svatba

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
  • Článek
Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) ZP obsahuje zásadu pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Vydáno: 20. 05. 2022
  • Článek
1. ODSTOUPENÍ OD PRACOVNÍ SMLOUVY Ve svém rozsudku ze dne 5. 11. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4779/2018, se Nejvyšší soud věnoval otázce odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky dle...
Účast na svatbě rodinných příslušníků je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Základní informace Účast na svatbě některých rodinných příslušníků zakládá zaměstnanci právo na pracovní volno v rozsahu jednoho dne k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje v závislosti na tom, který rodinný příslušník se žení či vdává. Tato pravidla platí pro občanský i církevní sňatek. Při uzavření registrovaného partnerství nárok na pracovní volno ze zákona nevzniká. Na pracovní volno k účasti na svatbě za stejných podmínek má právo i zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce. Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách. Účast na svatbě dětí: Rodiče osob uzavírajících manželství mají právo na pracovní volno v rozsahu 1 dne k účasti na svatebním obřadu, a to s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. Účast na svatbě rodičů: Naopak děti osoby uzavírající manželství mají nárok na pracovní volno v rozsahu 1 dne k účasti na svatebním obřadu bez náhrady mzdy nebo platu. Účast na svatbě jiných osob: Ostatní rodinní příslušníci či blízké osoby právo na pracovní volno k účasti na svatbě podle zákona nemají. Pokud jejich zaměstnavatel neposkytuje volno nad rámec zákonného nároku, mohou požádat zaměstnavatele na daný den o čerpání dovolené, popřípadě neplaceného volna, zaměstnavatel jim však není povinen vyhovět. Zvláštní pravidla platí pro zaměstnance ve služebním poměru, kteří mají právo na služební volno v rozsahu 1 dne s poskytnutím platu také k účasti na svatbě sourozence nebo vnoučete. Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.
Svatba je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Základní informace Zaměstnanec, který se žení (zaměstnankyně, která se vdává) má právo na pracovní volno v rozsahu 2 dnů, z toho 1 den je určen k samotné účasti na svatebním obřadu. Pokud obřad připadá na den pracovního klidu, zaměstnanec má nárok pouze na 1 den pracovního volna (tento den nemusí bezprostředně předcházet dnu obřadu). Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci vždy pouze za 1 den, a to ve výši průměrného výdělku zaměstnance. Příklad č. 1: Svatba se koná v sobotu. Nevěsta na tento den nemá naplánovanou směnu, je tedy dnem jejího nepřetržitého odpočinku v týdnu, a tudíž dnem pracovního klidu. Nevěsta má právo pouze na jeden den volna s poskytnutím náhrady mzdy, který si může čerpat například v pátek před obřadem, následující pondělí, ale i kterýkoli jiný den dle své volby. Příklad č. 2: Svatba se koná v sobotu. Ženich má na tento den plánovanou směnu. Má proto právo na volno v sobotu a další den volna dle své volby. Náhradu mzdy dostane za jeden z těchto dnů, druhý den bude neplacený. Na pracovní volno k účasti na svatbě za stejných podmínek má právo i zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce. Tato pravidla platí pro občanský i církevní sňatek. Při uzavření registrovaného partnerství však nárok na pracovní volno ze zákona nevzniká, s výjimkou zaměstnanců ve služebním poměru, kteří mají nárok na jeden den volna, za který jim přísluší plat. Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách. Překážka v práci na straně zaměstnance spočívající v pracovním volnu z důvodu vlastní svatby se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.
  • Článek
Přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 4. a 5. 11. 2016 – III. část 12. PRACOVNĚPRÁVNÍ DŮSLEDKY SPOJENÉ S POŽÍVÁNÍM ALKOHOLU NEBO ZNEUŽÍVÁNÍM JINÝCH NÁVYKOVÝCH...