnanec, do jehož oboru služby tato záležitost spadá, anebo" nahrazují slovy "jím pověřený státní zaměstnanec nebo".
70. V § 84 odst. 1 se za slova "příslušný člen vlády," vkládají slova "náměstek člena vlády,".
71. V § 84 odst. 2 se za slova "Člen vlády" vkládají slova "a náměstek člena vlády".
72. V § 84 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a náměstek člena vlády v rozsahu stanoveném příslušným členem vlády".
73. V § 88 odst. 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a státní tajemník".
74. V § 107 odst. 3 se za slovo "vychází" vkládá slovo "zejména" a na konci textu odstavce se doplňují slova "a z návrhů jeho představeného".
75. V § 123 odst. 2 se slova "hmotné odpovědnosti" nahrazují slovy "odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování".
76. V § 129 odstavec 3 zní:
"(3) Služební úřad je povinen informovat státní zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada státních zaměstnanců nebo zástupce státních zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže u služebního úřadu působí více odborových organizací, rad státních zaměstnanců nebo zástupců státních zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je služební úřad povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem, nedohodnou-li se mezi sebou a služebním úřadem o jiném způsobu součinnosti.".
77. V § 129 se odstavec 4 zrušuje.
78. V § 134 odst. 1 se slova " , v němž nepůsobí odborová organizace," zrušují.
79. V § 138 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
80. V § 138 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo" a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
81. V § 142 odst. 2 větě první se slovo "prozrazení" nahrazuje slovem "vyzrazení".
82. V § 145 odst. 1 větě druhé se slova "a způsob jejich určení pro státní zaměstnance" nahrazují slovy " , způsob jejich určení pro státní zaměstnance a podmínky pro určení započitatelné praxe".
83. V § 155 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
84. V § 155 odstavec 2 zní:
"(2) Služební hodnocení státního zaměstnance zahrnuje hodnocení
a) znalostí,
b) dovedností a
c) výkonu služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli.".
85. V § 155 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) velmi dobré výsledky,".
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
86. V § 155 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 11, které znějí:
"(5) Pravidelné služební hodnocení se u všech státních zaměstnanců vykonávajících službu v témže služebním úřadu provádí za období stanovené služebním orgánem ve služebním předpisu, které může být stanoveno v délce 1, 2 nebo 3 let a zahrnuje i období, za něž byla prováděna služební hodnocení podle odstavců 6 až 10. Pravidelné služební hodnocení se provede do 3 měsíců od uplynutí období, za něž je státní zaměstnanec hodnocen; termín provedení pravidelného služebního hodnocení stanoví služební orgán ve služebním předpisu. Nezahrnuje-li u státního zaměstnance období, za něž se provádí pravidelné služební hodnocení, alespoň 60 odsloužených dnů, provede se pravidelné služební hodnocení bezprostředně po jejich uplynutí; v případě prvního služebního hodnocení se postupuje podle odstavce 6.
(6) První služební hodnocení se provede nejpozději do 6 měsíců od uplynutí zkušební doby, ne však dříve než po 60 odsloužených dnech.
(7) Služební hodnocení se dále provede podle potřeby za uplynulé, dosud nehodnocené období, které zahrnuje alespoň 60 odsloužených dnů ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním hodnocením.
(8) Služební hodnocení se dále provede na požádání státního zaměstnance za uplynulé, dosud nehodnocené období, které zahrnuje alespoň 60 odsloužených dnů ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním hodnocením. Na požádání státního zaměstnance lze služební hodnocení provést pouze jednou ročně, nejpozději však 3 měsíce před termínem provedení pravidelného služebního hodnocení.
(9) Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovujících výsledků, další služební hodnocení se provede vždy po uplynutí 90 odsloužených dnů ode dne seznámení státního zaměstnance s předchozím služebním hodnocením.
(10) Služební hodnocení se dále provede, přechází-li státní zaměstnanec na jiný služební úřad; toto služební hodnocení neobsahuje závěr o tom, jaké státní zaměstnanec dosahoval ve službě výsledky, ani stanovení individuálních cílů pro další osobní rozvoj státního zaměstnance a zašle se novému služebnímu orgánu státního zaměstnance.
(11) Za odsloužený se považuje den, v němž státní zaměstnanec vykonával službu převážnou část své směny. Části směn odsloužené v různých dnech se nesčítají.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 12.
87. V § 155 odstavec 12 zní:
"(12) Státní zaměstnanec musí být se služebním hodnocením seznámen.".
88. V § 156 odst. 1 se slovo "provádí" nahrazuje slovem "provede".
89. V § 156 odstavec 2 zní:
"(2) Služební hodnocení vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, provede pověřený člen vlády po projednání s náměstkem pro státní službu. Služební hodnocení vedoucího služebního úřadu, který je bezprostředně podřízen ministerstvu, provede příslušný člen vlády po projednání se státním tajemníkem. V ostatních případech provede služební hodnocení vedoucího služebního úřadu nadřízený služební orgán.".
90. V § 156 odst. 3 se slova "provádí náměstek pro státní službu v součinnosti s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády" nahrazují slovy "provede příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády po projednání s náměstkem pro státní službu".
91. V § 156 odst. 4 se slova "provádí státní tajemník v součinnosti s příslušným členem vlády nebo s vedoucím Úřadu vlády" nahrazují slovy "provede příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády po projednání se státním tajemníkem".
92. V § 156 odst. 5 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slovo "provádí" nahrazuje slovem "provede".
93. V § 156 odst. 6 se slovo "provádí" nahrazuje slovem "provede".
94. Za § 156 se vkládá nový § 156a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 156a
Námitky proti služebnímu hodnocení
(1) Státní zaměstnanec může podat proti služebnímu hodnocení námitky do 15 dnů ode dne seznámení se služebním hodnocením. Námitky se podávají písemně služebnímu orgánu, musí z nich být zřejmé, proti jaké části služebního hodnocení směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu se služebním hodnocením a návrh způsobu úpravy služebního hodnocení.
(2) Služební orgán vyřídí podané námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim zcela nebo zčásti vyhoví a služební hodnocení upraví, nebo je zamítne. Námitky, z nichž není zřejmé, proti jaké části služebního hodnocení směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění nesouhlasu se služebním hodnocením nebo návrh způsobu úpravy služebního hodnocení, služební orgán zamítne jako nedůvodné. Proti upravenému služebnímu hodnocení nelze podat další námitky.
(3) Námitky proti služebnímu hodnocení nemůže podat náměstek pro státní službu, státní tajemník, vedoucí služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, vedoucí služebního úřadu, který je bezprostředně podřízen ministerstvu, náměstek pro řízení sekce a personální ředitel sekce pro státní službu.".
95. V § 157 odst. 1 se za slova "služebního poměru" vkládají slova " , s výjimkou věcí podle § 159 odst. 2 písm. j),".
96. V § 168 odst. 3 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou, za slovo "poměru" se vkládají slova "nebo o přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku" a slova "obsahující závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky" se nahrazují slovy " , které bylo podkladem pro vydání rozhodnutí".
97. V § 168 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud odvolací orgán shledá, že služební hodnocení je v rozporu s právními předpisy, po nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání se provede nové služební hodnocení; původní služební hodnocení, ke kterému se nepřihlíží, se vyřadí z osobního spisu státního zaměstnance.".
98. V § 173 odst. 1 se věta první nahrazuje větami "Náměstek člena vlády je zástupcem člena vlády. Náměstek člena vlády zastupuje člena vlády v rozsahu stanoveném členem vlády ve vztahu k působnosti služebního úřadu nebo úkolům svěřeným členovi vlády, s výjimkou věcí, které vyhrazuje členovi vlády zákon.".
99. V § 178 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Služební orgán může obsadit služební místo, s výjimkou služebního místa představeného, postupem podle odstavce 1 též osobou, která nesplňuje vzdělání stanovené pro služební místo, v případě, že
a) v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let,
b) splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v platové třídě o 1 platovou třídu nižší, nebo
c) získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání.
(3) Se zaměstnancem uvedeným v odstavcích 1 a 2 se sjedná zkušební doba v délce 6 měsíců. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.
100. V § 178 odst. 5 se slova "a 2" nahrazují slovy " , 2 a 4".
101. V § 178 odst. 6 se slova "a 2" nahrazují slovy " , 2 a 4".
102. Za § 178 se vkládá nový § 178a, který zní:
 
"§ 178a
(1) Služební orgán může obsadit služební místo zařazené v 10. a vyšší platové třídě, s výjimkou služebního místa představeného, osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, která nesplňuje vzdělání stanovené pro služební místo, avšak dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou postupu podle věty první je, že se jedná o služební místo, na jehož obsazení byla vyhlášena alespoň dvě výběrová řízení za sebou a na jejich základě nebylo služební místo obsazeno.
(2) Zaměstnanci uvedenému v odstavci 1 se stanoví doba určitá trvání pracovního poměru v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, nejdéle však v délce
a) 9 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu,
b) 6 let, nesplňuje-li předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském studijním programu nebo stanoveného vyššího odborného vzdělání, nebo
c) 5 let, je-li absolventem studia v bakalářském studijním programu, ale nesplňuje předpoklad stanoveného vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu.
(3) Se zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 se sjedná zkušební doba v délce 6 měsíců. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.
(4) Zaměstnanec uvedený v odstavci 1 předloží do 2 let ode dne vzniku pracovního poměru potvrzení o zápisu ke vzdělávání na vyšší odborné škole nebo do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu na vysoké škole, které musí odpovídat vzdělání stanovenému pro služební místo, včetně jeho odborného zaměření, jinak jeho pracovní poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Pracovní poměr skončí rovněž dnem následujícím po dni, kdy se služební úřad dozví, že zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium jiným než řádným způsobem.
(5) Zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má po doplnění vzdělání stanoveného pro služební místo nárok na přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, a na zařazení na toto služební místo, požádá-li písemně o přijetí do služebního poměru a v den podání žádosti o přijetí do služebního poměru splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1.
(6) Zaměstnanec uvedený v odstavci 5, který dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku, se přijme do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců, není-li délka doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, kratší. Zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu neurčitou, nebo na změnu doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno.
(7) Služební úřad kontroluje průběh vzdělávání nebo studia zaměstnance uvedeného v odstavci 1. Vyšší odborná škola nebo vysoká škola je povinna sdělit služebnímu úřadu na základě jeho žádosti informaci o průběhu vzdělávání nebo studia zaměstnance.
(8) Ustanovení § 178 odst. 5 a 6 se pro zaměstnance uvedeného v odstavci 1 použijí obdobně.".
103. V § 181 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) adresa elektronické pošty zřízená státnímu zaměstnanci služebním úřadem,".
Dosavadní písmena f) až w) se označují jako písmena g) až x).
104. V § 181 odst. 1 písm. u) se slova "jako národního experta" nahrazují slovy "do mezinárodní organizace".
105. V § 183 se na konci odstavců 1 a 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) státní občanství, popřípadě více státních občanství.".
106. V § 193 odst. 2 se slova "§ 178 odst. 2" nahrazují slovy "§ 178 odst. 5".
107. V § 201 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Státní zaměstnanec přijatý do služebního poměru a zařazený nebo jmenovaný na služební místo podle odstavce 1 může být převeden nebo zařazen na jiné služební místo podle § 49 odst. 2 části věty před středníkem nebo § 49 odst. 3 nebo jmenován na jiné služební místo představeného podle § 51 odst. 5 části věty před středníkem nebo § 51 odst. 6. Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně.".
108. V příloze č. 1 části 12. platová třída se za slova "Stanovené vzdělání:" vkládají slova "bakalářský nebo".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Jako podklad pro vydání rozhodnutí podle § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jde o závěr služebního hodnocení, že představený ve službě dosahoval dostačujících nebo nevyhovujících výsledků, lze použít služební hodnocení provedené nejdříve za období, které zahrnuje alespoň 60 dnů, v nichž státní zaměstnanec vykonával službu převážnou část své směny, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Státní zaměstnanec, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona úspěšně nevykonal zvláštní část úřednické zkoušky pro obor služby, který je stanoven na služebním místě, na němž vykonává službu, je povinen tuto zvláštní část úřednické zkoušky vykonat nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K dříve neúspěšně vykonané úřednické zkoušce v tomto oboru služby se nepřihlíží. Toto ustanovení se nepoužije na státního zaměstnance, který byl přijat do služebního poměru na dobu určitou podle § 29 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Ustanovení § 61 odst. 1 písm. h) zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije po uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služebním místě, na němž budou služebním předpisem podle § 5 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nově stanoveny obory služby, vydá služební orgán do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí o stanovení oborů služby na služebním místě, na kterém je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován.
5. Státnímu zaměstnanci, kterému se podle § 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní služební působiště, vydá služební orgán do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí o určení služebního působiště.
6. Služební hodnocení za rok 2018 se provede podle dosavadních právních předpisů. Služební hodnocení podle § 155 odst. 2 věty druhé zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede podle dosavadních právních předpisů; uplyne-li však ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona období, které zahrnuje alespoň 90 dnů, v nichž státní zaměstnanec vykonával službu převážnou část své směny, provede se podle § 155 odst. 9 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Služební hodnocení podle § 155 odst. 6 až 8 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze provést nejdříve za období, které zahrnuje alespoň 60 dnů, v nichž státní zaměstnanec vykonával službu převážnou část své směny, ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Služební hodnocení podle § 155 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze u státních zaměstnanců, kteří v roce 2018 vykonávali službu po dobu delší než 6 měsíců, provést před provedením služebního hodnocení za rok 2018.
7. Kárná odpovědnost státního tajemníka se posoudí podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud k jednání zakládajícímu kárnou odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Podle § 60 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze státního tajemníka odvolat za jednání, k němuž došlo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Zahájené řízení o kárném provinění státního tajemníka, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zahraniční službě
Čl.III
Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 33 odst. 2 se slova "představeného na návrh" nahrazují slovy "představeného nebo obsadí služební místo v pracovním poměru na návrh".
2. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Členem personální rady, která předkládá návrhy na obsazení služebního místa podle odstavce 4 písm. c), je podle tohoto zákona vždy státní tajemník ministerstva.".
3. V § 34 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo "a".
4. V § 34 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a v zahraničí".
5. V § 36 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Doba 1 roku podle odstavců 4 a 5 se přerušuje po dobu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené a dobu čerpání neplaceného služebního volna nebo pracovního volna bez náhrady platu.".
6. V § 50 odst. 1 písm. a) se za slovo "služby" vkládají slova "nebo práce" a slova "se zdravotní" nahrazují slovy "s pracovně lékařskou".
7. V § 50 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , vykonává-li tuto službu nebo práci po celý kalendářní rok; v ostatních případech mu přísluší poměrná část, která činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržité služby nebo práce jednu dvanáctinu volna za kalendářní rok a jestliže poměrná část volna činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden".
8. V § 57 odstavec 1 zní:
"(1) Hodnocení při výkonu zahraniční služby je podkladem pro rozhodování státního tajemníka ministerstva o vyslání k výkonu služby v zahraničí.".
9. V § 57 odstavec 2 zní:
"(2) Hodnocení při výkonu zahraniční služby zahrnuje hodnocení
a) úrovně znalostí a dovedností potřebných pro plnění úkolů v souvislosti se službou v zahraničí,
b) osobnostních předpokladů pro plnění služby v zahraničí,
c) schopnosti zvládat závažné okolnosti, které mohou ovlivnit plnění úkolů při výkonu služby v zahraničí.".
10. V § 57 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Hodnocení při výkonu zahraniční služby se neprovádí v případě státního zaměstnance z jiného služebního úřadu, který je po dobu výkonu služby v zahraničí zařazen na služebním místě v ministerstvu.".
11. V § 58 odstavec 2 zní:
"(2) Státního zaměstnance v zahraniční službě, který byl přijat do služebního poměru podle § 190 až 192 zákona o státní službě, jde-li o administrativního pracovníka, který se dlouhodobě osvědčil, lze zařadit na služební místo i v případě, že pro toto služební místo nesplňuje stanovené vzdělání podle § 7 odst. 2 písm. c) až e) zákona o státní službě, nejdéle však po dobu 8 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.