JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Zaměstnancům budeme letos přispívat z FKSP částku Kč 4 000 Kč. Jde o jednorázovou částku, která odchází samostatně z účtu organizace (po předložení a kontroly smlouvy, kde musí být sjednán příspěvek zaměstnavatele). Musí se tato částka nově objevit na potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024 v řádcích 10 – příspěvek zaměstnavatele na daňově podporované produkty? Je to novinka a zatím nevíme, jak zadat do mzdového programu. V případě, že má zaměstnanec více pracovních poměrů u různých zaměstnavatelů, kteří také přispívají na produkty na stáří, budou se tyto částky sčítat, uvedou se v daňovém přiznání a při překročení jakého "limitu" se bude odvádět daň? Je to 50 000 Kč? 
Vydáno: 20. 02. 2024
Je možné poskytovat zaměstnancům, kteří dosáhnou pracovního výročí či životního jubilea, nepeněžní benefit ze sociálního fondu v souladu se ZDP (tzn. rekreace, vstupenky do divadla, pořízení zboží nebo služeb zdravotního nebo léčebného charakteru atd.) jako daňově uznatelné plnění, samozřejmě při dodržení ročního limitu 21 983 Kč na zaměstnance? Jsme územně samosprávný celek, pravidla FKSP se nás netýkají, máme vytvořen sociální fond, máme uzavřenou kolektivní smlouvu, v té bychom to samozřejmě náležitě ošetřili.
Vydáno: 20. 02. 2024
Je zaměstnavatel povinen uvolnit zaměstnance na jednání komise rady města, které se koná v pracovní době zaměstnance? Má zaměstnanec v tomto případě nárok na náhradu mzdy/platu? Má zaměstnavatel nárok na refundaci od obce? Obec nemá zastupitelstvem ani radou města schváleny žádné pokyny k této situaci. Lze výkon funkce člena rady města považovat za veřejnou funkci nebo výkon občanské povinnosti?
Vydáno: 24. 11. 2022
Uvolněný zastupitel obce ukončil funkční období. Do 7 kalendářních dnů nastoupil na neschopenku. Vztahuje se na něj ochranná lhůta? U svého původního zaměstnavatele ukončil pracovní poměr v průběhu volebního období. Dotaz je kladen z pohledu obce.
Vydáno: 08. 11. 2022
Prosím o radu, jak postupovat při zápočtu praxe zaměstnance, který byl uvolněn pro výkon veřejné funkce a po čtyři roky vykonával funkci místostarosty. V naší organizaci pracuje jako zdravotnický záchranář a vrací se po ukončení funkčního období.
Vydáno: 31. 10. 2022
Dne 23. 9. 2022 skončila činnost výborů v obci a tím i činnost všech členů. Pan starosta chtěl ještě před volbami udělit odměny členům výborů, kteří nebyli placeni, ale bohužel nesplnil podmínky pro výplatu odměn, protože tyto odměny neuvedl na samostatném bodu Pozvánky na zasedání zastupitelstva, ale byly projednány dodatkem. Jako mzdová účetní jsem odmítla odměny vyplatit, protože nebyly dodrženy podmínky pro výplatu. Je možné vyplatit odměny ještě následně, když členové výboru již ukončili činnost? Pokud by to budoucí zastupitelstvo odsouhlasilo a bylo by vše řádně uvedeno na pozvánce pro zasedání zastupitelstva?
Vydáno: 13. 10. 2022
Jak je nutné vykládat délku lhůty uvedenou ve vnitřním předpise podniku (pracovní doba pondělí až pátek), pokud se odvíjí od textu - bude-li nepřítomnost zaměstnance na pracovišti trvat nepřetržitě déle než 30 dnů v průběhu příslušného roku, bude příspěvek krácen o celou dobu nepřítomnosti na pracovišti tohoto zaměstnance. Tj. zda lhůtu počítat obecně včetně svátků a víkendů, nebo když je odkazováno na přítomnost na pracovišti, tak pouze pracovní dny? Doplnění dotazu: Jedná se o krácení příspěvku ze sociálního fondu zaměstnancům. Prosím o případné krátké zdůvodnění, proč by se lhůta měla krátit daným způsobem.
Vydáno: 29. 10. 2021
Pokud chceme hradit stravenkový paušál pouze z rozpočtu, ne prostřednictvím sociálního fondu (jsme obec), stačí schválení vnitřního předpisu o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu starostou, nebo musí být schváleno zastupitelstvem? 
Vydáno: 20. 10. 2021