program Antivirus

Zaměstnavatel má v Protokolu z kontroly OSSZ zápis: „...zaměstnavatel nepostupoval při stanovení sníženého VZ zaměstnavatele v měsíci srpnu 2020 v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného, když do vyměřovacího základu zaměstnavatele nezahrnul vyměřovací základ ve výši 17 834 Kč. V březnu 2020 činil úhrn VZ zaměstnanců 20 130 Kč a v měsíci srpnu 2020 17 834 Kč, což je 88,594 %.“ Víme, že v § 2 odst.1 písm. c) zákona 300/2020 Sb., je uvedeno ....činí aspoň 90% úhrnu VZ zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020. Zaměstnavatel má 1 zaměstnance s měsíční mzdou. V srpnu 2020 byl 5 pracovních dnů nemocen. Program na zpracování mezd tento fakt zřejmě zohlednil a ÚSPORU ANTIVIRUS C za 8.2020 nerozporoval a bylo vypočítáno a odvedeno jen pojistné za zaměstnance. Nyní je vyměřen OSSZ nedoplatek za zaměstnavatele včetně penále. Je tento postup v souladu se záměrem pomoci zaměstnavatelům při epidemii v roce 2020?
Vydáno: 15. 07. 2022
Restaurace pobírá za květen 2021 dotaci Antivirus A+. Od 31. 5. 2021 včetně mohou být otevřené i vnitřní prostory provozovny. Restaurace nestihla z časových důvodů otevřít 31. 5., ale až 1. 6. 2021. Má restaurace nárok na dotaci za celý květen nebo pouze do 30. 5. 2021? Zaměstnanci jsou dne 31. 5. 2021 doma a pobírají náhradu mzdy. Reálně začínají pracovat od 1. 6. 2021.
Vydáno: 01. 06. 2021
Fyzická osoba OSVČ si zažádala na FÚ o kompenzační bonus za 3/2021. V 3/2021 měla jednoho zaměstnance v karanténě. Ten dostal příspěvek v karanténě (izolačku). Může si ještě OSVČ zažádat v programu Antivirus A o proplacení 80% náhrady mezd za tohoto zaměstnance v karanténě?
Vydáno: 30. 04. 2021
V případě, že firma uzavře dohodu na program Antivirus s úřadem práce teď v dubnu 2021, za které měsíce může podat měsíční vyúčtování, aby ji byly proplaceny náhrady mezd za překážky v práci a karanténu popř. izolaci. Lze podat vyúčtování od 10/2020?
Vydáno: 11. 04. 2021
Podnikající fyzická osoba obdržela dotaci na zaměstnance Antivirus. Uvádí se, že tato dotace nepodléhá dani z příjmů. Pokud nevyjmu mzdy z nákladů a dotaci dám do ostatních zdanitelných příjmů, budu mít problém? OSVČ vede daňovou evidenci. 
Vydáno: 25. 03. 2021
Pro výpočet náhrady mzdy (Antivirus B) je rozhodným obdobím 4.Q 2020, ale v tomto období už byly vypláceny náhrady z důvodu uzavření provozovny (zaměstnanci nemají odpracované dny). Jak zjistím průměrný výdělek pro výpočet náhrady v roce 2021?
Vydáno: 15. 03. 2021
Jsem podnikatel OSVČ a mám zaměstnance, dostávám dotaci z programu Antivirus A+. Mzdy zadávám v daňové evidenci do výdajů a dotaci Antivirus do ostatních daňových příjmů. Je to správné? Nerozumím výkladu, že tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) a do daňového přiznání se neuvádí. Výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 pím. i) zákona o daních z příjmů?  
Vydáno: 08. 03. 2021
Zaměstnanec vykonává práce ve 3. skupině prací a má stanovenou měsíční mzdu 18 500 Kč, úvazek 40 hodin/týden. Z důvodu uzavření provozu na základě usnesení vlády je celý měsíc únor na překážkách v práci s náhradou mzdy 100%. Na 1. čtvrtletí 2021 byla u něj vypočtena náhrada mzdy 109,50, takže jme u něj použili pro náhradu nejnižší úroveň zaručené hodinové mzdy pro 3. skupinu prací 110,30 Kč/hodina. Nyní v únoru je fond pracovní doby 160 hodin a náhrada mzdy za měsíc únor dosahuje jen 17 648 Kč. Musíme doplácet zaměstnanci částku do zaručené mzdy pro 3. skupinu prací 18 500 Kč? Doplatek by činil 852 Kč? Pokud musíme doplatek provést, je tento doplatek uznatelný v rámci programu ANTIVIRUS PLUS, kde budeme žádat o poskytnutí příspěvku? 
Vydáno: 04. 03. 2021
Naše zaměstnankyně má měsíční zaručenou mzdu Kč 16 800 Kč. Tuto částku má i ve smlouvě. Teď v době pandemie uplatňujeme Antivirus A+. Z minulého čtvrtletí jí ale vychází nízký průměr pro náhrady. Potřebuji tedy uplatnit toto: 1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111 zákoníku práce) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112 zákoníku práce), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355 zákoníku práce). Mám použít pro tyto účely hodinovou zaručenou mzdu nebo propočítat průměr pro náhrady tak, aby vyšla měsíční zaručená mzda? Únor má totiž málo hodin, a pokud bych použila hodinovou zaručenou mzdu, bude to o dost míň než Kč 16 800 Kč (dle pracovní smlouvy měsíční zaručená mzda 16 800 Kč). 
Vydáno: 01. 03. 2021
Zaměstnanec pobírá 100% náhradu mzdy, zaměstnavatel žádá na tohoto zaměstnance Antivirus A+. V případě uzavření školky zůstává zaměstnanec na překážkách nebo bude pobírat OČR po dobu uzavření školky?
Vydáno: 24. 02. 2021
Platí stále, že všechny ostatní podpory se zdaňují, jen kompenzační bonus zdanění nepodléhá? V případě rozhodování, zda čerpat kompenzační bonus jako OSVČ, či v programu COVID-Gastro jako zaměstnavatel, může hrát tato skutečnost velkou roli.
Vydáno: 16. 02. 2021
Pokud má firma uzavřené provozovny z důvodu vládních opatření (např. fitness, restaurace, vzdělávací agentura) a přijme nové zaměstnance, může i na tyto nové pracovníky čerpat dotace v rámci programu Antivirus?
Vydáno: 06. 02. 2021
Zaměstnavatel byl nucen kvůli covidu uzavřít svůj provoz a dostal od státu příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Nyní dostali zaměstnanci od zaměstnavatele za rok 2020 potvrzení o příjmu a někteří z nich mají také jiné příjmy než od toho jednoho zaměstnavatele a musejí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U některých - studentů - v přiznání vyjde celková daň za rok 2020 nulová a bude jim již odvedena zálohová a srážková daň, mj. od zaměstnavatele, který dostal příspěvek za covid, vrácena např. ve výši 5 000 Kč. Má nějaký vliv to, že jejich zaměstnavatel dostal dotaci, příspěvek, že by jim nakonec ta jejich odvedená daň ve mzdách nemohla být prostřednictvím přiznání vrácena?
Vydáno: 27. 01. 2021
  • Článek
Během předcházejících měsíců došlo v oblasti placení pojistného na sociální zabezpečení k několika nestandardním situacím, se kterými zaměstnavatelé neměli zkušenosti, a správný postup při odvodu pojistného se mohl stát problematickým, jak vyplývá z četných dotazů. Tento článek přiblíží témata, která se jeví jako aktuální.
Vydáno: 30. 10. 2020
  • Článek
Řada zaměstnavatelů využila nabídky státu a v nelehké situaci vyvolané pandemií koronaviru Covid-19 požádala v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti "Antivirus" o příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytnutím náhrady mzdy zaměstnancům za dobu vybraných překážek v práci. Ne všichni na něj ale dosáhli, ačkoliv s tím počítali.
Vydáno: 31. 07. 2020
Ke dni 31. 7. 2020 je uzavřena se zaměstnancem dohoda o rozvázání pracovního poměru (z jeho strany). Počítá zaměstnavatel tohoto zaměstnance do počtu zaměstnanců k 31. 7. 2020 (dle mého ANO, protože trval pracovní poměr)? A může si u tohoto zaměstnance snížit vyměřovací základ (opět si myslím, že ano - protože k ukončení došlo dohodou)? Prosím o potvrzení či vyvrácení odpovědí.
Vydáno: 28. 07. 2020
  • Článek
V době nouzového stavu se mzdové účetní setkávají se zcela novými problémy, které obvykle samy nejsou schopny vyřešit. Následující příspěvek podává odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti odměňování v době nouzového stavu a též upozorňuje na častá pochybení v souvislosti s ošetřovným, jejichž důsledkem je pak opožděná výplata ošetřovného příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.
Vydáno: 29. 05. 2020