úmrtí blízké osoby

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
Jak je to s daňovým zvýhodněním v měsíci, kdy došlo k úmrtí dítěte? Máme zaměstnance, kterému zemřelo sediměsíční dítě. Lze uplatnit za měsíc červen, kdy k této tragické události došlo, ještě daňové zvýhodnění dle § 35c odst. 10 ZDP?
Vydáno: 29. 06. 2023
  • Článek
I s ohledem na současnou složitou situaci způsobenou vysokou mírou inflace a extrémním zdražováním energií připravila vláda balíček zacílené pomoci pro rodiny a zdravotně znevýhodněné skupiny. Součástí tohoto balíčku jsou i změny v zákoně o nemocenském pojištění, které se týkají otcovské a karantény. Návrh zákona byl dne 26. 10. 2022 schválen Poslaneckou sněmovnou, aktuálně je projednáván v Senátu.
  • Článek
Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) ZP obsahuje zásadu pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Vydáno: 20. 05. 2022
Případy úmrtí blízké osoby jsou jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Základní informace Úmrtí blízké osoby zakládá zaměstnanci právo na pracovní volno k účasti na pohřbu, v některých případech pak ještě na další volno, a to vždy s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. Na pracovní volno v případě úmrtí blízké osoby za stejných podmínek má právo i zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce. Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách. Překážka v práci na straně zaměstnance spočívající v pracovním volnu v důsledku úmrtí blízké osoby se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.
Má vnučka nárok na volno s náhradou mzdy při pohřbu dědečka v pracovní den nebo jen omluvené volno (pohřeb nezařizovala)? Musela žít ve společné domácnosti? Někteří zaměstnavatelé trvají na podmínce žití ve společné domácnosti s dědečkem. My se ale domníváme, že dle přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb. bod 7. úmrtí, písm. c) má nárok na 1 den na placené volno s náhradou mzdy. Platí podmínka společné domácnosti jen pro osoby jiné než v příbuzenském vztahu?
Vydáno: 07. 11. 2017