Otázky a odpovědi

Dobrý den, obracím se na Vás ohledně posouzení nároku na pracovní volno s náhradou mzdy u těchto případů: 1/ rehabilitace 2/ pedagogicko-psychologická poradna 3/ logopedická ambulance nebo klinický logoped 4/ dentální hygiena 5/ psycholog.
Vydáno: 02. 01. 2023
Zajímalo by nás, zda za sick day můžeme poskytovat mzdu nebo zda musíme poskytovat náhradu mzdy. Je to na uvážení zaměstnavatele? V současnosti poskytujeme mzdu za sick day ve 100%. Chceme si ověřit, zda je náš postup správný.
Vydáno: 30. 11. 2022
Je zaměstnavatel povinen uvolnit zaměstnance na jednání komise rady města, které se koná v pracovní době zaměstnance? Má zaměstnanec v tomto případě nárok na náhradu mzdy/platu? Má zaměstnavatel nárok na refundaci od obce? Obec nemá zastupitelstvem ani radou města schváleny žádné pokyny k této situaci. Lze výkon funkce člena rady města považovat za veřejnou funkci nebo výkon občanské povinnosti?
Vydáno: 24. 11. 2022
Vzniká nárok na překážku v práci z důvodu obecného zájmu, pokud zaměstnankyně doprovází nezletilého syna k podání vysvětlení na policii? 
Vydáno: 20. 10. 2022
Lze prodloužit zkušební dobu o dny celodenní návštěvy lékaře a zdravotní volno?
Vydáno: 10. 08. 2022
Prosím o potvrzení vaší odpovědi na konkrétním příkladu. Pokud dojde podle § 207 např. na Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nemůže-li zaměstnanec konat práci a přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, pak pokud je výše jeho průměrného výdělku rovna jeho zaručené mzdě, pak mu musím opět dorovnat do 100 %? A prakticky nedojde k výplatě 60 % jeho PHV. Moc děkuji za upřesnění.
Vydáno: 06. 06. 2022
Dle NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, bodu 8. Doprovod a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Co je myšleno pod pojmem "nejvýše však na 1 den"? Jedná se o 1 den v měsíci, v roce?
Vydáno: 29. 04. 2022
Pracujeme v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období 26 týdnů. Jak je to prosím s návštěvou lékaře? Má zaměstnanec nárok na proplacení propustky k lékaři, nebo si musí hodiny nadělat?
Vydáno: 22. 04. 2022
Zaměstnanec obdržel od závodního lékaře lékařský posudek o jeho zdravotní nezpůsobilosti z obecných příčin. V současné době ho není možné přeřadit na jinou práci, proto zaměstnavatel rozhodl o tom, že bude do doby přeřazení na jinou vyhovující práci (pokud se taková najde, pokud ne, budeme nuceni předat zaměstnanci výpověď ze zdravotních důvodů), dočasně na překážkách, které činí 100 % průměrné mzdy. Jsou tyto překážky započitatelné pro výpočet nároku na dovolenou? Máme rozdílné pohledy na to, zda jsou překážkou na straně zaměstnance či zaměstnavatele. Jen těžko jsou ve firmě pracovní místa pro všechny zdravotně znevýhodněné zaměstnance. On se jím stal po zhruba 1,5 roční pracovní neschopnosti a jeho nepříznivý zdravotní stav nesouvisí s výkonem povolání.
Vydáno: 11. 10. 2021
Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 40 hodin v týdnu požádal ve dnech 27. 9. 2021 - 30. 9. 2021 o neplacené volno. Jak mám do mzdy zúčtovat 28. 9. 2021, kdy byl státní svátek? Jako náhradu mzdy nebo jako neplacené volno? Nešlo o případ, kdy zaměstnavatel mohl práci nařídit, je to zaměstnanec pracující v administrativě s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 40 hodin v týdnu. Žádost o neplacené volno nebyla rozdělena na dobu před svátkem a po svátku, na žádance bylo uvedeno: od 27. 9. do 30. 9. 2021.
Vydáno: 08. 10. 2021
Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích na podporu seniorů. Dle vládních nařízení jsou naši zaměstnanci povinni jednou týdně podstoupit test na přítomnost covid-19 (pokud nejsou očkováni) a příspěvková organizace jako zaměstnavatel je povinna zaměstnancům zajistit testování. Náš dotaz se týká náhrady platu za čas strávený testováním. Doporučený postup pro zaměstnavatele vyvěšený na stránkách MPSV při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování (očkování atd.) uvádí, že se jedná o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci bez ohledu na to, zda se podrobil testování nebo očkování dobrovolně nebo v souvislosti s výkonem práce, a odkazuje na nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Uvádí se v něm, že se nepřítomnost zaměstnance z důvodu testování na přítomnost covid-19 nebo očkování proti covid-19 posuzuje podle bodu 1 přílohy k výše uvedenému nařízení vlády stejně, jako jiné ošetření nebo vyšetření u lékaře, a tudíž je to omluvená nepřítomnost s náhradou platu. V organizaci máme zavedenu klouzavou pracovní dobu s pevnou částí pracovní doby od 8 do 12 hodin, čas mimo tuto dobu si zaměstnanci mohou organizovat sami s ohledem na zabezpečení námi poskytovaných služeb. Z toho vyplývá, že čas strávený u lékaře, tedy hypoteticky i na testování na přítomnost covid-19 (nebo očkování proti covid-19), omlouváme s náhradou platu jen v době pevné části pracovní doby. V jakém případě bude čas strávený testováním na přítomnost covid-19 s náhradou mzdy, když se zaměstnanec musí otestovat ve svém volném čase a nebo ráno mimo pevnou část pracovní doby, neboť bez negativního výsledku testu zaměstnavatel nemůže umožnit zaměstnanci přítomnost v práci? 
Vydáno: 09. 09. 2021
Nikde nejsou přesně dané informace, jak má zaměstnavatel postupovat při návratu zaměstnance z rizikových oblastí (červená, černá), kteří musí do 5 denní karantény a následně absolvovat PCR test. Zda si mají nechat vystavit PN, nebo čerpat dovolenou, neplacené volno, překážky? A zda můžeme po zaměstnanci chtít ať si čerpá po tuto dobu karantény dovolenou nebo neplacené volno? 
Vydáno: 19. 07. 2021
Zaměstnanec má termín na očkování proti covid-19. Termín na očkování mu vyšel v době pracovní doby. Jedná se o placenou překážku v práci nebo neplacenou? Je rozdíl, zda ho bude očkovat lékař či bude očkován v očkovacím centru?
Vydáno: 13. 05. 2021
Zaměstnanec pobírá 100% náhradu mzdy, zaměstnavatel žádá na tohoto zaměstnance Antivirus A+. V případě uzavření školky zůstává zaměstnanec na překážkách nebo bude pobírat OČR po dobu uzavření školky?
Vydáno: 24. 02. 2021
Zaměstnanec se setkal s osobou pozitivní na Covid 19, nechodil 5 dní do práce. Poprosila bych rozbor těchto variant: 1) Zaměstnanec byl kontaktován krajskou hygienickou stanicí a nechal si napsat nemocenskou na karanténu - v tomto případě dostane náhradu mzdy ve výši 60 %. V tomto případě se domnívám, že mám jasno. 2) Zaměstnanec byl kontaktován krajskou hygienickou stanicí, ale nemá vystavenou nemocenskou (neznám důvod, proč nemá, nesdělil mi ho) - nechodil 5 dní do práce, až po výsledcích testů, které byly negativní, do práce přišel. Má nárok na proplacení překážky v práci? Pokud ano, v jakých % ? 3) Zaměstnanec nebyl kontaktován krajskou hygienickou stanicí, nemá vystavenou nemocenskou - nechodil v rámci opatrnosti 5 dní do práce, až po výsledcích testů, které byly negativní, do práce přišel. Má nárok na proplacení překážky v práci? V jakých procentech? Záleží v posuzování nároku na překážku v práci, zda 5denní nepřítomnost byla z vůle zaměstnance (protože se obával, že nakazí kolegy) nebo zda mu to doporučil zaměstnavatel? 
Vydáno: 06. 10. 2020
Pokud by si společník chtěl vyplatit v letošním roce podíly na zisku za minulé roky, bude mít nárok na dotaci z programu Antivirus B a C?
Vydáno: 11. 06. 2020
V rámci částečné nezaměstnanosti určil zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 60% prům. výdělku (dohoda s odbory) vždy v pátek každý týden až do konce příštího měsíce. Zaměstnanec přišel s dotazem, že je v pátek objednán na vyšetření k lékaři a zda v tento den tedy bude mít překážku na straně zaměstnance (100 % prům.výdělku) nebo překážku na straně zaměstnavatele (60 % výdělku). Je správný postup, když se bude jednat o překážku na straně zaměstnavatele a je na zaměstnanci, jak pracovní volno stráví (třeba i návštěvou lékaře)?
Vydáno: 09. 06. 2020
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Naši zaměstnanci často doprovázejí svoje staré rodiče k lékaři. Na co mají nárok? Jsme povinni, případně můžeme jim proplácet např. celý den doprovodu, i když nemají stejné bydliště s rodiči? Tzn. rodiče žijí v jiném domě, případně v jiném zařízení než jeho syn – náš zaměstnanec. Doplňující otázka: Píšete, že je nárok maximálně na 1 den. Za jaké období? Co když někdo potřebuje mít doprovod 3x v týdnu?
Vydáno: 04. 03. 2020
Náš zaměstnanec (občan Polské republiky) je údajně zadržen ve vazbě nebo je přímo ve výkonu trestu. Bohužel nemáme žádné další informace ani od něj, ani od státních orgánů Polska. V tuto chvíli do práce nechodí. Domníváme se, že nastoupil do výkonu trestu pro porušení podmínky, což tedy neodpovídá možnosti okamžitého zrušení podle § 55 odst. 1 písm. a). Protože zaměstnanec o sobě doposud nedal vědět, můžeme použít okamžité zrušení v souladu s § 55 odst. 1 písm. b) – neomluvená absence. Poslední nahlášená adresa pobytu je trvalé bydliště v Polsku, kam bychom doručovali. Prosím o doporučení, jak máme v tomto případě postupovat.
Vydáno: 16. 01. 2020
Zaměstnavatel provedl 14. den trvání dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnance kontrolu. Zaměstnanec nebyl zastižen, na rozhodnutí o vzniku DPN vystaveném praktickým lékařem nebyly vycházky povoleny. Vzhledem k předchozím neomluveným absencím zaměstnance se zaměstnavatel rozhodl neposkytnout náhradu mzdy z důvodu porušení dodržování léčebného režimu. Zaměstnavatel dodržel všechny postupy - zprávu o kontrole s výzvou ke sdělení důvodu nepřítomnosti vhodil zaměstnanci do poštovní schránky. Zaměstnanec na výzvu nereagoval. Zaměstnavatel zaslal tedy zaměstnanci vyrozumění o nevyplacení náhrady mzdy z výše vedených důvodů, zprávu o kontrole a jejím výsledku zaslal praktickému lékaři a OSSZ. Po obdržení výplatního lístku se začal zaměstnanec ohrazovat, protože údajně měl vycházky povoleny, ale od jiného lékaře. K povolení vycházek údajně došlo 13. den DPN. Zaměstnavatel však žádné oznámení o povolených vycházkách od jiného lékaře neobdržel a na telefonický dotaz na OSSZ mu bylo sděleno, že takové informace nespokytují. Zaměstnavatel nadále trvá na tom, že jeho postup byl správný a náhradu mzdy odmítá vyplatit. Je názor zaměstnavatele správný?
Vydáno: 03. 06. 2019