autorský honorář

Počet vyhledaných dokumentů: 12
Počet vyhledaných dokumentů: 12
Je možné danit příjem z knih, kde autor je zároveň i prodejce, v § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem? Víc knih už autor nenapíše. Jde o vydání jedné knihy, která se bude prodavat po neomezenou dobu.
Vydáno: 11. 06. 2021
OSVČ, která v DPFO uplatňuje výdaje paušálem 60 %, má kromě příjmů dle § 7 ZDP (výuka AJ) i příjmy z EU. V r. 2020 obdržela tyto příjmy z EU: 1) Dle výpisu z OSA obdržela OSVČ tyto autorské odměny v zahraničí částečně zdaněné: (z Německa zdaněné daní 15,83 %, z Belgie zdaněné daní 37,09 %). 2) Na základě smlouvy o dílo s polskou firmou obdržela za vypracování projektu částku, která byla v Polsku zdaněna 20%  daní. Jak se promítnou příjmy z EU v daňovém přiznání?  
Vydáno: 29. 03. 2021
Autorka přijala v r. 2020 celkem 4 honoráře - v srpnu 13 000 Kč, v září 0 Kč, v říjnu 5 000 Kč, v listopadu 9 000 Kč, v prosinci 12 000 Kč. Není zaměstnaná, je na rodičovské dovolené, ale rodičovský příspěvek už v r. 2020 nepobírala, stará se o dítě do 4 let. V daňovém přiznání zdaní příjem za srpen a prosinec, tj. celkem 25 000 Kč (zbylé příjmy jsou zdaněny u zdroje). V přehledu pro ZP uvede činnost v 08/2020 a 12/2020? Bude se jednat o činnost hlavní s povinností hradit zálohy, ale nebude se na ni vztahovat minimální základ? V přehledu pro ČSSZ uvede také činnost v 08 + 12/2020, bude se jednat o činnost hlavní? Ví, že v r. 2021 nebude mít příjem z autorských honorářů a nechce platit zálohy - jakým způsobem to má ZP a ČSSZ oznámit? Má se odhlásit z pojistného? 
Vydáno: 26. 03. 2021
Prostřednictvím nakladatelství jsem loni, v roce 2020 vydala knížku, ale nakladatelství mi pošle autorský honorář z prodaných výtisků až tento rok v květnu. Dle § 5 zákona o daních z příjmů a § 7 odst. 2 písm. a) zdaním příjmy z honoráře až v roce 2021 - uvedu do přiznání za rok 2021. Tak to bude tedy i s přehledem pro zdravotní pojišťovnu a sociálku. Otázky zní: 1) Kdy se mám, resp. kdy jsem se měla přihlásit na FÚ k registraci - je nějaké registrace nutná - a kdy má, resp. měla být - až při přejetí příjmů nebo při uzavření smlouvy či když jsem knihu začala psát? 2) Kdy se mám registrovat (přihlásit) u zdravotní pojišťovny a sociálky - při začátku psaní knihy, při uzavření smlouvy či až při příjmu v roce 2021? Jak to je přesně se zahájením, resp. registrací či přihlášením? Doplňující otázka: Pokud tedy OSVČ začala psát knihu např. 1. 9. 2020 pak má povinnost do 15 od tohoto data zahájení se přihlásit na FÚ a do 8 dnů k zdravotní pojišťovně a k OSSZ do 8. 10. 2020? Je to tak správně? Myslí se tím začátkem samotné psaní nebo uzavření smlouvy či jiná skutečnost? Měla OSVČ být tedy přihlášena k těmto institucím již v roce 2020? A pokud ještě v roce 2020 žádné peníze neinkasovala měla by podat přehledy s nulovou výší za rok 2020 nebo nikoliv a neřešit to? Bude tedy správné se ihned zaregistrovat a podat přehledy s nulou výši do konce dubna? 
Vydáno: 04. 02. 2021
Dvanáctiletý syn naprogramoval několik programů, které chce dát zdarma ke stažení na internetu případným zájemcům. Chce tam uvést, že je možné ho finančně podpořit drobnou částkou, kterou je možné zaslat na bankovní účet. Syn má svůj vlastní bankovní účet (dětské konto) - je možné tyto příspěvky nechat posílat tam? Jak to bude se zdaněním těchto drobných darů? Nebo je nutné příspěvky posílat na účet rodiče a za účelem přijímání těchto příspěvků si musí rodič zřídit živnostenský list? Jak nejlépe tuto situaci řešit, aby nedošlo k porušení zákona? 
Vydáno: 05. 01. 2021
Student VŠ (prezenční studium) pracuje pro internetové noviny, kdy pro redakci pořizuje fotografická díla. Dle naší úvahy se jedná o příjem dle  §  7 odst. 6 zákona o daních z příjmů. Pokud by byl příjem za kalendářní měsíc do 10 000 pro jednu redakci, bude se příjem danit 15% srážkovou daní, tj. redakce, která honorář vyplácí, rovnou tuto srážku srazí a autorovi vyplatí zbývající část. Musí v tomto případě autor mít nějaké živnostenské oprávnění a hlásit se na FÚ, ZP, a OSSZ? Jaké další povinnosti z tohoto titulu pro autora vyplývají? Pokud autor některý měsíc přesáhne částku 10 000 Kč od jedné redakce za 1 měsíc, jak má postupovat v tomto případě? Pokud by autor chtěl fotografickou činnost provozovat pro zařízení spravovaná ministerstvem školství, kdy odměna bude vyplacená na základě uzavřené písemné smlouvy, musí se autor hlásit jako OSVČ, nebo může tento příjem zohlednit jako příjem nahodilý?
Vydáno: 01. 11. 2019
Český podnikatelský subjekt uzavře smlouvu s umělcem, který je v pozici českého daňového nerezidenta, kdy tento zahraniční umělec má povinnost vystoupit v rámci představení v ČR (jedná se o veřejně výkonného umělce). Za tuto službu uměleckého vystoupení náleží umělci honorář. Zároveň společnost se zaváže (v rámci smlouvy) tomuto umělci uhradit ubytování a letenku za účelem realizace tohoto vystoupení (ubytování a letenka pokrývají skutečně jen dny, kdy umělec zde v ČR vystoupí, umělec nebude v ČR delší dobu než je nezbytně nutná pro jeho vystoupení; tyto náklady se umělci nepřeúčtovávají a znějí na jméno společnosti). V souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění uplatňujeme sazbu daně podle článku umělci a sportovci, pokud je umělec ze státu, se kterým není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak uplatňujeme zvláštní sazbu daně v souladu s českým zákonem o daních z příjmů. Má být hodnota ubytování a dopravy, kterou je společnost povinna smluvně umělci uhradit, zahrnuta do celkového základu daně pro odvod zvláštní sazby daně? Nebo můžeme uplatnit zvláštní sazbu daně jen z částky skutečně vyplaceného honoráře umělci?
Vydáno: 11. 04. 2018
  • Článek
Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole, středním odborném učilišti. Pro vysokoškolské studium platí, že pokud student studuje v rámci akreditovaného studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program), je nerozhodné, jestli studuje na vysoké škole universitní nebo neuniversitní nebo jestli studuje na vysoké škole veřejné, soukromé nebo státní.
Vydáno: 23. 03. 2018
Za výkon práce divadelního inspicienta o letních prázdninách obdrží fyzická osoba za "vytvoření díla" cca 40 000 Kč, ale nedaněných s pokynem produkce, že má z těchto příjmů odvést sám za sebe daň z příjmů. Domnívám se však, že je tato informace špatná a že se jedná o příjem dle § 7 a tam se neplatí “pouze" daň z příjmů, ale i zdravotní a sociální pojištění. Zajímal by mě vás názor na to, jak tento nezdaněný příjem za vytvoření uměleckého díla správně zdanit.
Vydáno: 09. 02. 2018
Jsme hudební vydavatelství s velmi dlouhou historií, problém, který teď řešíme je, že nás auditor nutí do zdanění starých nevyplacených honorářů, které vznikají dle autorského zákona. Proces je následující, umělci náleží honorář z prodejů jeho titulů, po vyúčtování prodejů za nějaké období (např. kvartál) se umělci oznámí na jakou částku má nárok, a zároveň se vyzve k dodání čísla bankovního účtu, na který má být plnění posláno. Ve většině případů se dočkáme odpovědi, ale jsou někteří umělci, kteří se nám léta neozvali, my evidujeme závazek z honoráře. Po prostudování ZDP jsme dospěli k následujícímu závěru: nevyplacené honoráře nemají žádnou splatnost (jsou splatné ihned jak nám umělec doručí bankovní spojení) a nejsou ani promlčitelné, a neodpovídají pohledávce, neboť nejsou zachyceny umělcem v účetnictví nebo daňové evidenci, tudíž nejsou předmětem příslušného ustanovení ZDP (§ 23 odst. 3 a 12) a zdaňovat bychom je neměli. Můžete mi prosím naši domněnku potvrdit či vyvrátit.
Vydáno: 02. 01. 2017
Poplatník má živnostenský list na softwarové a grafické práce. Některé z těchto činností spadají pod autorský zákon. Může si ke všem příjmům z tohoto podnikání na základě ŽL uplatnit 60 % výdajů nebo z autorských příjmů jen 40 %?
Vydáno: 02. 12. 2016
Podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH, sepíše smlouvu o autorské odměně za to, že s fyzickou osobou - nepodnikatelem natočí mluvené slovo a obdrží odměnu 300 Kč za toto slovo s tím, že se zaváže, že nahrávka se může použít jakkoliv a kdykoliv. Je správné mít ve smlouvě výslovně uvedeno, že tento příjem podléhá 15% dani, kterou odvede ten, kdo ji obdrží? A podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH nic nedaní, jen si vyplaceno odměnu zařadí do nákladů? 
Vydáno: 31. 10. 2016