162/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
162/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., vyhlášky č. 226/2007 Sb., vyhlášky č. 208/2009 Sb., vyhlášky č. 29/2012 Sb., vyhlášky č. 131/2013 Sb. a vyhlášky č. 202/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se text "písm. a) a b)" zrušuje.
2. V § 4 odst. 1 se slova "ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a" zrušují.
3. V § 4 odst. 2 se slova "ve Věstníku a" zrušují.
4. V § 4 odst. 3 se slova "ve Věstníku a" zrušují.
5. V příloze č. 2 se za označení přílohy č. 2 vkládá nadpis, který zní: "Předávání agregovaných údajů".
6. V příloze č. 2 se za nadpis vkládá označení části první, které včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ AGREGOVANÝCH ÚDAJŮ".
7. V příloze č. 2 části první čl. 1 odst. 4 se text "odst. 2 písm. b)" nahrazuje textem "odst. 2 písm. c) až f)".
8. V příloze č. 2 části první čl. 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Při předání protokolu o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení právnických osob ministerstvu uvede příslušný správní úřad8) své telefonické spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která protokol připravila.".
9. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 písm. c) se slovo "kategorií" nahrazuje slovy "skupin profesí, zdroje financování" a text " , a" se nahrazuje čárkou.
10. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 písm. d) se za slovo "platu" vkládají slova "v členění na pedagogické pracovníky a nepedagogické pracovníky".
11. V příloze č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
"e) rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků podle platových tříd a stupňů v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení, a
f) počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad rámec jejich týdenního rozsahu podle platových tříd a stupňů a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým vzdělávacím programem, a to v členění podle skupin profesí pedagogických pracovníků a podle druhů činností škol a školských zařízení.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2018 do 14. 2. 2019