500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Schválený:
500/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2012
o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Změna: 267/2014 Sb.
Změna: 262/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč“.
2. V § 7 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč“.
3. V § 9 odst. 4 se slova „uvedených v odstavci 1“ nahrazují slovy „podle odstavce 1, nejvýše však do částky 600 000 Kč“.
4. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠16a
Solidární zvýšení daně
(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.
(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.“.
5. V § 35ba odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu“.
6. V § 35c odst. 1 se slovo „stanovenou“ nahrazuje slovem „vypočtenou“.
7. Za § 35c se vkládá nový § 35ca, který zní:
 
㤠35ca
Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže
a) snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b),
b) uplatnit daňové zvýhodnění.“.
8. V § 36 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) 35 % z příjmů uvedených v písmenech a) a b), a to pro poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty
1. jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, nebo
2. třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
9. V § 38g se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.“.
10. Za § 38h se vkládá nový § 38ha, který včetně nadpisu zní:
 
㤠38ha
Solidární zvýšení daně u zálohy
(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi
a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.“.
11. V § 38k se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) že k 1. lednu zdaňovacího období nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ustanovení § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije při zúčtování mezd za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. III
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.
2. V § 37 odstavec 1 zní:
„(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.“.
3. V § 37 odst. 2 a v § 47 odst. 1 písm. a) se číslo „20“ nahrazuje číslem „21“.
4. V § 37 odst. 2 a v § 47 odst. 1 písm. b) se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.
5. V § 37 odst. 2 se slova „uvede způsobem podle § 28 odst. 2 písm. l)“ nahrazují slovy „může zaokrouhlit podle odstavce 1“.
6. V § 37 se odstavec 3 zrušuje.
7. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠37a
Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění
(1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2.
(2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1
a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
(3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1.“.
8. V § 38 odstavec 4 zní:
„(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit podle § 37 odst. 1. U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1.“.
9. V § 47 odst. 3 se číslo „1“ nahrazuje číslem „3“.
10. V § 74 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ daně podle § 37a záporný, se postupuje podle odstavce 1 obdobně.“.
11. Příloha č. 1 zní:
 
„Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani
1. Dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektřiny.
2. Dodání nového zboží vyrobeného za účelem prodeje.
3. Služby telekomunikační.
4. Doprava osobní a nákladní.
5. Skladování, přístavní a letištní služby.
6. Služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby.
7. Služby reklamních agentur.
8. Služby pořádání výstav, veletrhů a kongresů.
9. Služby prodejen pro zaměstnance, kantýn, závodních a podobných jídelen.
10. Služby provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání jiné než osvobozené od daně podle § 53.
11. Plnění uskutečněná Státním zemědělským intervenčním fondem týkající se dodání zemědělských a potravinářských výrobků podle předpisů platných pro činnost tohoto fondu.
12. V příloze č. 2 se slova „příloze č. 1“ nahrazují slovy „příloze č. 3“.
13. Příloha č. 3 zní:
 
„Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Číselný kód
Harmonizovaného                     Název zboží
systému popisu a
číselného označování 
zboží 
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-05, 07-23, 25     - Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním 
              předpisem70) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny 
              a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle 
              používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.

              Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208. 

06             Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané
              květiny a dekorativní listoví. 

07-12            Rostliny a semena

28-30, 40, 48, 56, 61 62 - Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, 
              antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní 
              služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. 

49            - Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama 
              nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy 
              ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, 
              kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, 
              topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně 
              určených k reklamě.

01 - 96          - Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího 
              zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní 
              potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke 
              zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, 
              které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 
              zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny 
              v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou 
              zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzách 
              (typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
              - všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B 
              - tampóny vinuté
              - vata buničitá
              - prostředky stomické - deodorační
              - paruka.

01 - 96          - Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího 
              zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou 
              osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení 
              nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické 
              prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického 
              pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh 
              charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze 
              pro jednoho konkrétního pacienta.

90            - Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů 
              a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé 
              části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené
              v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování 
              následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické 
              prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické 
              prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu 
              zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke 
              zmírnění jeho důsledků.

48, 64, 66, 84, 85, 87,  - Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, 
90, 91           jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních 
              předpisů, a to:

              - Braille papír

              - Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a 
              částečně vidící osoby

              - Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) 
              upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo 
              osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou

              - Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro 
              nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje 
              s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

              - Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby 
              s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro 
              zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení 
              s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro 
              zvětšování písma a obrazu

              - Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící 
              osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné 
              výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma

              - Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující 
              jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo 
              amputovanými končetinami

              - Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími 
              osobami

              - Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící 
              osoby

              - Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, 
              nevidomé a částečně vidící osoby

              - Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, 
              pro tělesně postižené osoby

              - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo 
              hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační 
              a světelné hodinky pro neslyšící osoby

              - Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky 
              s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně 
              vidící osoby

              - Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným 
              prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše 
              uvedenému druhu zboží. 

94             - Dětské sedačky do automobilů. 

4401            - Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo
              podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný 
              odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo 
              podobných tvarů, určené jako palivo. 

Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený 
v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007.

Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému 
a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané 
nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých 
listů.
70) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
14. V příloze č. 5 se za položku „4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)“ vkládají položky, které znějí:
„5003 00 00 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
5103 00 00 Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu)
5103 20 00 Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5103 30 00 Odpad z hrubých zvířecích chlupů
5202 00 00 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
5202 10 00 Niťový odpad
5505 00 00 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)“.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátce uplatní sníženou sazbu daně platnou v tomto období a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona sníženou sazbu daně platnou od tohoto dne. Plátce při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu vztahujícím se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatní sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátce uplatní základní sazbu daně platnou v tomto období a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona základní sazbu daně platnou od tohoto dne. Plátce při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny vztahujícím se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatní základní sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě přijetí úplaty přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro každé období podle § 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. V
V § 57 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se číslo „60“ nahrazuje číslem „40“ a číslo „85“ se nahrazuje číslem „57“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl. VI
zrušen
Čl. VII
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. VIII
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3a odst. 2 se slova „(§ 3 odst. 15 věta třetí)“ zrušují.
2. Za § 3c se vkládá nový § 3d, který zní:
 
㤠3d
(1) Ustanovení § 3 odst. 15 až 18 se nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015; to neplatí pro vymezení průměrné mzdy pro účely tohoto zákona.
(2) Ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu v § 3a odst. 2 se nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.
(3) Ustanovení § 3a odst. 5 se nepoužije pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.“.
3. V § 8 odst. 2 se věta třetí zrušuje.
4. V § 14 odst. 2 se slova „Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce nebo zaměstnanec v případě přeplatku podle § 3 odst. 17“ nahrazují slovy „Byla-li v souladu s tímto ustanovením podána žádost“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení věty čtvrté až sedmé se nepoužijí pro rozhodná období, která nastala v letech 2013 až 2015.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. IX
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. b) se číslo „8,29“ nahrazuje číslem „7,86“.
2. V § 3 odst. 1 písm. c) se číslo „8,92“ nahrazuje číslem „8,65“.
Čl. X
Přechodné ustanovení
Při stanovení podílů krajů na daňových příjmech, na které vznikl krajům nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a které nebyly převedeny do rozpočtů krajů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 370/2011 Sb.
Čl. XI
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 456/2011 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb., se mění takto:
1. V čl. I se body 8, 30 a 31 zrušují.
2. V čl. II bodech 2, 4, 5, 7 a 8 se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2016“.
3. V čl. II bodech 4 a 5 se číslo „2012“ nahrazuje číslem „2015“.
4. V čl. II bodech 4, 5 a 7 se slova „37 odst. 3“ nahrazují slovem „37a“.
5. V čl. VI se bod 2 zrušuje.
6. V čl. VII se bod 2 zrušuje.
7. V čl. X se číslo „2013“ nahrazuje číslem „2016“.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XII
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. c), § 14 odst. 9, § 15 odst. 15 a v § 15a odst. 10 se slova „až 57“ nahrazují slovy „a 56a“.
2. § 57 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 40a a 43a zrušuje.
3. V § 139 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
Čl. XIII
Přechodné ustanovení
Osoba, která nakoupila nebo sama vyrobila, a která přede dnem nabytí účinnosti této části prokazatelně použila minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, může uplatnit nárok na vrácení daně z těchto minerálních olejů podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, nejdéle do 25. července 2014.
Čl. XIV
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě.
2. Vyhláška č. 395/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě.
3. Vyhláška č. 14/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl. XV
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl. XVI
zrušen
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
Čl. XVII
zrušen
Čl. XVIII
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
zrušena
Čl. XIX
zrušen
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. XX
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. b) se číslo „7,86“ nahrazuje číslem „8,28“.
1. zrušen
2. V § 3 odst. 1 písm. c) se číslo „8,65“ nahrazuje číslem „8,92“.
Čl. XXI
Přechodné ustanovení
Při stanovení podílů krajů na daňových příjmech, na které vznikl krajům nárok přede dnem nabytí účinnosti této části a které nebyly převedeny do rozpočtů krajů přede dnem nabytí účinnosti této části, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XXII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou
a) části osmé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014,
b)
zrušeno
c) částí dvanácté a třinácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.